+ İSLAM-GREEN34 İSLAMİ FORUM VE SOHBET SİTESİ
 Son Mesajlar

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 10
 21 
 : Şubat 06, 2013, 09:18:01 ÖÖ 
Başlatan admin - Son mesaj Gönderen: admin
AHMET HÜSEYİN DOĞU - İSLAM DAMLALARI

CİHAD

http://fikih.ihya.org/islam-fikhi/cenaze-icin-celenk-gonderilebilir-mi.html

1- Nefs'e Karşı Cihad Şüphesiz en güç cihad, insanın nefsiyle ve nefsinin arzularına karşı yaptığı cihaddır. Müslüman, gerçek cihadı nefsine karşı verir. Nefsine karşı cihadı kazanamay an, düşmanın karşısına çıkmak için kendisind e güç ve cesaret bulamaz. Hz. Peygamber Tebük seferinde n dönüşte ashabına şöyle buyurmuştu: " Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz" (Adûnî, Keşfu'l-Hafâ', I, 425). Bu hadisinde Hz. Peygamber, en kalabalık bir ordu ile katıldığı Tebük seferini "küçük cihad" olarak vasıflandırırken; nefse karşı verilecek mücadeleyi "büyük cihad" olarak nitelendi rmektedir . " Hakiki mücahid nefsine karşı cihad açan kimsedir" (Tirmizî, Cihad, 2) hadîsi de aynı manayı ifade etmektedi r.

Aynı meâlde başka hadis-i şerifler de vardır. Bütün bunlar bize, insanın nefsi ile, nefsinin boş ve mânâsız, hatta gayr-ı meşrû istekleri ile mücadele etmesinin cihad olarak değerlendirildığını göstermektedir.

2- Ilim Ile Cihad

Cihad'ın başka bir çeşidi de ilim ile yapılan cihaddır. Dünyadaki bütün kötülüklerin sebebi cehaletti r. Hakk'a ulaşmak isteyen herkesin cehalette n kurtulması, ondan uzaklaşması gerekir.

Bilginin ortaya koyduğu delilleri n gönüller üzerinde icra ettiği tesiri silâh gücü ile temin etmek mümkün değildir. Onun için şöyle buyurulmuştur:

"Ey Muhammed! Insanları Rabbi'nin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır; onlarla en güzel şekilde tartış. Doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilir. " (en-Nahl 16/125).

Temeli ilim yoluyla tebliğ ve davete dayanan Islâmiyette, bu tebliğ faaliyeti nin adı "ilim ile cihad"dır. Bu usûle "Kur'an ile cihad" da denilir. En güzel mücadele şekli Kur'an'ın mücadele şeklidir. Bunun için Cenâb-ı Hak:"Sen kâfirlere uyma, uyanlara karşı Kur'an ile büyük bir cihadla cihad et" (el-Furkan, 25/52) buyurmuştur. Ayet-i kerimede Kur'an ile cihadın "büyük cihad" olarak belirtilm esi, Kur'an'ın ilim ile cihad konusuna ne kadar önem verdiği göstermektedir. Hak ve hakikatı, en tehlikeli zamanda bile, hiç bir şeyden korkmadan ve çekinmeden olduğu gibi söylemek de bir çeşit cihaddır. Rasûlullah (s.a.s.) bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Zalim bir hükümdar karşısında hak ve adaleti açıkça söylemek, büyük bir cihaddır. " (Ibn Mâce, Fiten, 4011)

3- Mal Ile Cihad

Mal ile cihad, Allah Teâla'nın insana ihsan etmiş bulunduğu mal ve servetin yine Allah (c.c.) yolunda harcanması demektir.

Bilindiği gibi dünyada her iş para ile yapılmaktadır. Hakkın korunması ve zafere ulaşılması da yine paraya bağlıdır. Bunun için mal ile cihadın önemi büyüktür. Müslümanların, Islâm'ın yücelmesi hakkın muzaffer olması için her türlü mal, servet ve paralarını bu yolda fedâ etmeleri mal ile cihaddır.

Hz. Peygamber'in, mal ile cihad hususunda ki teşvik edici sözleri ashabı kiramı harekete geçirmiş ve kendileri yoksulluk içinde sıkıntılı bir hayat geçirirken, mal ile cihad farızasını edâ edebilmek için elde avuçta ne varsa getirip Rasûlullah'a vermişlerdir. Bu konuda Kur'an-ı Kerîm'de de pek çok ayeti kerîme vardır. Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:

"Iman edip hicret eden, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden, (mücâhidlere) yer veren ve yardım edenlerin hepsi birbirini n vekilıdır. " (el-Enfal, 8/72).

"...Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla savaşın. Bilseniz bu sizin hakkınızda ne kadar hayırlıdır. " (et-Tevbe, 9/41).

"Allah, mallarıyla, canlarıyla mücadele edenleri derece bakımından oturanlar dan üstün kılmıştır. " (en-Nisâ, 4/95).

4- Savaşarak Cihad Yapmak

Cihad, müslümanlara farzdır. Her müslümanın nefsi ile, ilim ve malı ile sürekli cihad yapması, böylece dinin korunması, Hakk'ın galip kılınması için çalışması gerekir. Bazen "I'lây-ı kelimetul lah" yani Allah adının yüceltilmesi dinin korunup yayılması içinde elde silâh düşmanla savaşmak icab edebilir. Bu en büyük cihaddır ve müslümanlara farzdır. Hattâ cihad denildiği zaman ilk akla gelen husus, düşmanla sıcak savaşa girmektir .

Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:

"Sizinle savaşanlarla; Allah yolunda siz de savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın." (el-Bakara, 2/190)

Bu ilâhi emir Allah yolunda, Islâm uğrunda savaşmanın ve Islâm yurdunu düşmana karşı korumanın cihad olduğunu bize ifade etmektedi r. Hz. Peygamber (s.a.s.) de bir hadis-i şeriflerinde; ganimet elde etmek, şan ve şöhrete ulaşmak, mevki ve makam elde etmek için yapılan savaşın cihad olmadığını, cihadın, Allah (c.c.)'ın adının yüceltilmesi (I'lây-ı kelimetul lah) için yapılan savaş olduğunu haber vermiştir.

Çağımızda bir takım gruplar her ne kadar savaşsız bir dünyanın özlemini dile getirmekt e ve bunun için açık veya gizli savaş aleyhtarı faaliyetl er sürdürmekte iseler de, bu hiç bir zaman, binlerce yıldan beri devam eden gerçeği değiştirmeyecek ve savaşlar sürüp gidecekti r. Cenâb-ı Hak bu değişmez gerçeği aşağıdaki ayet-i kerîmede bize haber vermiştir:

"Hoşunuza gitmediği halde, savaş size farz kılındı. Hoşunuza gitmeyen bir Şey, hakkınızda hayırlı olabilir. Hoşunuza giden bir şey de, hakkınızda kötü olabilir. Bunları Allah bilir, siz bilemezsi niz. " (el-Bakara, 2/216).

"Savaşan, ancak kendi öz canı için savaşmış olur. Allah hiç bir şeye muhtaç değildir. " (el-Ankebut, 29/6).

Islâm dini müslümanlara şerefli bir hayat yaşatmayı hedef edinmiştir. Bu sebeple bu dinin emrettiği savaş, savunma savaşı, zâlimlerden mazlumları kurtarma savaşı, her yere adalet götürme savaşı ve müslümanların haysiyeti ni koruma savaşıdır. Kur'an-ı Kerîm'de:

"Kendileri ne karşı savaş ilân olunduğunda zulme uğrayanlara cihad etmeleri için izin verildi. Hak Teâlâ onlara yardıma hakkıyla Kadirdir." (el-Hac, 22/39) buyurulup meşrû savunma savaşına izin verilirke n her an savaşa hazır olmak da emredilmiştir.

Savaşın önemini ısrarla belirten Islâm dini ve onun yüce kitabı, barışın da gereğine işaret etmekte, barış teklifi düşmandan geldiği takdirde tavız vermeden teklifin yerine getirilme sini istemekte dir:

" Eğer onlar barış isterlers e sen de onu kabul et. Allah'a güven ve dayan."

"Her şeyi işiten, herşeyi hakkıyla gören O'dur. Onlar seni aldatmak isterlers e, şunu kesin olarak bil ki, Allah sana yeter. Seni,yardımlarıyla ve müminlerle destekley en O'dur." (el-Enfâl, 8/63).

Islâm, müslümanlara yapılan tecavüzlerin hiç birinin karşılıksız bırakılmamasını istemekte dir:

"O halde, size karşı tecavüz edenlere siz de aynıyla mukabele edin. " (el-Bakara, 2/194).

Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar müslümanların cihada devam etmelerin i isteyen Islâm, savaş hukukunu da en güzel şekilde tanzim etmiştir. Allah Teâlâ'nın:

" Andlaşma yaptığınızda Allah'ın ahdini (andlaşma hükümlerini) yerine getirin." (en-Nahl, 16/91)

"Haddi aşmayın, Allah haddi aşanları sevmez." (el-Bakara, 2/190) buyurması; Peygamber Efendimiz'in cephe gerisinde bulunan kadın, çocuk, ihtiyar ve din adamlarının öldürülmemesini, savaşçılara işkence edilmemes ini çapulculuk yapılmamasını istemesi, Islâm savaş hukukunun temel kuralları olmuştur.

Dinimizin müslümanlara farz kıldığı cihadın fazileti ve bu emri yerine getirenle rin Allah katında ulaşacakları yücelikler Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmekt edir:

"Allah Teâlâ, Cennet'e karşılık müminlerin canlarını ve mallarını satın aldı. Onlar Allah yolunda savaşırlar. Savaş meydanında şehît ve gazı olurlar. Allah'ın bu öyle bir vâdidir ki, Tevrat'ta da, Incil'de de, Kur'an'da da sabittir. Kim Allah'tan daha çok vadıni yerine getirir? Yaptığınız bu hayırlı alış verişten dolayı sevinin. Işte büyük kurtuluş budur." (et-Tevbe, 9/111)

"Ey mü'minler! Sizi çetin bir azabdan kurtaraca k bir ticaret yolu göstereyim mi? O da şudur: Allah'a ve Rasûlüne iman eder ve Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla savaşırsınız. Bir bilseniz bu iş sizin için ne kadar hayırlıdır. Bu takdirde Allah sizin günahlarınızı mağfiret eder, altlarından ırmaklar akan cennetler e ve Adn Cennetler indeki hoş konutlara koyar. Işte büyük kurtuluş budur." (es-Saf, 6/10-12). Cihadın fazileti hakkında Hz. Peygamber (s.a.s.) de şöyle buyurur:

"Rasûlullah'a: "-hangi iş daha hayırlıdır?" diye soruldu. " Allah'a ve Peygamber ine iman etmektir. " dedi.

"-Sonra hangisi faziletli dir, denildi: Allah yolunda cihaddır" cevabını verdi sonra "hangisidi r?" sorusuna karşı da: "-Makbûl olan hac'dır, " buyurdu" (Buhâri, Iman, 18)

Abdullah b. Mes'ud şöyle anlatıyor: "Rasûlullah'a: -Yâ Rasûlallah, Allah katında hangi iş daha sevimlidi r? diye sordum. -Vaktinde kılınan namazdır, dedi. -Sonra hangisidi r? dedim. -Anne ve babana iyilik etmendir, buyurdu. Sonra hangisidi r? sorusuna da: -Allah yolunda cihaddır, cevabını verdi." (Buhârî, Cihad, 1)

Ebû Zerr (r.a.)'den şöyle rivayet edilmiştir: "-Ya Rasûlallah, hangi amel daha faziletlıdır?" dedim. "Allah'a iman etmek ve onun yolunda savaşmaktır" buyurdu. (Riyâzü's-Sâlihîn, II, 531).

Bir adam Peygamber imiz (s.a.s.)'e geldi ve: "-Insanların hangisi efdaldır?" diye sordu. Rasûlullah: "-Allah yolunda malı ve canı ile cihad eden mümin kişidir" buyurdu (Buhârî, Cihad, 2)

Elde silâh, din ve Islâm diyarı uğrunda hudut boylarında nöbet beklemeni n asıl bir görev olduğunu ve bunun Allah Teâlâ'yı ziyadeşiyle memnun ettiğini bildiren Peygamber imiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

"Hudut ve Islâm diyarının muhafazası için bir gün, bir gece nöbet beklemek, bir ay (nafile olarak) gündüz oruç tutup gece namaz kılmaktan daha hayırlıdır." (Müslim, Imâre,163; Tirmizî, Cihad 2)

"Iki çeşit gözü, Cehennem ateşi yakmaz: Biri Allah korkusund an ağlayan göz; diğeri Allah yolunda nöbet beklerken uyumayan göz. " (Tirmizî, Fezâilü'l-Cihad, 12)

Görüldüğü gibi cihad ilâhi bir emir olup kadın erkek bütün müslümanlara farzdır. Bu farzı yerine getirenle r Cenâb-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanacak ve ahirette yüce mertebele re ulaşacaklardır.

Cenâb-ı Hak:

"Siz de düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve (cihad için) başlanıp beslenen atlar hazırlayın" (el-Enfâl, 8/60) buyurarak müslümanlara her zaman cihad için hazırlıklı olmalarını emretmiştir.

Işte bütün bu ayet ve hadisleri n ışığında cihad, dünya ve dünya malı için olmayan, Kelîme-i Tevhîd'in kabulü ve gönüllere yerleşmesi için gösterilen cehd ile bunun neticesin de kazanılan kardeşliğin adıdır. Cihad; insanları, kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeğe davet edişin ve bu uğurda çekilen sıkıntıların adıdır. Cihad, insanları, sınıf, zümre, parti ve bütün beşeri hegemonya lardan kurtarıp Allah'ın hâkimiyeti altına gönül rızası ile davet etmenin adıdır. Kinsiz, kansız ve mutlu bir Islâm toplumu oluşturmak için gösterilen ihlaslı hareketin adıdır. Cihad, her ferdin, kendisini günahlardan arındırıp Allah'a istiğfar etmesi, Allah'a yönelmesi, Allah'a yönelen insanlard an oluşan bir dünya kurması ve bu dünyada kendisi ve insanlar için yalnız Allah'ın hâkimiyetini istemesi ve bunun için devamlı hareket halinde olmasıdır. Cihad, eskiden yapılan ve pişmanlık duyulan bütün yanlış işlerin aksini yapma gücüdür. Cihad, zimmete geçirilen bütün hakları geri iade edebilmek tir.

Cihad, terkedile n hukukulla hı telâfi etmektir. Cihad, nefis ve bedendeki her türlü taklıdi terk etmektir.

Rasûlullah (s.a.s.)'ın torunu Hz. Hasan der ki: "Adam Allah uğrunda cihad eder. Halbuki bir kılıç vurmamış bulunur. Sonra Allah uğrunda cihadın hakkı da; hak ve ihlâsa yakın bulunması, haksızlıktan ve kötü niyetlerd en gücü yettiği oranda kusur ve ilgisızlıkten uzak bulunmasıdır."

Cihad, insanları baskı ve zorlamada n korumak ve kurtarmak tır. Zorlama ve baskı olmayan Islâm'a, insanları davet ederek Allah'ın adını yüceltmektir. Cihad, herkesi, mensubu olduğu akîdeden zorla çıkarmaya çalışmayıp, hakkın kabulü ve yayılışına engel olmak isteyen ve gücünün yettiğine baskı yapan hak düşmanlarının kovulması ve her türlü engelin kaldırılması ile, sağlam kalp ve dosdoğru düşünen bir akıl için belirlenm iş en güzel nizamı, yani Islâm'ı hâkim kılmaktır. Cihad, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in yaşayıp tebliğ ettiği Islâm'a yapışarak Allah yolunda kendini ve. malını feda etmiş, orta yolu seçmiş, aşırılıktan sakınmış ilâh olarak Allah'ı ve onun hâkimiyetini tanımış, Islâm'ı bütün dinlerin üstünde ve tamamlanmış tek din kabul ederek bu dini müdafaa ve yaşanılır kılmak için çalışmak demektir. Bunun için Islâm'da mutlak surette, öldürme, intikam, din değiştirmeye zorlama yoktur. Düşmanı yenmek, onun kuvvet ve gücünü bertaraf edip, dinde serbest olarak Allah'ın hükmüne tabi tutmaktır ki, işte Allah'ın adını yüceltmek için yapılan cihad şekillerinden birisi de budur.

Cihad, ne bir savunma savaşı ne düşmana saldırıda bulunup onu imha etme savaşıdır. Kıtal ve kan dökme değildir. Yahut bir üstünlük ve egemenlik kurarak insanları boyunduru k altına alma savaşı da değildir.

Insanlarl a mücadele ve insanlar arası savaş ilişkilerini anlatan pek çok kelime varken, Islâm bu kelimeler i cihad kavramı yerine kullanmadı. Meselâ, harp, kıtal, ezâ kelimeler i cihad kelimesin in yerini tutmamakt adır. Islâm niçin eskiden Araplar'ın kullandığı harp vb. gibi kelimeler i almadı da yepyeni bir ifade olan cihad tabirini aldı. Bunun birinci sebebi, harp tabiri şahsi menfaatle r, polemik oyunlar için ateşi sönmeyen, yangını çağlar boyu milletler in, kabileler in içinden çıkmayan kıtal anlamında kullanılmıştır. Harplerde genellikl e, kişisel ve toplumsal kinler hâkim olmuştur. Harplerde fikir endişesi, bir akîdeyi galip kılma çabası göze çarpmaz.

 
Kuranda cihad

http://meal.ihya.org/kurandan-ayetler/kuranda-gecen-cihad-ile-ilgili-ayetler.html
Güzel Kurani kerimimiz de geçen cihad ile ilgili ayetler. Kuranda geçen cihad ile ilgili ayetler tarafmizc a seçilip otomatik listelenm ekte.

Kuranda cihad ile alakali tahmini 60 ayet geçiyor
2:190 -  Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanla rı sevmez.
 
2:194 -  Hürmetli ay hürmetli aya ve bütün hürmetler birbirine karşılıktır. O halde kim size saldırdıysa, siz de ona yaptığı saldırının aynıyle saldırın da ileri gitmeye Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, takva sahipleri yle beraberdi r.
 
2:216 -  Savaş size farz kılındı, gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz, bir şeyden hoşlanmazsınız; oysa ki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki, siz bir şeyi seversini z, oysaki o sizin için bir kötülüktür. Allah bilir, siz bilmezsin iz.
 
2:218 -  Şüphesiz ki iman edenlere, Allah yolunda hicret edip, cihad edenlere gelince, işte onlar, Allah'ın rahmetini umarlar. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
 
2:246 -  Baksana, İsrail oğullarının Musa'dan sonra ileri gelenleri ne! Hani onlar, bir peygamber lerine: "Bize bir kumandan gönder de Allah yolunda savaşalım..." dediler. O da: "Size savaş farz kılınırsa, acaba yapmamazlık eder misiniz?" dedi. Onlar: "Bize ne oldu da yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım?" dediler. Bunun üzerine savaş kendileri ne farz kılınınca da onlardan pek azı hariç, yüz çevirdiler. Ama Allah, o zalimleri bilir.
 
3:157 -  Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, (sizin için) onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır.
 
3:195 -  Rableri onlara şu karşılığı verdi: "Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden, hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirini zdensiniz . Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet edilenler, savaşanlar ve öldürülenler... Onların günahlarını elbette örteceğim ve Allah katından bir mükafat olmak üzere, onları altından ırmaklar akan cennetler e de koyacağım. En güzel mükafat Allah katındadır".
 
3:200 -  Ey iman edenler! Sabredin, düşmanlarınıza karşı sebat gösterin, nöbet bekleşin, Allah'dan gereğince korkun ki, kurtuluşa eresiniz.
 
4:71 -  Ey iman edenler! Düşmana karşı her türlü savunma tedbirini zi alınız. Onlara karşı ya küçük birlikler halinde hareket ediniz veya topyekün seferber olunuz.
 
4:74 -  O halde geçici dünya hayatını, ebedî ahiret hayatı karşılığında satacak olanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, her iki durumda da biz ona yarın pek büyük bir mükafat vereceğiz.
 
4:75 -  Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda: "Ey Rabbimiz! bizleri bu halkı zâlim olan memlekett en çıkar, tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir kurtarıcı gönder" diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?
 
4:76 -  İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın taraftarl arına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır.
 
4:77 -  Kendileri ne, "Elleriniz i savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin" denilenle ri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlard an, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve "Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Ne olurdu bize azıcık bir müddet daha tanımış olsaydın da biraz daha yaşasaydık?" derler. Onlara de ki: "Dünya zevki ne de olsa azdır, ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan için daha hayırlıdır ve size kıl kadar haksızlık edilmez."
 
4:84 -  (Ey Muhammed) Allah yolunda savaş! Sen ancak kendi yaptığından sorumlusu n. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki, Allah kâfirlerin gücünü kırar. Hiç şüphesiz ki Allah kuvvet ve kudretçe çok daha güçlü, ve cezası daha çetindir.
 
4:89 -  Onlar, küfür işledikleri gibi, sizin de küfür işleyip kendileri yle bir olmanızı arzu ettiler. Onun için, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin . Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün; Onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinmeyin .
 
4:95 -  Müminlerden özür sahibi olmaksızın oturanlar la Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar . Allah, mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri, derece itibariyl e, oturanlar dan üstün kıldı. Allah onların hepsine de cenneti vaad etmiştir. Bununla beraber Allah mücahitlere, oturanların üzerinde büyük bir ecir vermiştir.
 
4:101 -  Yeryüzünde sefere çıktığınızda kâfirlerin size bir kötülük yapacağından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Kuşkusuz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.
 
4:102 -  Sen onların aralarında bulunup da onlara namaz kıldırdığında içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer bir kısmı arkanızda beklesin. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunl ar, silahlarını yanlarına alsınlar. Kâfirler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Eğer size yağmur gibi bir eziyet erişir veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir vebal yoktur. Bununla beraber ihtiyatı elden bırakmayın. Kuşkusuz Allah kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.
 
4:104 -  Düşman topluluğunu takip etmede gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsa nız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı çekiyorlar. Oysa siz Allah'tan onların ümit edemeyece kleri şeyleri umuyorsun uz. Kuşkusuz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir .
 
8:15 -  Ey iman edenler! Toplu olarak kâfirlerle karşılaştığınız zaman, onlara arkalarınızı dönmeyin (kaçmayın).
 
8:16 -  Böyle bir günde her kim onlara, tekrar dönüp çarpışmak için geri çekilmek veya diğer bir safta yeniden mevzilenm ek hâlleri dışında, arkasını dönerse, muhakkak Allah'dan bir gazaba uğramış olur ve varacağı yer cehennemd ir, orası da ne kötü bir akıbettir.
 
8:39 -  Ortalıkta fitne kalmayıp, din tamamıyla Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse muhakkak ki, Allah yaptıklarını görür.
 
8:45 -  Ey iman edenler, bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça zikredin ki, kurtuluşa eresiniz.
 
8:60 -  Siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktiri n ve cihad için atlar hazırlayın ki, onlarla hem Allah'ın düşmanlarını, hem de kendi düşmanlarınızı, ayrıca Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz daha başkalarını korkutasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız onun sevabı size eksiksiz ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.
 
8:65 -  Ey Peygamber! Müminleri cihada teşvik eyle. Eğer sizden sabredece k yirmi kişi olursa ikiyüze galip gelirler ve eğer sizden yüz kişi olursa kâfirlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar hakkı ve akıbeti düşünmeyen anlayışsız bir kavimdirl er.
 
8:66 -  Şimdi Allah sizden yükü hafiflett i ve sizde bir zaaf olduğunu bildi. O halde sizden sabredece k yüz kişi olursa ikiyüz düşmana galip gelirler, sizden bin kişi olursa Allah'ın izniyle ikibin düşmana galip gelirler. Allah sabredenl erle beraberdi r.
 
8:67 -  Hiçbir peygamber in, yeryüzünde ağır basmadıkça (kesin zafere ulaşıp üstün gelmedikçe) esirleri olması layık değildir. Siz dünya malını istersini z, oysa Allah ahireti kazanmanızı murad eder. Allah azizdir, hakimdir.
 
9:14 -  Onlarla savaşın ki Allah, sizin elleriniz le onların cezasını versin ve ...onları rezil ve rüsvay etsin, yardımıyla sizi onlara muzaffer kılsın. Ve mümin bir kavmin yüreklerini ferahlandırsın.
 
9:16 -  Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın, içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulü'nden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başkaca sığınacak bir yer aramayanl arı görmediğini mi (zannediyo rsunuz)? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
 
9:19 -  Siz hacılara su dağıtma ve Mescid-i Haram'ı imar etme işiyle Allah'a ve ahiret gününe iman edip, Allah yolunda cihad edenlerin yaptığı işi bir mi tutuyorsu nuz? Bunlar Allah katında eşit olamazlar . Allah zalimler topluluğuna hidayet ihsan etmez.
 
9:20 -  İman edip de hicret edip, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, Allah katında en büyük dereceye sahiptirl er. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır.
 
9:24 -  Onlara de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler ve meskenler, size Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihaddan daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah böyle fasıklar topluluğuna hidayet nasip etmez.
 
9:25 -  İnkâr kabul etmez bir durumdur ki, Allah size birçok yerde yardım etti. Özellikle Huneyn Günü ki, o gün kendi çokluğunuz size güven vermişti de o gün size onun bir faydası olmamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayarak gerisin geri dönüp kaçmaya başlamıştınız.
 
9:26 -  Sonra Allah, Resulünün üzerine ve müminlerin üzerine sekinetin i (kalplere huzur veren rahmetini) indirdi ve gözle görmediğiniz ordular indirdi de kendisini tanımayan kâfirleri azaba uğrattı. Ve o kâfirlerin cezası işte budur.
 
9:29 -  Kendileri ne kitap verilenle rden oldukları halde ne Allah'a, ne ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyen kimselere alçalmış oldukları halde elden cizye verecekle ri hale gelinceye kadar savaş yapın.
 
9:38 -  Ey iman edenler! Size ne oldu ki, "Allah yolunda cihada çıkın." denilince olduğunuz yere yığılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına razı mı oldunuz? Fakat dünya hayatının zevki ahiretin yanında ancak pek az birşeydir.
 
9:39 -  Eğer topluca savaşa katılmazsanız, O sizi acı bir azaba uğratır ve yerinize başka bir kavmi getirir ve siz O'na zerrece bir zarar veremezsi niz. Allah'ın herşeye gücü yeter.
 
9:41 -  Ey müminler! İster hafif techizatl a, ister ağırlıklı olarak seferber olun ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseni z böylesi sizin için daha hayırlıdır.
 
9:42 -  Eğer o sefer, yakın bir ganimet ve kolay bir sefer olsaydı mutlaka peşine düşer gelirlerd i. Fakat o meşakkatli yolculuk kendileri ne uzun bir sefer geldi. Bununla beraber, "Bizim de gücümüz yetseydi, sizinle beraber elbette sefere çıkardık." diyerek Allah'a yemin edecekler, nefisleri ni helake sürükleyecekler. Allah biliyor ki, onlar iyice yalancıdırlar.
 
9:46 -  Eğer sizinle beraber cihada çıkmak isteseler di, elbette onunla ilgili olarak bir takım hazırlıklar yaparlardı. Fakat Allah davranmal arını istemedi de onları yoldan alıkoydu ve (kendileri ne): "oturun oturanlar la beraber" denildi.
 
9:47 -  Eğer içinizde sizinle beraber cihada çıkmış olsalardı, bozguncul uk etmekten başka şeye yaramayac aklardı ve aranıza fitne sokmak için uğraşacaklardı. İçinizde onların laflarına kanacakla r da vardı. Allah, o zalimleri iyi bilir.
 
22:39 -  Kendileri ne savaş açılan kimselere (kâfirlere karşı koymak için) izin verildi. Çünkü onlar zulme uğradılar. Şüphesiz Allah onları zafere ulaştırmaya kadirdir.
 
22:40 -  Onlar "Rabbimiz Allah'tır" demelerin den başka bir sebep olmaksızın haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmı ile defetmese ydi manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan mescidler elbette yıkılırdı. Şüphesiz Allah kendi (dini) ne yardım edene yardım edecektir . Şüphesiz Allah çok güçlüdür, çok izetlidir (her şeye galiptir).
 
22:78 -  Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi o seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kur'ân'da, Peygamber in size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını veren O'dur. Artık namaz kılın, zekat verin, Allah'a sarılın. O sizin sahibiniz dir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!
 
29:69 -  Ama bizim yolumuzda cihad edenleri, elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananl arla beraberdi r.
 
47:4 -  Savaşta inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıklarını atıp, savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak, ya da fidye ile salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirini zle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerin i asla boşa çıkarmaz.
 
47:7 -  Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.
 
47:20 -  İman edenler: "Keşke cihad hakkında bir sûre indirilse ." derlerdi. Ama hükmü açık bir sûre indirilip de, içerisinde savaş zikredili nce kalplerin de hastalık olanların ölüm korkusuyl a baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için ölüm yaşamaktan daha uygundur.
 
47:35 -  Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdi r. O sizin amellerin izi eksiltmey ecektir.
 
48:16 -  A'rabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.
 
48:17 -  Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah'a ve peygamber ine itâat ederse, Allah onu, altından ırmaklar akan cennetler e sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır.
 
48:22 -  Eğer kâfirler sizinle savaşsalardı arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazla rdı.
 
48:25 -  Onlar inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretin izi ve bekletile n kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdi r. Eğer kendileri ni henüz tanımadığınız mümin erkeklerl e, mümin kadınları bilmeyere k ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Diledikle rine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirind en ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık.
 
49:9 -  Eğer müminlerden iki grup birbirler iyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, adil davrananl arı sever.
 
60:8 -  Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmak tan men etmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever.
 
60:9 -  Allah sizi, ancak sizinle din hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardım eden kimselere dost olmaktan men eder. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır.
 
60:11 -  Eğer eşlerinizden biri, sizden kâfirlere kaçar da siz de savaşta galip durumda olursanız, eşleri gitmiş olanlara ganimette n, harcadıkları kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının.
 
61:4 -  Allah, kendi yolunda kenetlenm iş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever.
 
61:11 -  Allah'a ve Resulüne inanırsınız, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseni z sizin için en iyisi budur.
 
66:9 -  Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla savaş, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemd ir. O gidilecek yer, ne de kötüdür!


İSLAM DİNİNİN ÖZETİ

NAKŞİBENDİ ŞEYHİ OSMAN BEDRETTİN ERZURUMİ K.S

İSLAMİYET 3 şeyden ibarettir
1- İMAN Kalp ile tasdiktir
2- İSLAM azaların ibadetidi r
3- İHSAN Masivadan Allah c.c
Tealanın dışındaki herşeyden yüz çevirip onunla olmaktır

AMEL AZ FAKAT DEVAMLI OLMALIDIR

Günde 15 cüz okuyup sonra tümden terketmek tense
Günde 1 cüz okuyup hergün okumak daha evladır
" Allah katında amellerin en sevimlisi azda olsa
devamlı olanıdır " Hadis-i şerif Buhari-Müslimi

ARİF KİŞİNİN ÖZELLLİKLERİ

1- Allahın adını andıklarında onun ismini
yücelterek anarlar
2- Kendi nefisleri nden bahsettik lerinde
hakir ve zelillikl e bahsederl er
3- Allahın kainattak i ayetlerin i görünce ibret alırlar
4- Bir günah veya şehevi bir şey
yapmaya niyetlend iklerinde ( Allahtan korkup )
geri çekilirler
5- Allahın affını hatırladıklarında sevinirle r
6- günahlarını hatırlayınca istiğfar ederler

DUANIN EDEPLERİ

1- Kıymetli zaman ve mekanları gözetmek
( Kadir gecesi veya Cuma gecesi v.s )
2- Kıbleye yönelerek kolları kaldırarak dua etmek
3- Gizli ve kendi duyacağı bir sesle dua etmek
4- Yapmacık sözlerden kaçınıp samimi ve ihlasla dua etmek
Duayı huşu ve huzur içinde kabulüne inanarak yapmak
5- Duada tekrar tekrar isteyerek ısrarcı olmak
6- Duaya Allahın adını anarak
hamd-ü sena ve Resulüne salavat ile başlamak

CİHAD BÖLÜMÜ İÇİN ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYINI Z

http://hadis.ihya.org/kutubusitte/fasil/18-syf1.html

Cihad Ve Mücahidlerin Faziletle ri (24)
Cihada Müteallik Hadisler (10)
Cihada Niyette Sıdk Ve İhlas (4)
Cihadın Vacip Oluşu Ve Cihada Teşvik Edici Hadisler (7)
Cihad`ın Adabı (Karizmatik
Cizye Ve Cizye İle İlgili Hükümler (9)
Eman Ve Sulh (15)
Ganimetle r Ve Fey (48)
Kıtal Ve Gazve Ahkamı (22)
Şehadet Hakkında (7)
Şehadet Ve Şehidin Fazileti (16)

--------------------------------------------------------------------------------

CİHAD BÖLÜMÜ faslinda 17 sayfada 170 kayitli hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    ileri »

  Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ
Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletle ri
Ravi : Osman
Hadis : Resululla h (sav)`ı dinledim şöyle diyordu: "Allah yolunda bir günlük ribat, diğer menziller de (Allah yolunda geçirilen) bir günden daha hayırlıdır."
HadisNo : 986

 
  Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ
Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletle ri
Ravi : Fadale İbnu Ubeyd
Hadis : Her ölenin ameline son verilir, ancak Allah yolunda ölen murabıt müstesna. Çünkü onun ameli kıyamet gününe kadar artırılır. Ayrıca o, kabir azabına da uğratılmaz. (Tirmizi`nin rivayetin de şu ziyade mevcuttur: "Gerçek mücahid, nefsiyle cihad edendir.")
HadisNo : 987

 
  Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ
Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletle ri
Ravi : Fadale İbnu Ubeyd
Hadis : Her ölenin ameline son verilir, ancak Allah yolunda ölen murabıt müstesna. Çünkü onun ameli kıyamet gününe kadar artırılır. Ayrıca o, kabir azabına da uğratılmaz. (Tirmizi`nin rivayetin de şu ziyade mevcuttur: "Gerçek mücahid, nefsiyle cihad edendir.")
HadisNo : 988

 
  Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ
Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletle ri
Ravi : Enes
Hadis : Resululla h (sav) buyurdula r ki: "Öğleden evvel veya öğleden sonra bir kerecik Allah yolunda yola çıkış, dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır."
HadisNo : 989

 
  Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ
Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletle ri
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resululla h (sav) buyurdula r ki: "(Müslüman erkeklerd en) kim, Allah yolunda, ila-yı kelunetul-lah için, devenin iki sağımı arasında geçen müddet kadar savaşacak olsa cennet kendisine vacib olur."
HadisNo : 990

 
  Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ
Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletle ri
Ravi : Muaz İbnu Cebel
Hadis : İçinden samimi şekilde Allah yolunda cihad yapmayı temenni eden bir kimse, bilahare ölse de, öldürülse de şehid sevabı kazanır. Kim de Allah yolunda yara alsa veya Allah yolunda -düşmanın sebep olmadığı- bir musibetle bile yaralansa bu yara, kıyamet günü, en büyük hali içinde rengi zaferin renginde, kokusu da misk kokusunda olarak gelir. Kimin vücudunda, Allah yolunda iken çıkan, iltihab gibi bir yara açılacak olsa bu da onun için şehidlik mührü olur.
HadisNo : 991

 
  Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ
Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletle ri
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resululla h (sav) buyurdula r ki: "Allah yolunda yaralanan hiçbir yaralı yoktur ki, kıyamet günü, yarası kanıyor olarak gelmiş olmasın, bu kanın rengi kan renginde, kokusu da misk kokusunda dır."
HadisNo : 992

 
  Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ
Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletle ri
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resululla h (sav) buyurdula r ki: "Allah Teala Hazretler i, Allah rızası için yola çıkan kimse hakkında: "Bu kulum, benim yolumda cihad etmek üzere bana inanarak peygamber lerimi tasdik ederek yola çıkmıştır, artık onu ya cennetime koymak yahut da ücret veya ganimet elde etmiş olarak, çıkmış olduğu meskenine geri çevirmek hususunda garanti veriyorum" diyerek te`minat verir. Muhammed`in nefsini kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal`e yemin olsun ki, Allah yolunda yaralanmış hiçbir yaralı yoktur ki, kıyamet günü, yaralandığı ilk günkü manzarasıyla gelmiş olmasın: (Yarası taze) kan renginde, kokusu da misk kokusunda olarak. Muhammed`in nefsini kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal`e yemin ediyorum ki, Müslümanlar`a meşakkat vermeyece k olsam, Allah yolunda gazveye çıkan hiçbir seriyyede n asla geri kalmazdım. Ancak onları hayvana bindirece k imkan bulamıyorum. Onlar da beni takibe imkan bulamıyorlar. Benden geri kalmak da onlara zor geliyor. Muhammed`in nefsi kudret elinde olan Zat-ı Zülcelal`e kasem olsun, Allah yolunda gazaya çıkıp öldürülmeyi, sonra tekrar hayat bulup gazada tekrar öldürülmeyi, sonra tekrar gazaya çıkıp öldürülmeyi ne kadar isterim!"
HadisNo : 993

 
  Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ
Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletle ri
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resululla h (sav)`dan bir gün sordular: "Ey Allah`ın Resulü! Allah yolunda yapılan cihada hangi amel denk olur?" "(Başka bir amelle)" dedi, "ona güç getiremez siniz!" Soruyu soranlar ikinci ve hatta üçüncü sefer tekrar sordular. Resululla h her seferinde aynı cevabı verip: "(Bir başka amelle)" ona güç getiremez siniz!" dedi ve sonra şunu ilave etti: "Allah yolundaki mücahidin misali gündüzleri ve geceleri hiç ara vermeden oruç tutup, namaz kılan, Allah`ın ayetlerin e de itaatkar olan ve Allah yolundaki mücahide cihaddan dönünceye kadar namaz ve oruçtan hiç gevşemeyen kimse gibidir."
HadisNo : 994

 
  Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ
Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletle ri
Ravi : Ebu Said
Hadis : Resululla h (sav)`a: "Ey Allah`ın Resulü! İnsanların en efdali kimdir?" diye soruldu. Şu cevabı verdi: "Allah yolunda malıyla canıyla cihad eden mü`min kişi!" "Sonra kim?" diye tekrar soruldu. Bu sefer: "Tenhalard an bir tenhaya Allah korkusuyl a çekilip, insanları şerrinden bırakan kimsedir" diye cevap verdi.
HadisNo : 995

 

 22 
 : Ocak 11, 2013, 11:43:44 ÖÖ 
Başlatan admin - Son mesaj Gönderen: admin
DİNİ FACEBOOK ANASAYFA FOTOĞRAFLARI VE FACEBOOK KAPAK DÖKÜMANI
LÜTFEN ALTTAKİ LİNKLERİ TIKLAYINI Z

http://www.google.com.tr/#hl=tr&tbo=d&rlz=1W1ADFA_trTR476&sclient=psy-ab&q=D%C4%B0N%C4%B0+FACEBOOK+KAPAK+FOTO%C4%9ERAFLARI&rlz=1W1ADFA_trTR476&oq=D%C4%B0N%C4%B0+FACEBOOK+KAPAK+FOTO%C4%9ERAFLARI&gs_l=hp.3...3690.21050.0.21290.34.28.0.5.5.1.810.8260.2-2j11j5j2j1.21.0...0.0...1c.1.e76cMdvnW8w&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1357700187,d.d2k&fp=a9e4a21391e93ad2&biw=1920&bih=840

http://www.google.com.tr/search?q=D%C4%B0N%C4%B0+FACEBOOK+KAPAK+FOTO%C4%9ERAFLARI&hl=tr&tbo=u&rlz=1W1ADFA_trTR476&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=kdzvUO6NCYyRhQffiIHYAQ&ved=0CDwQsAQ&biw=1920&bih=840

http://www.google.com.tr/search?q=D%C4%B0N%C4%B0+FACEBOOK+KAPAK+FOTO%C4%9ERAFLARI&hl=tr&tbo=u&rlz=1W1ADFA_trTR476&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=kdzvUO6NCYyRhQffiIHYAQ&ved=0CDwQsAQ&biw=1920&bih=840

http://www.google.com.tr/#hl=tr&gs_rn=1&gs_ri=serp&pq=kirmizi%20g%C3%BCl%20facebook%20kapaklari&cp=9&gs_id=4z&xhr=t&q=FACEBOOK+AYETL%C4%B0+KAPAK&pf=p&tbo=d&rlz=1R2ADFA_trTR476&sclient=psy-ab&oq=FACEBOOK+AYETL%C4%B0+KAPAK+&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=a9e4a21391e93ad2&biw=1920&bih=840

http://www.google.com.tr/#hl=tr&tbo=d&rlz=1R2ADFA_trTR476&sclient=psy-ab&q=MEVLANA+FACEBOOK+KAPAK+&rlz=1R2ADFA_trTR476&oq=MEVLANA+FACEBOOK+KAPAK+&gs_l=serp.12..0.0.0.7.15855.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c.zAB57dg-i_M&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=a9e4a21391e93ad2&biw=1920&bih=840

http://www.google.com.tr/#hl=tr&gs_rn=1&gs_ri=serp&pq=mevlana%20facebook%20ayetli%20kapak%20&cp=17&gs_id=6n&xhr=t&q=MEVLANA%20FACEBOOK%20KAPAK%20s%C3%B6zleri&pf=p&tbo=d&rlz=1R2ADFA_trTR476&sclient=psy-ab&oq=MEVLANA+FACEBOOK+KAPAK+&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=a9e4a21391e93ad2&biw=1920&bih=840&bs=1http://facebook-kapak-resmi.tr.gg/dini_kapak_resimleri_fotograflari.htm

http://facebook-kapak-resimleri-indir.blogspot.com/2012/09/arapca-allah-yazl-facebook-kapak.html

http://vakia.wordpress.com/dini-facebook-kapak-fotograflari/

http://coverjunction.com/Category/Religion

 23 
 : Ocak 09, 2013, 01:14:05 ÖS 
Başlatan admin - Son mesaj Gönderen: admin
TÜRK İSLAM VE BATI MÜZİĞİYLE İLGİLİ VİDEO DÖKÜMANI
                
TURKISCH MUSİK LİSTENhttp://www.youtube.com/watch?v=bWWpHVoV66c
 
http://www.youtube.com/watch?v=Qzd8fCBQZNk

http://www.youtube.com/watch?v=y05dIi4gl5w&feature=relmfu
 
http://www.youtube.com/watch?v=328beWWmAwM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ON1BH977nq4

http://www.youtube.com/watch?v=i_QRrlL136s&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YREPWsFpep8

http://www.youtube.com/watch?v=oYqN4o9Xvxg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=9E_ogXayFbg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=IPRLTHdz5wY

http://www.youtube.com/watch?v=OEDmNvuutw8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=vXhF6o-NoAE

http://www.youtube.com/watch?v=TtkDzoHuKJI

http://www.youtube.com/watch?v=X8EccwZ5sjo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LNqEYgDp5o0

http://www.youtube.com/watch?v=tNXzyuyi28A

http://www.youtube.com/watch?v=9-nRe-ajHoE

http://www.youtube.com/watch?v=pJJvDrhKLdA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=xbNDmKFzzG8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=99Vq-IEDfSA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8iHkMSMrgjU

http://www.youtube.com/watch?v=vmKsCMgROCQ

http://www.youtube.com/watch?v=Hf4HTUjIGmU

http://www.youtube.com/watch?v=TNblBpp9QRM
 
http://www.youtube.com/watch?v=Fzp8XMTM94I

http://www.youtube.com/watch?v=mvfVng3Y2VM

http://www.youtube.com/watch?v=C1DSXl5OjeE

http://www.youtube.com/watch?v=P5e2eVd2mrM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=cKfcvn6xMVY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=H2wrB2Ig1qw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8vFrdPPP2Vg&feature=related


EUROPA  ROCK  MUSİC

http://www.youtube.com/watch?v=2VTOq-A3eZM

http://www.youtube.com/watch?v=IT2Z_btTh4I&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=l-oEvrYTNpw

http://www.youtube.com/watch?v=nYzpYcsc1R0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kUsFWO08CO0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=mX9L8IuiwJA&feature=related
 
http://www.youtube.com/watch?v=Swb-0vsBO1Q&feature=related
 

İSLAMİC MESSAGE - MUSIC BOX UNIT  ONE
 
ALLAH  ER  SPRİCHT  DİE  SPRACHE  DER  MUSİK  
MUSİK  İST  DİE SPRACHE   GOTTES  

MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ

İSLAMİC MESSAGE - MUSIC BOX UNIT  ONE

Adolf Gerald Zeitungen - BERLIN - DEUTSCHLA ND

http://www.islamgreen34-karen-deutsch.tr.gg
 

موسيقى

Mustafa Razi El-Hamra
JEDDAH - SAUDI ARABIA


سوف يكون العالم مسلمونhttp://www.islam-green34-arabic.tr.gg
 

وسوف يكون العالم مسلمون
المسلمون إخوة
الموسيقى والإسلام، حكمة الله

Mustafa Razi El-Hamra

JEDDAH - SAUDI ARABIA

http://www.islam-green34-arabic.tr.gg


http://www.youtube.com/watch?v=ikr_N20gDz4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=XqsWN-Nht7Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=i68p45ZLhz8

http://www.youtube.com/watch?v=fQ-ujh8CJE4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=rmRZgpb8lSw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=eEZ9fhdDGs4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=GenCBXfi-hU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aTRQmHl_YEc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=gGg6wta1qWA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=iNJTRhtgIFA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=N1wSloftdbc

http://www.youtube.com/watch?v=33x-sdyKaC4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=jDv4wiJVA7E&feature=related

http://www.timsah.com/Arapca-Sarki-Toni-Qatta/eTMrMmBIaRq

http://www.google.com.tr/search?q=الموسيقى العربية&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np#q=الموسيقى+العربية&hl=tr&client=firefox-a&rls=org.mozilla:tr:official&channel=np&prmd=imvns&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=bT4oUJn3EsrCswaKnIFw&ved=0CEQQ_AUoAg&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=b269f766fecce752&biw=1525&bih=712


http://www.google.com.tr/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np
تحميل الموسيقى


https://www.google.com.tr/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np
ويعيش في الموسيقى العربية

https://www.google.com.tr/search?q=%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np
تحميل الموسيقىتحميل موسيقى

https://www.google.com.tr/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np#hl=tr&client=firefox-a&hs=9iH&rls=org.mozilla:tr%3Aofficial&channel=np&sclient=psy-ab&q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&oq=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&gs_l=serp.12...0.0.0.10228.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0.cpbsh..0.0...1c.7yEH4Aw0Dfo&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=2da35da383bc6b3&biw=1600&bih=796


http://www.mbirgin.com/?c=Cevap&TopicID=1287&t=nazeelazamionlinedinle
http://www.bmzik.com/modules.php?name=music&d=6

http://facebookvideoindir.gen.tr/super-arapca-sarki.html  Arap Gırl

http://www.youtube.com/watch?v=NO8YMQan9uk

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&q=%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89+-+20&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

http://www.panet.co.il/online/music/2/index.html

http://www.panet.co.il/online/music/105/index.html

http://www.panet.co.il/online/music/528/index.html

http://www.panet.co.il/online/music/32/index.html

http://www.panet.co.il/online/music/552/index.html

http://www.egyption-music.com

http://www.panet.co.il/online/music/L-0.html

http://www.youtube.com/watch?v=ccI407rwIq8&feature=related

http://www.timsah.com/Arapca-OF-OF/N0MTMuM70eK

http://www.timsah.com/Gamsiz-Hayat-Arapca-sarkilar/ZTVV07UNtqE

http://www.timsah.com/Arapca-Sarki-Toni-Qatta/eTMrMmBIaRq


http://www.google.com.tr/#hl=tr&q=arap%C3%A7a+ilahiler&revid=488023454&sa=X&ei=lCx9TNWYC9GPnwfh3NSdCw&ved=0CEUQ1QIoAw&fp=d09f76c1933ffe16


http://www.google.com.tr/#q=arap%C3%A7a+ilahiler&hl=tr&prmd=v&source=lnms&tbs=vid:1&ei=4ix9TJzyCoKnnQebi_H3AQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&ved=0CAsQ_AU&fp=d09f76c1933ffe16

 http://www.google.com.tr/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=tr&source=hp&q=ARAP%C3%87A+M%C3%9CZ%C4%B0K+KL%C4%B0PLER%C4%B0&meta=&btnG=Google%27da+Ara

http://www.google.com.tr/#hl=tr&source=hp&q=arap%C3%A7a+%C5%9Fark%C4%B1lar&aq=4&aqi=g10&aql=&oq=arap%C3%A7a+&gs_rfai=&fp=d09f76c1933ffe16

http://www.google.com.tr/search?q=ARAP%C3%87A+M%C3%9CZ%C4%B0K+KL%C4%B0PLER%C4%B0&hl=tr&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=s&prmd=v&source=lnms&tbs=vid:1&ei=6Nd7TOrCMOGXOOXJmaQG&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&ved=0CAsQ_AU

Mustafa Razi Elhamra - JEDDAH - SAUDI ARABIA
http://www.islam-green34-arabic.tr.gg

TURKISCH FOLK MUSIC  


وسوف يكون العالم مسلمون
المسلمون إخوة
الموسيقى والإسلام، حكمة الله
Mustafa Razi Elhamra - JEDDAH - SAUDI ARABIA
http://www.islam-green34-arabic.tr.gg


http://www.youtube.com/watch?v=j0MsBdryWSs&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=OiTTXEFQu5Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=MrMh5dTQdqc
 
http://www.youtube.com/watch?v=DAe8Ch69LDg&feature=related
 
http://www.orhangencebay.com.tr/
 
http://www.youtube.com/artist/orhan_gencebay

http://www.youtube.com/watch?v=JQRWvq1ja2Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=lnOK9e9QTGM
 
 
http://www.google.com.tr/search?aq=f&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=-#hl=tr&tbm=vid&sclient=psy-ab&q=ELEKTRO+BA%C4%9ELAMA+DO%C4%9EA%C3%87LAMA&oq=ELEKTRO+BA%C4%9ELAMA+DO%C4%9EA%C3%87LAMA&gs_l=serp.3...0.0.1.2358.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c.uIN6Tw1A7Aw&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=e22b047e53d893c&biw=1034&bih=619
 
JEDDAH - SAUDI ARABIA

Mustafa Razi El-Hamra

http://www.islam-green34-arabic.tr.gg


हिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

मुझे लगता है कि इस्लाम के संगीत एक वैश्विक भाषा

हिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

मुझे लगता है कि इस्लाम के संगीत एक वैश्विक भाषा

हिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

मुझे लगता है कि इस्लाम के संगीत एक वैश्विक भाषा


Nagendra Brahat Ganarajya - SANGLİMİRAJ - INDIDA

http://www.islam-green34.tr.gg

http://www.islamgreen34.tr.ggहिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

हिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

मुझे लगता है कि इस्लाम के संगीत एक वैश्विक भाषा

हिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

मुझे लगता है कि इस्लाम के संगीत एक वैश्विक भाषा

हिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

मुझे लगता है कि इस्लाम के संगीत एक वैश्विक भाषाNagendra Brahat Ganarajya - SANGLİMİRAJ - INDIDA

http://www.islam-green34.tr.gg

http://www.islamgreen34.tr.gg

 
हिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

http://www.youtube.com/watch?v=JP41SZw7pEg

http://www.youtube.com/watch?v=H3Pogamz2sk

http://www.youtube.com/watch?v=Z_HT-d8W1_M&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=igDsu5QWhpo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=5jKODNmTPSY

http://www.youtube.com/watch?v=EeeC_T_JKL4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8rGoxaLyKKo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ka1JNhprlag&playnext=1&list=PL71FA78B2E98B89A3&feature=results_main

http://www.youtube.com/watch?v=Fm-5DbxJmg8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=njDwElfAGOg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Rbxe1ItgVyQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=1CBgqgLVO3Uहिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

हिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

मुझे लगता है कि इस्लाम के संगीत एक वैश्विक भाषा

हिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

मुझे लगता है कि इस्लाम के संगीत एक वैश्विक भाषा

हिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

मुझे लगता है कि इस्लाम के संगीत एक वैश्विक भाषा

Nagendra Brahat Ganarajya - SANGLİMİRAJ - INDIDA

http://www.islam-green34.tr.gg

http://www.islamgreen34.tr.gg

हिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

हिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

हिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

मुझे लगता है कि इस्लाम के संगीत एक वैश्विक भाषा

हिन्दी गाने - हिन्दी गाने - हिन्दी गाने

मुझे लगता है कि इस्लाम के संगीत एक वैश्विक भाषाарабские списки музыки
Нажмите на ссылку ниже

Добро пожаловать на наш мусульманских

братьев и сестер

Мусульман, Аллах велик

Добро пожаловать на наш

мусульманских

братьев и сестер


http://www.islam-green34-russian.tr.gg


революционным мусульманского

Viladimir Sergei Krowsky
 
Я говорю это как революционный

Hz.Muhamm ed s.a.v

это революционный

Viladimir Sergei Krowsky

MESSAGE

MUSIC BOX  
 

http://www.youtube.com/watch?v=ikr_N20gDz4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=i68p45ZLhz8

http://www.youtube.com/watch?v=fQ-ujh8CJE4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=rmRZgpb8lSw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=eEZ9fhdDGs4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=GenCBXfi-hU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aTRQmHl_YEc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=gGg6wta1qWA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=iNJTRhtgIFA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=N1wSloftdbc

http://www.youtube.com/watch?v=33x-sdyKaC4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=jDv4wiJVA7E&feature=related

http://www.timsah.com/Arapca-Sarki-Toni-Qatta/eTMrMmBIaRq

 

http://www.panet.co.il/online/music/2/index.html

http://www.panet.co.il/online/music/105/index.html

http://www.panet.co.il/online/music/528/index.html

http://www.panet.co.il/online/music/32/index.html

http://www.panet.co.il/online/music/552/index.html

http://www.egyption-music.com

http://www.panet.co.il/online/music/L-0.html

 
Исламский музыки Исламский музыки

 
Добро пожаловать на наш мусульманских

братьев и сестер

Мусульман, Аллах велик

Добро пожаловать на наш

мусульманских

братьев и сестер


http://www.islam-green34-russian.tr.gg


http://www.youtube.com/watch?v=WjMjAVBr8Dk

http://www.youtube.com/watch?v=OUPKfGoYxeQ

http://www.youtube.com/watch?v=KDIjEyZ3zTI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=2vE8qGu99aE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=P4uJbfsGu1A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-uepNmZVoyQ&feature=related


электрогитара электрогитара
электрогитара


 


   http://www.youtube.com/watch?v=kR53fskT6Yw

   http://www.youtube.com/watch?v=v_HcTYrro6A&feature=related

   http://www.youtube.com/watch?v=HVfh0UqvOzE&feature=related

   http://www.youtube.com/watch?v=DV7c_tZqKVw&feature=fvwrel
 
START  FRANÇAİS PAGE

MESSAGE

les musulmans sont frères.
Marquis Leonardo Auriville - LION - FRANCE

MUSIC BOX

İSLAMGREEN34 2011


RACCORDEM ENT AU S'IL VOUS PLAÎT PRESSE BAS

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Islam

http://www.google.com.tr/#hl=tr&source=hp&biw=1076&bih=626&q=islam-fr&aq=3&aqi=g10&aql=&oq=islam-&fp=c3d8b60b9abb528f

MESSAGE

les musulmans sont frères.
Marquis Leonardo Auriville - LION - FRANCE
http://www.islamgreen34-france-china.tr.gg

MUSIC BOX

http://www.youtube.com/watch?v=uYrGcJ7W8Y0&feature=fvsr

http://www.youtube.com/watch?v=LdmH6qkTcd0&feature=context-shows&list=SL

http://www.youtube.com/watch?v=oZU307H_dqc&feature=context-shows&list=SL

http://www.youtube.com/watch?v=tnHlB8aQp3Y&feature=context-shows&list=SL

http://www.youtube.com/watch?v=ABOxTtxJxNw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=rmGTO95oGYU&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=LqIlnF2zjz8&feature=related
 
Xinjiang Chen Guangxi Zhuangzu - SHANGHAI - CHINA
http://www.islamgreen34-france-china.tr.gg


智慧和上帝的爱

最美丽的东西伊斯兰教


我是一个穆斯林 Xinjiang Chen Guangxi Zhuangzu


怀揣着同样的精神,伊斯兰教和音乐

MUSIC BOX

http://www.youtube.com/watch?v=pM2w6MzMsac&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=w7NE3lI1ZDY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=PDpCPVFOnrE

http://www.youtube.com/watch?v=IZF2JQ9ngrw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8FxEQnFkOPM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fpdQVl-oyFI&feature=relmfu

 
GOOGLE TRANSLATE FOREIGN LANGUAGE TRANSLATI ON

MESSAGE

智慧和上帝的爱

最美丽的东西伊斯兰教


我是一个穆斯林


怀揣着同样的精神,伊斯兰教和音乐

 
Xinjiang Chen Guangxi Zhuangzu

TURKISH İSLAMIC FOLK MUSİC LINK LIST
PLEASE PRESS LINK LIST

MESSAGE

UNIVERSAL RELIGION OF ISLAM
UNIVERSAL MUSIC
 
PHOTO-GRAPHICS

Mc Laren Thompson - NEWYORK - USA AMERICA
Unıted States Of Amerıca
http://www.islam-green34-english.tr.gg

Mc Laren Thompson - NEWYORK - USA AMERICA
Unıted States Of Amerıca
http://www.islam-green34-english.tr.gg


Edward Paula Vıncent - LONDON - ENGLAND
Unıted Kıngdom of Great Britain
http://www.islam-green34-english.tr.gg
 

Edward Paula Vıncent - LONDON - ENGLAND
Unıted Kıngdom of Great Britain
http://www.islam-green34-english.tr.ggMESSAGE  

The duty of Muslims to obey God's commandme nts.

the enemy of man's wisdom,

Without love, wisdom is not friendly

Edward Paula Vıncent


TURKISH İSLAMIC FOLK MUSİC LINK LIST
PLEASE PRESS LINK LIST

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=h3QRjJs9d40

SAMİ


http://www.youtube.com/watch?v=cnzidiQQL70

 BAŞÖRTÜ

 
http://www.youtube.com/watch?v=gguQvkSm38w&feature=related

ÇEÇEN TANER


http://www.youtube.com/watch?v=VQq_MjQHDiA

GÜL GAZELİ

 http://www.dailymotion.com/video/xhkxbf_murat-basaran-gulumse-anne_music


http://www.youtube.com/watch?v=jPra8Xxf2KY
KUŞLAR

http://www.youtube.com/watch?v=dmrpZT2JazA


GÜNEŞ

http://www.youtube.com/watch?v=fnWA1BcAGgQ

http://www.youtube.com/watch?v=xPtAuhYXnaw&feature=related

ÇEÇEN

http://www.youtube.com/watch?v=99JYuJrYQOc

ŞEHİT
 

http://www.youtube.com/watch?v=4-utZ6f0c7w

HAY

http://www.youtube.com/watch?v=N8LzSMCVWyA
 
AMENNA

http://www.youtube.com/watch?v=A7itY2NJi7E

GÜLLER

http://www.youtube.com/watch?v=EsIxpJ1WDng

ALLAH SORAR

http://www.youtube.com/watch?v=rsWw5ODxR9A

http://www.youtube.com/watch?v=z5ySh7NWOI0&feature=related

MEVLANA

http://www.youtube.com/watch?v=1rPyi937IZA

MEDET

http://www.youtube.com/watch?v=genqA9Wul30

SULTANIM

http://www.youtube.com/watch?v=WMTthi2Ng-4

KIRMIZI GÜLLER

http://www.youtube.com/watch?v=y7vqNyo1MgQ

HASBİ RABBİ

http://www.youtube.com/watch?v=QtVOa4HAy8g

ÜZÜLME ÇOCUK

http://www.youtube.com/watch?v=qNRLJ-yZ_m0

AMMAR

http://www.youtube.com/watch?v=vhxOV23Ggx4

BAŞBAĞLAR

http://www.youtube.com/watch?v=qc1DLIYxS70&feature=related

ALLAH YAR

http://www.youtube.com/watch?v=AW5ovALxFOo

http://www.youtube.com/watch?v=WE_mt5tbzvk

VATAN SAĞOLSUN


       MESSAGE

      Vera religione di  Islam Dio Islam

      impegnati nella musica sarà vicino a Dio

      musica e Islam  lo stesso spirito

      la saggezza dello spirito della musica nella islamico Allah

      bello per essere un musulmano

      Vera religione di  Islam Dio Islam

   OPERE SCELTE DELLA

   MUSİCA TURCA ELENCO

   ISLAM-GREEN34  TURCO MUSİCA

http://www.islamgreen34-france-china.tr.gg

      

         Leonardo Baldassar e Di Carlino - ROMA - ITALY

        

       MESSAGE

      Vera religione di  Islam Dio Islam

      impegnati nella musica sarà vicino a Dio

      musica e Islam  lo stesso spirito

      la saggezza dello spirito della musica nella islamico Allah

      bello per essere un musulmano

      Vera religione di  Islam Dio Islam

 
      
 
      OPERE SCELTE DELLA MUSİCA TURCA ELENCO

      ISLAM-GREEN34  TURCO MUSİCA


      Leonardo Baldassar e Di Carlino - ROMA - ITALY

    

      
 http://www.islamgreen34-france-china.tr.gg/LEONARDO-BALDASSARE-D%26%23304%3B-CARL%26%23304%3BNO-_-MUSIC-BOX.htm
      
             MESSAGE

      Vera religione di  Islam Dio Islam

      impegnati nella musica sarà vicino a Dio

      musica e Islam  lo stesso spirito

      la saggezza dello spirito della musica nella islamico Allah

      bello per essere un musulmano

      Vera religione di  Islam Dio Islam

 
    
Leonardo Baldassar e Di Carlino - ROMA - ITALY

http://www.islamgreen34-france-china.tr.gghttp://www.youtube.com/watch?v=nfhO-VTaktc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=QyomuHqEjzE

http://www.youtube.com/watch?v=5Fju4I78sTU

http://www.youtube.com/watch?v=v732QPnmX6Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=HrTdHyprvRs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ycDf0H4K7Ao&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aOAB8-NU1dM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=VT1-sitWRtY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=jCya1yiFFP4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8p7WX14AfDE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0SLP8Eh25S0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=iX_9g0MOXHU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=uxm11aSfSR8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YX4SeQIJ-qE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=OFM_EXCrToE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=h9rCobRl-ng&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=eToE7Bstoy0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8HxhPIX2gjM

http://www.youtube.com/watch?v=0yDEUBvfOyw

http://www.youtube.com/watch?v=v18PuAQnyPo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YlUKcNNmywk&feature=related   OPERE SCELTE DELLA

   MUSİCA TURCA ELENCO

   ISLAM-GREEN34  TURCO MUSİCA
      

 
         Leonardo Baldassar e Di Carlino - ROMA - ITALY

   http://www.islamgreen34-france-china.tr.gg

       MESSAGE

      Vera religione di  Islam Dio Islam

      impegnati nella musica sarà vicino a Dio

      musica e Islam  lo stesso spirito

      la saggezza dello spirito della musica nella islamico Allah

      bello per essere un musulmano

      Vera religione di  Islam Dio Islam

 
      
 
 
      OPERE SCELTE DELLA
      MUSİCA TURCA ELENCO

  http://www.islamgreen34-france-china.tr.gg

      ISLAM-GREEN34  TURCO MUSİCAhttp://www.youtube.com/watch?v=nNiXSTcRi0E&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=E2dnSl-3sXI

http://www.youtube.com/watch?v=6dt19-Zedsg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=oj_AzHSy4rM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=am-a6eAaKiw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=js-cKpZydfE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=rAZA08yRBYc

http://www.youtube.com/watch?v=pJmamz9SIqo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0P7IzeC9Qt4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=MSeeD34aJK8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=6bgUnfehT7M

http://www.youtube.com/watch?v=1WsBdz6sHbc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=FMEzFgCLv8c&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=qZgInzogJsg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=UVfoDO05xWM

http://www.youtube.com/watch?v=HKNh86J7sFs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8u-S0T-_mhA

http://www.youtube.com/watch?v=pCVlfqNTZ3c&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=BEe-0a8f_io

http://www.youtube.com/watch?v=rz16Ctct9v0      Leonardo Baldassar e Di Carlino - ROMA - ITALY

http://www.islamgreen34-france-china.tr.gg
    
 
      
             MESSAGE

      Vera religione di  Islam Dio Islam

      impegnati nella musica sarà vicino a Dio

      musica e Islam  lo stesso spirito

      la saggezza dello spirito della musica nella islamico

           Allah

      bello per essere un musulmano

      Vera religione di  Islam Dio Islam

 
 
 
 
     Leonardo Baldassar e Di Carlino - ROMA -ITALY
 
 
http://www.islamgreen34-france-china.tr.gg

WORLD MUSIC LIST

 INDONESIA

http://www.youtube.com/watch?v=DzdXMHaGCTQ&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=9fKVNb-dYVc&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=fneodk8Tq4I&feature=related

BENGLA - INDIA

http://www.youtube.com/watch?v=DSS_Q9PQL0o&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=UaD3eHaLQpY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=gL0oJ8w6Ss0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=z8sm0jjcSzs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=z5KEaLKM0uE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=KDckd3G2MzY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7dx3bA3OEtU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sSRLJvp4IFc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=NIOpchAGjWg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=N9Kz_GFGtJE&feature=related

ARMENIA

http://www.youtube.com/watch?v=Su8eMU0HVME&feature=fvwrel

TAJEKS

http://www.youtube.com/watch?v=U2GU6td5o3k&feature=related

AFGAN

http://www.youtube.com/watch?v=NIOpchAGjWg&feature=related

BELARUS

http://www.youtube.com/watch?v=khbG1YHL1As&feature=related

CHECKEN

http://www.youtube.com/watch?v=pqSCYqTsmIw&feature=related

CERKESKSA - BASKCA

http://www.youtube.com/watch?v=YFGMpAPHfIM&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=uoE66e0JtJk&feature=relmfu

DEUTSCHLA ND

http://www.youtube.com/watch?v=ncm60EclcOY

 CZEC

http://www.youtube.com/watch?v=EpSHdnTuZ_M

BULGARIA

http://www.youtube.com/watch?v=sDA2NmHojGc&feature=related

ARAP - IRAN

http://www.youtube.com/watch?v=bLRp0HYR8Ss&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=jcw9C0XKuFI

http://www.youtube.com/watch?v=btuKRbj8eMA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=biBeKFne0ls&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=UsZyvumO8Bg

AZERI

http://www.youtube.com/watch?v=4rtkjxMXP9Y&feature=related

KOSOVA

http://www.youtube.com/watch?v=FNuDfIMXB1A&feature=related

ARNAVUT

http://www.youtube.com/watch?v=OVVIZdLns8Y&feature=related

DANSKE

http://www.youtube.com/watch?v=VoQrfYjRuCw

AFRICA

http://www.youtube.com/watch?v=08phtvLSBSU


BLUES AND MELODIC ROCK

http://www.youtube.com/watch?v=SrdIdKHkxQA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=wI7jaqMDB6k&feature=fvwrel

http://www.youtube.com/watch?v=xMXwOLxrIGg&feature=related

ESTONIA

http://www.youtube.com/watch?v=ubpGlLMhdNg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=57toJFFYO3w&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-5YRXDlGZ2k&feature=related

ESPERANTO - MEXICO - SPAIN - FLAMENCO

http://www.youtube.com/watch?v=_n7q2XH4G8A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=eDYmEeetrnA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=AfSJ__7J-og&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LVBKdFDuSZM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=N18hzOTEVFk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=EC7IPHBk1HE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=E5Q7Qg5eHZM&feature=related

EUROPA MIX MUSIC

http://www.youtube.com/watch?v=bgt75KC64Fk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=N5Vx2fU27eY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=qf87pgCUAyc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=tbKXmxb8GKw&feature=related

GREEK

http://www.youtube.com/watch?v=MkeN8EM5S-Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=5nzXyWrZ9X0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4T9AHIQriXk&feature=relatedFATIH MUSIC BOX UNIT

http://www.fatih-alparslan34.tr.gg


http://www.youtube.com/watch?v=SesfydVLijU&feature=fvst
 
http://www.youtube.com/watch?v=sQCufd-orR4
 
http://www.youtube.com/watch?v=IsVQbwQHPjg
 
http://www.youtube.com/watch?v=wsqSTFeJAG8&feature=related
 
http://www.youtube.com/watch?v=OF-YfCoETHI&feature=related
 
http://www.youtube.com/watch?v=2VTOq-A3eZM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ILbharIiEig


RANA LEYLA MUSIC BOX  

http://www.rana-dinisohbet.tr.gg


http://www.youtube.com/watch?v=f0rc9a_jCdA&feature=related
 
http://www.youtube.com/watch?v=6mzoG463FyM&feature=related
 
http://www.youtube.com/watch?v=Rup3u9WJD9Y&feature=related
 
http://www.youtube.com/watch?v=XtGfohv4wEk&feature=related
 
http://www.youtube.com/watch?v=s_evk_N0ARE&feature=related
 
http://www.youtube.com/watch?v=Ke51CF1VGYI&feature=related
 
http://www.youtube.com/watch?v=jCwVGHSqQ7A&feature=related
 
http://www.youtube.com/watch?v=kFbt72RcNbc&feature=related


SOCIAL WORLDS  MUSIC BOX UNIT

http://www.social-worlds.tr.gg


http://www.youtube.com/watch?v=b3kO5jjYioY&feature=related   lıve ıs lıfe

http://www.youtube.com/watch?v=110k5hsSTjo&feature=related   Comancher o

http://www.youtube.com/watch?v=VgSMxY6asoE      Eyes of the tiger

http://www.youtube.com/watch?v=WpIazkOqBVc   Take my breath away

http://www.youtube.com/watch?v=fMvv_NDUl3w&feature=related  Brother louie

http://www.youtube.com/watch?v=c98qdFQF7sw&feature=related  Big in japan

http://www.youtube.com/watch?v=vXlXIosDHT8   I just called

http://www.youtube.com/watch?v=nPHCThqqt0s&feature=related   I wıll always

http://www.youtube.com/watch?v=HOQDqFUtA4c   Self control

http://www.youtube.com/watch?v=ZVINfEktVyM&feature=related   Careless whısper

http://www.youtube.com/watch?v=QeOTAfZwUsE      La ıs la bonıta

http://www.youtube.com/watch?v=hVz0CF2VepA    My Name One

http://www.youtube.com/watch?v=dU9hm9sYTfs&feature=related

Everyway that I Can


RELAXING MUSIC  BOX LINKS LIST

http://www.youtube.com/channel/UCc9EzBNAtdnNiDrMw5CAxUw 24 
 : Ocak 09, 2013, 12:40:26 ÖS 
Başlatan admin - Son mesaj Gönderen: admin
ÇAĞDAŞ BATI MÜZİĞİ DÖKÜMANI LÜTFEN ALTTAKİ LİNKLERİ TIKLAYINI Z

http://tr.wikipedia.org/wiki/Klasik_m%C3%BCzik#Modern_D.C3.B6nem_.2820._y.C3.BCzy.C4.B1l_ve_g.C3.BCn.C3.BCm.C3.BCz.29

Modern Dönem (20. yüzyıl ve günümüz)Modern dönem içerisinde Romantizm i sürdürenler (Richard Strauss, Gustav Mahler, Sergey Rahmanino v, Edward Elgar) olduğu gibi müziğin genel kimliğini değiştiren asıl Modern bestecile r (Claude Debussy, Zeljko Joksimoviç, Maurice Ravel, Bela Bartok, İgor Stravinsk i, Dimitri Şostakoviç, Sergey Sergeviç Prokofyev) kendileri ne has bir stil geliştirmişlerdir. George Gershwin klasik müzikle cazı birleştiren bestecile r arasında en ünlüsüdür. Edgard Varèse, elektroni k müzik akımını başlatmıştır. Arnold Schönberg ve öğrencileri Alban Berg ile Anton Webern atonal müzik akımının yaratıcısı ve ilerletic isi olmuşlardır. Carl Orff, ilkel çağların müzikleri ve metinleri ni yeniden canlandırıp modernize etmiştir. Ayrıca Türkiye'de çoksesli müziğin başlaması da bu döneme rastlar (Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses). Günümüzde Krzysztof Pendereck i, Arvo Pärt, Zeljko Joksimoviç gibi bestecile r de modern dönemi sürdürmektedirler.


http://kemansitesi.wordpress.com/category/modern-donem-bestecileri/

CAĞDAŞ BATI MÜZİĞİ SANATÇILARI

http://www.gnoxis.com/klasik-muzikte-donemler-cagdas-donem-15693.html

Yeni bir yüzyılın başlaması ile müzik de yeni bir döneme adımını atmıştır. 20. yüzyıl, müzikte her türlü sınırın bilinçli olarak zorlanmasıdır: Teknikte, ifadede, biçimde, stilde, içerikte, özde tüm gelenekse l kurallar eğilip bükülmeye, eriyip çökmeye başlamıştır.
Bu müzik türünde Romantizm yada Barok dönemde olduğu gibi belli bir stil ya da kalıp yoktur. Bestecile r belli bir tekniğe bağlı kalmak yerine, birini denedikte n sonra bir başkasına geçmekte bir sakınca görmemişlerdir. Bu dönemdeki müzik, Alman - Avusturya romantizm ine ve onun temsil ettiği herşeye bir başkaldırıyı simgeler. Debussy, Ravel, Schönberg, Mahler, Stravinsk i, Carl Orff, Bela Bartok, Eric Satie, Prokofiev, Şostakoviç ve Gershwin gibi bestecile r müziğin kurallarını tekrar değiştirerek, farklı teknikler le başarılı örnekler oluşturmuşlardır. Her bir üretilen parça, müzikal filmler gibidir. Daha da önemlisi, 20. yüzyıl, besteci ve yorumcula rın birbirind en etkilendi kleri ve herhangi bir akıma bağlı kaldıkları bir dönem değil, aksine birbirind en tamamen bağımsız, gerçekçi ve ait olduğu kültürün kökenlerine inen sanatçıların çağı olmuştur.
Aynı zamanda birçok besteci geçmişteki bestecile rin yarattıkları müziğe göz atmaya karar vermişlerdir. Bazı bestecile r, geçmişteki, barok, klasik ve rönesans müziğini model olarak modern müziğe uyarlamışlardır.
Bu dönemde sadece orkastral müzikte değil, sahne müziklerinde de cesur yenilikle r yapılmıştır. 1.Dünya Savaşı sonrası bazı bestecile rin eserlerin de caz esintiler i de görülür. Örn: Stravinsk y “Ragtime19 18, Copland’ın “Two Blues1926 .
Bilimdeki gelişmelere paralel olarak radyo, konser salonlarına gidemeyen milyonları dinleyici haline getirmiştir. Randall Thompson’un, Süleyman ve Belkıs operası radyo istasyonl arı tarafından telif ödenerek yayınlanmıştır. 1929’dan itibaren sesli çekilmeye başlayan sinema filmleri bestecile re yeni imkanlar yaratmıştır. Fonograf’ın icadı ile dünyanın en izole bölgelerinde bile insanlara müziği istedikle ri repertuar la dinleme imkanı yaratılmıştır. Son olarak televizyo n kitle iletişimini en üst düzeye çıkarmıştır.

DONEM BESTECİLERİ

-BARBER
-BARTOK
-BERLIN
-BERNSTEIN
-BRITTEN
-COPLAND
-DEBUSSY
-DUKAS
-FALLA
-GERSHWIN
-KABALEVSKY
-KHACHATURIAN
-MILHAUD
-ORFF
-PROKOFIEV
-PUCCINI
-RACHMANINOV
-RAVEL
-RODRIGO
-SHOSTAKOVICH
-STRAUSS R.
-STRAVINSKY

MODERN ÇAĞDAŞ BATI MÜZİĞİ DÖNEM VE BESTECİLERİ

http://www.betanova.net/axoy-matu/insanliga-seslenis/486-klasik-bati-muziginde-donemler-ve-besteciler.html


Modern Dönem (1900 VE SONRASI )

 20.YY’ın gelişi ile teknoloji deki gelişmeler ve insan hayatına yansımaları ile ortaya çıkan durum  aynen daha önceden de olduğu gibi günümüz müziğinin bestecile rini etkilemiştir. Hatta kimi müzik  tarihçisine göre Çağdaş önemde yapıtlanan tüm eserler “ Modernizi m “ olarak anılabilirler. Modern Dönem müzisyenleri yenilikle ri denemekte n kaçınmamışlardır. Daha önceden yaşanmış akımlara bağlı kalmadan, belirli bir kalıp ve tarz olmadan, kendince bağımsız ve yenilikçi müzik yapmışlardır.  Bu anlamda bazıları geçmişteki bestecile ri ve eserleri incelemiş ve seçtikleri eserleri Çağdaş Müziğe uyarlamışlardır.
 
 
ÇAĞDAŞ BATI MÜZİĞİ ÖNEMLİ BESTECİLERİ

-Carl Orff
-Claude Debussy
-Belá Bartók
-Igor Stravinsk y
-Arnold Schönberg
-Alban Berg
-Anton von Webern

 25 
 : Ocak 09, 2013, 11:02:51 ÖÖ 
Başlatan admin - Son mesaj Gönderen: admin
İSLAMİC FACEBOOK  SALAM WORLD DÖKÜMANI

İSLAMİC FACEBOOK SALAM WORLD WELCOME

SALAM WORLD MENÜSÜNE FACEBOOK SAYFANIZD AN GEÇİŞ İÇİN
LÜTFEN
AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYINI Z

https://www.linkedin.com/reg/join-pprofile?_ed=0_br9INl3-5oDlaE1whhCb1qDBtnIiOJxUrOjmtmwtOdQHofbVm2Y-mf9zhkbvzZaN12v9O1ZNCM9R_zFp4xveFf0JIM539xm8pcW6-uIO8xM&trk=pprof-0-ts-view_full-0

İSLAMİC FACEBOOK SALAM WORLD TURKISCH
BAĞLANTI İÇİN LÜTFEN ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYINI Z
 
http://www.salamworld.com/home.php?lang=tr

VEYA  ALTERNATİF GİRİŞ İÇİN AŞAĞIDAKİ SALAM WORLD LOGO - FOTOĞRAFIN OLDUĞU
AŞAĞIDAKİ İSLAM - GREEN34 GRUBU LİNKİNİ TIKLAYINI Z

http://www.islamgreen34.tr.gg/SALAM-WORLD-TURKISCH-START.htm

VEYA ALTTAKİ LİNKLERİ TIKLAYARA K AYRINTILI BİLGİ ALABİLİRSİNİZ

http://www.islamgreen34.tr.gg/FACEBOOK-%26%23304%3BSLAMIC-SALAM-WORLD.htm

http://www.islamgreen34.tr.gg/ISLAMIC-FACEBOOK-SALAM-WORLD.htm

FACEBOOKT A TAVSİYE ETMEK İÇİN ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYINI Z

http://www.islamgreen34.tr.gg/%26%23304%3BSLAMIC-FACEBOOK-SELAM-WORLD-.htmİSLAMİC FACEBOOK SALAM WORLD WELCOME
FARKLI MENÜDEN GİRİŞ İÇİN LÜTFEN ALTTAKİ LİNKİ
TIKLAYINI Z

http://www.salamworld.com/news.php

SALAM WORLD GİRİŞ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYIP
SİTEYE GİRİNCE TÜRK BAYRAĞINA TIKLAYARA K DİL SEÇENEĞİNİ TÜRKÇE YAPINIZ

http://www.salamworld.com

İSLAMİ FACEBOOK SELAMWORL D
ULAŞMAK İÇİN ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYINI Z

http://www.facebook.com/SwTurkce

http://tr-tr.facebook.com/salamworldturkey

http://www.salamworld.com/home.php?lang=en

http://www.google.com.tr/#hl=tr&tbo=d&sclient=psy-ab&q=FACEBOOK+SALAMWORLD+TURKEY&oq=FACEBOOK+SALAMWORLD+TURKEY&gs_l=serp.3...12126.14765.1.15472.7.7.0.0.0.0.973.3298.2-2j0j1j1j2.6.0...0.0...1c.1.huBLNbnOqdw&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=f02542a35ad3e4e6&biw=1024&bih=585


http://www.google.com.tr/search?hl=tr&gs_rn=1&gs_ri=serp&pq=islami+facebook&cp=28&gs_id=2b&xhr=t&q=%C4%B0SLAM%C4%B0+FACEBOOK+SALAM+WORLD&rlz=1W1ADFA_trTR476&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1920&bih=840&wrapid=tljp1357635933858250&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=b-HrUKSGIcaxhAfZtoHwCQ
http://www.rahmetdenizi.com/haberler/islami-facebook-salam-world-1303/

İSLAMİ FACEBOOK SALAM WORLD
facebook islami paylaşım sitesi Salamworl d Müslümanlara özel sosyal ağ
Salamworl d,'İslami Facebook' olarak adlandırılan yeni sosyal ağ Salamworl d’ü,

Selamın Dünyası yani Salamworl d
Biz onu ‘İslami Facebook’ veya 'Helal Facebook' olarak tanıdık.
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok İslam ülkesi tarafından desteklen en
bu sosyal medya projesini, Halkla İlişkiler Direktörü Yavuz Selim Kurt ile konuştuk.

Salamworl d nedir?

Günümüzde internet olumlu ve olumsuz yanlarıyla insanları sarmalamış durumda
Yeryüzünde 2,5 milyar internet kullanıcısı var.
Hepimiz internetl e haşır neşir olduk. Onsuz yapamıyoruz.
Tatilde bile olsak, yanımızdaki mobil cihazlar vasıtasıyla internete bağlanıyoruz.

Bu durum İslam alemi için de geçerli.
Dünya üzerinde 1,7 milyar Müslüman yaşıyor ve bu sayı giderek artıyor.
Bu Müslüman nüfusun yüzde 54’ü 25 yaşının altındaki gençlerden oluşuyor.
Yani en aktif çağında 1 milyara yakın Müslüman var.
350 milyon Müslüman internet kullanıcısı var ve
bunlardan 300 milyonu sosyal ağlara üye.
Facebook veya twitter gibi. Ama Müslümanlar sosyal medyada var olmamışlar.
Dünyada 60 İslam ülkesi var ancak hepsinin internet üzerindeki toplam üretimleri
sadece Singapur’un üretimlerinin 10’da biri kadar.
İnterneti gayrimüslimler icat ettiği gibi, içeriğini de onlar belirliyo r.
Sizin üretmediğiniz içerikse, sizin değildir. Yanlışlarla dolu olabilir.
Globalleşen dünyanın küresel bir köy olduğu söyleniyor
ancak bu bizim köyümüz değil.
İşte Salamworl d, bu boşluğu doldurmak üzere bütün insanlığa
hizmet etme amacıyla var.
Kısacası online ortamda selamı yaymak
Müslümanların barış yurdunu oluşturmak üzere kurulmuş ticari bir girişim.


SELAM WORLD RUSSIAN 

http://www.turkrus.com/haber-hatti/53112/

"İslami Facebook" SelamWorl d Rusya'dan da yayına hazırlanıyor

Önümüzdeki nisan ayında faaliyete girmesi beklenen
ve ana merkezi İstanbul'da olacak sitenin
Kahire, Moskova, Londra, Dubai, Mekke, Medine, Astana
New York, Paris ve Kuala Lumpur gibi
kentlerde şubeleri bulunacağı açıklandı.
İslam dünyasının Facebook'u olmaya aday
olduğu belirtile n Salamworl d
İslam dünyasının tanınmış işadamları tarafından finanse ediliyor.

Çeçenistan hükümetinden yapılan açıklamada
SelamWorl d.com Genel Yayın Yönetmeni Elmir Kuliyev
ve Rusya Müftüler Birliği Başkanı Ravil Gaynutdin'in
hafta başında Moskova'da bir araya gelerek
sitenin Rusya'dan da yayın yapması konusunda anlaşmaya vardıkları bildirild i.

İslam dünyasının en büyük sosyal medya sitesi olmayı planlayan Salamworl d
3 yılda 100 milyon üyeye ulaşmayı hedefliyo r.


İSLAMİ FACEBOOK SELAMWORL D

 
http://www.google.com.tr/#hl=tr&tbo=d&sclient=psy-ab&q=FACEBOOK+SALAMWORLD&oq=FACEBOOK+SALAMWORLD&gs_l=serp.3...7800.19373.8.19436.21.13.0.2.2.0.2384.8953.5-4j2j2j0j1.9.0...0.0...1c.1._MNV49EpJ0w&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=f02542a35ad3e4e6&biw=1024&bih=585

 
– Salamworl d sitesinin nihai amacı nedir?
Her ülkedeki Müslümanların bu amacı algılayıp siteye üye olacaklarını bekliyor musunuz?
Siteyi kurmamızın nihai amacı ümmeti sanal dünyada birleştirmek.
Salamworl d, mevcut sosyal ağlara karşı İslami evrensel bir alternati f
ve Müslümanlar tarafından Müslümanlar için hazırlanmış
İslami içeriğe sahip bir Sosyal Network’tür.
Bunun yanında teknoloji nin nimetleri ni kullanan Müslüman toplum için bir kürsüdür.
Müslüman toplulukl ar arasında bir iletişim platformu dur.
Müslüman liderler ve takipçileri arasında bir kanaldır.
Müslümanlar ve dünyada yaşayan diğer insanlar arasında bir köprüdür.
Müslüman gençlerin eğitim ve gelişimi için kapsamlı bir araçtır.
Kısacası modern Müslümanlar için bir internet hizmetler i bütünüdür.
Projemiz beynelmüslimin bir proje. Salamworl d’ün 17 ülkeden üyeleri bulunan
bir icra heyeti var. Başlangıç noktamız yeni bir ‘sosyal ağ’ oluşturmak.
Dünya Müslümanlarını ve bu dünyaya katılmak isteyen herkesi bu ‘Darussela m’a davet ediyoruz. .
– Sitenin merkezini n İstanbul seçilmesinin tercih sebebi nedir?
Şayet Salamworl d tutarsa bunun İstanbul ve Türkiye açısından avantajla rı ne olacaktır?
Elbette İstanbul’u seçtik. Şirketimizi İslam’ın ve
Müslümanların asırlarca resmî ve fiilî başkentliğini yapmış olan bu güzel şehirde kurduk.
Bunun bizim için manevi değeri yüksek. Her şeyden önce İstanbul
dünyanın en demokrati k ve özgür ülkelerinden biri olan Türkiye’de
lojistik ve stratejik bir merkezdir . Türkiye özellikle son yıllarda
Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümetleri idaresind e her bakımdan güçlü
ve istikrarlı bir ülke oldu. Ticari girişimler için en önemli şart, istikrarlı bir ekonomiye sahip
olunan atmosferd e bulunmaktır. Bunun yanında İstanbul
dünyanın her yanından, en uzak noktalarından bile 24 saat içinde ulaşılacak bir merkez
Bilişim teknoloji lerinin de konuşlandığı bir şehir. Tüm bu sebeplerd en dolayı insanlarını da
çok sevdiğimiz İstanbul ve Türkiye’yi Salamworl d genel merkezi olarak tercih ettik.
– Türkiye’de kaç üye hedefliyo rsunuz? Bu sayıya ne kadar bir zamanda ulaşma hedefiniz var?
Yaklaşık 35 milyon internet kullanıcısı bulunan Türkiye’de, 3 yıl içinde 10 milyon üye hedefliyo ruz.
Şu andaki izlenimle rimiz bunu kolaylıkla başaracağımız yönünde.
– Sunum toplantısından anladığımız kadarıyla site her
ne kadar gençleri hedeflese de entelektüelliğe vurgu yapıyor.
Böyle bir dünyada bunun gençler açısından cazip tarafı var mı?
Türkiye’de sizi destekley en entelektüeller kimler?
Biz bilgiye, irfana en büyük değeri veriyoruz . 13 Şubat 2012′de İstanbul’da düzenlediğimiz
1. Global zirvemize dünyanın dört bir yanından ilim adamları, entelektüeller
sanatçılar ve gazetecil er iştirak etti. En büyük katılım da elbette Türkiye’den oldu.
Birçok âlim, yazar ve gazeteci de zirvemizi teşrif etti. Bunlardan bazıları
Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Ali Rıza Demircan
Doç. Dr. Halil İbrahim Kutluay, Cemal Uşşak, Ekrem Kızıltaş
Abdurrahm an Dilipak, Ahmet Özhan, Erkan Mutlu
Aksiyon

SELAM WORLD

http://selamworld.wordpress.com/


SALAM WORLD FACEBOOK

Geçen gün, istihbara t, Yandex'e uyarıda bulunmuş
İstanbul sokak görüntüleri ile ilgili olarak.. Bu görüntülerin çekiminin
izne bağlanması talep ediliyor.
Gerekçe şu: istihbara t binalarının görüntülenmesi..
Hani Türkiye'nin görüntülerini sahiplenm ek ayrı bir konuda
bu işi güvenlikle ilişkilendirmek doğru değil..
Artık 40 Megapixel görüntü çeken cep telefonla rı var.
100 km hızla giderken de çekilebilir bu görüntüler, geocodede edilebili r
eğer birinin başka bir hesabı varsa.
Ya da uydu görüntülerini de yasaklaya caksınız
Bir uçak, helikopte r kiralar yine çekersiniz, çekecek olduktan sonra. Bu işler
"dostlar alışverişte görsün" kabilinde n işlerdir ve güvenlik gerekçesi ile
kaş yapayım derken göz çıkarma operasyon ları gibidir..
Bu iş, askeri binaların etrafındaki "fotoğraf çekmek yasak"
uyarısı kadar komik
Eğer ülke imajının yabancılar tarafından profesyon el amaçla kullanımını
şarta bağlamak istiyorsa nız
onun yolu da bu değil ve bu işi yaparken yarın sizin de aynı muameleye
maruz kalabilec eğinizi unutmamanız gerek.. Öte yandan
bu konuda bizi model alan ülkelerede kötü bir örnek
oluşturmamamız lazım. Umarım Başbakan ve Ulaştırma Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı
Şehircilik Bakanı bu konuya bir el atarlar..
Bu işi izne bağlayarak ancak bürokrasiye boğarsınız
Kendi vatandaşınıza eziyet edersiniz . O işi yapmak isteyen devletse zaten onun 40 tane yolu var.
Örgütse, onun için de sorun yok. Bu tedbirler i onları engelleme z.. Engelleye mez..
Yandex Türkiye'de ofis açtı, ama Selamworl d'un genel merkezi İstanbul'da..
İslam ülkeleri arasında bir network oluşturmak istiyorla r
Başka ülkeye de gidebilir lerdi. Burayı seçmelerinin sebebi, proje editörlerinin deyimi ile
Türkiye'nin vizyonund a, üstlendiği yeni misyonund an etkilener ek
bu yapıya destek vermek ve istifade etmek..
Böylesine büyük uluslarar ası bir projenin Türkiye tercihini n bir diğer sebebi ise
özgürlük ve hukuk devleti olma yolunda örnek oluşturan
ve insanları heyecanla ndıran, umud vaad eden yapısı ve gelişmeler..
Özgürlükleri engelleyi ci bir yaklaşım, "Yeniden Büyük Türkiye" hayalleri ni yıkar.
Türkiye'nin geleceği dar kafalı, geleceği okuyamaya n bürokratlarının
koruma reflekler ine kurban edilemez. . Korku ile, savunma refleksi ile büyüme olmaz.
Umudla büyürüz..
Geçen gün altın işi yapan bir işadamı ile konuşuyoruz
maliyenin külçe altın tanımının nasıl ayaklarında bir prangaya dönüştüğünü anlatıyor..
Kilitli çenelerle özgürlük şarkısı söylenemeyeceği gibi, prangalı ayaklarla maratona çıkılmaz..
Önümüzdeki aylarda İstanbul'da Global Political Forum var
ardından Türkiye'de ilk kez bir futurist kongre yapılacak
Türk bürokrasisi, bu temel perpektiz ve taahhütlere uygun davranmak zorunda..
Başbakanın şikayet ettiği "Bürokratik oligarşi" ayrı bir derin yapı oluşturuyor
Bu alanda bir zihniyet değişikliği olmadan bu konuda mesafe kaydetmek kolay olmayacak .
Herhalde Google gibi ya da archive.o rg gibi bir yapı bu kafa ile
Türkiye'de hiçbir zaman olmayacak
Bu tür yaklaşımlar yatırımcıları ürkütür. İnsanlar bırakın yatırım yapmayı
böyle bir şeyi düşünemezler bile..
Sırf bu korku yüzünden on binlerce internet sitesi sayfalarını yurtdışında host ediyor.
Bu alanda yatırım yapanlar Türkiye'yi yeterince özgür bir ülke olarak görmüyorlar.
Bunun faturası da Türkiye'ye ağır oluyor..
Sonuçta bu işin Türkiye'ye hiçbir faydası olmadığı gibi
kendini baskı altında hissedenl er de işi inada bindiriyo rlar..
İnternet kozmopoli t bir dünya. Steril bir ortam değil internet.
Filitreyi makineye değil, kalbimize ve beynimize yerleştirmemiz gerekiyor
kendi irademizl e.. Kanundan önce ahlak öncelikli olmalı..
İçeride özgürlük limitleri ni artırırsanız, daha fazla güvenlik sağlamış olursunuz
ve daha fazla istihbara t imkanına kavuşursunuz üstelik..
İnternet dünyasına özgürlük alanını daraltıcı müdahaleler gayedeki hikmeti yok eder
Geri teper..
Bu arada piyasanın oluşması, rekabet ortamının yarışa dönüşmesi için Rus sermayesi
ile Google'a rakip olarak kurulan Yandex'in Türkiye'ye gelmesini önemsiyorum..
Selamworl d ise, Türkiye'nin İslam dünyası ile arasındaki
bilgi otoyolunu n inşa etme görevini üstlenmesi heyecan verici bir başlangıç
diye düşünüyorum.. Selâm ve dua ile..

Abdurrahm an DİLİPAK

http://www.vahdethaber.com/yazar/8154-selamworld-yandex-derken.html


SELAM WORLD
http://selamworld.wordpress.com/

SALAM WORLD TURKEY


ISLAMIC FACEBOOK SALAMWORL D RUSSIAN

http://www.turkrus.com/haber-hatti/53112/


“Salamworl d beynelmüslimin bir proje”
Salamworl d Türkiye PR Direktörü Yavuz Selim Kurt sitenin
Müslüman toplulukl ar arasında bir iletişim platformu olduğunu belirtere k
 “Dünya Müslümanlarını ve bu dünyaya katılmak isteyen herkesi
bu ‘Darussela m’a davet ediyoruz.” diyor.

 
SALAM WORLD

'Salam World' Ready to Launch November - 1000% Free Software Downloads
http://1000freesoftwaredownloads.blogspot.com/2012/08/salam-world-ready-to-launch-november.html


Social networkin g in cyberspac e has become a lifestyle that can not be
separated from the life of modern society like today. Seeing these condition s
a social network made ​​specifica lly for the Muslim community with the name
'Salam World (SW)' was launched. SW is expected to be living the good
cooperati on among Muslims in the world.
"SW is the global social network specifica lly designed for Muslim
communiti es around the world. By joining SW, the world's Muslim
community can work together with the resources they have. For example
different cultures and skills that have the potential to be together"
said Branding Manager Greetings World, Zroll Toksoon.

http://1000freesoftwaredownloads.blogspot.com/2012/08/salam-world-ready-to-launch-november.html

 

 
 

Çeviri özelliğine ihtiyaç duyuluyor

Şimdilik bin kullanıcısı ile test yayınında olan İslami sosyal paylaşım ağı Salamworl d’te
yeni gelişmeler yaşanıyor. Malezya’da Salamworl d kullanıcısı olan Kuala Lumpur’daki
Uluslarar ası İslam Üniversitesi’nde öğrenim gören Rus öğrenci Jeyhun Jaafar
Salamworl d’e yüklediği bir videonun altına bir Türk kullanıcının yorum yapması ile birlikte
aklına yeni bir fikir gelmiş. Türkçe olan yorumu internett e çeviren Jaafar
Türk kullanıcıya cevapta yazmış ve Salamworl d’un çeviri özelliğine de sahip olması gerektiğini yetkilile re iletmiş.

Salamworl d eğer ki tüm İslam ülkelerini bir araya getirmek istiyorsa dil sorununu çözmeli.

Salamworl d deneme yayınında

İslami sosyal paylaşım ağı şimdilik deneme yayınında olduğu için
Türkiye, Malezya, Mısır, Endonezya ve Bosna-Hersek’teki bin kullanıcısına hizmet veriyor.
Bu deneme sırasında eksikleri ni gidermeyi planlayan yöneticilerin nihai hedefleri ise
dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı olan Facebook’a kafa tutmak.
Site Kasım ayında tamamen hazır olacak ve tüm dünyada kullanıma açılacak.

Filtre uygulamal arı konusunda sıkıntılar mevcut

Sitede İslami kurallara aykırı içeriği filtreley ecek ve sansürleyecek programla rın
ülkelere göre değişiklik sunmaları planlanıyor.
Fakat bu konuda net bir sistem oturtulmuş değil. Örneğin Malezya’daki
bazı kullanıcılar sansüre uğrayan şey İslami kurallara aykırı olan alkol reklamları gibi
içeriğe ilişkinse buna tolerans göstereceklerini, ama örneğin Suriye’deki gerçek durumu
anlamalarını ya da Burma’daki Müslümanlara uygulanan şiddeti görmelerini
engelleye cek türden siyasi sansüre karşı olduklarını belirtiyo r.

Salamworl d ilk islami sosyal ağ değil

Öte yandan Salamworl d dünyada denenen ilk İslami sosyal ağ girişimi değil.
2006 yılında Muxlim.co m adlı site yayına başlamış fakat ömrü çok uzun olmamıştı.
2010 yılında ise Mısır’da Müslüman Kardeşler destekli Ikhwanboo k.com adlı site
yayına başlamış faka o da kısa sürede kapanmıştı.
 Salamworl d ilk duyulduğundan bu yana oldukça popüler.
Yayına tamamen başladığında ise nasıl tepkiler alacağı merak konusu.

Salamworl d’un yöneticileri alternati f ihtiyacını vurguluyo r

Sosyal medyaya yakın kişiler Salamworl d’un Facebook karşısındaki
şansını oldukça az görüyorlar. Sebebi ise hali hazırda herkesin mevcut olduğu
Facebook’u terk edip Salamworl d’u kullanmay a sebep olabilece k bir durumun olmadığı.

İnternet enformasy on şirketi Alexa’da, Salamworl d’un deneme yaptığı
ülkelerin tamamında Facebook’un en popüler site olduğunu belirtiyo r.

Ancak Salamworl d’un Asya-Pasifik bölümü başkanı Salam Suleymano v “
alternati f ihtiyacına” vurgu yapıyor.
Suleymano v, “1,5 milyar Müslüman nüfus düşünüldüğünde
belki benim görüşlerimi paylaşanların oranı küçük olabilir
ama yine de bu büyük bir sayıya tekabül eder” diyor.

Google’ın sosyal ağı olan Google+’ın bile Facebooka
tam anlamı ile rakip olamadığı bu dönemde
Salamworl d’un iddialarını ne kadar gerçekleştirebileceği
şimdilik merak konusu. Bunun gerçek cevabını
sitenin tamamen yayına sokulacağı Kasım ayında alacağız.
[/size][/color]

 26 
 : Ocak 07, 2013, 01:37:44 ÖS 
Başlatan admin - Son mesaj Gönderen: admin
SANAL ALEM FACEBOOK VE İSLAM - 4 . BÖLÜM KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINI Z

YAHUDİ KURULUŞU WEB SİTELERİ

AHMET HÜSEYİN DOĞU

İSA KOÇ

http://www.isakoc.com/yahudi-kurulusu-web-siteleri.html
 
İsrail oğulları kendileri ne gönderilen her peygamber e
eziyet etmiş kimini öldürmüş kimine türlü eziyetler etmiş
 bir kavimdir.
Bu sebepten dolayı Allah tarafından lanetlenm
bir toplum olmuşlardır.
Son olarak Hz. İsa’ya inanmayıp
onada eziyet etmeye kalkmışlardır ve çarmıha gerip
 öldürmeyi düşünmüşlerdir.
Allah CC. Hz. İsa’yı öldürmek için evine
giren bir suikastçıdan korumak için onu semaya alımış
ve bu suikastçinin belden yukarısını
Hz. İsa’ya benzetmiştir.
Yahudiler de onu Hz. İsa sanıp çarmıha germişlerdir.
O dönemde Roma imparator luğuna ait olan
Filistin topraklarında yaşamaktaydılar.
Roma imparator luğu zamanla hristiyan laşınca
yahudiler e karşı cephe almış ve
siz bizim peygamber imizi öldürdünüz,
sizi burada istemiyor uz
diyip tüm yahudiler i oradan sürmüşlerdir.
Bir çoğu gittiği yerlerde de dışlanmışlardır.
Onlarda kendileri ni saklamak için
avrupanın büyük şehirlerine gitmişlerdir.
O dönemde en iyi gelir kaynağı tarımcılık olduğu için
ve köylere gidip tarım yapamadıkları için
şehirlerde ticaret ile uğraşmışlardır.
Her dönemde kendileri ni sıkı sıkıya tutmuş
ve tüm gelişmiş şehirlerde yaptıkları
ticaretle rde birbirler ini desteklem işlerdir.
 
Zamanla değiştirilen Tevrat’a ekledikle ri
en önemli ibadet olarak gösterilen bilgiler
ise en büyük sevap kazanacağınız
iki şey var 1.si istihbara tçılık, 2.si ise fahişeliktir
gibi ibare eklenmiş
ve her fırsatta bu ibadet için çalışmaları gerektiği
vurgulanmıştır.
Bu sebeple sanayi devrimind en sonra
tüm piyasalar da ciddi paralar kazanmışlar
ve her birinin ürettiği ürünü diğer avrupa
ve dünya ülkelerinde savunarak
en büyük olmasını sağlamışlar.
Erkekleri ciddi paralar harcayara k
bulundukl arı ülke yönetimlerinden
adam satın almış
veya kendi adamlarını yerleştirmişler,
kadınları ise bulundukl arı ülkelerdeki
hem zengin iş adamlarının
hemde ülke yönetiminde bulunan insanların
metres ve sevgili olarak onların gizli
bilgileri ni deşifre etmişlerdir.
 
Zamanla kurdukları firmalar dünyanın
en büyük firmaları olmuş ve bu firmaların hepsinin
kazancının bir kısmını
büyük israil devletini kurmak
ve onu her zaman güçlü kılmak için israilde
iş yapmasala r bile vergi olarak vermekted irler.
Birçoğumuz bunu bilmekted e.
Örneğin Cocacola’nın gelirinin
bir kısmını israile verdiği
yıllarca söylenegelmiş ama
Cocacola tarafından bu hiçbir
zaman yalanlanm amıştır.
Yazının başında da dediğim gibi
en önemli ibadetler i “istihbaha rattır”.
Önemli yada önemsiz her konu
hakkındaki bilgileri toplarlar v
 e gerekli makamlarına iletirler .
Bugün önemsiz gibi görünsede bu bilgiler
10-20 veya 50 yıl sonra her an işlerine yarayabil ir.
Örneğin bugün köyde çoban olan bir gencin yaptığı
kötü işleri bile eğer o köyde o olayı gören
bir yahudi varsa bunu muhakkak rapor etmektedi r.
Çünki birgün bu çoban büyüyüp
zengin olduğunda yada belediye başkanı,
başbakan olduğunda bir yahudinin işine
köstek olmaya kalkarsa
daha önceden bu önemsiz gibi görülen
istihbara t bilgileri gün yüzüne çıkarılır v
 e o kişi aleyhine caydırıcı olarak kullanılır.
Bunun en önemli örneği Antalya’da yaşandı.
 
Demem o ki bu Cocacola,
Omo, Nestle vs. gibi firmalar
nasıl Yahudilik için her alanda
hizmet ediyorlar sa bunun bir örneğide
 internet dünyasındada var olduğu bir gerçektir.
Önemli bir
noktaya dikkat etmenizi öneririm.
Bir firma çok kısa sürelerde
çok büyük paralar ve önem kazanıyorsa
bilinki arkasında bir yahudi desteği bulunmakt adır.
 
İşte amaçların için her türlü istihbaha rat
bilgisini kolayca nasıl toplarsın.
Tabiki insanlard an isteyerek .
Bugün Facebook, Google gibi yahudi kuruluşu
internet sitelerin in hemen hemen hepsi istihbaha rat için çalışmaktalar.
İnsanların her türlü bilgileri ni
burada bulabilme kteler.
Hergün insanlar ne arıyor,
hergün hangi siteleri geziyor,
hangi ürünleri inceliyor, ,
 kimlerler sohbet edip mailleşiyor.
Bunları sizi hiç zorlamada n bu sitelerde n çok rahatça öğrenebiliyorlar.
 
İşte sırasıyla dünya çapında en önemli
Yahudi kuruluşu ve hizmetkarı siteler
 (ufak bir not:
Bu siteleri kullanmak zorunda kalıyorsanız
hiçbir zaman gerçek bilgileri nizi vermeyini z ;
 
1 – Google:
 Kurucuları; Sergey Brin ve Lawrence Page‘tir.
İkiside yahudi olan bu iki arkadaş Eylül 1998 tarihinde kurmuşlardır.
Sitelerin i kurmak için parasal desteğe ihtiyaçları bulunmuş
ve para için Sun Microsyst ems sahibi
ve Alman yahudisi olan Andy Bechtolsh eim’ten
100.000 dolarlık destek almışlardır.
Bugün dünyanın tüm ülkelerinde
o ülkeye özgün arama hizmeti vermekted irler
ve her bulundukl arı ülkede en çok kullanılan
arama motorudur, çin hariç.
Bir arama motoru ile sadece aramak
istediğin şeyi bulmazsın
aynı zamanda senin en çok neci
olduğunun bilgileri ni bu siteye verirsin.
Sen hergün Taliban’la ilgili yazıları arıyorsan,
senin İsrail düşmanın olduğun anlaşılmaktadır.
Bu tür kimsenin aklına bile getirmeye ceği
işlemlerde dilenirse kullanmak tadırlar.
Kimse yok koskoca google yaparmı
hiç yada sanane adamlarda n ne
  isterlese yaparlar demesin.
Çünkü ancak birgün can yandığında
pişman olunuyor maalesef.
 
2- Facebook:Kurucusu; Mark Zuckerber g’dir. Kendisi Yahudidir .
2002 yılında facebook. com’u kurmuştur.
Önceleri üniversitelileri deşifre ederken
2006 yılında tüm dünyaya açılmış v
 e şuanda 700 milyon üyesi bulunmakt adır.
Bu üyelerin büyük çoğunluğu annesine
babasına bile söylemediği kişisel
her türlü bilgileri ni dahi burada
rahatça yayınlamaktadır.
Fotoğraflarını ve videolarını koymaktadır.
 


3- Microsoft:
 Kurucusu: Bill Gates’tir. Kendisi Amerika’lı yahudidir .
1975 yılında kurduğu firması ile
dünyanın en zengin iş adamı ve
en büyük firmalarından birine sahiptir.
Hemen hemen herkesin kullandığı
windows işletim sistemi ile bilgisaya rlarda
geniş bir kullanıma sahiptir.
Ayrıca Hotmail ile live messenger ilede
online yazışma alanında 350 milyon kullanıcıları
bulunmakt adır.
 
Bunlar gibi dünya çapında yoğunca
kullanılan birçok site Yahudi kuruluşudur.
Bu siteleri kullanmayın demiyorum
ama kendi kişisel bilgileri nizi,
ülkenizin özelini bu sitelerde dağıtmayın
ve elinizden geldiğince bu sitelerde n
uzak durmaya çalışın.
Sizlerind e bildiğiniz dünya çapında
kullanılan sahibi Yahudi olan siteleri
yorumlard a belirtebi lirsiniz.
 
YAHUDİ KURULUŞU WEB SİTELERİ

İSA KOÇ

Google : http://tr.wikipedia.org/wiki/Google
 
Facebook : http://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook
 
Youtube : http://tr.wikipedia.org/wiki/YouTube
 
http://www.isakoc.com/yahudi-kurulusu-web-siteleri.html
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://tr.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://tr.wikipedia.org/wiki/Google

Facebook,Yahudiler ve Müslüman Gençler


Müslüman Gençlerden İlginç Atılım
 
http://www.dindersiforum.com/showthread.php?tid=2582
 

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerber g ile görüştükten hemen sonra Yahudiler den siteyi İsrail menfaatle ri için kullanmal arını isteyen İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Müslüman gençleri harekete geçirdi.

Filistin'in özgürlük mücadelesine katkı sağlamak için gençler ilginç bir atılımda bulundula r. İnternet üzerinden Filistin'e destek olabilmen in yolunu açan gençler, “Sabah namazını kıl, Filistin'i kurtar” sloganıyla yola çıktılar. Peki, namaz kılmakla Filistin nasıl kurtulaca k. İşte cevabı:
 
YAHUDİLERİN FACEBOOK OYUNU BOŞA ÇIKACAK
 
Geçtiğimiz yıl Facebook'un kurucusu Mark Zuckerber g ile görüşen İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Yahudiler den bu siteyi kullanara k İsrail menfaatle ri için kampanyal ar düzenlemelerini istemesin e karşı Müslüman gençler de harekete geçti.
 
GENÇLER TEK FİKİRDE BİRLEŞİYOR: NAMAZ VE DUA
 
Sohbet ve tanışma sayfası Facebook'u kullanara k Filistin'e destek olmak isteyen Müslüman gençler, ilginç bir atılımda bulundula r. Şimdiden 100 bin üyeye ulaşan sayfa, ayrıca gençleri namaza ve duaya yönlendiriyor.
 
SABAH NAMAZINI KILDIĞIMIZDA FİLİSTİN KURTULACA K
 
Başlangıcından buyana binlerce genç her gün sabah namazına kalkıyor ve Filistin'in Yahudiler in elinden kurtulması için dua ediyor. Bu çalışmanın ardından, Filistin'in Yahudiler in elinden bu şekilde kurtulabi leceğine inan gençlerin sayısı da gittikçe artıyor.
 
CUMA NAMAZINDA Kİ KALABALIK SABAH NAMAZINDA DA TOPLANMAL I
 
Kurulan gurubun ana sayfasında, namaz kılmakla Filistin'in kurtulacağı şöyle iddia ediliyor: İsrail'in eski liderleri nden Golda Meir'e bir İsrail askeri, Peygamber efendimiz in “Siz Yahudiler le muhakkak savaşacaksınız! Harp o kadar şiddetli olacaktır ki, hatta taş. Ey Müslüman şu arkamdaki Yahudi'dir! Gen onu öldür! diyecekti r.” hadisini sorar. Askerin Meir'den aldığı cevap çok ilginçtir: “Evet bu cümleler Tevrat'ta da vardır. Ancak Müslümanlarda bugün bunu göremiyorum. Cuma namazındaki kalabalığı sabah namazında da sağlayamazlarsa bunu başaramayacaklardır.”

ZAFER SABAH NAMAZIYLA GELECEK
 
Bu cümlelerden etkilenen binlerce genç, gelecek günlerde bizlere lütfedilecek zaferin, namazda sağladığımız birliktel ikle olabileceğine inanarak, her gün ayrı ayrı ülkelerde kıldıkları sabah namazında birleşiyorlar.

MESCİTLERDEN ZAFERE
 
Gurubu kuran gençler, sayıları binlere ulaşan üyelere şöyle sesleniyo rlar: “Sevgili arkadaşlar, gelin hep birlikte sabah namazında Allah'a yönelelim. Sabah namazı öyle bir şeydir ki, hiçbir kimse onu ifa etmeden huzuruna ulaşamaz. Biz gençler mescitler imizi boş bırakmayalım. Hep birlikte mescitler den zafere yürüyelim.”

SANAL ÂLEMDEN GERÇEK HAYATA
 
Ayrıca gurup üyeleri burada başlattıkları “Sabah namazını kıl, Filistin'i kurtar” atılımının sanal alemden gerçek hayata da aktarılması için çalışmalar başlatarak, çevresinde bulunanla rı sabah namazını kılmaya davet ediyorlar .
 
YAHUDİLER, FACEBOOK'U FACEISRAI L'E ÇEVİRMİŞLERDİ
 
Geçtiğimiz yıl Facebook'un kurucusu Mark Zuckerber g ile görüşen ve Yahudiler den bu siteyi kullanara k İsrail menfaatle ri için kampanyal ar düzenlemelerini isteyen İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in çağrısı kabul görmüş ve Facebook, şimdiye kadar Suriye toprağı olarak listelediği işgal altındaki Golan Tepelerin i buraya yerleştirilen Yahudiler in tepkisi üzerine İsrail toprağı olarak listeleme ye başlamıştı.
 
Vakit
 
Nefsin nefesini kesmezsen iz,nefis ve şeytan bir gün keser sizin nefesiniz i..
 

yahudi sitesi facebook'u terk edin
 
http://forum.islamiyet.gen.tr/boykot/113067-yahudi-sitesi-facebooku-terk-edin-boycottisrael.html
 
Günümüz Müslümanının en büyük sorunlarında biride Kendini yeterli görmesi ve bahaneler in arkasına saklanması.Yıllardır israil mallarını boykot ederiz ne hikmetse reklamdan öteye gidemedik . Yahudi Milyonlar ca Müslümanın arasında Filistind e katliam yapıyor.Haklı olarak tepkiler var.Fakat sadece tepki?
 
Arkadaşlarımız iyi niyetli bir şekilde israil mallarına boykot çağrısı yapıyor.Allah hepsinden razı olsun.Biz de yahudi sitesi facebooku terk edin dedik,itibar görmedi malesef.B oykotlard a başarısızlıgın temeli elini taşın altına sokmadan,başkasından bekleme samimiyet sizliği.
 
Süt ürünleri,gazlı içecekler,kozmetik ve unlu mamüllere boykot uygulayalım.yahudi sitesi facebook ta takva derslerin e devam.Akıldışı bir yaklaşım.Bakın tanıyanlar bilir bu küfürbaz ve kibirli Kemalist akımı pek tasvib etmem.Sözü dönüp dolaştırıp Müslümanlara hakarete dayandırırlar.Zaten sevimli bir taraflarıda yok.Yanlız bu kemalistl er size şu soruyu sorarlars a MADEM Kİ FİLİSTİNE AĞIT YAKIYORSU N yahudi sitesi FACEBOOK TA NE İŞİN VAR? Aklen kabul edilmeli ki yerinde bir soru olur.
 
facebook tan uzak durun ve samimiyet inizi gösterin.En akılcı ve tutarlı olan yol bu.Eger ki Filistinl i bebeklerd en yanaysanız..


FACEBOOK VE İSLAMİ PERSEKTİF
 
AHMET HÜSEYİN DOĞU

http://www.social-worlds.tr.gg
 
Yahudifıorum.com sitesinde n yapılan açıklamalar
 aşağıdaki Video linkinded ir
 
http://www.youtube.com/watch?v=7earBtB2Qek
 
Linkteki videoda Facebook,un bir Yahudi Platformu olduğu
 ve Müslümanların İsraili protesto etmek için
 Google Youtube ve Facebooku zemin olarak
 kullanmay a haklarının olmadığı
 ve eğerki İsraili protesto edecekler se
Youtube Google ve Facebookt an derhal çıkmaları
 gerektiği belirtilm ektedir
  
 http://www.youtube.com/watch?v=7earBtB2Qek
 
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed s.a.v e Efendimiz e
yapılan çirkin ithamlar ve hakaret içerkli paylaşımlar
 yukardaki isimleri ifade edilen
bu sosyal iletişim ağlarıyla yapıldığı için
 Müslümanlar protesto için 3 gün süreyle
 Facebook Google ve Youtubeyi kullanmam a kararı
 almışlar fakat uygulamad a başarılı olamamışlardır
 sebebi ise bu iletişim organlarının benzeri yapıların
 Müslümaların elinde olmayışı
 bunu bilim ve teknoloji k inkanlarıyla üretemeyişleri
 ve bu sosyal ağlara bağımlı hale gelişleri
 ve daha öteside aslında proteston un lafta kalışı
 ve uygulamad a bunun yapılmak istenmeyişidir
 Facebook aslında bir islami tebliğ mekanizma sından daha çok
istisnala r dışında bazı evli veya bekar erkekler ile
bazı evli veya bekar bayanların buluşma platformu dur
 ve istisnala r dışında genel olarak kızlarla erkekleri n
 dini paylaşım adı altında birbirler ine yakınlaşma platformu dur
 ve bu örf adet ve gelenekle rimize uygun olmadığı gibi
 dinimized e uygun bir davranış şekli değildir
 sanal alemde eskiden bazı dini sohbet chat sitelerin de
yaşanan ahlaksızlıkların aynısı artık Facebookt a yaşanmaktadır
 ve Facebook bu yapısıyla hem müslümanlara
 hemde islamiyet e zarar vermekted ir
 
FACEBOOK VE İSLAMİ PERSEKTİF
 
AHMET HÜSEYİN DOĞU

http://www.social-worlds.tr.gg

Facebook yerine artık İslambook sitesi açılsın ve kullanılsın

.

 27 
 : Aralık 16, 2012, 04:58:04 ÖS 
Başlatan admin - Son mesaj Gönderen: admin
SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ EVLİ ERKEKLER VE REALİZM
 
Allah c.c sanal alemde islami savunan
sitelerde n ve yetkilile rinden razı olsun
başarılarının devamını nasip eylesin inşallah

http://www.islam-green34.com

SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ EVLİ ERKEKLER VE REALİZM

AHMET HÜSEYİN DOĞU  - İSTANBUL

http://www.social-worlds.tr.gg

Selamün aleyküm kardeşlerim
sanal alemde ve bazı dini sohbet chat sitelerin de
sanal alemin müslümanlara ve dinimize verdiği
zararlarl a ilgili araştırmalar yapan
ve bu araştırmaları çeşitli dini sohbet chat sitelerin de
sohbetle meşgul olan ve zarar görebilecek
müslüman kardeşlerimize aktaran
islam-green34 grubunun üyesi olan Murad Beyazıd
kardeşimizin bir dini sohbet chat sitesinde
sohbet ederek uyarmaya çalıştığı bir evli kadeşimizle
aralarında geçen diyaloğu o evli kardeşimizin ismini vemeden
başka bir isim yazarak Güneşli Bahçe isimli Forum sitesinde
yayınladığı diyaloğu buraya aktaracağım
ve akabinde bende bazı düşüncelerimi aktaracağım
lütfen aşağıdaki yazıyı okuyunuz ve sonra ben bazı düşüncelerimi
aktaracağım

MURAT  BEYAZID  - İSTANBUL

SANAL ALEMDE BULUNAN BİR EVLİ ERKEKLE DİYALOG

FORUM GÜNEŞLİ BAHÇE İSTANBUL 2007

SANAL ALEMDE BULUNAN BİR EVLİ ERKEKLE DİYALOG

MURAD BEYAZID :

- Selamün aleyküm Robertson - İslam kardeşim
ne ilginç bir isminiz var Robertson - İslam kardeşim
isminizin bizim bilmediğimiz bir anlamı varmı kardeşim ?

ROBERTSON - İSLAM :

- Aleyküm selam kardeşim hayır ismimim özel bir anlamı yok
öylesine bir isim işte

MURAD BEYAZID :

-  Anladım Robertson-İslam kardeşim özel bir anlamı yok
ama ilginç enteresan ve dikkat çekici bir isim
sanırım bu dini sohbet chat sitesinde  ilgi çekmek için
alınmış bir nıck sanırım bana öyle gibi geldide
neden diyecekse n senin sürekli dini konular yazdığını duydum
ve özellikle erkeklerl e değilde bayanlarl a sohbet ettiğini duydum
ve Ayşe Rana isimli bayanla uzun süredir ilgilendiğini
birde Merve Nurgül isimli bayanla çok yakından ilgilendiğini
duydum
hatta seninle bu bayanlar arasında aşk yaşandığını duydum
evli olduğun için bu ilginin bir yasak aşk olduğunu söylüyorlar
ve senin evli olduğunu duydum
ve yazıştığın Ayşe isimli bayanın önceden bekar olduğunu
sonra nişanlandığını duydum
ama senin yüzünden nişanlandığı eşinden ayrıldığını duydum
bu arada Merve isimli bayanında evli olduğunu
ama senin yüzünden neredeyse eşinden ayrılacak hale geldiğini
duydum
bu duyduklarım doğrumu bilmiyoru m
ama eğer doğruysa bu bir ahlaksızlıktır 
ve islami dinine görede bu yaptığınız eğer doğruysa günahtır
ve haramdır kardeşim ama burası sohbet chat sitesi
kim yoğurdum beyaz derse yalandır aslında bunuda biliyorum
senin hakkında duyduklarım yalanda olabilir bilemem
doğruda olabilir yalanda ama ben sana bazı şeyler yazmak için
ve seni bazı konularda uyarmak için geldim izin verirsen
 
ROBERTSON - İSLAM :

- Kardeşim burası sohbet chat sitesi ve isteyen istediğiyle sohbet eder
herkes kendinden sorumludu r ve her koyun kendi bacağından asılır
ve isteyen istediğiyle kendi rızasıyla konuşur bunu engeleyec ek bir güç yok
herkesin kendi aklı fikri ve iradesi vardır akıl vermeye lüzümda yok
ayrıca herkesin varsa eğer yaptığı hata kendi ile Allah arasındadır
başkalarını hiç ilgilendi rmez sen duyduklarına inanma kardeşim
burası sohbet chat sitesi herkes doğruyu söylemez yalan söyler
ve herkes dinini kalbinde yaşar kimsenin dini kimseyi ilgilendi rmez
din Allah ile kulun arasındadır ve başka kulların araya girmesi saçmalıktır
ayet-i kerimede ne der bilirsin Kafirun suresi sonundaki ayet-i kerimeyi hatırla
"Leküm diniküm veliyeddi n " buyrulur yani Ahmet Doğu kardeşim kısacası
senin dinin sanadır benim dinim banadır en iyisi sen kendi dininle meşgul ol
benim dinime ahlakıma karışma istersen sen kendinle ilgilen
ve o dediğin bayanlar benimle konuşuyorsa bu kendi rızalarıyladır
senin banada onlarada akıl vermen gereksiz herkesin kendi aklı fikri var
ve herkesin yaşadıklarını ancak kendisi ve Allah bilir başkası bilemez
kimsenin özel hayatı başkalarınıda ilgilendi rmez kimse kimseyede karışamaz

MURAD BEYAZID :

- Evet haklısın kardeşim elbette kimse kimseye karışamaz
ve isteyen istediğini sohbet chat sitesinde yapar özgürdür
kimse kimsedend e hesap soramaz kardeşim bunda haklısın
bilmiyoru m ama belkide eşinizle aranızda sorunlard a vardır
ancak sen evlisin kardeşim ve ne olursa olsun bir eşin var senin
ve senin eşinle aranızda evli olduğunuz için bir nikah-ı kebir  var
ve bu nikah aslında Allahtan sizlere verilmiş bir emir-i mücennepdir
sen eğer eşinin dışında başka bir bayanla yasak bir aşk yaşıyorsan
Allahın sana kader-i kebir ile bahşettiğine rıza göstermiyorsun
ve hayali ümitsiz geleceği olmayan aşklarla nikahı zedeliyor sun demektir
 ve nikah-ı kebir olan Allahın emrini hiçe sayarak çiğniyorsun demektir
eşinin haberi varmı peki senin burada iki bayanla yasak aşk yaşadığından
ve ahirette eşinin yüzüne nasıl bakacaksın Robertson - İslam kardeşim
hem sen dini anlatmaya çalışıyorum diye ortaya çıkmışsın
hemde dinimize yakışmayan şeyler yapıyorsun bu tezatlık nedir kardeşim
eşinle aranızda bir sorun varsa onunla konuşarak çözmeye çalış
burada başka bayanlarl a konuşarak bir şeyi çözemezsin
ve dahada fazla hayatında sorunlar çıkmaya başlar daha çok sorun olur
eğer sorunlarınız varsa eşinizle aranızda çözmeye çalışın
çözemiyorsanız aile büyüklerinize danışın onlar çözsün
çözülemeyecek bir sorunsa o zaman konuşun anlaşın ve boşanın kardeşim
boşanmak evet Allahın hoşuna gitmez ama çare yoksa chat çarede değildir
eşin boşanmıyorsa o zaman bu senin imtihanındır sabret ve Allaha dua et kardeşim
ama sanal alemde ve bu tür chat sitelerin de anlık maceralar peşinde koşma
ve Allahın dininide bayanlarl a sohbet için malzeme olarak kullanma kardeşim
boşan eşinden ve sonra gel istersen burada bekar bayanlarl a yazış
hiç olmazsa senin için Robertson bir bekar erkek ve kız arıyor derler
ama şimdi haklı olarak herkes senin hakkında neler söyleyecek tahmin edersin
 

ROBERT - İSLAM  :

-  Ahmet Doğu kardeşim ben bu bayanlara dinimizi anlattım aşk yaşamadım
ama o bayanlar bana aşık olduysa benim suçum varmı kardeşim
bayanlar evlide olsa bekarda olsa boşluktalar ve sevgi arayışındalar
benim bunda bir suçum varmı ben sadece dinimizi anlatım
islamda ilim bayanada erkeğe farz değilmidir kardeşim
ınternet bize verilen teknoloji k bir nimettir
ve ben bu nimeti dinimi anlatmak için kullanıyorum
ben dini konular yazdım bu suçmudur kardeşim

AHMET DOĞU  :

-  Robertson kardeşim sen dini konular yazdım diyorsun
teknoloji nin nimetini dinim için kullandım diyorsun
teknoloji nin nimetini ve islamiyet i neden chat malzemesi yapıyorsun
bayanlarl a sohbet etmek için neden dininin emirlerin i çiğniyorsun
sen erkeksin neden erkeklere yazmıyorsunda bayanlara yazıyorsun
ilim bayanada erkeğede evet farzdır ama erkek erkeğe bayan bayana anlatmalı
sen neden sürekli bayanlara anlatıyorsun yoksa bayanlar dinimizi bilmiyorl armı
bayanlar eğer dinlerini bilmiyorl arsa burada bilen bayanlard an öğrensinler
illa erkeklerd enmi öğreniyorlar bu biraz saçmalık değilmi
ve evli bir bayan evde eşi dururken buradaki bir erkekten din öğrenmeye çalışması
sence örf adet gelenek ve dinimize uygunmudu r bu toplum yapısına uygunmudu r
ve sen senden din öğrenmeye gelen bayanlara sen neden akıl vermiyors un
bayanları neden uyarmıyorsun ve neden git bayanlarl a konuş demiyorsu n
neden bayanlara benim gibi erkeklerl e konuşarak din öğrenemezsin demiyorsu n
ve aslında duyduğuma göre sen makine mühendisiymişsin
sen ilahiyatçı değilsinki nereden biliyorsu n islamiyet in derinlikl erini
yada biliyorsa n öncelikle evdeki eşine anlat istersen bunu neden yapmıyorsun
buradaki bayanlara anlatmakl a yükümlü değilsinki bu senin görevinmi
buradaki evli bayanlard a gidip ilahiyatçıların olduğu bir kurumdan din öğrensinler
burada erkeklerl e yazışmakla din öğrenilmezki kardeşim
evli bir bayanın başka bir erkekle din hakkında konuşması ne derece doğru 
bunu sende biliyorsu n Robertson kardeşim sende biliyorsu n gerçeği
ama işine gelmiyor değilmi gerçeği görmek ve itiraf etmek zor geliyor
ama nefsin arzu ve istekleri için bayanlarl a yazışmak nefsin hoşuna gidiyor
ve dini konularda aslında din için değil
sadece bayanlarl a sohbet malzemesi değilmi
bu gerçeği herkes biliyor aslında ama kimsenin işine gelmiyor
sonrada yalan dostlukla r kuruluyor ve sahte ve imkansız aşklar yaşanıyor değilmi   


ROBERTSON - İSLAM :

- Ahmet Doğu kardeşim iyide sen neyi savunuyor sun islamiyet imi savunuyor sun
mademki burada islamiyet savunulamıyorsa senin ne işin var burada kardeşim
sen o kadar şuurlu müslümansında senin sanalda ve dini chat sitesinde ne işin var
sen git evinde islamiyet i yaşa ve banada burada nutuk atma istersen
bayanlar aptalsa ve aşık oluyorlar sa ben ne yapayım suç bendemi
 
AHMET DOĞU :

-  Kardeşim bayanlar aptal değildir ama durup dururkend e aşık olmazlar
demekki sen onları kendine aşık etmeye çalışıyorsunki onlarda aşık oluyorlar
sen dini konularda n bahsediyo rsun ve müslüman erkek imajı çiziyorsun
halbuki senin dinle imanla alakan yok işin gücün bayanlarl a sohbet etmek
dinimizid e buna alet ediyorsun senin yaptığın ikiyüzlülüktür
ben ise sanalda bu şekliyle din olmaz diyorum hangimiz gerçekçi sence
sanal yalandır kardeşim ama din yalanı sevmez
ve şeytanın bataklığında din anlatmak zordur ve insan çamura saplanır
nefsinin kölesi olur ve nefsin istek ve arzuları bitmek tükenmek bilmez
ama sen eşinle ilgilen kardeşim buradaki bayanlarl a ilgilenme yi bırak

ROBERTSON -  İSLAM :

- Ahmet Doğu kardeşim ben bayanlarl a ilglenmes em başka erkekler ilgilenir
ama sanırım sen beni kıskanıyorsun ben ilgilenme yeyimde senmi ilgilenec eksin
bende biliyorum bazı dini chat sitelerin de asıl amacın bayanlarl a sohbet olduğunu
bayanlard a biliyor sanal alemde bazı dini chat sitelerin de islamın yaşanamayacağını
ama bu bazı dini sohbet chat siteleri kapanmaya cağına göre aşklarda devam eder
sende boşuna kendini yorma kardeşim bayanlar buraya istedikle ri için geliyorla

MURAT  BEYAZID  - İSTANBUL

SANAL ALEMDE BULUNAN BİR EVLİ ERKEKLE DİYALOG

FORUM GÜNEŞLİ BAHÇE İSTANBUL 2007

SANAL ALEMDE BULUNAN BİR EVLİ ERKEKLE DİYALOG
 
Evet  değerli müslüman kardeşlerim
yukarıdaki diyaloğu okudunuz ve herşey ortada
fazlaca bir yorum yapmayada gerek yok sanırım
sadece şunu söyleyeceğim ben acizane
ne olursa olsun bazı dini sohbet chat siteleri müslümanlara zarar veriyor
ve aslında hem müslümanlara hemde dinimize zarar veriyor
ve ne kadar ahlaklı ve takvalı görünen kardeşimiz varsa
ne kadar dini bilgisi olursa olsun mutlaka zarar görüyorlar
ve bu zararlar bir kaç çeşittir
sosyoloji k biyolojik psikoloji k veya ekonomik zararlar söz konusudur
neticede istisnala r olsada genel olarak bir zarar söz konusudur
ve müslüman kardeşlerimizin hem kendi maneviyat ları için
hem dünya ve ahiretler i için hemde aileleri için zararlıdır
siz siz olun bazı dini sobet chat sitelerin den uzak durun kardeşlerim
Allaha emanet olun selamün aleyküm 


SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ EVLİ ERKEKLER VE REALİZM

AHMET HÜSEYİN DOĞU  - İSTANBUL

http://www.social-worlds.tr.gg

 28 
 : Aralık 10, 2012, 12:16:44 ÖS 
Başlatan admin - Son mesaj Gönderen: admin
DÜNYA ALEMİNDEKİ MELEK - ŞİİR SAYFASI

        ROBİN HOOD

        AHMET  METİN  YILDIZOĞLU

        FORUM İSTANBUL 2011 ŞİİR SAYFASI

        DÜNYA  ALEMİNDEKİ  MELEK

           Yüzlerce kişi içinde bir o çok farklıydı aydınlıktı yüzü
           " Nuryüzlüm " dedim ona başka ne diyebilrd imki
           Çok sevdim ölesiye hiç kimseyi sevmediğim kadar
           Başka türlüsü sanırım olamazdı çünkü o bir melekti
           İnsanın hem yüzü hem ruhu bu kadar güzel olamazdıki
           Sevmekten ve aşık olmaktan başka ne yapabilir dimki 

Belki hakkım yoktu onu sevmeye  ve aşık olmaya
Ancak gem vuramadımki gönlüme ve duygularıma
Ona söylemek için daha ne kadar bekleyece ktim
Gücüm yetmediki onu bırakıp gitmeye uzaklara
Şimdi belki onunlayım aşkımlayım bazen ara sıra
Ancak imkansız bir aşk mümkün değil ona ulaşmaya

Meleğim ve Nuryüzlüm kimbilir ne dertleri var onun
Ne günler yaşadı ve ne fırtınalar atlattı o yaralı yüreği
Ben ise hiç bir şey yapamıyorum onun dertlerin e karşı
Ne kadar zor bir durum insanın birini imkansızca sevmesi
Benim için çok zor veremiyor um çıkarıp yerinden kalbimi
Ne zor hem bu kadar çok sevmek hemde bulunamaz çaresi
 

Rabbim bana yardım et ne olur Rabbim sen bilirsin yüreğimi
Sen bilirsin Rabbim o benim için insanların en değerlisi
Dünya alemindek i bir meleğe aşık oldum biliyorum hatadır belki
Yüreğim yanıyor Rabbim bilirimki sendedir mutlak çaresi
Sen aydınlat yolumuzu Rabbim sen bilirsin nedir çaresi
Onunla birliktey ken bile onu çok özlüyorum bu neyin nesi
Rabbim onu kaybeders em ne yaparım bu o kadar zorki
Onu gördüğümde hissediyo rum yüreğimde açan gülleri
Çünkü o bir GÜL uzaklarda bana ait olmayan bir GÜL
Ve bana asla ait olamaz çünkü çok yaralanmış yüreği
Belliki çok acılar çekmiş çok pişmanlıklar yaşamış
Ve kemale ermiş artık yeni bir aşka dayanamaz yüreği

O öyle birisiki sevdiğine herşeyini verir karşılıksızdır sevgisi
Kimsenin kalbini kıramaz gönlünü yıkamaz o öyle biridir
Rabbim bana güç ve sabır ver yanmasın sakın onun yüreği
Ben sadece karşılıksız seveyim Rabbim o bilmesin sevgimi
Bilmesin ve yanmasın yüreği zarar görmesin onun kalbi
Ben razıyım herşeye yeterki gitmesin ağır gelir bırakıp gitmesi
 


Dünya alemindek i meleğim beni nasıl isterse öyle görsün
Meleğim o benim ablam öğretmenim  sevdiğim ve herşeyim
Beni nasıl görmek istiyorsa öyle görsün ben herşeye razıyım
Varsa bir günah bu benim günahımdır kaderimdi r çekerim
Yeterki aşkım mutlu olsun zarar görecekse ben çeker giderim
Zor olacak ama o mutlu olacaksa aşkımı yüreğime gömerim

Gömerim aşkımı belki yüreğime diyorum
Ama ne ailemden ne dinimden nede aşkımdan vaz geçebilirim
Ben mahvoluru m ben kahroluru m ben yanarım
Rabbim dileğim odurki meleğim cennet-i alada benimle olsun
Bunu senden can-ı gönülden isterim
Bu dünyada kölesi olmamayalım nefs-i emaremin
Ahirette aşkım benimle olsun bu olur yüreğimdeki tek tesellimMICROMEDİA  ŞİİR VE KOMPOZİSYON ÜNİTESİ - 1 -

İSTANBUL SEMALARI  FORUM 2000
 
 
 
 
 
SCORPION  AND TAYGER

AHMET METİN YILDIZOĞLU

SENİ VE SEVGİNİ ÇOK SEVİYORUM
 SENİ VE SEVGİNİ  ÇOK SEVİYORUM
 
Seni çok seviyorum tek kelimelik lugatımsın benim
Karşılıksız  ve bitecek bir aşk olsada bu sevdam
Bu can bu bedende oldukça seni hep seveceğim
İfade edilemeye n satırlara sığmayan tek aşkımsın
Seni sevmek istediğim için seni çok seviyorum
Yıllar sonra Rabbimden bana verilen hediyemsi n
Sevgine ve sana ihtiyacım olduğu için seviyorum

Seni çok seviyorum çölde suya hasret kalanlar gibi
Ulaşılmaz olsada imkansız olsada yine seviyorum
Seni çok seviyorum Mecnunun Leylayı sevdiği gibi
Ben seni sevmekten asla vaz geçmeyeceğim
Sana ihtiyacım var bülbülün güle sevdası gibi
Çünkü ben gerçek sevgiyi senden öğrendim
Arının balı ve peteği sevdiği gibi seni çok seviyorum

Seni sevdiğim için sevmeyi ve kendimi seviyorum
Tıpkı Kimya Hatunun Şems-i Tebriziyi sevdiği gibi
Çünkü seni seven benim kalbim seni çok seviyorum
Derin okyanusla rın dalgalarının kıyılara ulaştığı gibi
Ben sana ulaşamayacağımı bidiğim halde bile
Aramızda kıtalar olsada kalbimdek i aşkı seviyorum
Her an her halinle ve herşeyinle seni çok seviyorum


Hayalimde değilsin sen gerçeksin aşkım seviyorum
Bir gün kaybedebi lirim belki seni ben mahvoluru m
Mahvolacağımı bilsemde yine seni seviyorum
Ben senden ve aşkımdan asla vazgeçmeyeceğim
Ölüm bizi ayırsada ruhum  seni sevmiş bir kere
Ateşlere atılsamda yansamda kül olsamda bile
Yalan dünyanın aşklarına inat seni çok seviyorum

Sesini seviyorum yumuşak ve tatlı sabah güneşim
Denizden gelen ılık rüzgar gibi sevgi dolu meltemim
Siyah gecelerim i aydınlatan tertemiz nuryüzlüm  
Seni seviyorum beyaz elbiseli prensesim benim
Ben hiç kimseyi ve hiç bir şeyi sevmediğim kadar
Herşeyden ve herkesten çok ben seni seviyorum
Çünkü sen herkesten daha fazla sevmeye değersin
Ya ben değermiyim sevilmeye ve benim sevmeye hakkım varmı
Rabbim bana seven bir kalp verdiyse bununda vardır bir hikmeti
Vardır mutlak bir mükafatı elbet sabrın ve çekilen çilenin akıbeti
MICROMEDİA  ŞİİR VE KOMPOZİSYON ÜNİTESİ - 3 -

İSTANBUL SEMALARI  FORUM 2000

AHMET METİN YILDIZOĞLU

SCORPION AND THE TAYGER


SEVGİSİZ YAŞAYACAK GÜCÜM YOK GÜÇ VER RABBİM

KANDİL GECESİ  RABBİME DUARabbim güzel Rabbim sen beni bilirsin
Beni sen yarattın senden iyi kim bilir benim halimi
Senden daha fazla kim sever beni
Beni mutlu etmeye kimin gücü ve kudreti yeterki
Yokturki Rabbim senin kudretind en vesilende n gayrisi
Sen alırsın yüreklerden yine sen verirsin yüreklere sevgiyi
Rabbim neylersin neylersen güzel eylersin
Benim sonumuda hayırlı eyle RabbimRabbim ben sana asla isyan edemem
Şu kandil gecesi ben kimsesizi m ve sevgisizi m  
Halimi sen anlarsın yüce Rabbim
Kim anlar beni ben kime anlatayım halimi
Beni anlayacak birini bir sevgiyi nasip et yüce Rabbim
Kalpleri eviren çeviren sevgiyi nasip eden sensin yalan gerisi

 

Rabbim benim en büyük hayalim
Bir kandil gecesi yanımda birisi olsun
Bu sevdiğim gönlümü verdiğim yarim olsun
Sevdiğimin kalbinde başkası olmasın
Sadece ben ve Rabbime aşk olsun
Özlediğim yıllardır aradığım bu rüyadır Rabbim  Rabbim bana nasip edermisin bir seven yüreği
Rabbim bu gece sevdiğimle sana gelelim
Allah için sevdiğimle göz yaşı dökelim
Bu en büyük hayalimdi bu yalan dünyada
Belki cenneti istedim belki dünya denen imtihanda
Ben kimimki cenneti yaşayayım bu yalan dünyada
Herşey imtihandır kaderimdi r o yüzden beni seven yoktur bilirim
Ama yinede beni seven bir yürek olsun çok isterim
 
Rabbim birisi olsun istedim yanımda
Ben bir sevgi istedim sende bilirsin
Bir mucize istedim belki buna hakkım olmadan
Bir sevdiğim olsun istedim
Sevdiğimle başbaşa bu gece ağlamak istedim
Bilrim Rabbim hakkım yok buna benim
Sevdiğimle birlikte başbaşa ağlayamadım
Beni seven olmayacak bu yalan dünyada bu benim imtihandır bilirim
Bazen sabrettim bazende sabra gücüm yetmedi güç ver Rabbim

  Rabbim bu gece kandil ama ben kayalıklardayım
Deniz kenarında ufuklara bakıyorum
Rabbim beklediğim beyaz atlı sevdiğim gelmedi yıllar sonra
Rabbim o bana öyle uzakki o nerede ben neredeyim
Rabbim varmı bir ümit ne olacak benim bu halim
Ben boşuna bekliyoru m biliyorum sabır ver bana Rabbim


 
Rabbim sana sabaha kadar ibadet etmek isterdim
Fakat ben ne haldeyim Rabbim ben ne haldeyim
Rabbim sen anla halimden ben nerelerde yim
Rabbim sana isyan edemem sensin benim Rabbim
Rabbim aklım fikrim sana emanet  sen sonumu hayırlı eyle güzel Rabbim 

  

Rabbim bu gece kandil günahlarımı affet benim
Tövbelerimi kabul et ne olur Rabbim ben hata ettim
Rabbim sen merhamet sahibisin ben ise çaresizim
Allahım beni affet ve bu gece beni doğru yola ilet
Sevmek sendendir Rabbim ben seni çok sevdim
Birde beni seven bir yarim olmasını çok istedim
Varmıdır yokmudur olacakmıdır bana bu gece göster RabbimRabbim kalbimde sevdiğim birisi olsun istedim
Keşke birisi olsaydıda ondan vaz geçemeseydim
Bir mucize olurmu diyerek hep geceleri bekledim
Rüyalarımda onu gördüm bazen ama arkası karaydı
Ben ne hata ettim Rabbim sevdim kendimi öyle bildim
 Affet Rabbim ben sevdim seven bir gönülemi girdim
Nerededir kimdir ismi nedir varmıdır yokmudur beni seven Rabbim


Rabbim bu gece kandil ama içimde karanlıklar var
Benim gecelerim i aydınlat senin sevginle Rabbim
Rabbim ben sevmek istedim sevdim çok sevdim
Sevmek acı vermez yüreğime ben göremedim
Göremeyeceğim denizler kıtalar arası hayalleri mi sevdim Rabbim bu gece kandil gecesi ama ben sana hala ibadet edemedim
Hayalleri mde rüyalarımda var olan gerçekte olmayan birini bekliyoru m
Onu çok seviyorum nerededir kimdir çok uzaklarda göremiyorum
Sevdiğim insan çok uzaklarda Rabbim onu yakın edemedim
Beni sen anlarsın Rabbim nedir çaresi bilemedim
Bir gün görüşsek onunla budur senden dileğim
Görüşsek kopamazmıyız acaba kaçarmı rengim
 
 
Rabbim benim tövbelerimi kabul et ne olur Rabbim
Ben sevdiğim birisi olsun istedim
Hayalleri mdeki olmayan aşkıma seslendim
Ona şiirler yazdım şarkılar besteledi m
Ama hiç olmadı beni seven birisi ne yapayım
Olmayacak bilirim bana sevgisiz yaşamak için sabır ver Rabbim

Rabbim şiirlerimi sanki bir aşkım varmış gibi yazdım
Olmayan yada nerede bilmediğim aşkımıda sen sev Rabbim  
Aşkımın tövbelerini kabul et güzel insandır sevdiğim
Sana isyanı yok o sadece sevdiğine her şeyini verdi
Belki benim onu sevdiğim gibi sevdi onun suçu neydi
Varmıydı kaderimde beni seven birisi varsa ne zaman gelecek Rabbim


Rabbim senin herşeye gücün yeter bana ver seven birini
Gönder bu gece gelsin neredeyse kimse sen yolla Rabbim
Kandil gecesi dileğimdir ayırma sevdiğimden beni
Rabbim günahlarımızı affet sevdiğimle benim
Yoksada olamayaca ksada beni seven bana varmış gibi sevgi ver RabbimBeni hiç kimse sevmedi bana seven bir yürek ver Rabbim
Seven yürek ve ben sana dua edelim bu gece
Sevenim olmayacak sa eğer kaderimde yoksa artık sen sev beni Rabbim
Başka sevgilere ihtiyacım kalmasın yalan sevgilere kapat benim yüreğimi
Sevgisiz yaşayacak gücüm yok bana güç ver Rabbim
MICROMEDİA  ŞİİR VE KOMPOZİSYON ÜNİTESİ - 4 -

İSTANBUL SEMALARI  FORUM 2000

AHMET METİN  YILDIZOĞLU

SCORPION AND THE TAYGER

ABLAM BENİ AFFET
Ablam beni affet canım ablam
Sana karşı çok mahcubum
Keşke o gece o sözleri söylemeseydim
Seni çok sevdim ama çokda kırdım
Affet beni canım ablam hakkını helal etAblam biliyorum sen çok merhametl isin
O gece sen bana hiç bir şey demedin
Abim dedin sadece ama ben susmadım
Çok merhamets izce davrandım sana Ablam
Aslında ben böyle biriside hiç değilimSeni konuşturmadım bile ben bunu nasıl yaptım
Keşke zamanı geri getirebil sem Ablam
Keşke o geceyi hafızandan silebilse m
Ablam dilim tutulsaydıda onları söylemeseydim
Ablam çok pişmanım inan gece hiç uyuyamadımAblam affet beni artık sana hiç bir şey diyeyem
Ağzımı açıp sana tek kelime söylemeye hakkım yok
Ablam canım ablam hakkını helal et melek ablam
Seni ezmelerin den korktum onlar merhamets izdir
Bu korkuyla sana çok tepki gösterdim seni kırdım
Affet ablam beni hakkını helal et
MICROMEDİA ŞİİR VE KOMPOZİSYON ÜNİTESİ - 5 -

İSTANBUL SEMALARI FORUM 2000

AHMET METİN YILDIZOĞLU

SCORPION AND THE TAYGER

MEÇHUL ŞAİR - KAYBOLAN MEKTUP

Selamün Aleyküm Nuryüzlü Ablacığım
Mektup yazmayalı o kadar çok zaman olmuşki
nasıl yazılır onu bile unutmuşum Ablacığım .
Günümüzde herşey değişti değilmi Ablacığım
mektupların yerini başka şeyler aldı
ama mektup hem edebidir sanattır hemde ebedidir
ölümsüzdür aslında öyle değilmidir Ablacığım.
hatırladığım kadarıyla en son Askerdeyk en
Anneme yazmıştım ve Annem o mektupları halen saklar
Mektuplar hani " nasılsın iyimisin
Cenab-ı Haktan iyi olmanı temenni ederim " ile başlar
ve nihayetin de " mektubuma değil satırlarıma
son verirken acele cevap beklerim " ile biterdi
İnan Ablacığım sana yazmak istediğim o kadar çok şey varki
ama şu an aklıma hiç bir şey gelmiyor
düşünüyorum elimde kalem .
Ancak senden acele cevap beklemek gibi bir lüksüm yok
malesef . halbuki bunu çok isterdim
ama malesef bu olanağımız şimdilik yok .
neyse Ablacığım  eline ulaşması bile benim için büyük bir
mutluluk olacak inşallah.
Ablacığım bu mektubu ben beyaz çizgisiz kağıda yazdım
inşallah bu mektup ile hayatında bembeyaz tertemiz bir yeni
sayfa açılır inşallah.
Ve Nuryüzlü Ablacığım hani aşk ve sevda dolu mektuplar
pembe kağıda yazılırdı
bu kağıt çizgisiz beyaz kağıt bundada bir hayr vardır inşallah.
Nuryüzlü ablacığım bir sevda var yüreğimizde bu TR sevdası .
hani Türkiyenin kısa yazılışı veya sembolü TR harflerid irya
memleketi ne Türkiyeye hasret kalanların sevdası
Nuryüzlü ablacığım sana iki tane kitap yolluyoru m
birincisi Canan Tan isimli yazarın Aşkın Sanal Halleri isimli kitabı
içindekiler gerçek yaşanmış hadiseler dir sadece isim ve yer adı
değiştirilerek kaleme alınmış .
ikinci kitap ise Elif Şafak isimli yazarın AŞK isimli kitabıdır.
Nuryüzlü Ablacığım seni çok seviyorum
ve her zaman seveceğim bu can bedende oldukça bu sevgim devam edecek
Ve Allaha şükrediyorum iyiki seninle karşılaştım
ve hayatımda bu bir dönüm noktasıdır alsında Ablacığım
Seninle birlikte yeniden yaşadığımı ve nefes aldığımı hissettim
bu yalan dünyada benimde bir varlığımın olduğunu hissettim .
Nuryüzlü ablacığım bana hep sevgi verdin mutluluk verdin
ve merhametl e davrandın Ablacığım senin hakkını ödeyemem.
Hakkını helal et ablacığım.
İnşallah bu mektup ve kitaplar eline ulaştıktan sonra
yeniden ben sana kitap yollarım Ablacığım.
İlk defa hayatımda bu kadar uzaktaki birine mektup ve kitap
yolluyoru m.
Ve zaten seninle ben hep ilkleri yaşadım Ablacığım
ve yaşadıklarım çok güzel şeylerdi ve yaşamaya devam ediyorum.
Rabbimden dileğim beni senden ayırmasın inşallah    
Nuryüzlü Ablacığım inan çok şeyler yazmak isterdim
ama hani eskilerin dediği gibi " mektubuma değil satırlarıma
son verirken " ellerinde n öperim başıma koyarım Ablacığım
saygılarımla ablacığım sakın bu kardeşini unutma
Allaha  emanet ol Ablacığım
Selamün Aleyküm Nuryüzlü Ablacığım
QUANTUM SPACE ŞİİR VE KOMPOZİSYON ÜNİTESİ  

YALAN DÜNYANIN GARİBİ - İSTANBUL

FORUM GÜLİSTAN İSLAM 2000

AHMET SELİM YILDIZLIOĞLU

DUALARIMD ASIN HER ZAMAN MELEĞİM

Bu yalan dünyada bir melek tanıdım bu yalan dünyada odur asıl gerçek olan
Onunla olmak imkansızdır belki ama dualarımdadır her zaman benim beyaz meleğim
Önce güneşle yanan sonra karlarla kaplı caddelerd e yürüyen bir melek vardır bunu kimse görmez
Odur benim meleğim başkası bilmez bilmesin ne olur Rabbim bilsin bana yeter  Meleğim bugün cuma ve dilimde sensin dualarımda sensin şimdi Allahın mekanında
Bir gün olurda görüşürüz inşallah görüşemesekte çakıldı beynime adın kalbimde ismin yazılı
Hayallari mde sen varsın ve dilimde dualarımda sen varsın ve her zaman sen olacaksın
Bu sevgi bitmez tükenmez artık ben bu yalan ve fani dünyada olsamda olmasamda

Günahsızdır benim meleğim Rabbim bilir onun ne kadar temiz kalpli olduğunu
Temiz kalbini ve halis niyetleri ni bilir yüce Rabbim görür onun nur gibi temiz yüzünü
Bu zalim dünyada meleğim sakın üzülmesin hep mutlu olsun budur benim dileğim
Rabbim onu sevsin korusun bütün şerlerden ve meleğimin kabul etsin tüm dualarını
Bugün cumadır mübarek gündür Rabbim kabul eder inşallah benim yalvarışlarımı
ŞİİR VE KOMPOZİSYON SAYFASI

FANİ DÜNYANIN SEYYAHI  

FORUM MAVİ DÜŞLER İSTANBUL 2008
 
PRENSESİN DOĞUM GÜNÜ


    Selamün Aleyküm Fani Dünya
Bugün diğer günlerden sıradan bir gün
Sana göre öyle değilmi yalan dünya


    Oysaki benim için Çok önemli bir gün
Bir kilometre taşı oldu hayatımda
Bir Allah c.c bilir birde ben
Ve birde bugün doğan Prenses bilir


    Dünya tatlısı bir insan doğdu bugün Yeniden sevmeyi ve aşkı öğretti bana
Onunla insan olduğumu öğrendim
Merhameti ve sevgiyi öğrendim
Onunla ağladım onunla güldüm    


Ona aşık olmak bu yalan dünyada
Yaşanabilecek en güzel şeydi
ve onu çok sevdim Ölümsüzce sevdim
Bugün benim Prensesim doğdu
Prensesim olmadan hayatında bir anlamı olmaz artık

    Prensesim tatlım benim hoşgeldin Dünyama
Hoşgeldin seni her halinle seviyorum
Ve sonsuza kadar seveceğim
Senden başkası olmasın artık ben seninim    


Seninle geçen her saniye ben bir gül bahçesindeydim
Her saniyem huzur ve mutluluk doluydu
Seni kırdığım zamanlard a oldu
Beni affet prensesim
Hakkını helal et seni çok seviyorum


    


Prensesim iyiki geldin dünyama
İyiki sen varsın senin varlığınla ben mutluyum
Senin olmadığın bir dünyayı ben istemiyor um
Seninle ağlamak ve gülmek seninle ölmek istiyorum
Seni çok seviyorum iyiki doğdun dünyama
Hep hayalleri mde kalan ve hiç bir zaman benim olmayan prensesim

FANİ DÜNYANIN SEYYAHI  

FORUM MAVİ DÜŞLER İSTANBUL 2008

ACI BANA ELLERE BIRAKMA BENİ

Şu dünyada bir gün yüzü inan görmedim
Yaşamadım mutluluğu ben biçareyim
Senin kadar başkasını inan sevmedim
Çok yorgunum halim yok ben tükenmişim
Acı bana ellere bırakma Sevgilim
 
Peteğimsin balım sensin tutunduğum dalım sensin
Yüreğimde sancım sensin tek sevdiğim aşkım sensin
Bu sevdalı başım sensin gözümdeki yaşım sensin
Mezarımda taşım sensin cennettek i eşim sensin
Acı bana ellere bırakma Sevgilim
 
Unutamam özlerim ben seni düşlerim
İlkbaharım yazım sensin hasret güneşim
Çölümdeki serabım sen ben damlayım sen denizim
Hayat birgün sona erer ölür giderim
Acı bana ellere bırakma Sevgilim


SEVGİSİZ  GÖNLÜN İLACI

http://www.islamseli.net/namaz-ve-abdest/44259-sevgisiz-kalmaya-dayanamiyorsaniz.html

SEVGİSİZ GÖNLÜN İLACI
 

Artık dayanamıyorum sevgisiz kalmaya diyorsanız...

Serin öyleyse seccadeni zi kıbleye doğru.
kapatın gözlerinizi..
aydınlığınız gönlünüzdeki O'na olan sevginiz olsun..
göz yaşlarınız süzülsün yanağınıza.
yüreğinizde kavrulan aleve serinlik olsun göz yaşlarınız..

Işte dost nedir bilmek mi istersini z..
menfaatsi z..korkun uz olmayacak ..
acaba demiceksi niz..
acaba ben onu sevsem o da beni sever mi korkunuz olmıcak yüreğinizde
çünkü O vaat ediyor..
severseni z severim..
severseni z severim..
severseni z severim..
ne güzel değil mi sevginize karşılık bulmak..
sevginizi n karşılıksız kalmıcağını bilmek..

şu dünyada yüreğinizi yakan onca dosta.. onca sevgiliye bir çare bir derman..
yürek yakmayan. . yüreğe serinlik veren bir dost..
vedud olan bir dost..
rahman olan bir dost..
rahim olan bir dost..
gafur olan bir dost..
sözünde sadık olan bir dost..
surete değil sirete bakan bir dost..

Dost.. dost.. dost.. diye inleyene
Gel.. gel.. gel.. diye nida eden bir dost..

Ben seni sevdim diyene
gel kulumsun diyen bir dost..

suretimle .. maddemle değil.. yüreğimle acziyetim le geldim diyene
rahmetinl e.. şefkatimle.. inayetiml e karşılandın diyen bir dost..

Haydi
yandıysa yüreğiniz..
yediğiniz darbeler yıldırdıysa sizi..
sevginiz hep sevgisiz kaldıysa..
yüreğinize değer verilmedi yse..
artık dayanamıyorum sevgisiz kalmaya diyorsanız


serin öyleyse seccadeni zi kıbleye doğru.
kapatın gözlerinizi..
aydınlığınız gönlünüzdeki O’'göz yaşlarınız süzülsün yanağınıza.
yüreğinizde kavrulan aleve serinlik olsun göz yaşlarınız..

O dost ise yürekte serinlik var
O dost ise yürekte huzur var
O dost ise yürekte coşku var
O dost ise yürekte yürek var...

Ve O.. eğer O sevgili ise aşık olunan ise..
İşte o zaman yürekte olana tarif yok..
İşte o zaman yürekte olanı yazacak kalem yok..
İşte o zaman yürekte olanı söylicek dil yok..
İşte o zaman O var..
ve O var ise..

Haydi artık sözler sükut etsin..
bırakın yürekleriniz konuşsun..

Seccadeni z sevgiliyl e buluşmanız olsun..
göz yaşlarınız sevgiliye hediyeniz olsun..
yüreğiniz sevgiliyl e konuşan diliniz olsun..

sevgilini n size nasıl tecelli ettiğiniz işte o zaman.. işte o zaman anlaıcaksınız..

ve işte o zaman anlıcaksınız
O dost ise her şey dost
O sevgili ise her şey sevgili.. .


SEVGİSİZ  GÖNLÜN İLACI

http://www.islamseli.net/namaz-ve-abdest/44259-sevgisiz-kalmaya-dayanamiyorsaniz.html
LOVE WORLD ŞİİR VE KOMPOZİSYON SAYFASI


AHMET SAYGIN ALTINEROĞLU  

FORUM  YILDIZLI GÖKYÜZÜ İSTANBUL 2000

LOVE  WORLD'S  

YALAN DÜNYANIN GERÇEK AŞKI


Mayısın yirmibiri bugün çizmiştim çizdiğim resmi
Elimde kalem çizdiğim bir hayal vardı bir sevgi
Sevgisizl iğe isyanımdı varmıydı böyle birisi
Olmadı hiç bir zaman ve kaderdir olamayaca ktı belki

Ben çizdiğim resimdeki hayalleri me aşık oldum
İlk çizdiğim resimin tarihiydi mayısın yirmibiri
Ve kayboldu gitti bu resim ve hayalleri m
Tıpkı sevgisiz ve aşksız geçen yıllarım gibi

Mayısın yirmibiri böyle bir gündü sevdanın resmiydi
Şimdi elimde kalem var ama yok çizecek bir hayalim
Unutamadım o ilk elimde kalem çizdiğim resmi
Çizebilirmiyim yeniden bir gün  ilk çizdiğim gibi


İşte mayısın yirmibiri  eskiden özel bir gündü
Benim için kimsenin bilmediği bir özelliği vardı
Yüreğim bugün çok yanıyor oysaki aşk yalandı
Yanmasını isterdim yinede sevda gerçek olsaydı
Keşke yüreğimde benim  böyle bir aşk olsaydı

Beni hiç bir olay gülümsetemez bugün
Hüzünle yanıyor yüreğim çünkü sevdam yok oldu
Yalan dünyanın gerçek aşkı bugün bana geldi
Sonra birgün ansızın çekti gitti sormadı bile halimi
Kim soracaktı yoktuki olmadı hiç beni seven biri


Allah c.c biliyor yüreğimdekileri
Başkaları asla bilmiyor ve bilemeyec ek
Bilmesini de asla istemem
Bilecek tek kişi var oda resimdeki aşkımdı
O biliyor beni  hayalimde ki var olan birisi
Bilse ne olacak beni gerçekten kimse sevmediki


Aşık olduğum ve canım kadar sevdiğim biri vardı
Bilecekti hayatımda kimseyle paylaşamadıklarımı
Ben sadece ömrümde bir onunla paylaşacaktım gibi
Bu hayalleri mdeki biriydi hiç olmayan biri
Resimlerd eki aşkımdı ve yoktu aslında öyle biri

O geldi ve beni çok eskilere geri yolladı
İçimdeki romantizm ve aşk yeniden doğdu
Resim yapmıyordum şiir yazmıyordum hele aşk şiiri
Şiir yazmaya başladım sanki yeniden doğdum
Hayalimde ki aşkım için yazdım ona duygularımı anlattım

Onu kaybetmek ten çok korktum
O giderse asla yüreğimde aşk ve sevgi olamazdı
Artık dünyada olmasın o giderse aşk ve sevgi
Olmasın evet ve olmadı hiç bir zaman
Çünkü beni gerçekten hiç kimse sevmedi

Çizdiğim resmi buldum yeniden tavan arasında
Sanki hazine bulmuş gibi sevindim çocuklar gibi
Sonrada ağladım keşke resimdeki gerçek olsaydı
Ama ben o resme bakarak yine hayallere daldım
 Resimdeki aşkıma seslendim yeniden ilk günkü gibi
İşte yirmibir mayıs onun bana geldiği gündü
Hayalimde ki aşkımın Resimleri ni çizdiğim gündü
Aradan yıllar geçti ama unutamadım hayalleri mi
Unutamadım çizdiğim  o ilk çizdiğim resimdeki aşkımı

Aradan yıllar geçti yine buldum tavan arasındaki resmi
İlk çizdiğim günü hatırladım ne kadar özlemişim onu
Yüreğimdeki sevgi o zamanlar ne kadar güçlüydü
Bu ilk resimle ve hayalleri mle bir yılım birlikte geçti

Aradan yıllar geçti bugünü beynime kazıdım o ilk günü
Ve o bir yıl o resimle konuştuk her saati ömre bedeldi
O sadece bir resim bir şiir değil benim hayalleri mdi
Onunla geçen dakikalar ve zaman bana mutluluk verdi

O bana huzur ve saadet verdi o benim yalan sevgimdi
Benim gibi yüreğinde onun hep merhamet vardı
Hep bana yakın davrandı beni anlamaya çalıştı
Bu gelen rüyalarımda hayalleri mdeki beyaz atlı prensti

Kimse bana bu güne kadar böyle davranmadı
Kimse onun kadar bana yakın olmadı
Ve asla onun kadar yakınlık göstermedi
Aslında hiç yoktu benim dünyamda böyle biri
Halbuki olmasını çok isterdim böyle birisini  

O her zaman bana sürekli sevgiyle yaklaştı
Bana yüreğini açtı  sıcaktı yüreği
Onsuz olmayı hiç düşünemiyorum
Ben onu her haliyle sevdim  beni sevmedi
O beni hep dışladı beni gözü hiç görmedi
Göremezdi çünkü  o yoktu o hayalleri min prensesiy di

Ama onu sevdiğimi bir türlü anlatamadım
Kendimi anlatamadım ifade edemedim
Yüreğim yandı gözlerim yaşardı anlatamadım
Nasıl anlatabil irdimki yoktuki böyle birisi

O çok harika bir insandır eşi benzeri yoktur
Beyaz güvercinimdir ve ölümsüz aşkımdır
Beyaz güvercinimi ellerime aldım cok sevdim
Ama ellerimle onu severken sıkarım diye korktum
Onu sıkarım ve bunalır diye düşündüm
Hep hayal kurdum hep düşündüm durdum

Onu çok sevdim ve kıyamadım
Onu severken sıkmak canını yakmak istemedim
Onun hep özgür olmasını  istedimFi kir ve düşüncelerinde özgür bıraktım
Özgür bırakırsam uçar gidermiyd i Güvercinim
Acaba olurmuydu bu yalan dünyada beni seven birisi
Ve olurmuydu ki gerçekten benimde bir güvercinim

Güvercinim uçup gitsede yine döner diye beklerim
Ancak yeniden beni sevdiği için döner gelir
Döner yine sevdiği için gelir ben böyle düşündüm
Ama ne gelen oldu hayatımda ne giden olmadı böyle biri

 
Ancak sevgi emek isterdi
Bu emeği ben ona gösteremedim sanırım
Beyaz güvercinim bana küstü
Uçar gider bir daha geri dönmezse çok üzülürüm
Üzülecek bir sevdam olmasını belki çok istiyorum
İstediğim hiç bir şey olmadı bu hayatta bu kaderimdi r
Keşke güvercinim olsaydıda bana küsüm gitseydi


Rabbimden dileğim geri döner inşallah
Rabbimden dileğim geri dönsün
Dönmeyecekse ben ne yaparım bilmiyoru m
Eğer birileri onun canını yakarsa ben ne yaparım
Keşke bir yarim olsaydıda yeterki ben çaresiz kalsaydım
Kimse benim kadar güvercine özgürlük tanımaz
Rabbim inşallah banada bir güversin nasip eder belki
Rabbim onu benimle bir gün görüştürür
Yüreğime kazıdım bu tarihi ve ölümsüz aşkımı
Keşke gerçekten bir aşkım ve sevdam olsaydı

Keşke doğum gününü hatırlayacağım birisi olsaydı
Yalan dünyada ne hakiki aşkım oldu nede sevdam
Ben sevgisiz yaşadım doğum günleri hayallerd e kaldı
Gerçekten olmadı hep resimlerd e ve şiirlerde aşklarım
Kaderim benim sevgisizl ik benimde böyle işte imtihanım
İNSANLARIN ÇEŞİTLERİ

NE SÖYLERSEN SÖYLE İNSANLARDA YALAN

BU DÜNYADA  YALAN


AHMET METİN YILDIZOĞLU

FORUM GÜNEŞLİ ATMOSFER İSTANBUL 2010


 

BU DÜNYADA  YALAN


Selamün aleyküm kardeşler
bir şiir alıntısı sahibinin önemi yok
şöyle diyor Mübarek zat
" İnsanlar ikiye ayrılırlar:
Başkaları için yaşayanlar
başkaları sayesinde yaşayanlar.
Sorun olanlar, çözüm olanlar
Ümit kıranlar, ümit verenler
Dert üretenler, devâ üretenler
Şikâyet edenler, çare bulanlar
Aynı havayı soluyan, aynı sıkıntıyı yaşayan
aynı sevince ortak olan iki insandan
biri dert küpü olur çıkar, diğeri deva küpü.
Biri şikâyet üretir, öbürü çare.
Biri yük olur, öbürü yük taşır.
İç dünyalarda düğümlenir bütün iş.
Ağaç olmalı her insan
Ağaç gibi olabilmel i
Ağaçlardan ders almalı.
Karbondio ksit aldığı ortamlard an bile oksijen üretmeli...
Ve ağaçlar misali, birbirine bakmalı
birbirine destek olmalı...
Orman olmalı " diyor Mübarek zat
bende diyorumki
bir üçüncü insan çeşidide varki
hem başkaları için yaşamayı hemde kendisi için yaşamayı bilir
hem insanlar için sorun oluşturur hemde insanların sorunlarını çözer
hem ümit verir hemde ümitleri yok eder hem devadır dertlere
bazen hemde kendisi dert üretir insanlar için.
İnsanlarda yalan sözün kısası bu dünya yalan ne söylersen söyle

MICROMEDİA  ŞİİR VE KOMPOZİSYON ÜNİTESİ - 2 -

İSTANBUL SEMALARI  FORUM 2000


AHMET METİN YILDIZOĞLU


SCORPION AND THE TAYGER


CANIM ABLAMA MEKTUP 
 

Bilirimki senin kadar merhametl i birisi yoktur Ablam
Kurban olurum gözünden akan tek bir yaşına
Bu yalan dünyada bir seni tanıdım gerçek ablam
Ben yanayım senin yerine ateşlerde  sen yanma


 


Rabbimden dilerimki her gün gülsün yüzün
Ben ağlarım senin yerine ablam sen ağlama
Ben yanayım senin yerine ateşlerde sen yanma
Ben ağlayanlardan olayım ablam ama sen olma


 


Bir saatte olsa görebilsem nuryüzünü Ablam
Dualarım seninle Ablam ben olsamda olmasamda
Yüreğimi sana verdim Ablam sende kalsın sakla  
Sende kalsın Ablam yüreğim verme sakın başkasına


 


Bu kalp bu bedende oldukça Ablam diye atacak
Bu can bedenden ayrılsada sevgim ahirete kalsaBeni m sevgimde ateştir yakar yüreğimi dağlarda  
Ben yanayım senin yerine ateşlerde sen yanma


 


Ablam ahirette senin yanındayım şahidim Ablama
Günahsızdır Ablam derim ben dokunmayın Ablama
Ben yanarım ablam senin yerine yeterki sen yanma
Rabbim affetmiştir inşallah günahlarını senin
Tövbe-mağfiret kapısıdır Rabbim giderim kapısına


 

Yakma Rabbim derim Ablamı yalvarırım yakma
Benim Ablam gibi temiz saf birini nerede bulayım
Ben Ablam diye hiç sarılamadım sen al Rabbim  
Ben yanayım senin yerine Ablam sen ne olur yanma


 


Ablam sensizlik yüreğimde bir deniz ne olur gitme
Sensiz yapamam Ablam ne olursa olsun gitme
Beni öksüz kimsesiz sevgisiz bırakma Ablam
Ben gitsemde gelirim yine Ablam sen ne olur gitme


 


Bu dünya yansın yıkılsın yok olsun diyemem belki
Rabbime ben isyan edemem kaderime küsemem
Ama asla sendende vazgeçemem Ablam beni anla
Ben yanayım ateşlerde ablam sen ne olur yanma


 


Belki bir gün buluşacağız bu böyle yarım kalmayaca k
İçimdeki sana karşı hasretim Ablam hiç dinmeyece k
İkimizinde saçları ak öyle durup bakışacağız
Sevgiyi ve merhameti ben hep senden öğrendim
Bu sevgi ve bu şarkı kalbimizd e hep baki kalacak 


Ulaşılamaz sevgiler hep ölümsüzdür Ablam
Elbet bir gün buluşacağız bu ahiretede kalsa
Bu dünya yalan ama sevgimiz gerçek bitmeyece k
Ben yanarım bu sevgi için Ablam yeterki sen yanma


 


Belki bir deniz kenarında el ele maziyi konuşacağız
Ablam seni çok sevdim ve her zaman seveceğim
Benim içimde yanar ateş var bu ateş sönmeyecek
Hesap günü gelip çatsada ben yanında olacağım


 


Ben sensiz yapamadım seni çok sevdim Ablam
Rabbimde seni sevsin ve seni benden ayırmasın
Ümitlerimiz hiç tükenmesin hep yarına kalsada
Sevgimiz hiç tükenmesin ne olur yüreğimizde
Ben yanarım bu sevgi için Ablam yeterki sen yanmaMURAT YAVUZ ŞAHİNOĞLU - ŞİİR KÖŞESİ
 
MERHABA DÜNYA FORUM 2000

RABBİMDEN SANA GELEN SEVGİYİ BEĞENMEDİNMİ
MURAT YAVUZ ŞAHİNOĞLU - ŞİİR KÖŞESİ
 
MERHABA DÜNYA FORUM 2000

RABBİMİN SANA VERDİĞİNİ SEN HİÇ BEĞENMEDİNMİ


Mevlana Celaleddd in-i Rumi ne der sende bilirsin Ey gönül
İstediğin kadar inançlıyım de namaz kıl  sadaka ver
Umut verip güven aşılayıpta yarıyolda bıraktığın insanın
Gönül sadakasını her iki cihandada veremezsi n Ey gönül
Kabe mutlak yıkılmaz ama yıkılırsa tuğla ve çamur ile mamuldür
Kalp sırçadan saraydır kırılırsa ne mümküm tamiri Ey gönül

Seni sevenin sevgisi eğerki Rabbinden geliyorsa bırak gelsin
Kırma seni seven gönlü kıracaksanda helalleş ne olur
Sen sevmesend e seni sevenin aşkı Haktandır bunu bil
Sen Rabbinden geleni beğenmedinmi ey gönül
Seni kim beğenecek peki sen Rabbinden geleni reddettiy sen eğer

Kalpleri eviren çeviren ve aşkı  kalplere koyan Rabbin değilmidir
Ve seni seven bir kalp varken sen başka bir kalbe ümit vermen nedendir
Ya seni seven kalbin sahibinin Mevlaya nazı geçer ve şikayet ederse
Ve sen ona haber vermeden başka gönüle girmeye çalışırsan habersiz
Seni seven şikayet etmezmi Rabbine ve nazı geçerse ne olur halin

Sen kimsinki Rabbinin verdiğinden habersiz ve  vesilesin den izinsizsi n
Ve haberin yokmudur Rabbinin verdiğinden başka aşk arayanın mutsuzluğundan
Aldınmıki seni sevenden izin ben başka gönüle giriyorum diye Ey Sultan
Ve  birgün öğrenemeyecekmi sandın seni sevenin sana ihanetini
Ve kalbi kırılmazmı sandın seni sevenden habersiz başkasına senin sevginden
Bari seni sevene haber verseydin sevmediğini önceden sana alışmadan
Belki bu kadar çok üzülmezdi yanmazdı kalbi aylarca ümitle yaşayıp hayallerl e gülerken


MURAT YAVUZ ŞAHİNOĞLU - ŞİİR KÖŞESİ
 
MERHABA DÜNYA FORUM 2000

RABBİMİN  VERDİĞİNİ BEĞENMEDİNMİSEVDA YANSIMALA RI - 2 -

   MAXCIMILI AN - SEVDA

   AHMET FUAT ÇAĞLAYAN
 
   FORUM YANIZLIK KERVANI İSTANBUL 2010
 
   SANA SEVGİMİ ANLATAMAM

    Aşkım sana ne kadar şiir yazsam
    Yinede sana olan sevgimi anlatamam
    Hiç birisi sana olan sevgimi anlatmaya yetmez
    Ölümsüz bir aşktır bu Leyla ile Mecnunun aşkı gibidir      
    Ölümsüzdür sonsuzdur Rabbimden gelen her şey güzel    


 

    Allah c.c biliyor yüreğimdekileri ve görüyor halimi
    Şems - i Tebrizi Hazretler ini biliyoruz ikimiz
    İkimiz yaşadık bu aşkı ve sevdayı Aşkım ikimiz
    Yüreğimde senden başkasına asla yer olamaz artık
    Sen yoksan yüreğimde eğer boş kalır yüreğim
    Ne sevgi olur nede aşk bundan sonra olmaz artık
 

       Olmayacak yüreğimde bir tek sen olacaksın
     Ve bir tek sen kalacaksın Rabbimden gelen
     Seni çok seviyorum seni çok özlüyorum     Senin sesini duymak ve varlığını hissetmek
     Dünyanın en büyük mutluluğu benim için
     Yoksan kaderime boyun eğiyorum herşey Rabbimden
 
    

 
     Benim için bundan daha büyük bir mutluluk yok
     Bu mutluluk bir ömre bedel çünkü Rabbimden geldi
     Başka mutlulukl ara ihtiyacım yok artık sen varsan
     Sen varsan yüreğimde başka sevdalara gerek yok
     Allah için sevdim seni bundan ötesi artık benim için yok
     Rabbim verir ve Rabbim alır kimsenin sevdaya gücü yok


      
 
http://video.google.com/videoplay?docid=2720241187209658537&ei=4QazS-CpDNSg-Aafl7iHDA&q=%C5%9Fiir+yasak+a%C5%9Fk#

http://video.google.com/videosearch?q=%C5%9Fiir+yasak+a%C5%9Fk&emb=0&aq=f#

http://video.google.com/videosearch?q=a%C5%9Fk%C4%B1m+birtanem+b%C4%B1rakma+beni&emb=0#

http://video.google.com/videosearch?q=a%C5%9Fk+%C5%9Fark%C4%B1lar%C4%B1+duygusal&emb=0#

http://video.google.com/videosearch?q=seni+%C3%A7ok+seviyorum&emb=0#

HAYALİMDEKİ PRENSESİME MEKTUP

RAFAEL MARTINIQU EZ PERROLİTA

FORUM İSTANBUL ALATURKAY 2010

AHMET METİN YILDIZOĞLU


Rabbimden beni seven bir yürek istedim
Ben hayalimde ki prensesi çok sevdim
Olmadı hayatımda beni seven bir prenses
Prenses sandıklarımda terk etti gitti
Ben yinede şiirler yazdım sanki varmış gibi  

Selamün aleyküm sultanım benim aşkım
Biliyorum ki yüreğin tertemiz senin  
Ben aslında senin bu yüreğinin temizliğini sevdim
Saflığını içindeki insan sevgisini sevdim
Dünya yalan bilirim bende yalan olurum
Bir gün bende giderim belki Prensesim
Ama ölmez asla içimdeki sana olan sevgim 

Prensesim hayat ne garip seven kalpler buluşmaz
Bir araya gelemiyor değilmi güzel Prensesim
Arada hep engeller var dağlar denizler
Ulaşılamayan yüce aşklar hep böyledir aşkım
Prensesim ben senide çok sevdim çaresizliğimide
Seninle aramızdaki imkansız aşkımızıda sevdim

 Prensesim bu dünya yalan herşey yalan
Ama bir gerçek varki oda sana olan aşkım
Ulaşamam bir araya gelemeyiz budur perişanlığım
Ne olurdu kuş olup uçsam senin yanında olsam
Seni görsem nerelerde sin ne yapıyorsun bilsem  
Sen çalış dolaş yemek ye ben seni seyretsem
 

Prensesim bu hayat ne kadar garip değilmi aşkım
Hep mutsuzluk oyunu oynadı bize Prensesim
Ben hiç mutlu olmadımki yine ben hep mutsuzum
Böyle günler geçer geceler geçer ben mutsuzum
Ne bu dünyada gözüm var nede hayalleri mde
Belki bir çocuk elidir beni bu dünyaya bağlayan
Birde sensin sana olan sevgim tükenmez aşkım
 
Prensesim imtihandır herşey farkındayım bilirim
Ancak sevgiye olan açlığım dinmez seni sevdim
Kavuşmak çok zor sevmek çok güzel Prensesim
Güzel olan sensin sen benim Prensesim sin
Sensin rüyalarımda bana artık gülümseyen
Prensesim bu dünya anladımki bize karşı çok zalim
Olsun aşkım bizde seninle aşkımızla gülelim

 


 
İmtihandır herşey bilirim isyan edemeyiz aşkımBir sevgimiz var yürekte onunla hayat bulalım
Şükürler olsunki sen varsın aşkım seni tanıdım
Sağlık versin Rabbim sana yüreğine huzur versin
Ne yapabilir izki sabretmek ten başka Prensesim
Allaha şükredelim aşkım biz Allaha şükredelim
Rabbim biliyor seni sen günahsızsın meleğim
Ben gerçek aşkı hiç yaşamadım beni kimse sevmedi
Bu benim kaderimdi r herşey Rabbimden dir ben kaderimle gülerim
SEVDA YÜREK YANSIMALA RI

   MAXCIMILI AN - SEVDA YANSIMALA RI

   AHMET METİN YILDIZOĞLU

   FORUM GÜNEŞLİ ATMOSFER İSTANBUL 2010  

   Aşkım hayatta hiç bir şeyim olmaysaydıda
   Bir sen benim olsaydın keşke
   Ama kader-i kebirdir olmayacak mış meğer
   Bunu kabul ediyorum ne yapayım başka
   Hakiki müslüman Rabbine boyun eğer
   Dua eder ancak ve sabırla akibetini bekler


    
   Acıyı kederi veren Rabbim mutlak mükafatınıda verir
   Ahirette kavuşuruz bu sevgi bize yeter
   İsyan edemem Rabbime çünkü biliyorum o beni çok sever
   Herşey Rabbimden dir o neylerse güzel eyler
   Gözyaşı varsın olsun çilem sürsün Rabbimin sevgisi yeter

    

   Seni göremedikten sonra neye yarar bu yalan dünya
   Sana ulaşamadıktan sonra gören gözümün ne anlamı var
   Ama bir gözüm görse senin güzel yüzünü belki bir göz yeter
   Böylede dersem Rabbim beni affet beni ne olur bağışla
   Bende şaşarım doğru yoldan beni doğrudan ayırma Rabbim
   Ben beşerim doğru yola erenlerde n eyle acizim Rabbim  
 
    


  

   http://video.google.com/videoplay?docid=7207223753017907541#

İSLAM-GREEN34 ŞİİR VE KOMPOZİSYON ÜNİTESİ  - 2

VOLKAN HÜSEYİN NADİROĞLU

FORUM YÜKSELEN YILDIZ İSTANBUL 2010

  ÇEÇENYA YÜREKLERDE BİR SEVDADIR
 


   Bir sevdadır Çeçenya yüzyıllara sığmayan
   Doğuda Bosna-Hersek kuzeyde Çeçenistan
   Tükenmeyen bir sevdadır yüreklerde yaşayan
   Bir islam güneşidir asırlardır batmayan

   Bu sevdalar tükenirse bizde tükeniriz
   Direnci biter yok olur müslümanların
   Osmanlı Evlad-ı Fatihanıdır Bosna-Hersek
   Çeçenistan bizim kalemizdi r yüzyılardır yıkılmayan

   Çeçenya islamın özgür kartallarını simgeler
   Kafkas kartalı Şeyh Şamil devrilmey en bir çınardır
   Yüzyıllara meydan okur yüzyılların içinden
   Sevda bitmez şehadetin rengi akan kandır
 

   Yüzyılardır kanat çırpar Hakka tutsaklıkla özgürlüğe
   Çeçenyadan rüzgardır İbrahim Gümüşhanevi Hazretler i
   Mehmet Zahid Kotku k.s Hazretler inin yüreğinde meşaledir
   Cevher Dudayevle rin omuzlarında yükselen sevdadır bu sevda
   Yüreğinde bu sevdayı taşımayanlar hiç bir sevdayı taşıyamazlar  
   Yanar yüreğinde hissetmes ini bilenler bilir bu sevdayı bu aşkı

İSLAM-GREEN34 ŞİİR VE KOMPOZİSYON ÜNİTESİ - 1 -

VOLKAN HÜSEYİN NADİROĞLU

FORUM YÜKSELEN YILDIZ İSTANBUL 2010


BENİ YENİDEN SEVGİYLE BÜYÜT ANNEM
Annem ben seni çok seviyorum Annem
Hep yüreğimde senin sevgin vardı
Ben seni çok özledim Annem
Varlığını özledim masum yüzünü özledim
Senin sesini çok özledim Annem

Annem beni sen büyüttün sen bana sevgiyi öğrettin
Beni hep sen sevdin sen anlamaya çalıştın
Başkaları beni hep kırdı sevgisiyl ede kırdı
Beni hiç kırmayan bir sen oldun
Beni yeniden sevgiyle büyüt Annem

Annem senin için ne kadar kan ağlasada
Bana bunu hissettir meden gülüşünü özledim Annem
Annem bana dua et Allah dostu Annem
Bilirimki bir gün sende bu dünyadan gideceksi n
O günü ben nasıl yaşarım bilmiyoru m Annem

Annem uzaktayız gurbet ellerdeyi z
Senin yüzünü çok özledim Annem
Bir gün kara toprağa mutlak gireceğin gün
Bana memlekett en haberin gelecek
Vefat etti demezler bilirim ağır hasta diyecekle r belki
Annem ben bunu duyduğum gün ne yaparım Annem

Annem bana dua edersin biliyorum
Ya sen gittiğin gün bana kim dua edecek Annem
Seni göremesemde var olduğunu biliyorum
Duaların bana ulaşıyor hissediyo rum  
Ya sen bu dünyadan gittiğin gün ne yaparım Annem
Bir sensin beni karşılıksız seven
Bir sensin sevgisind en vaz geçmeyen
Mübarek ellerinde n öperim Annem
Hakkını helal et güzel Annem
Cennet kadını güzel Annem

Annem bana ahiretted e sahip çıkarsın değilmi Annem
Beni kimse senin kadar sevmedi Annem
Merhamet etmedi anlamaya çalışmadı
Sen beni sevgiyle büyüttün ben hala  masum çocuğum
Beni yeniden sevgiyle büyüt Annem

Annem Annem
ANNEM ANNEM
AHMET SAMİ  YENİOĞLU
 
FORUM  GÜNEŞLİ BAHÇE İSTANBUL 2010
 
BENİ GERÇEKTEN SEVEN SADECE ANNEMDİ
 
 

BENİ GERÇEKTEN SEVEN SADECE ANNEMDİ
 


Aşk neydi acaba emek vefa ve merhametm iydi
 
Gerçek sevginin adımıydı aşk ve gönül bulurmuyd u hakiki seveni
 
Bana göre aşk karşılıksız sevmekti ve sevdiğini suçlamadan sevmekti
 
Aşk sevdiğini olduğu gibi kabullenm ekti ve acı çekilsede sevmekti
 
Gerçekten aşk ne pahasına olursa olsun vaz geçmemekti
 
Kim sevdiki beni böyle canını verir gibi şartsız kim sevdi  
 
Beni ne pahasına olursa olsun mazeretsi z seven sadece Annemdi
 
 
 

Böyle bir sevgi  varmıydı acaba karşılıksız seven biri
 
Beni karşılıksız ve olduğum gibi seven kimdi
 
Beni gerçekten seven sorarmıydı yüreğimdekileri
 
Ben sormadımki sevdiğime sen kimi seviyorsu n diye
 
Beni sevmesede ben seviyordu mya bu aşk değilmiydi
 
Ama kimse bana Annem gibi merhamet etmedi ve sevemedi


 
 
Beni  böylesine seven bir Rabbim vardı birde Annem
 
Gerisi hep sadece kendisini sevmemi istedi

Ve beni sevmek için herkesin şartları ve mazeretle ri vardı
 
Beni şartsız olarak bir Annem sevdi gerisinin mazeretle ri bitmedi
 
Herkes aşkını paylaşmadı yüreğimde başka sevgiler olsun istemedi
 
Beni sevene sığındım  yüreğimdeki bütün sevgileri sileceğimi söyledim
 
Ona sığınmamı kabul etmedi ve yalan sevgileri unutmamı beklemediBenim yüreğimi yakan sevdayı unutmak istedim çünkü o beni sevmedi
 
Unutmayı çok istedim Rabbime yalvardım ama unutamadım imtihandı
 
Unutamadıkça daha çok acı çektim yoksa aşk acı çekmekmiydi  
 
Beni Annem dışında herkes istediği gibi şekillendirdi o şekli sevdi
 
Benim kalbim  ise beni sevmeyeni bile sevdikler iyle birlikte kabul etti
  

 
 
Unutmadığım aşklar vardı yüreğimde istesemde silemedim
 
Annem silemedik lerimle birlikte beni kabul etti
 
Ve sadece benim mutlu olmamı istedi beni böyle sevdi
 
Yüreğimde beni yakan ve yalan sevdalarl a  beni sevdi
 
Bütün sevgileri  bir gün unuturum ama bakidir Annemin sevgisi
 
Çünkü Annemi sevdiğim için hiç acı çekmedim yüreğime huzur verdi
 


FOTOĞRAFA BAKIP GÜZEL DİYENLERE REDDİYE

OSMAN NURİ  YENİKAPILI  

FORUM GÜNEŞLİ BAHAR 2003

FOTOĞRAFA BAKIP GÜZEL DİYENLERE REDDİYE

Fotoğrafa bakıp güzel diyenler sizler ruhu görmeyen körlersiniz
Fotoğraftaki ben güzel olsam ne olur insanda güzellikte dünya gibi fanidir
Sizler fani olanla meşgulseniz hakikati göremiyorsunuz demektir
Hakikati göremiyorsanız baktığınıza güzel demenizde gereksizd ir
Çünkü görmüyorsunuzki asıl kişinin ruh güzelliğini siz resimle meşgulsünüz

Fotoğratfaki resimde kötü çıksaydım o zaman ne diyeceksi niz
Kötü olan benmiyim resimmi güzelliğimmi hangisi sizin ölçünüz
Sizler madde ile meşgulsünüz mana iklimine yer vermedini z
Sizlerin neyi güzel bulduğu belli Allahın kulu değil nefsinizi n esirisini z
Asıl güzel olan Allahtır çünkü insanıda güzelliğide  yaratan Rabbimizd ir

Sizler ise hakiki güzellikleri görmeyen maddeye güzel diyen körlersiniz
Sözlerim size değil bütün insanlığadır sizler ikiyüzlüsünüz  
Eğerki güzellikleri görüyor olsaydınız savaşan bir dünyada dur derdiniz
Güzel olan ne varsa Bosnada Mısırsa Irakta Suriyede katledild i gördünüz
Sizki güzelliklerden bahseden ikiyüzlüler neden tepki göstermedinizRABBİM BİR YUDUM AŞK VE SEVGİ İÇİN KAPINA GELDİM

FORUM YENİ DÜNYA İSLAM 2000

YILMAZ RECEP AYDINOĞLU

Rabbim ancak sen bilirsin benim halimi
Sana açıldı artık bu sevgisiz yüreğim
Çok şey istemedim bu yalan dünyadan
Hep sabrettim kaderi kebirdir dedim
Bende çok sevdim sen verdin bu yüreğime sevgiyi
Benim yüreğim yandı ama hep sevdim hiç sevilmedi m
Sevilmek için sevmeyi bilmek gerekirmiş
Acaba ben bunumu bilemedim
Yalan dünya geldi geçti ömür
Susuz çiçek sevgisiz yürek şimdi neyleyim
Sevgi emek istermiş vefa istermiş çile istermiş
Belki ben bunu göremedim
Herşey mutluluk içindi oysa
Fakat tükendi ümitlerim yalan oldu hayalleri m

Şems-i Tebrizi öldürüleceğini bilerek sevdi
Son bir bıçak darbesiyl e onu katlederl erken
" Feda olsun serim Mevlanam senin için " dedi
Rabbim biz Şems gibi sevemedik sanırım
Yaradanda n ötürü yarattığını senin için
Hep nefsimizi n esiri olduk insan olamadık
Hakikati göremedik bilmiyoru m neden
Kalp kırmamayı aslında şiar edinmiştik
Ama göremedik kalpleri bizi seven
Ne söylesek boş artık ne yazsak masal
Çırpınsak beyhude kaderdir geriye dönemeyen

Keşke yeniden bir seveni bulabilse ydik
Bizi seveni sevebilec ek yürek olsaydı artık kırılmayan
Fakat kalp kırıldı artık elimde Gül kaldı
Dalı kırık artık nefes alamayan
Bana kimse kırılmadı bende kimseyi kırmadım
Neden yoktu acaba bu dünyada beni seven
Sevgiler gerçek olsaydı bu dünya cennet olurdu
Ama cennet değil bu dünya fanidir temeli imtihan
Biz sevgisizl ikle acı çektik inşallah ahirette olur beni seven

Birde aşk ile şehveti birbirine karıştıran cahiller vardır
Rabbimizi n hakiki sevgiyi yüreğine vermedikl eri acizlerdi r
Rabbini bilmeyen sevmeyeni n kalbine Allah vermez sevgiyi
Rabbimizi n vermediği insan yüreğinde bulamaz gerçek sevgiyi
Şehveti aşk yerine koyan Rabbini bilmeyen acizlerdi r
Necip Fazılın dediği gibi " Şehvet aşk ise bunu eşekler yaşar "  
Rabbim bizi insan eyle ve kalbimize gerçek sevgiyi nakşeyle
Balık denizden bıkmaz Rabbini sevenin yüreği aşksız olmaz
Rabbim şehvet değersizdir aşk değerlidir aşk ile sevmeyi nasip eyle
Rabbim bir yudum aşk ve sevgi için kapına geldik bizi affeyleMUSLIM WOMAN’S

FORUM YENİ İSLAMİYET YOLU  İSTANBUL 2007

AHMET METE YILMAZOĞLU
MUSLIM WOMAN’S

KADINLAR SEVGİ HAZİNESİDİR

 
  
MUSLIM WOMAN’SPeygamber imiz Hz.Muhamm ed ( s.a.v ) Efendimiz i doğuran Hz.Amine( r.a ) dir.
Hz.Amine (r.a ) Annemizde,hem hepimizin Annesi,hemde bir Kadın değilmidir.
Dünyadaki cennetin melekleri bebekler,dünyanın melekleri kadınlardan başkası kim olabilr.
Bebekler birer günahsız melek ise, onları karnında taşıyan,doğuran ve emziren Annelerim iz değilmidir.
Annelerim iz birer melek değilmidir,onlar dünyanın gülleri mübarek kadınlar değilmidir.
Gözlerinin içi güler onların, dünya güler onlar gülerse,fakat,gülmüyor Kadınlarımız.
Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz,biz İslam toplumund a yaşıyoruz sanıyoruz.
Kadınlar hiç ağlamışmı Asr-ı Saadet devri İslam toplumund a,biz nerede yaşıyoruz.
Müslümanların olduğu İslam toplumund a kadınlar ağlamaz,ağlatılamaz.
Bir ülkede Kadınlar ağlıyorsa,Müslümanların kalbinde merhamet ve sevgi yok demektir,eksiktir imanımız
Kadın Rabbinden erkeğe verilen en güzel hediye,kutsal emanet değilmidir.
Kadın dünyanın en güzel varlığı,sonsuz nimet hazinesi,müslüman erkeğin baş tacı değilmidir.
Hz.Adem a.s ın kaburga kemiğinden yaratılmamışmıdır,ruhuda bedeni gibi esnek değilmidir.
Kaburga kemiği esnekltir ama zorlanırsa kırılır yerine gelmesi uzun sürer.
Kadınında kalbi kolay kırılmaz ama kırılırsa yerine gelmesi zor değilmidir.
Bu nasıl bir İslam toplumudu rki,hep ağlıyor gözünde yaş dinmiyor zavallı Annelerim iz.
Kadınlarımız,Annelerimiz,Halalarımız,Teyzelerimiz,Ablalarımız ve Kız kardeşlerimiz.
Ağlıyorlar ve yine ağlıyorlar,Müslüman kalmamış,derdine derman olacak,sersefiliz.
Kadınlar ağlıyor,Kadının ağladığı yer İslam memleketi midir,İslam’ın olduğu yer değilmidir ülkemiz
Bizler onlara sahip çıkamadık,sen onlara sahip çık Allah’ım,ağlatma onları,biçareyiz.

 
 

Peygamber imiz Hz.Muhamm ed s.a.v Efendimiz,kadınını çok severdi.
Eşi HzAişe r.a Annemize " Seni kördüğüm gibi seviyorum "  
derdi.
Biz hani müslümandık ve Peygamber imiz hani bizlere en güzel örnekti.
Biz kördüğüm gibi sevebiliy ormuyuz,biz sevemiyor sak,imanımız demekki eksikti.
Peygamber imiz Kabeye gitmeden önce,her gün Eşi Hatice r.a mezarında neden ziyaret ederdi.
Hatice r.a aşka adanan bir ömürdü,böyle bir sevgi ve aşk o zamana kadar görülmemişti.
İster yaşı benden küçük olsun,ister büyük olsun,sonuçta aynı toplumun ferdi değilmiyiz.
Onların hepsi benim Annemdir,Ablamdır,Kız kardeşimdir,biz aynı Ümmetin evlatlarıyız.
Kadın sever,sevdiği bir insanla evlenmek, mutlu bir yuva kurmak ister,hangi kadın istemez,
Huzur ve saadet içinde yaşamak haktır,çok isteyerek mi yanlış yollara düştüler,bazı kadınlarımız.
Herşey kader-i kebir deyip kötülükleri yok etmekten vazmı geçmeliyiz,bumudur bizim görevimiz.
Müslümanların olduğu yerde,İslam’ın yaşandığı memleketl erde , zaten yanlış yollara düşenler olmaz.
Kadınlar dünyaya aşkı ve barışı yayarlar,dünyada savaş başlatmazlar.
Kadın sevginin adıdır,ancak sevgi ve merhamet için savaşırlar.
Kadınlar dünyaya renk ve neşe yayarlar,onlar olmadan dünyada sevgisiz yaşanamaz,kadınlarda sevgisiz yaşayamazlar.
Kadınlar olmadan bu dünyada hayat olmaz,insan olmaz,insanlık yok olur.
Kadına verilecek sevgi Allahın emanetine duyulan saygıdır,Allaha duyulan güvenin diğer adı kadındır.

 

Bu İslam’dan kopmuş toplum yapısıdır ,onları bu hale düşüren,biz aynı toplumun fertleriy iz.
Biz aynı toplumun fertleriy sek,hepimiz, az yada çok,bu durumdan sorumlu değilmiyiz.
Kadınlarda bu toplumda yaşıyor ,bizlerde,biz onlar kadar,sorumlu ve suçlu değilmiyiz.
Biz ne çaba gösterdikki toplumu düzeltmek için,biz kendimizi düzeltmekten aciz haldeyiz.
Kadınlarda değildir suç,önce kendimizi ,sonra bozuk toplum yapısını düzeltmeye çalışmalıyız.
  Kadınları boşuna suçlamayın,suçlu değiller,onlar herkese şefkat ve merhamet gösterdiler.
Bu toplum hep onları ezdi,kullandı ve sonra attı,hep iyi niyetleri nin kurbanı oldular.
Kadınlarımızmı suçludur hep,onlar sürekli bizlere merhamet ve şefkat gösterdiler
Bizler onlara aynı şefkat ve merhameti göstermeyecekmiyiz,düştükleri uçurumu göremediler.
Bizler gördük,düşmeden kurtarmay a çalışmayacakmıyız,düşerse kaldırmak görevimiz değilmidir.Kadını sevecekse k Ferhat,Kerem,Tahir gibi büyük bir aşkla sevmeliyi z.
Aşk ile sevmeliyi z,Nefs ile sevmemeli yiz, Mevlana gibi Allah için sevmeliyi z.
Aşk ile sevmeliyi z kadını,ruh ile sevmeliyi z,madde ve şehvet ile sevmemeli yiz.
Aşk ile sevmek değerlidir,Şehvet ile sevmek değersizdir,biz değer vererek sevmeliyi z.
Kadına sevgide sınırları kaldırıp,sınırsızca ömür boyu,tükenmeden sevmeliyi z .
Kadına verilen sevgi ve aşk,yine bizlere sevgi ve aşk olarak geri döner,bunu artık görmeliyiz.
  


Peygamber imiz Hz.Muhamm ed ( s.a.v ) bu fani dünyada üç şeyi sevdiğini söylüyor.
Güzel koku,Namaz ve Mümin-Saliha Kadın.Peygamberimizin sevdiği üç şeyden biri Kadındır.
Ben artık, bu fani dünyada, Kadınların ezildikle rini,sömürüldüklerini görmek istemiyor um,artık yeter.
Bu fani dünyayı ,oldu bitti,zerre kadar sevmeyişimin, asıl nedenleri nden birisi de işte budur.
Kadınların ezilmişliği,itilmişliği,dışlanmışlığı,horlanmışlığı ve sömürülmüşlüğüdür.
Ne olur Rabbim bize sabır ver,hakkı adaleti ve sevgiyi yerine getirmek için bize güç ver.SEVDA BAHÇELERİ - ŞİİR SAYFASI
  MAHMUD RECAİ AYDINOĞLU


  FORUM SEVGİ DERYASI ANKARA 2004  

   GÖZLERİNE KURBAN OLSUN   BU CANIM
  

   Aşkım bu şiirleri ben yazıyorum sen bakıp okuyorsun
   Sen  okuyorsun aslında benim ruhumu görüyorsun
   Bu şiirleri okurken güzel gözlerinle bakıyorsun
   O güzel gözlerin için benim bu canım kurban olsun
 
  


    O bakan gözlerin için al canımı feda olsun
    Eğer seni kaybeders em gözlerim görmez olsun
    Sana feda olsun bakan gözlerim senin olsun
    Ben görmedende yazarım şiirler senin olsun
 
  

      
      Kalp gözüm görüyorya o bana yeter aşkım
      Gözlerim bırak görmesin yeterki ben yazayım
      Güzel gözlerin okusun ben bir şey istemiyor um  
      Beklentim yok dünyadan sen varsınya yeter aşkım
      Sen varsan herşey güzel her acıya katlanırım


     Sen varsan bu dünyada sensin benim cennetim  
     Sen ol yeterki başka bir şeyim olmasın
     Her acıya katlanır her çileyi çekerim

 
  


        Kalbim bırak kanasın ama sensiz olamam
        Hiç önemli değil inan sen yanımda ol yeterki
        Ben böylede mutluyum başka mutluluk istemem
 
  


      Canım feda olacaksa bakan gözlerin için olsun
      Yeterki güzel gözlerin hep sevgiyle gülümsesin
      Benim için büyük bir mutluluk seni sevmek aşkım
      
 
  

 

   Ne büyük mutlulukt ur sana şiirler yazmak
   Ne güzel bir duygudur seninle olmak aşkım
   Senin güzel gözlerinde rüyalarda buluşmak
   Bana mutluluğu sen verdin teşekkür ederim aşkım
 
  


      Rabbime şükrediyorum seni bana gönderdiği için
      Allahım sen ne büyüksün sen çaresizlerin çaresisin
      Sana şükürler olsun Rabbim sevgiyi verdiğin için
      Ben şiirler yazıyorum o okuyor sevdiği için
      
  

  
        Aşkım teşekkür ederim ölürsem bile utumam
        Benimle olduğun her zaman bana mutluluk verdin
        Seni sevdim bu dünyada ben sana aşık oldum
        Bu ne büyük bir mutluluk bu tarif edilemez aşkım
        Ne şiirlere ne şarkılara nede dünyaya sığar sevdam
        Allah razı olsun teşekkür ederim aşkım
  

        Hangi tatlı gülüş kaybolduy sa dudaklarından
        Hangi şefkatli öpücük kaçtıysa yanaklarından
        Hangi sevgi ve aşk yok olduysa yüreğinden
        Hangi merhametl i bakış uzaklaştıysa gözlerinden
        Neye hasret kaldıysan neye özlem duyuyorsa n
        Hepsi sana geri dönsün seni bulsun seninle olsun   
  

 
          İçimdeki gereksiz korkuyu atamıyorum
          Bu mutluluk uzun sürmez diye korkuyoru m
          Hiç bu kadar mutlu olmamıştım ben aşkım
          Sanki çocuklar gibi böyle sevinmemiştim
          Bu dünyaya bedeldir seninle bu mutluluğum
          Bana bu mutluluğu sen verdin ölürüm unutmam
 
  
 

  
             Gitme ne olur aşkım beni terk etme sakın
             Ben sensiz yapamam gülüm beyaz kelebeğim
             Yapamam ben sensiz ben sensiz olamam
             Ben sensiz bir hiçim hiçten öte ben yokum
             Yetmez artık hiç bir şeye sensiz yetmez gücüm
             Bir Rabbimdir güç veren birde senin sevgin
             Ne olur sonum bilmiyoru m inşallah hayrdır aşkım   SEVDA  ÇİÇEKLERİ - PAPATYAM

   ALİ MEHMET GÜZELOĞLU

   FORUM  GÜL BAHÇESİ YASEMİN 2006


    


  Aşk deyince bahsederl er kırlardan çiçeklerden
  Ceylanların su içtiği coşkun akan pınarlardan
  Kasımpatı papatya kırmızı beyaz güllerden
  Karanfil ve Nergis ile güzel menekşelerden


  


  Belki bahsederl er ormanlard an yeşil çimenliklerden
  Sen daha güzelsin aşkım rengarenk çiçeklerden
  Benim yaşam kaynağımsın sen ruhumu dinlendir en
  Sensin bana huzur veren  ben vaz geçtim çiçeklerden


  


  Çiçek benim olursa ben çiçekleri çok severim  
  Sensin benim çiçeğim  çiçeklerden daha güzelsin
  Sensin ruhumun ilacı sen benim çiçeğimsin
  Çiçek solar aşk bitmez sen benim herşeyimsin


  


  Ben seni seviyorum gülüm papatyam benim
  Ben seni her zaman bilki çok seveceğim
  Alıştım varlığına ben sensiz ne yaparım
  Sensizlik zor gelir düşlerimde ağlarım

 
  


  Sensiz yapamam güzelim mavi kelebeğim benim
  Nuryüzlüm sevda çiçeğim beyaz atlı prensesim
  Sensin bana gülümseyen sevgi deryası meleğim


  

  
  Benim sana yazdıklarım aslında senin eserin
  Gözlerinin değdiği yerde başlar benim hayalleri m
  Bu satırlar hediyedir benden sana sevdiğim
  Sen sevgiyle oku bitmez benim şiirlerim  


  O güzel gözlerinin değdiği yerdir şiirlerim
  Bu şiirleri okurken bu satırlara değer gözlerin
  Aşkım benim herşeyim gözlerini sevdiğim  
  


  İşte şiir okuyor senin masum gözlerin
  Benim gözlerim ise şimdi aynı hecelerde
  Ne büyük bir  mutluluk seni bulmak şiirlerde
  Ve seninle olmak güzel gözlerinin olduğu yerde


  
  


  Ne büyük bir mutlulukt ur sana aşık olmak
  Ne yüce bir aşk bu sana hasret kalmak
  Yüceltir beni bu sevgi Rabbimin katında kalmak
  Sevmekten daha güzeldir sevgine layık olmak


    AŞKIM SENİ ÖYLE SEVİYORUMKİ  

   ŞİİRLERLE ANLATILMA Z
  
    MEHMET SALİH AYYILDIZ
  
    FORUM İSLAMİ RENKLER İSTANBUL 2005


  Aşkım seni çok seviyorum
  Böyle başlasın yazdığım şiirlerim
  Sen yeterki gül aşkım benim gözlerimde yaş olsun
  Olsun yüzünde tebessüm gözlerinde yaş olmasın


      


  Kır kalbimi yarala beni  önemi yok böyle olsun
  Bilki tek sevdiğimsin benim ömürlük aşkımsın
  Ben çok uzaklarda n geldim ama sen yanımdasın
  Görmesemde yüzünü kalbimin en değerli yerindesi n    


  Sevdamızı  kimse bilmesin aşkımız bir sır kalsın
  Allahtan ve senden başka beni kimse anlamasın
  Boşver kimse bilmesin bir sen birde Rabbim bilsin
  Herşey değişti hayatımda sen benim kaderimsi n  


   Yansada bu yüreğim sen benim meleğimsin
   Sen benim herşeyimsin Rabbimin emanetisi n
   Rabbimden gelen hediye sonsuz nimet hazinesis in
   Sen benim hayalleri m mavi düşlerimin beyaz gelinisin
   Mutluluk ülkemin güzel prensesi gönlümün sultanısın


  


  Seninle İstanbul boğazını seyretmek isterdim
  Deniz kenarından ve kayalıkların üstünden
  Başörtün deli rüzgarda dalgalanırken
  Havayı değil seni içime çekmek isterdim

    Nur yüzlüm meleğim ölüm ancak siler seni benden
  Benim bu alınyazımdan kader-i kebirimde n
  Bilseydi sana olan aşkımı uçan martılar denizden
  Deniz ses verirdi köpüklü mavi dalgalard an

    
  İnşallah bir gün olur seyrederi z denizi mehtaptan
  Gece yarısı çökerken sisler kayalıklardan
  Öyle ifade etmek isterdim aşkımı sana ben
  Senin gözlerine hasret ben çaresiz masum insan

      Biliyorum seni sevdikçe ben hep sana bağlanacağım
  Yüreğim kanayacak elbet varsın olsun kanasın
  Sensizlik zor gelir bana geceleri ağlarım
  Yüreğim yufkadır benim kalbim nasıl dayansın


    
  Benim beklentim kalmamış bu fani yalan dünyadan
  Bıkmışım artık ben başkaları için yaşamaktan
  Benim bir sevdam var hediyedir gelen  Rabbimden
  Hayatımda huzur var eser yok pişmanlıklardan
  Çaresizde olsam ne çıkar ben artık sabırlıyım
  Ben yüreğimi yakan sevdadan her zaman ümitliyim
  Sen gülersen hayat güler ne olur tut ellerimde n
  Sensizlik zor artık geceleri düşlerimdesin
  İmkansızlık çaresizlik ne kadar zor  sende bilirsinSENİ SEVİYORUM AŞKIM

    MEHMET AYDIN GÜVENİROĞLU

    FORUM MAVİDENİZ VE GÜNEŞ 2006    


   Seni çok seviyorum aşkım
   Sen bu yalan dünyadaki en güzel varlığımsın
   Rabbimden bana verilen en güzel hediye sensin
   Sonsuz nimet hazinesi sen ne güzel armağansın
   Bilirim dünya yalandır üç günlük bir imtihanım
   Dünya evet yalan ama sensin benim gerçek aşkım


    


   Hem yüreğimi yakan kavuran  
   Hemde mutlu olduğum andır aşkım
   Aşk yüce bir duygudur en yücesidir yaşanan
   Yaşamayan anlamaz bilmez aşkı hiç yaşamayan
   Yaşarken dünyadan kopar nereye sonu bilemez insan


  
  
  


  Aşkın belki gözü kördür ben aşkımla mutluyum
  Ben mutluyum seninle ben seni sevmeyi sevdim
  Rabbim vermiş bu aşkı ben çilesini çekerim
  İsyan etmem Rabbime ben artık sabırlıyım


  

 
  Şiirlerle anlatılmaz benim aşkım yaşanır
  Aşkımı anlatmaya  yetmez ne satırlar nede şiir
  Hayal değil gerçek aşktır bu dünyada yaşanır
  Aşkı anlatmaya ömür yetmez ne hayaller nede sihir
  
   SEVDA  GÜLLERİ SENİN İÇİN

   MAHMUD RECAİ AYDINOĞLU

   FORUM SEVGİ DERYASI ANKARA 2004

    Aşkım mutlaka bir gün bu yaşam sona erecek
    Ve beklenen ahiret hayatı elbet başlayacak
    Ben senden her zaman razıydım bunu bilmeni isterim
    Allah c.c için seni çok sevdim ve hep seveceğim
    Bu can bedenden çıkıncaya kadarda sevgim sürecek


    Belki sen  bende sevmediğin yanlarda gördün
    Elbette ben dörtdörtlük bir insan değilim biliyorum
    Belki halis ölçülerde bir müslümanda olamayabi lirim
    Allah c.c bilir belkide Takva derecem düşükte olabilir
    Ancak şunu bilki sen benim gözümde hep değerliydin


    İhlaslı bir müslümandın benim gözümde
    Asla sende ben kusur aramadım
    Olsa olsa kusur bende diye düşündüm
    Sen benim gözümde mükemmel bir insandın
    Ben senin mutluluğundan başka bir şey düşünmedim


    Aşkım sen bir gün hayallari ndeki insana rastlarsa n
    Ve onunla gerçekten mutlu olurda beni inandırırsan
    " ben mutluyum sana ihtiyacım kalmadı "     dersen
    Belki seni seni kaybettiğim için çok üzülürüm ağlarım
    Ama sen mutluysan benim tesellim olur ne yapayım

    Seni unutmam zor olur unutabile ceğimi sanmıyorum
    Ancak senin mutlu olduğunu görürse gözlerim
    Senin mutluluğun benim gitmeme bağlı hale gelirse
    Senin mutluluğun için inan senin için ben giderim
    Ancak kalbim sana her zaman açık olacaktır
    Eğer mutlu olamazsan yine buradayım geri dön aşkım


    İstediğin zaman dön gel bana aşkım
    Ben seninim başkasının asla olamam
    İçin rahat olsun ben seninim başkasının olamam
    Ne zaman  ihtiyacın olursa dön gel aşkım ben seninim
    Yeterki sen mutlu ol ben sen ne istiyorsa n yaparım
    Yeterki mutlu olduğunu göreyim başka isteğim yok
    Asla olmayacak beni asla kaybetmey eceksin
    İstediğin zaman gel aşkım ben seni bekliyor olacağım
       SEVDA FIRTINASI - ŞİİR SAYFASI

       ADEM ŞERİF YILDIZOĞLU

       FORUM GÜL DİYARI ISPARTA 2006  
  


    SEVGİ FIRTINASI GÜLLER


  Canım seni çok özlüyorum ve çok seviyorum ben
  Bütün gece uyumadım kan çanağı gibi gözlerim
  Ama olsun senin için uyumadım ve sabaha kadar güller topladım
  Senin için güllerle örülü bir sayfa şiir yazmak istedim
  İstedimki sen gülleri seviyorsu n bende gülleri çok severim  
  Senin için yazdığım şiirler güllerle kaplı olsun istedim


    


  Sen gülleri çok seviyorsu n bende seni çok seviyorum
  Sen güllerden daha güzelsin aşkım birtanem bebeğim benim
  Güller senin yanında soluk kalır
  Dünyanın tüm güllerinden daha güzelsin
  Dünyanın tüm güllerini ayağıma sersinler istemiyor um
  Ben seni istiyorum benim gülüm sensin çünkü sen benimsin
  Güller ne kadar güzel ama sen yoksan hiç biri güzel değil benim için  


  Herşey senin varlığınla güzel aşkım
  Güller çiçekler seninle  güzel
  Sen yoksan ben gülleri ne yapayım
  Sen varsan bir anlamı vardır güllerin
  Ama sen yoksan eğer ne anlamı var kırların çiçeklerin  
  Nede bu yalan dünyanın bir anlamı yok benim için
 

  


  Tüm dünya gül bahçesi olsa neye yarar sen yoksan
  Seni çok seviyorum tek bildiğim bu aşkım
  Sen gülleri seversin  bende seni çok seviyorum
  Senin için her gece uykusuz kalmaya razıyım
  Ve senin için uyumam ben güller toplarım
  Yeterki sen mutlu ol bende seninle güleyim
  Senin yüzün gülsün sen ol hayatımda sensin herşeyim


   GERÇEK SEVGİ

   KOMPOZİSYON SAYFASI

   MAXCIMILI AN - GERÇEK SEVGİ

AHMET SELİM YILDIZOĞLU

FORUM HAYAT SEVGİSİ İSTANBUL 2008    


GERÇEK SEVGİ HASRETTİR

Bu yazdıklarım hissettik lerimdir bu yazdığım şiirlerim
Kalbimded ir şiirler aslında sevgiliye tükenmeyen hasretim
Bana aşkı yaşatacak sevgiliyi ben yıllardır beklemiştim
Geldi Rabbimden bana gönderildi gerçek sevgi ve aşkım benim
İsmini SEVDAM koydum ve onu çok özlüyorum


        Selamün aleyküm SEVDAM sana ulaşamıyorum çok özlüyorum  
    İnsan SEVDA'sına ulaşamayınca üzülür bende çok üzülüyorum
    Ulaşamadığım zaman çaresizlik içinde olduğumu hissediyo rum
    Her zaman aklımdasın SEVDAM seni çok seviyorum    
    Senin yokluğun hiç bir şeye benzemiyo r SEVDAM
    Seni o kadar çok seviyorum ki bu anlatılmaz ben bunu içimde yaşıyorum
    Seninle tanışalı sanki yıllar oldu halbuki çok kısacık bir zaman
    Ancak bu bir tesadüf değildi hiç bir zaman ne zaman nede mekan
    Allah c.c için biliyorum ki bu bir tevafuktu SEVDAM    
   Belki biz bu yalan dünyada tanıştık benim güzel SEVDAM
   Ancak benim sana olan sevdam yalan olmadı hiç bir zaman
   Ve asla yalan olamazdı bu benim gerçek Sevdam
   Ben seni sevdiğim kadar hiç kimseyi asla sevmedim inan
   Sevemedim SEVDAM inan senin kadar hiç kimseyi sevemedim        Seni çok seviyorum çünkü sen çok başkasın
    Ve kimse sana benzemiyo r kimse sen değil SEVDAM
    Seni sevdiğim kadar ben asla başkasını sevemedim
    Sevememde çünkü ben artık yoruldum sevgi aramaktan


    


Bitip tükendiğim bir anda Rabbim bana seni yolladı görüyorum
Ve artık senden başkasını sevmekte asla istemiyor um
Çünkü bende tükendim ve tükendi ömür denilen sermayem biliyorum
Artık olmasın yüreğimde başka sevda olmasın yeter artık istemiyor um


    
   Sen yoksan başkası olamayaca k yüreğimde SEVDAM
   Sen yoksan ne aşk var yüreğimde ne sevda taşımıyor bir anlam
   Seni kaybettiğim günü Allah bana göstermesin inşallah hiç bir zaman
   Seninle tanıştığım gün SEVDAM ben seninle hayata yeniden tutundum


    


Senden öncesi yoktu sanki ben seninle yeniden doğdum
Yaşamam için bir sebeb  lazımdı sen oldun yaşamam için sebep aşkım
SEVDAM ne pahasına olursa olsun ben bu dünyada yaşamalıydım
Ben çok bunalmıştım yaşamak için bir anlık nefes almalıydım
Hayata tutunmalıydım ve bir anlıkta olsa mutlu olmalıydım       Ben sana aşık oldum ve aşık olmadanda seni sevmedend e yapamazdım
   Ben sensiz bir yaşamıda inan artık hiç istemiyor um
   Gecelerim uykusuz geciyor bazen ama olsun hiç şikayetçi değilim
   Sen mutlaka rüyalarımdasın ve hayatımda olmalısın varlığını hissetmed iğim
   Bazen kara düşünceler dolaşıyor beynimde seni kaybetmek ten korkuyoru m
   Sensizlik çok zor SEVDAM ama sen varsan kabuslard an uyanıyorum
       Ben sensiz bir ömür geçirmişim ben ne kadar talihsiz biriyim
   Bu hayat senin gibi birine rastlamad an gelip geçmiş neyleyim
   Ömrümün yarısı sensiz geçmiş aşkım SEVDAM sen nerelerde ydin
   Keşke hiç bir şeyim olmasaydıda şu yalan dünyada bir sen olsaydın    
   Can verirkend e son nefesimde yüreğimde inşallah sen olacaksın
   Benim sana olan sevgim ölümsüzdür  her zaman yüreğimdesin
    Sensiz olmaz artık ve Allah c.c'tan sensizlik için sabır diliyorum
Rabbimden bu ölümsüz sevdam için bir çözüm yolu bekliyoru m
Bir çözüm yolu ne zaman nasıl olur Rabbim bilir ben bilemiyor um
Yüreğim yanıyor ama ben Rabbime isyan etmek istemiyor um
Rabbimden gelen Kader- kebire razı olmaktan başka çare yok biliyorum
Sabırla ve ümitle dualarımla Rabbimden gelecek çözüm yolunu bekliyoru m


LOVE STORY

LESSON ENGLISH

LEYLA AND MECNUN

MAHMUT NURİ NECATİOĞLU
 
FORUM GÜNEŞLİBAHÇE 2000 İSTANBULLeyla Excuse me,can you the Leyla,Do you speak a Muslım-love
Yes Leyla ,I’m from Paradise,hello,good afternoon
My  name is Mecnun,I’m Muslım,What’s your name
My name is Leyla,My surname’s İslam,Mecnun
I’m Mecnun,Don’t panıc,I’m muslım,nice to meet yo,Leyla
 
 
 
Nıce to meet you,too,Where do you come from Leyla
Leyla,where are you from ,I’m  from Paradise
Mecnun,I’m from Islam-land,I love you Prophet Hz.Muhamm ed (s.a.v )
Yes,Leyla,okey,I love you Prophet Hz.Muhamm ed ( s.a.v )
 
Leyla,I hope I’m not disturbin g yo
No Mecnun,It’s very nıce to talk to you
Thank you very much,Leyla
Where I you I would go to love,Do you understan d Leyla
 

Yes Mecnun,I Understan d,can you tell me the way to
Mecnun,How far is love
Shall we go this way,ıs ıt to far to walk Mecnun,
No Leyla,it is too far,you can’t walk there


 
Which bus go es to love Mecnun
Leyla,ı can take you to the love,if you want
Leyla,are you alone here,How long have you been like this Leyla
Leyla,Please lie down over there,I love Leyla
Mecnun,I can’t breath easily,I love you Mecnun

LOVE STORY

LESSON ENGLISH

LEYLA AND MECNUN

MAHMUT NURİ NECATİOĞLU
 
FORUM GÜNEŞLİBAHÇE 2000 İSTANBUL
 
AŞK HİKAYESİ

DİL TÜRKÇE

LEYLA VE MECNUN

MAHMUD NURİ NECATİOĞLU

FORUM GÜNEŞLİBAHÇE 2000 İSTANBUL


Leyla,affedersin,Leyla sen,bir Müslüman aşkını konuşabilirmisin
Evet Leyla,ben cennetten geldim,Merhaba
iyi günler
Benim adım Mecnun,ben Müslümanım
senin adın nedir
Benim adım Leyla,soyadım İslam,Mecnun
Ben Mecnunum,telaş etmeyin,ben Müslümanım,
anlıyormusun,Leyla


Beni anlıyormusun,sen nereden geldin Leyla
Leyla,nereden geliyorsu n,ben Cennetten geldim
Mecnun,ben İslam ülkesinden  geliyorum
ben Peygamber im Muhammedi seviyorum
Evet,leyla,tamam,ben Peygamber im Muhammedi
seviyorum


Leyla,sen rahatsız oluyormus un
Hayır Mecnun,çok teşekkür ederim
Çok teşekkür ederim,Leyla
Benim aşkım nerede,beni anlıyormusun Leyla


Evet mecnun,ben anlıyorum,bana yolunu söyle
Mecnun,ne kadar sevgi
Bu şekilde gitmek zorundadır,uzakta yürümek için Mecnun
Hayır Leyla,çok uzak olduğunu biliyorum,orada yürüyemiyorum


Oraya Otobüs yokmu seni seviyorum Mecnun
Leyla,sen aşkı bilirmisi n,istersen
Leyla,burada yalnız,ne kadar zamandır Leyla gibi olmuştur
Leyla,lütfen şuraya uzan,ben Leylayı seviyorum
Mecnun,nefes almak kolay,ben Mecnunu seviyorum


 AŞK HİKAYESİ

DİL TÜRKÇE

LEYLA VE MECNUN

MAHMUD NURİ NECATİOĞLU

FORUM GÜNEŞLİBAHÇE 2000 İSTANBUL
 
 
            
            
   

 29 
 : Aralık 10, 2012, 11:33:13 ÖÖ 
Başlatan admin - Son mesaj Gönderen: admin
REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARISEVDA YAKARIŞLARI

DOSTOYEVS KİY

MAHMUD RECAİ AYDINOĞLU

FORUM SEVGİ DERYASI ANKARA 2004

YALNIZ  ADAM - SENSİZLİK ÇOK ZOR
Ben kalabalıklar içinde yalnızım
Yalnızlık benim alın yazım Aşkım
Çevremdekiler güya hep benim insanım
Ama beni bir anlayan yok ben hep yalnızım
Sevgisizl ik ve SENSİZLİK ÇOK ZORSeni çok seviyorum ulaşamıyorum
Yanımdasın gibi sanki seni görüyorum
Biliyorum sen bana çok yakınsın hissediyo rum
Nasipse eğer birgün Rabbim birleştirir o günü bekliyoru m
Bu bir ömürde sürse bekleyeceğim ama seni çok özlüyorum
SENSİZLİK ÇOK ZOR


Özlem ve hasret ne zaman bitecek
Ömrüm hep seni beklemekl emi geçecek
Kaderim acaba böylemidir belkide hiç değişmeyecek
Belkide ömrüm hep seni özlemeklemi geçecek
SENSİZLİK ÇOK ZORBenim olmanı o kadar çok isterdimk i
Ben sevdiğimi buldum yüreğimdeki arayış bitti
Yüreğimde senden başkasının yok sevgisi 
Sadece sen varsın kalbimde sensin yüreğimdeki
SENSİZLİK ÇOK ZOR


Başka sevgilere yer yok yüreğimde
Olmayacak asla yer olmayacak başka sevgilere
Birlikte olmamız zormu olacak kaldı başka mevsimler e
Rabbim dilerse gerçek olur inşallah kalmaz pempe düşlere
SENSİZLİK ÇOK ZOR


Seni çok özlüyorum ve seni çok seviyorum
Hasret ne zaman bitecek aşkım bilmiyoru m
Rabbime dua ediyorum ve sabırla o günü bekliyoru m
SENSİZLİK ÇOK ZOR


 
 
 Sadece istediğim sevgiydi onuda sen verdin biliyorum
Sevgi bazen acı verir bazen gözyaşıdır ağlıyorum
Bir imtihandır bu belkide bitmez bir çiledir çekiyorum
SENSİZLİK ÇOK ZOR 
     

 
 
 

              Seni çok seviyorum ve seni çok özlüyorum
              Bazen buna hakkım varmıdır diye çok düşünüyorum
              Seni böylesine sevmeye hakkım varmıdır bilmiyoru m
              Rabbim verdi bu aşkı kalbime ötesini ben göremiyorum
              SENSİZLİK ÇOK ZOR
Senin herşeye hakkın var ya benim varmı
Yoksa Rabbim verirmiyd i verdiyse bu bir imtihanmı
Bilemiyor um aşkım bu çile bitermi bir çözüm yolu varmı
SENSİZLİK ÇOK ZOR


Sensiz olmak bana çok ağır geliyor
Yüreğim yanıyor hep sabretmem gerekiyor
Sabrederi m sonunda inşallah sonu ferahlıktır
SENSİZLİK ÇOK ZOR


Seninle olduğum her saniye ben mutluyum
Mutlulukt an uçuyorum ben hep huzurluyu m
Gördüğüm rüyalar hayra çıkarmı bekliyoru m
SENSİZLİK ÇOK ZOR

Rabbime bazen yalvarıyorum hüzünle dua ediyorum
Ya benim canımı alsın yada sana kavuştursun istiyorum
Sonra dediğimede pişman oluyorum günaha giriyorum
Rabbimden istediğim sevgiyi Rabbim bana verdi diyorum
İsyana hakkım yok bu çilede bir imtihandır biliyorum
SENSİZLİK ÇOK ZOR
Rabbim görür yaralı yüreğimdekileri
Rabbim bilir uykusuz geçen gecelerim i
Seni düşünmekle kaç gece sabah ettiğimi
Rabbim bilir nasıl gözyaşı döktüğümü
SENSİZLİK ÇOK ZORAşkım ben sensiz olamam ben sensiz yapamıyorum
Ben bazen düşünüyorum böyle yaşamakta istemiyor um
Rabbime isyan edemem ama bazen dayanmıyor yüreğim
SENSİZLİK ÇOK ZORYüreğim dayanmıyor bazen sabır ver bana Allahım
Aşkım bana dua et ne olur bazen tükendiğimi hissediyo rum
Ama her tükendiğimde mutlak Rabbimi yanımda buluyorum
Aşkım ne olur yalvarıyorum beni anla ve anladığınıda biliyorum
SENSİZLİK ÇOK ZORAşkım sabah uyandığımda seni yanımda görmek istiyorum
Yoksun aşkım uyanıyorum gördüğüm bir rüyaymış diyorum
Böyle geçiyor günlerim böyle geçip gidiyor işte haftalarım
SENSİZLİK ÇOK ZORAşkım beni ne olur anla bana dua et aşkım yalnızım
Rüyalarımla yaşıyorum bana dualar ettiğinide biliyorum
Bazen üzülüyorum seni üzdüğümüde düşünüyorum
Böyle geçiyor günler geceler sonu nedir bilemiyor um
Rabbim hayırlara çıkarsın inşallah ancak sabır diliyorum
SENSİZLİK ÇOK ZOR


Rüyalarımda hep sen varsın ben hep seninleyi m
Bu rüya hiç bitmesin inşallah hiç uyanmayayım
Böyle yaşamaktan aslında ben birazda bunaldım
Ama sabrediyo rum yok Rabbime isyanım
Dünyada olmazsa eğer biz cennet-i alada buluşalım
SENSİZLİK ÇOK ZOR
REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI

 

SEVGİ SATIRLARI

SEVGİ DAĞARÇIĞI - MASUM YÜZ
 
MAHMUD RECAİ AYDINOĞLU

FORUM SEVGİ DERYASI ANKARA 2004
 
SEVGİ SATIRLARI
 
    Yüreğimde bir sevgi olmasını çok istedim
    Masumane bir aşk olsun kalbimde dedim
    Yıllarca bekledim özledim hasret çekdim
    Rabbime çok geceler yalvardım dualar ettim
 
     Rabbim benim sesimi duydu bana elini uzattı
     Dualarımı Rabbim kabul etti acıdı ve merhamet etti
     Bana bir sevgi yolladı ve o sevgi mutlu olmama yetti
     Sevgi nedir diye düşündüm evet sevgi neydi

 
 
 
 
 
 
    Sevgi Dağarcığında ne bulunur deseler
    Benden şöyle satırlar okurlar acizane dizeler
    Gerçek sevgi önce masum bir yüz bekler
    Sevgide gözyaşı olur ve sevgi buna değer 
 
 
 
Sevgi hoşgörü ve sabır ister sevecek yürek ister
Sevgi bazen acı çekmektir hasrettir özlemdir
Sevgi kendinden önce sevgiliyi düşünmektir
Sevgi dürüstlüktür ve merhamett ir sevgi emek isterSevgi hataları kusurları bağışlar yürekten siler
Ve seven sevdiğini kırmadan doğruya iletmeyi ister
Sevgi karşıdakini sevgisiz bırakmadan yaşamaktır
Sevgili sevgisini sürekli karşındakine ulaştırmayı diler
Sevgisini ulaştırdığında mutlu olmayı bekler

Sevgi kötülüklerden ve çirkinliklerden uzaklaşmaktır
Ben böyle birini tanıyorum o benim Arslanımdır
Gönlümdeki yatan benim Arslanım o bir Allah dostudur
Allah dostu olan sevgiliye MEKKE ismi yakışır

Benim Arslanımın ismi MEKKE dir mübarek insandır
MEKKE insanları sever kalbinde insan sevgiyi taşır
Onu tanımak belkide bu dünyadaki en büyük kazancımdır
Bu yalan dünyadaki en büyük mutluluğumdur

Mutluluğun tükendiği yerde MEKKE size yeter
İnsan olduğunuzu hatırlarsınız ve kalbiniz sevgiyle atar
MEKKE çok mükemmel bir insandır
Sizide mükemmelliğe iter ama siz mükemmel değilsinizdir

MEKKE ' ye aşık olursunuz onu çok seversini z
Ve buna hakkınız varmıdır diye düşünürsünüz
Çünkü o çok mükemmel biridir siz öylemisinizdir
MEKKE size Rabbinizi n armağanıdır siz değerlimisinizdir

Hep MEKKE ile birlikte olmayı hayal edersiniz
Ama kader ağlarını örmüştür birlikte olamazsınız
Yüreğiniz yanar kavrulur ama o sizin değildir
MEKKE Başkasınındır onun hakiki sahibi Rabbinizd ir

MEKKE ' yi kıskanırsınız elinizden birşey gelmez
Bu yüzden kıskanmanız sadece yüreğinizi parçalar
Çünkü o sizin değildir ve belkide hiç olamayaca ktır
Bunu düşündükçe yüreğiniz yanar kavrulur
Başınız önünüze düşer buda sizin için imtihandır
MEKKE ye kavuşmak sabır ister öyle kolaymıdır

Ağlasanızda bir şey ifade etmez yalvarsanızda
Bilirsini zki bu bir kaderdir takdir-i ilahidir
Ve siz böyle yaşamaya mahkumsun uzdur
Elinizden hiç bir şey gelmez çaresizsinizdir
Yüreğiniz yandığıyla kalırsınız bu sizin imtihanınızdır

Sizi kimse anlamaz Allah' tan başka anlayamaz
Gözyaşlarınızıda elbette insanlard an saklarsınız
Çünkü neden ağladığınızı anlatmaya kalkışsanız
Sizi kimse anlamayac ak ve hatta sizi suçlayacaklardır
Ne yapabilir sinizki sizi Rabbinizd en başka kimse anlayamaz

Geceleri MEKKE ' yi düşlersiniz çok özlersiniz
Sabah uyandığınızda o yoktur yanınızda bu bir rüyadır
İşinize gidersini z o yoktur işyerinde sadece hayaldir
Trende vapurda alışveriş yaptığınız markette ararsınız
MEKKE yoktur hiç bir yerde o sizin kalbinizd edir


Belki en değerli yerde kalbinizd e sadece MEKKE vardır
Ama sizin değildir MEKKE o sizin değildir
Sizin olmasını çok istersini z ama sadece bu bir özlemdir
Hasrettir yüreğinizde ve sevginiz yanan bir ateştir
Sönmez bir ateş yanar yüreğinizde bu aşk ateşidir
Sol yanınızın acıdığını hisseders iniz acıyan kalbinizd ir

Hasretini z dinmez özleminiz bitmez size çok uzaktır
Beklersin iz bir sesini duymak için duyamazsınız
Beklersin iz bir yazısını okumak için bulamazsınız
Ama MEKKE sizin değildir o Rabbinizi ndir
Ne beklemeye ne onu dinlemeye nede onu sevmeye
Hakkınız yoktur çünkü MEKKE Rabbinize emanet edilmiştir

Sizin değildir MEKKE ve size emanet edilenide sevmezsin iz
Ama bu bir imtihandır kaderdir ve öyle olması gerekir
Bunu kabul etmek istemezsi niz ona ulaşmaya çalışırsınız
Ve ulaşmaya çalıştıkça yüreğiniz daha çok yanar kavrulur
MEKKE ' yi sevmekten asla pişmanlık duymazsınız
Bir sesini duymak bile size dünya dolusu mutluluk verir
Bir yazısını okumak sizi çocuklar gibi sevindiri r
Bir gün onu kırarsanız yüreğiniz acır yanar kavrulur
Çünkü MEKKE Rabbinizd en size gelen en güzel varlıktır

Ve siz onu kırmışsanız yüreğiniz yanar ve kavrulur
Ve bir daha asla kırmamaya söz verirsini z
Ama siz mükemmel değilsinizdir hayatınız düzensizdir
Onu başka zamanda kırabilirsiniz bu risk her zaman vardır
Onu mutsuz görmektense hiç görmemeyimi tercih edersiniz

Belki bu yüzden kendinizd en nefret edersiniz
"Ben onu sevmeye layık değilim " diye düşünürsünüz
" Ben onun gibi olamıyorum " dersiniz olmaya gücünüz yoktur
Belki " beklentil erine karşılık veremiyor um " dersiniz
Düşünürsünüz ve bir çözüm yolu bulamazsınız
Bu sizin imtihanınızdır ancak sabreder ve dua edersiniz
Ve çözüm yolunu ancak Rabbinizd en dilersini z

Bir gün bu yalan dünyada belkide karşınıza birisi çıkacaktır
Bu dünyada gelmese mutlaka ahirette size soracaktır
Hesap soracaktır sizden ve diyecekti rki " MEKKE benimdir "
" MEKKE Rabbinizd en size gönderildi ve siz ne yaptınız "
MEKKE yi sevmek kolaymıdır ve hesaba çekileceksinizdir
Ne hesap vereceksi niz o gün ne diyebilir siniz
Belki " Ben MEKKE ' yi çok sevdim " diyebilir siniz
Ama " Sevmeye hakkınız varmıydı " diye sorulursa ne dersiniz
Ya MEKKE ye bu dünyada yaşatabileceğiniz üzüntüler varsa
Siz onu mutlu edemez acı çektirirseniz nasıl hesap verirsini zMEKKE bu yalan dünyada yüreğinizde bir acı yara olursa
Ulaşamayacağınız ümitsiz bir aşk olursa ne yaparsınız
MEKKE bir yasak aşktır ama bu aşktan dönemezsiniz
Yüreğinizden silip atamazsınız unutamazsınız
Bu şekilde yaşamaktanda nefret edersiniz bir gün
Hayat sizin için çekilmez olur o zaman ne yapacaksınız

MEKKE ' yi kırarsınız ve bu yüzden kendinize çok kızarsınız
Ve MEKKE o güzel insan size yine insanlık ve sevgi verir
MEKKE acılar çeksede sabreder merhametl idir sizi affeder
Ama siz kendinizi nasıl affedecek siniz Rabbinize ne dersiniz
Ve Allah c.c sizi affedermi bunu düşündükçe kahrolurs unuz
Tövbe edersiniz ama sevmekten de vaz geçemezsiniz
Hayatınız hep düzensiz böyle MEKKE ' yede kavuşamazsınız
Sürekli bunları düşünerek artık nasıl yaşarsanız yaşayınız

MEKKE sizin kalbinizd e bunu asla unutmayınız
Ulaşılması zor olan pırlantanızdır buda imtihanınızdır
Zirvedeki kardelend ir MEKKE Rabbinizi n size hediyesid ir
Ama siz belki o dağın yamacına bile yaklaşamazsınız
Aşkınızdır sevgi çiçeğinizdir yaşam kaynağınızdır
Ama herşeyiniz olarak görmeye hakkınız yoktur
Rabbinizd edir çözüm siz bilemezsi niz dua ile beklersin iz
Belkide ömür boyu beklersin iz buda sizin kaderiniz dir
Rabbim neylerse güzel eyler siz ancak ona tabisiniz dir
REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI  GECEN MÜBAREK OLSUN 
         
         AHMET SELİM YILDIZOĞLU

        FORUM HAYAT SEVGİSİ İSTANBUL 2008       GECEN MÜBAREK OLSUN

       Nefs-i emarene yenik düşme bu gece
       Yalan dünyanın aşklarına kanma bu gece
       Rabbine yar olki sevgilin mevlan olsun
       Sevdikler inide kırma bu gece
       Her ne olursa olsun mübarek bu gece 
         Diken değil gül ol sevdiğin için bu gece
         Gül olki aşığın senin için bülbül olsun
         Yalancı sevdalarl a işimiz yoktur bilirsin
         Benim sana aşkımda ölümsüz Rabbimede
         Güzel insan gecen mübarek olsun 
SEVGİ BAHARLARI

  MAXCIMILI AN - ÖMÜRLÜK SEVDA

 AHMET  YILMAZ GARİPOĞLU

 FORUM YILDIZLI SEMA İSTANBUL 2005

  ÖMÜRLÜK  SEVDA

  Ben sevdayı ölümsüz bilirim benim olursa sevdam öyle olmalıydı
  Bir haftalık bir aylık bir yıllık sevdalar sevdamıydı
  Gelip geçici aşklardır bunlar bende hiç olmadı
  Böyle gündelik aşklar olmadı hiç yüreğimde olamazdı

  Yüreğim tek kişiliktir benim bende ikinciye yer yoktu
  Aşkı ben böyle bilirim yaşarsam böyle yaşarım ama yoktu
  Aşkı için gerektiğinde herşeyinden vaz geçer insan
  Aşkı için ölürde insan asla pişmanlık duymaz hiç bir zaman

  Hayat bir imtihan herşey bunun bir parçasıdır
  Gerçek aşk Tahir ile Zühre'nin  aşkıdır
  Ferhat ile Şirin'in  aşkıdır  Yusuf ile Züleyha' nın aşkıdır
  Leyla ile Mecnun' un aşkıdır geçek aşk işte budur

  Onlar gerçek aşkı yaşadılar önemli değildi zaman ve mekan
  Allah c.c bilir onların yüreklerindekileri bize karanlıktır zaman
  Rabbim bilir neler yaşadıklarını bizler bilemeyiz hiç bir zaman
  Anlayamayızda onları yaşayamayızda öyle bir aşk yoktur kimi zaman


  Böyle ölümsüz aşklara kucak açmak istiyorum
  Sevince işte ben böyle sevmek istiyorum
  Böyle ölümsüz bir aşk ile yüreğimin çarpmasını istiyorum
  Nefesimin kesilmesi ni kalbimin durmasını istiyorum

  Benim sevdam gerçek oldu ben böyle birini sevdim
  Yüreğinde insan sevgisi olan birini sevdim
  Rüyalarımdaydı gerçekti ben gerçek bir müslümanı sevdim
  Kader ağlarını örmüş bir kere çaresizlikti baş tacım
  Aşkımı ifade etmekte ben çok yetersiz kaldım

  Kaderime isyan edemem razı olmak zorundayım
  Sevgim çok yüce karşımdaki güzel bir insan
  Ben ancak onun sevgi dağının yamaçlarındayım
  Yanında olmak ve ona ulaşmak isterdim her zaman

REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI

 
 
 

  YALAN DÜNYANIN ZAVALLISI
  AHMET SELİM YILDIZOĞLU

  FORUM HAYAT SEVGİSİ İSTANBUL 2008


   YALAN DÜNYANIN ZAVALLISI


Bana gelişin ne kadar güzel Rabbimden hediyedir aşkım
İnan yokluğunla viran olur bu gönlüm
Sensizliğe asla dayanamam aşkım
Ben seninle birlikte yeniden sevmeyi ve aşkı öğrendim


 
   

Senin kadar kimse beni sevmedi ve olmadı bana merhameti
Ben ise hep insanları sevdim kırmadım hiç kalpleri
Ben görmedim kimseden senden gördüğüm sevgiyi ve merhameti
O yüzden ben ömrüm boyunca beklerim seni 
Gelen sen olduktan sonra ölünceye kadar beklerim sevdiğimi
Her derde gülüyorum artık senin varlığını hissedeyi m yeterki
 
   
Ben en üzgün anımda senin bir sesinle  mutlu oldum
Belki ben sana layık değilim aşkım biliyorum
Ama ben seni çok sevdim senin kadar ben kimseyi sevmedim
Beni affet hatalarımdan dolayı ne olur aşkım

 
   

Ben seninle dünyaya yeniden gülümsedim
Senin varlığınla ben yaşamaya yeniden başladım
Senin varlığınla dertlere gülüp geçmeye çalışıyorum
Sen varsan hayata direncim artıyor ama sen yoksan ben bir hiçim
 
 
   


Aşkım ben yarımım sende ben yarım olunca biz yarımız
Aşkım birbirimi ze kavuşmamız yarım ama yarım değil aşkımız 
Bir gün inşallah görüşür ve birbirimi ze sevdamızı anlatırız


   


Beni benden alan sevdalım aşkım
Beni terk edip gitme ne olur sakın
Ben seninle yeniden hayata gülümsedim
Ne olur darılıpta gitme olurmu aşkımREALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI
 
  MÜSLÜMAN GENÇ KADIN - ŞİİR KÖŞESİ

FORUM GÜZEL ŞEHİR İSTANBUL 2008

AHMET CEVDET ŞERİFOĞLU

 
   
Müslüman bir genç kadın nasıl sever diye sorulursa Ey can
Verebilec eğim tek örnek Hz.Hatice r.a dır vefalı ve sadık bir bayan
Müslüman bir eş olmak ve eş bulmak kolaymıdır bu dünya yalan
Sevdiği zaman asla terk etmez ne olursa olsun gerçekten seven

 
 Müslüman genç kadın işte onun gibi olur sevdiğini terk etmez odur kadın
Müslüman genç kadın ancak onun kadar tatlı olabilir sevdiğine karşılık veren
Ancak onun kadar merhametl i ve şefkatli olabilir acılara göğüs geren
Varmı Hz.Hatice r.s gibi aşka adanan bir ömür ve aşk için ölen bir beden
Var evet var benim sevdiğim yüreğimdeki yatan Arslan var o işte öyle bir kadın
REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI


YALNIZ ARSLAN - ŞİİR VE KOMPOZİSYON SAYFASI

BEN SENSİZ VE SENİN SEVGİNDEN YOKSUN YAŞAYAMAM

CEYLANIM  BENİM ARSLANIM 

 AHMET SELİM YILDIZOĞLU

 FORUM HAYAT SEVGİSİ İSTANBUL 2008

 
 


Ben bir Arslanım bu yalan dünyada aşkını bekleyen bir Arslan
Benim beklediğim ise asıl Arslandır gücü Arslan kendisi bir Ceylan
Ben işte Arslanımı buldum o bir Arslan ama bana karşı bir Ceylan 
Benim Arslanım öyle bir Arslanki zarif ince duygusal narin
Ben Arslanımın adını Ceylanım koydum o Arslansı bir Ceylan


 Ben bir Arslanım yanlızım bu dünyada yapayanlız
Yalnız Arslan benim ismim bu Arslanların ormanında
Arslanların Ceylanları avladığı bu zalim ormanda
Orman denilen şu zalim dünyada
Arslanların zalimlikl erinden nefret eden bir Arslanım Arslanlar Ceylanları sevdikler ini söylerler
Arslanların Sevdikler i bedenleri dir Ceylanların
Arslanlar asla Ceylanların ruhlarını sevmezler   
Arslanlar dır sahipleri ruhlarını parçaladıkları Ceylanların
Ne kalp bırakırlar Ceylanda nede ruh
Budur işte merhameti ve hakkaniye ti Arslanların    
 

Ceylan kaçar Arslan kovalar
Arslan güçlüdür Ceylanı yakalar
Özgürlük tanımaz Arslanlar Ceylanlar a
Merhameti yoktur nefsleri ve gözleri açtır Arslanların
Arslanın Ceylana sevgisi nefsi doyana kadardır
Gerçekten sevseydi ruhunu parça parça etmezdi Ceylanın   Bu dünya zalim Arslanların dünyasıdır
Merhametl i Arslana yer yoktur bu zalim dünyada
Arslanın Ceylan ile dost olamadığı bir dünyadır bu dünya
Arslanlar beni anlamaz çünkü Ceylanların ruhlarını sevmezler
Bende bir Arslanım ve bir Ceylanın ruhunu çok sevdim Ceylanlar Arslanların kölesidir bu zalim ormanda
Asrlanlar hep Ceylanları köleleri olarak görürler
Bende bir Arslanım  ancak diğer Arslanlar a hiç benzemem 
Ben onun için yalnızım bu ormnanda yalnız Arslanım
Çünkü ben Ceylanımı bir köle olarak görmedim
Ancak olsa olsa ben sevdiğim Ceylanımın kölesiyim   Ceylanım olmadan onun sevgisi olmadan ben yaşayamam
Ben işte böyle sevgisiz yaşayamayan bir Arslanım
Beni onun için Arslanlar sevmezler bu dünyada nefret ederler
Ceylanımın sevgisi yeter bana başkasından sevgi dilenemem   Ceylanım bu ormanda başka Arslanlar a yem olmasın
Ben onun kölesi olurum yeterki Ceylanım benimle kalsın
Ben Ceylanımı çok seviyorum onu parçalayamam
Özgürce dolaşsın ormanda çağlayandan su içsin mutlu olsun
Ceylanım mutlu olsun yeterki herkes benden nefret etsin     


Ceylanım giderse biliyorum ki kalbim tuz ile buz olacak
Kalbimde Ceylanımla açan sevgi ve merhamet gülü solacak
Ceylanım için dua ediyorum ona ulaşamıyorum
Gittiği orman çok uzak onu hasretle bekliyoru m özlüyorum


   


Ben Ceylanıma kavuşamasamda onun sevgisi yeter bana
Ceylanımın sevgisiyl e bu zalim ormanda mutlu olan bir Arslanım
Ceylanım  ormanda özgür dolaşsın onu kimse parçalamasın
Yüreğimde Ceylanımın sevgisi oldukça ben yaşarım
Kulağımda Ceylanımın sesi bir gün yok olursa ben yaşayamam
Çok şükür Rabbim benim Ceylanım benim gibi bir Arslan

REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARICENNETİN KADINI ARSLANIM NUR YÜZLÜM

Cennetin kadınıdır benim Arslanım Nur yüzlüm
Belkide benim tanıdığım ama herkesin bu haliyle tanımadığı
Acaba herkes onu severmi benim sevdiğim gibi onu anlarmı
Anlamaya gayret edermi cennetin kadınıdır benim Arslanım 
Anlamaya belkide gayret etmez anlayamayıncada üzülmezmiki
Arslanımın kalbini kırınca yüreği yanarmıki benim yandığı gibi 

 
 Tuğba ağacının gölgesinde beklenen bir kadındır
Arslanım Nur yüzlüm cennetin kadınıdır
Cennetin kızıdır benim tanıdığım aşık olduğum
Fakat bir türlü ulaşamadığım benim Arslanım
 
   İmkansızdır belkide ona ulaşmam belki takdir-i ilahidir
Belki kalbim yanar kavrulur yüreğim kanar ama takdir böyledir
Ancak imkansızda olsa bu dünyada onunla olabilmem yinede şükür
Çok şükür Rabbime o kalbimde her zaman bu sevgide bana yeter

 
   


Arslanımı çok seviyorum ona aşığım başkasına aşık olamam
Arslanımı çok sevdim başkasını artık sevemem 
Ancak ben bir cennetkadınını sevdim bu yalan dünyada
Sonumuzu hayr eyle Yarabbim ben sonumu bilemem


     


Ben cennetkızını sevebilec ek kadar cennetlik miyimki 
Ben kimimki Arslanımı sevmeye hakkım olsun
O dünyadaki cennetkadınıdır ama ben neyim kimimki onu sevebiley im
Arslanım ile bu dünyada birlikte olan yalan dünyada cenneti yaşar
Ancak bu dünya cennet değilki ben Arslanıma ulaşabileyim
Arslanım bir cennetkadınıdır ben bir cennet kadınını sevdim
Ben bu yalan dünyada ulaşamadığım bir cennetkadınını çok sevdim 


Bir cennetkadınıdır Arslanım Nur yüzlüm
Kimseyi sevgisiz bırakmaz ve sadıktır sevdiğine
Haklıdır sevgisind e Kıskanır onu herkesten
Sevdiğini kıskanır başkalarıyla paylaşamaz Arslanım


     

 
Arslanım bir cennetink adınıdır nur yüzlüm
Ben ise karanlıklarda kalmış biçare bir insanım
Ben bir hayalmi gördüm acaba güzel bir hayal
Bir cennetkadınına aşık oldum bu gerçektir neresi yalan
Benim sevgim ve aşkım gerçek yalansa bu dünya yalan


     

 
Arslanım bir cennetkadınıdır nur yüzlüm benim
Arslanımı çok seviyorum başkasını ben sevemem
Biliyorum oysa ne sevmeye hakkım var benim
Nede cennetin kadını Arslanımın ben gerçek sahibi olabiliri m
Arslanımın sabihi ve onun yaratıcısı yüce Allah c.c tır
O bir cennet kadınıdır benim gördüğüm ancak bir rüyadır
Belkide bir hayal gördüm ben uyanmak istemediğim bir hayal
Benim olması için nelerimi feda ederdim ama edemiyoru m
Arslanım bir cennetkadınıdır ben kimim ancak koca bir hiçim
     

 
Arslanımı anlayamaz lar bu yalan dünyada
Çünkü Arslanım bir cennetkadınıdır
Bu yalan dünyada Cennetkadınını anlamak kolaymıdır
Arslanımı çok seviyorum Kıskanıyorumda herkesten
Ancak onun sahibi Allah c.c tır çünkü o bir cennet kadınıdır
Cennet kadınını sevmek ve anlamak kolaymıdır
 REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI


YALAN DÜNYA VE AŞK     Seni çok seviyorum aşkım
Yalan dünyadaki tek gerçek aşkım
Yalan dünya üç günlük imtihan
Dünya evet yalan ama gerçektir benim aşkım   


Hem bazen hüzünle yüreğimi yakan
Hemde mutlu olduğum tek andır aşkım
Aşk çok yüce bir duygudur neticede Allahtan
Duyguların en yücesidir yaşanan
Aşk nedir bilemez aşkı yaşamayan
Yaşarken ise dünyadan kopar bir anda insan
 
   
 


Aşkın belki gözü kördür
Ne akıl kalır başta ne mantık nede fikir
Ancak ben mutluyum aşık olduğum için
Ben mutluyum seni sevdiğim için
Seni sevmeyi sevdim ben mutluyum sevdiğim için


 
   
 


Sana olan aşkım yazmakla anlatılmaz yürekte yaşanır
Olsa olsa yazılanın ismine denilir belki şiir
Şiirlerle anlatılmaz aşk-ı kebir
Aşkımı anlatmaya yetmez satırlar
Seni anlatmaya yetmez ne satırlar nede şiir

 


REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI


SONBAHAR RÜZGARI

 ADEM ŞERİF YILDIZOĞLU

 FORUM GÜL DİYARI ISPARTA 2006
 

  Bir sonbahar rüzgarıydın estin ılık ılık
  Kalbime girdin yaktın beni
  Senin ılık nefesini benliğimde hissettim
  Yandım sanki kavruldum alev alev


 


  Sevgiyi aşkı yeniden seninle keşfettim
  Kendimi buldum ben seninle
  Sana dokunamam yanar bedenim
  Kavruluru m tenine dokunursa ellerim
  Yanarım sanki kavruluru m alev alev


 


  Sonbahar rüzgarı gibi ılık ılık estin
  Mutluluk pınarısın suyundan içtim
  Doyamıyorum sana asla doyamayac ağım
  Yanar yüreğim kavrulur  yanar alev alev


 


  İmkansız aşkımsın benim uzak yıldızımsın
  Varlığın yeter heryerde seninleyi
  Kalbimdes in en değerli yerde
  Yanar yüreğim kavrulur aşkınla alev alev
  Yanar yüreğim  bu sevda aslında Rabbimin hak sevdasıdır
  Olmayan bir sevda için yanarmı yürek alev alev
REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARIHERŞEYİM SENSİN SEVDAM BENİM HERŞEYİM 


Baktığımda göremiyorum diye üzülüyordum halbuki tek gördüğüm sensin
Hayalleri mde rüyalarımda hep aşk aradım halbuki aradığım sensin
Düşüncelerimde ve kalbimdes in en değerli yerdesin işte o sensin
Düşündüğümde yanımdasın uzakta değilsin özlediğimde yoksan bile hep benimlesi n
Kalp gözüyle gördüğüm Allah için sevdiğim tek aşkım sensin


Kimse sevmedi senin gibi beni bundan sonra sevsede istemem istediğim sensin
Rabbim verdi sana beni Rabbim bana merhamet etti  başkası ne derse desin
Gündüzleri geceleri yıllardır hep bir seven kalp bekledim aradığım sensin
Kar altında kalan çiçek gibi güneşi bekledim artık açtı güneşim sevgiyle açtı Arslanım sensin
Sana şiirler yazdım yazılar tükendi kalbimdek i tükenmeyen aşkım sensin


Ben senden uzakta sen benden uzakta değilsin sen benim yüreğimdesin
Sensiz yaşamayıda bilirim ama senin sevgin yüreğimde ben sensiz değilim
Sen mutlu ol yüzün gülsün ben sensiz senin için ağlamayıda elbette bilirim
Belki sevgide hüzün var özlemde sızı ama yürekte aşk varsa ben ağlarkende gülerim
Çaresinlerin çaresi Rabbimden dir çileyi verende odur sabrı verende o ben Rabbime meylederi m
Seni sevdim bir kere ulaşamasamda sevdam ölümsüzdür sevdam benim herşeyimSeninle yaşamak güzel seni sevmeyi sevdim bu sevdanın çileside güzel bu sevda benim
Dağlar denizler olsada arada imkansızda olsa tükenmeyen bu sevda benim
Yaşamak için hayatın çilesine direnmek için bir sebebim var bu aşk benim sebebim
Rabbimden geldi seven ve sevgisi ve Rabbimin verdiğini sevmek sevgileri n en güzeli
Çaresinlerin çaresi Rabbimden dir çileyi verende odur sabrı verende o ben Rabbime meylederi m
Seni sevdim bir kere ulaşamasamda sevdam ölümsüzdür sevdam benim herşeyim
REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI


HER YÜREKTE BİR ARSLAN YATAR


Her yürekte bir Arslan yatar herkesin mutlak bir Arslanı vardır
Arslan yoksa o yürekte o insan elbette kendini çok güçsüz sanır
Ben bir Arslan tanıdım eşi benzeri yok işte o hakiki bir Arslandır
Aşk ve sevgiyi Rabbimden alır Arslanım adaletlid ir yüreğinde hep sevgi vardır
Kimsenin hakkını yemeyen hakkı hak edene veren bir Arslandır
İşte benim günlümde yatan Arslan böyle bir ArslandırArslan insan evladıdır fedakardır ve hem Annedir hem Babadır
Bu Arslan hatır gönül bilir kalp kırmaz gönül yıkmaz vefakardır
Cefakardır benim Arslanım çile çeker sabreder Rabbine dua eder
İmanı ve takvası Rabbimden dir Arslanımı koruyan gözeten Rabbimdir
Arslanım Rabbine isyan etmez doğru yoldan şaşmaz yüreği bir terazidir
Herkese nasip olmaz sevgisi benim sevdiğim Arslan işte böyle bir Arslandır

 

Arslanım severse sevdiğini korur gözü gibi bakar sakınır herkesten kıskanır
Çünkü sevdası çok derindir severse çok sever ve sevdiğini çok düşünür
Üzülür ağlar benim Arslanım sevdiğine yufka yüreklidir sevdiği için üzülür
Yüreği yanar sevdası için ama asıl sevdiğini üzene Arslan kesilir
Gücünü Rabbimden alır Arslanım dualarım onun içindir inşallah iki cihandada yüzü güler
Hep mutlu olsun benim sevdiğim Arslan o benim yalan dünyadaki en güzel varlığımdırREALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI


SABIR MÜSLÜMANIN SİLAHIDIR


Tevekkül etmek Allaha itimat etmektir güvenmektir
Tefekkür etmek Allahı ve hikmet - i ilahisini düşünmektir
Dua etmek Rabbimizd en istedikle rimiz için yazdığımız dilekçedir
İbadet ise Rabbimizi n verdiği nimetlere şükür ve kulluğun gereğidir
Sabır ise her türlü çileye göğüs germektek i kullandığımız silahtır
Sabır çilenin Allahtan geldiğini bilip yine hayr olduğunu düşünmektirSabır herşeye sabır ve sabreden mutlaka mükafatını görecektir
Bu dünya yalandır ve imtihandır herşeye sabretmek yüceliktir
Sabretmek Allaha tevekküldür tefekkürdür yardımı ondan dilemekti r
Sabır her gelen çileye Allahtan geldiği için şükretmektir
Sabır sabredene mükafat olarak elbet bir gün geri elbet dönecektir
Yeterki kalpte Allahın sevgisi olsun insanı ayakta tutar sabır 
Sabır herşeyde sabır herşeye sabır inşallah sonu hayr olacaktır 
REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARIİSYANIM SANA DEĞİL RABBİM AFFET


Mevlana Şemsi nasıl bir aşk ile sevdiyse
Ben aradığım sevgiyi buldum benden çok uzakta
Çaresiz kaldım Rabbim sabrım son noktada
Ulaşmak çok zor hasret çok zor bir hayat var aramızda bir hayat üstüne


İsyanım asla sana değil Yarabbim beni affeyle
Ben senin kulunum  razıyım bu değişmez kadere
Verdiğin sevginin sonunu bilemem sevdiğimide üzemem
Ulaşmak çok zor hasret çok zor bir hayat var aramızda bir hayat üstüne

Ağlamak çare değil herşey bilirim imtihan
Bu dünya yalandan ibarettir bende bilirim
Sevgi aradım aranan sevgiyi veren sensin Rabbim
Derdime dermanı ancak sen verirsin
Ulaşmak çok zor hasret çok zor bir hayat var aramızda bir hayat üstüne

Geceler gündüzler aynı tükenmez bitmez çilem
Beni sevende çile çeker sırf benim yüzümden
Sevilen bir yanda hayat ve kader bir yanda
Seveni sen verdin çareyide sen ver Rabbim
Ulaşmak çok zor hasret çok zor bir hayat var aramızda bir hayat üstüne
REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI


GÖZYAŞI ATEŞİ SÖNDÜRECEK AB-I HAYATTIR


Rabbim sevdiği insana dert ve ızdırap verir
Sevmediğinede neşe ve mutluluk verir
Rabbimin sevdiği yanar ağlar ve ağladıkça Rabbini anar
Ağladıkça Rabbini andıkça takvası yükselir arşa değer
Gözyaşı Allaha ulaştıran bir köprü bir hediyedir
Gözyaşı cehenmede ki narı söndürecek ab-ı hayattır


Bu dünya bir anlıktır sermayedi r bir vardır bir yoktur
Çilelere sabretmek Rabbine teslimiye ttir
Rabbine tevekkül eden tefekkür eden kurtuluşa erendir
Dua ve sabır ile Rabbine yalvaran onunla birlikted ir
Bu dünya kader-i kebirdir imtihandır asıl dünya ise cennet-i aladır
Gözyaşı cehenmede ki narı söndürecek ab-ı hayattır


Rabbim sevdiği kulunu ağlatır ve göz yaşı verir
Kul bilmez derdinden ağlıyor sanır
Halbuki bilmez bu cennetin bedeli ve günahların kefaretid ir
Bu dünyada sabreden ve ağlayan ahirette gülecektir
Gözyaşı her kula nasip olmaz gözyaşı sabrın bereketid ir
Gözyaşı cehennemd eki narı söndürecek ab-ı hayattır


Rabbimin sevdiği kul aşk ile imtihan edilir
Mevlana ile Şems işte böyle birbirler ini aşk ile sevmiştir
Çünkü aşkta hüzün ve gözyaşı vardır bu ise Rabbimizi n cilvesidi r
Gözyaşı bu yalan dünyadaki hüzünlerin işaretidir
Gözyaşı bir mükafatın belirtisi ahirettek i sonsuz nimetleri n habercisi dir
Mükafatın bedeli elbette ağırdır aşk ile dökülen gözyaşıdır
Gözyaşı cehenmede ki narı söndürecek ab-ı hayattır
REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI


SEVDA ÜLKELERİ - ŞİİR SAYFASI

Aşkım bu fani ve gelip geçici alemde
Seni sevdim ben seni çok sevdim ölesiye
Rabbimdir sevgiyi veren kalplere veren
Rabbimden gelen başım gözüm üstüne

 

 Belki kader belki hayr ve şer bizi bir araya getirdi
Mutlak bundada vardır bir Hikmet - İlahi
Dünyada hiç bir şey boşuna değildir
Herşey bir imtihanın neticesi


   


Algılamaya çalıştığımız zerreden kürreye herşeyde
Vardır Allah c.c ın takdir-i ilahisi ile tecellisi
Hayrı dileyelim birbirimi ze olalım inşallah hayr içinde   

Allah c.c yardımcın olsun ebeden ve daimen
Allah c.c üzüldüğün günü göstermesin
Allah c.c nefs-i emaresini n esiri olanlarda n eylemesinREALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI
  HEP AKLIM SENDE KALDI NASILSIN
  BÜTÜN DUALARIM SENİN İÇİN

  Ben hep başkaları için yaşadım
  senin içinde  yaşarım  mutmain ol
  Canımdan can senin olsun
  ömrümden ömür sen yeterki sağlıklı ol


   


  Git dersen giderim
  kal dersen kalırım ne istersen  yaparım sen rahat ol
  Dileğimdir Allahtan ömrünün geri kalanında
  sen hiç üzülme hep neşeli ol
  Klavyede yazan parmaklarına kurban olayım
  ben yeterki sen mutlu ol
  Seni çok seviyorum nasılsın
  bütün dualarım seninle aklım hep sende kaldı 


   


  Dualarım hep senin için
  Sevgi Pınarı akan gözyaşlarım hep senin için
  Ben ağlayayımda sen gül yeterki
  sana gülmek yakışır Allah için
  Gülen gözlerine Nur yüzüne kurban olayım
  ne olur küsme hayata diren
  Önce kendini düşün sağlığını düşün 
  sevdikler in ve benim için
  Dilekleri m her zaman 
  sağlık ve mutluluk dolu dualarım hep senin için
  Seni çok seviyorum
  nasılsın bütün dualarım seninle
  aklım hep sende kaldı


   


  Ne kadar yüce bir duygudur
  bir insanı tüm benliğiyle sevgiyle hissetmek
  Allah c.c'tan kalplere verilen
  en güzel hediyedir merhamet ile sevmek
  Sana aşık olmak yürekten
  ve hayalleri mde rüyalarımda seni görmek
  Allah c..c'tan senin için dileğimdir
  seni hep sağlıklı ve mutlu görmek
  Yüce bir insansın sen
  Sevgi Pınarı ayrı bir yüceliğe ermektir seni sevmek
  Seni çok seviyorum nasılsın
  bütün dualarım seninle aklım hep sende kaldı


   


  İnan kalbimde bir tek sen varsın
  başkası yok mümkün değil Sevgi Pınarı
  Sağlığın nasıldır arada bana bildir
  çünkü hep beynimde bir muamma kaldı
  Allah c.c razı olsun senden yüreğimdesin
  sensin canımın bir parçası
  Seni çok özlüyorum
  her zaman ulaşamıyorum
  oda kaderin zalim çarkı 
  Sevgi Pınarı nasılsın
  ben hep seni düşünüyorum hep aklım sana takıldı
  Seni çok seviyorum nasılsın
  bütün dualarım seninle aklım hep sende kaldı   


   
   


  Hayalleri mde kaldı herşey
  belki hayatta istedikle rim her zaman olmadı
  Yalan dünyanın içinde bir imtihandı
  kimse beni pek yürekten anlamadı
  Sen anlamaya çalıştın
  beni o yaralı yüreğinle bu senin yüceliğinin kanıtı
  İnan çok mutluyum seninle huzurluyu m
  başkalarına hiç güvenim kalmadı
  Seni çok seviyorum nasılsın
  bütün dualarım seninle aklım hep sende kaldı

 BAYRAMIN MÜBAREK OLSUN

BACKGROUN DS DÜNYA MAHZENİ


Selamün aleyküm güzel insan hayırlı bayramlar
Kader-i kebirin hayr bayramın mübarek olsun
islamın nurlu güneşi bu bayramda kalbine doğsun
inşallah bu dünyadada ahiretted e güllerden tahtın olsun
Mahşer-i kebirde makamın cennet-i ala altından köşklerin olsun
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed Efenndimi z sana komşun olsun
Nice bayramlar a inşallah bayramın mübarek olsun


 

Kaninatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi olan Allah hep kalbimizd e olsun
Senin gibi birini tanıdığım ve sevdiğim içinde Rabbime şükürler olsun
Bu bayramda öyle bir gülüş savurki göklere
Eskide kalmış acı hatıraları silsin gözyaşlarını tebessüme çevirsin
Dilinden dua ve tevekkül ruhundan sabr-ı cemil ve tefekkür eksik olmasın
Yüreğinden ümit ve merhamet gözlerinden sevgi dolu bakışlar eksik olmasın
Bu hayatın çilelerine inat yüzünde tebessüm eksik olmasın
Nice bayramlar a inşallah bayramın mübarek olsun
Bayram gecesinin nuru senin ve ailenin yüreğine dolsun
Karanlıklar kabuslar hep senden ve seni sevelerde n uzak olsun
Saf saf melekler daimen ve edebiyen başucunsa olsun
Bayram sabahı güneş senin ve sevdikler in ile tüm insanlık için doğsun
Yüreğin bu bayramda yeni ümitlere yeni başlangıçlara yeni güzellikle doysun
Tüm dilekleri n ve duaların Rabbimin katında kabul olsun
Nice bayramlar a inşallah bayramın mübarek olsun
 Rabbim sana ve sevdikler ine ebeden ve daimen sağlık sıhhat versin
Saadet ve rızk-ı kebir ile bereket ve selamet versin
Peygamber imiz şefaatinden Rabbim mağfiretinden seni esirgemes in
Bu bayram sabahı inşallah günahlarından arınmış
Tövbe istiğrafların kabul olmuş olarak uyanırsın
Sana yüce Rabbim herdaim huzur ve mutluluk versin
Seni hep sevdim ve seveceğim Rabbim seni seven bu kalbide sana unutturma sın
Nice bayramlar a inşallah bayramın mübarek olsunHatasız kul olmaz mutlak hatalarım büyüktür sen merhametl isin beni affet
Hakkını helal et sen affetki Rabbimde inşallah beni affetsin
İnşallah yarınlar senin için çok daha güzel olacak sen bunu hak ettin
Bu bayram senin için yeni rahmet okyanusla rında yelken olsun
Gözlerinde artık yaş olmasın yüzünde neşe gözlerinde sevinç olsun
Nice bayramlar a güzel insan bayramın mübarek olsun

BACKGROUN DS DÜNYA MAHZENİREALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ - 9

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER - 9 -


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI


Benim yüreğimi yakanlard an sen Rabbim hesabımı sor
Beni gerçek manada sevenide bana cennette komşu eyle
Birisi var beni seven ve gerçekten seven birisi var
Rabbim eğer ben beni sevene ulaşabileceksem beni ona yakın eyle
Ve yüreğimden herşeyi sil ne olur Rabbim ve beni ona ulaştır
Eğer ulaşamayacaksam ne o nede ben üzülmeyelim artık Rabbim

Rabbim sensin aşkı yüreğimize verensin ve birini çok seviyorum
Ben çok şey istemedim bu yalan dünyadan seven bir kalp istedim
Verdin Rabbim şükürler olsun seven bir kalp verdin
Beni ona ulaştır Rabbim ulaşamayacaksam eğer beni ondan uzaklaştır
Kalp sancısı gönül yarası çekmek çok büyük imtihandır
Bilirim sensin derdide dermanıda veren benim derdimede dermanı ver Rabbim

Rabbim bilirim bu dünya yalan ve imtihan kader- i kebirdir herşey
Beni kimse sevmedi bu güne kadar tek bir kişi sevdi
Sevgisizl ik belki bu benim kaderimdi r ben istemem kadere isyan etmeyi
Ben kaderime razıyım fakat seven kalbede hep muhtacım
Beni seven kalbide benide yakma Rabbim dayanamayız ateşe
Rabbim beni affet bağışla ve elimden tut yoksa düşeceğim

Beni sevenin sevgisine layıksam beni ona ulaştır
Çünkü onu seviyorum bu kadere isyanmıdır
İsyan ise ben sana isyan edemem Rabbim beni bağışla
Beni sevene beni ver Rabbim onuda benide ne olur yakma
Yanacağız belki günahımız çok sana kul olamadık biliyorum
Beni seven zaten bu dünyada yanmış yanacağı kadar Rabbim
Benide beni sevenide bir araya getir ve affet ateşlerde ne olur yakmaREALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ - 8

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER - 8 -


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI

21 mayıs güya benim için çok özeldi
Ağladığım gündü sevinçten bir zamanlar
Sonra üzüntüden ağladığım gün oldu
Ben ağlamak için gelmiştim sanki bu dünyaya
21 mayıs ise beni ağlatan bir gündü ve hep öyle oldu

Neden ağlıyordum peki ve bunu kim biliyordu
Rabbimden başka kim biliyordu ve kimin umurunday
Birisiyle tanıştığımız günmüydü yoksa doğum günümüydü unuttum
Tek hatırladığım kırılan gururum ve oynanan duygularımdı
Ben sevmiştim evet çok sevmiştim ama meğer yalanmış

Ben hiç bir şeyi yalan söylemedim
Ama ümitlerim kırıldı hayalleri m sona erdi
Ve herşey yalan oldu çünkü aşkım yalanmış
Benim aşkım meğer başkasının aşkıymış haberim yokmuş
O zaman neden " seni seviyorum " dedi
Bu kelime bu kadar kolaymıydı ve aşk oyuncakmıydı

21 mayıs artık hüzün günü benim için ama zaten öyleydi
Çaresizliğin kıskaçındaydım ve yine öyleyim ne fark eder
Ben çok sevdim ama sevilmedi m artık bildiğim buydu
Ve beni sevdiğini söyleyen " artık sevmiyoru m " dedi
Hatta bana " Ben seni sevmedimk i sadece sen sevdin " dedi
Demekki ben boşuna sevmişim ve aşkımda yalanmış

Ben böyle boşuna seven birimiydi m
Ben hep seven ve hiç sevilmeye n birimiydi m
Ama olsun yine yüreğim yansın beni sevecekse Rabbim sevsin
Başkası hep canımı yaktı ve çıktı gitti hayatımdan
Hata bendeydi çünkü ben sevmiştim hata bendeydi
Ve kaderimdi sevilmede n sevmek isyan etmemeliy dim artık

Rabbim artık sevilmede n sevmek istemiyor um
Sana karşı isyan etmekte istemiyor um
Hata yapmakta istemiyor um sen beni anla Rabbim
Bana yeni bir sevda nasip ettin ama korkuyoru m
Sen beni seveni nasip ettin benide onu seven nasip ettin
Gerisini sana havale ediyorum Rabbim sen bilirsin
Korkularımdan emin eyle sonumu hayırlı eyle


REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER - 7 -


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI


Yaşamak için sevmek lazım
Sevgisiz bu dünyada yaşanmaz
Yaratılanı yaradanda n ötürü sevmek lazım
Yaradanı sevmeyen yaratılanıda sevemez
Aşksız bir hayatta mutluluk asla olamaz

Herkes bir şeyi veya birini sevmek zorundadır
Sevmeden hayat kurulmaz
Kimisi az sever kimisi çok sever
Kimi sadece kendini sever
Hakiki aşk her yürekte bulunmaz

Aşk farklı bir duygudur herkeste bulunmaz
Sevdiğini aşık olduğunu sanır bazen gönül
Yanılır herkes ne aşık olabilir nede sever
Sevdiğini sandığı şey nedir gönül bulamaz
Aşk yaşamayan aşkın ne olduğunu bilemez

Hakiki aşk Allah aşkıdır ve Allah için sevmektir
Sevilen sevildiğinden habersizd ir
Seven ise bazen habersizd ir sevdiğinden
Arar durur ömrü boyunca sevdiğim kimdir
Yıllar geçer ömür biter aşk bitmez


Aşık olan ne akıl tanır ne mantık nede din
Kendinden haberi yokturki kulağı duymaz gözü görmez
Kördür ve gerçeğide göremez görse vefasızlık sayar
Aşkta vefa vardır ama bu gerçek aşktadır
Bu aşkıda herkes her gönülde bulamaz
REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER - 6 -


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI


FATİH HAMZA GARİPOĞLU - ŞİİR KÖŞESİ

BEN ALLAH İÇİN SEVDİM

Ben Allah için sevdim çok sevdim
Ne yüzünü gördüm ne elini tuttum
Ben ruhunu sevdim Rabbim
Ben Allah için sevdim çok sevdim

Ben Mecnunun leylayı sevdiği gibi sevdim
Ben Mevlananın Şemsi sevdiği gibi sevdim
Ben ruh ikizimi buldum Mevlana gibi
Yer yarılsa dünya batsa yine sevdim

Benim içimdeki özlem ve hasret hiç bitmeyece k
O varkende seviyorum yokkende seviyorum
O varkende hasret bitmiyor onun ruhunu sevdim
Ben Allah için sevdim çok sevdim

FATİH HAMZA GARİPOĞLU


REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER - 5 -


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI

Hayat bir sermayedi r
Ahirete açılan kapıdır
Yaşarken ölümü hatırlamalı yürek
İmanla ölmesini bilmek gerek

Kader-i kebir Allahtandır
Ve seçim hakkı tanınmıştır
Niyet ve Cüzzi irade bunun için vardır
Seçmesini bilmek gerek

Sevgi ve aşk Allahtandır
Nefsin arzuları bitmez tükenmez
Sevgi ve aşkta yürektedir bedende değil
Aşkı veren Allahı çokça anmak gerek 

Allah müslümana bir görev vermiştir
Emr-i maruf nehyl-i münker
İyiliği tebliğ kötülükten men gerek
Bu amaçla yaşamak ve can vermek gerek

Aşk Allah içinse ölümsüzdür
Leyla ile Mecnun buna bir örnek
Mevlana ile Şems bir ruh ikizidir
Bunu anlamaya yine yürek gerek

Bu yalan dünyada sevilecek çok şey yok
Bu dünyaya bel bağlamamak gerek
Hem dünya için yaşamak
Hemde ahireti unutmamak gerek

Aşk gönüldeyse ne akıl tanır ne mantık
Aşkı yaşayan bilir yaşamayan bilmez
Aşk olduğu yerde hiç bir şey yoktur
Akıl bile baştan uçar gider

Balık denizden yürek aşktan bıkmaz
Bunu anlayacak yürek gerek
Bir sevdiği olan başkasını sevemez
Sevgi ve aşka merhamet ve vefa gerek


REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER - 4 -


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI
FORUM GÜNEŞLİBAHÇELER İSTANBUL 2000

YALAN DÜNYANIN ORTASINDA Kİ GARİP

İSTANBUL


YETERKİ SEN MUTLU OL SIĞIN YÜCE ALLAHA


Sanal alem farklı bir dünya bu fani ve yalan dünyanın içinde ayrı bir dünya
Yaşanmamış hayaller ile beklenen ve özlenen sevgilerl e ızdıraplar içinde bir dünya
Bir Aşkım var bataklıkta açan bir gül sanalın ortasında masum bir güzel tek başına
Sert görünür ama anlayacak yürek lazım dünya güler o gülerse ağlarsa ağlar dünya
Kalbi insan sevgisiyl e dolu ve merhameti  bir yüreği var gülümsüyor hayata
Duygusal ve sakin tıpkı Ege gibi sakin ve sessiz yer yok sanırsınız fıtrınalara
Öyle acılar ve fırtınalar varki Aşkımın yüreğinde öyle güzel hayaller saklanan yarına


Aşkın ben senin değerini bilmeyen ve senin aşkının kutsallığını anlayamay an biriyim
Ben değmem senin sevgine benim senin yüce aşkına yanıt verecek kudretim yok
Sana benim ulaşacak kudretim yok ben bir zavallıyım sen ise zirvelerd esin
Ne yürekler yanar onun için benim yüreğimin yandığı gibi ulaşılamaz bir güzeldir sonuçta
Ona ulaşamam sıradağlar var aramızda ben neredeyim o nerede Türkiyenin ortasında
Aşkım öyle biridirki sevmeden yapamazsınız sevgimiz ölümsüzdür ve imkansızdır uzanır yarınlara
Bugün canım sağ yarın belki yokum olmasamda ona sevgim sonsuzdur artık ulaşır semalara

Aşkım yeterki sen mutlu ol yeterki hep yüzün gülsün yer olmasın hayatında göz yaşlarına
Seni seven bu kalp seni asla unutmaz Aşkım sen sevilmeye layık birisin dayanamam göz yaşlarına
Ümitle bak hayata yer olmasın yüreğinde sıkıntılara Rabbim seni sever Aşkım sığın yüce Allaha
Benim ruhu güzel yüzü güzel nuryüzlü Aşkım bu kalbim kurban olsun senin çatık kaşlarına
Keşke uğrunda bir ömrümü verebilse ydim ama hep imkansızlık hep çaresizlik keşke sen olsaydın yanıbaşımda
Seni çok seviyorum Keşke sen olsaydın Aşkım keşke sen olsaydın çok daha önce girseydin keşke hayatıma

Aşkım insanların yüreğinde ne sevgi kalmış nede merhamet ne bana acırlar nede sana
Aşkı anlamaya yürek lazım Aşkım bunu kim anlar seven ve sevdiğini yaşayan bu kalpten başka
Bu dünya çok zalimdir Aşkım ne seven kalpleri ayırmıştır ne yürekleri yakmıştır sevda ateşiyle bu dünya
Mevlana Celaleddi n-i Rumi Hazretler inin dediği gibi " Ömür bir anlık sermaye dünya fani bir imtihandır " sonuçta
Ancak aşk hep vardır ve olacaktır ve yaşanacaktır ölümsüzdür Aşkım imkansızda çaresizde olsa
Seni çok seviyorum Aşkım ve hep seveceğim sen olsanda olmasanda bunu sakın unutma
Sen mutlu ol yeterki sakın hiçbir şeye üzülme yüreğin yandığı zaman sığın yüce Allaha


 Ben senin olamasamd a  ben seni senin beni sevdiğin gibi sevemesem de yine seviyorum sen
 Çaresizce umutsuzca ve pişmanlıklar içinde seviyorum
 Keşke daha önce girseydin hayatıma
 Ve beni uçursaydın sevdanın rüzgarıyla çiçekli güller içinde aşk diyarına
 Hep acılar hep pişmanlıklar hep yalnızlıklar yaşadım
 Ve yine yalnızım yine pişmanım ama bu benim kaderim olamaz Rabbime isyanım
 Ve asla olamaz sana tek biz sözüm sen beni bağışla
 Ve affet beni ne olur sen büyüksün ve ben küçüldükçe küçüldüm ve değersizleştim
 Ama seni seviyorum tek ve son şeydir sana söyleyebileceğim ne olur beni bağışla
FORUM GÜNEŞLİBAHÇELER İSTANBUL 2000

YALAN DÜNYANIN ORTASINDA Kİ GARİP

İSTANBULREALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER - 3 -


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI


Yarım kalmış yaşanmamış neler varsa hayatımda
Yaşamaya gücüm yok aslında
Rabbime isyan edemem kaderimdi r derim
Boynum kıldan incedir sevgiliye
Fakat kadere isyana gücüm yok benim

Ömür denilen sermaye akıp geçti gitti
Ben mutluluk nedir bilmedim
Ve beni kimse sevmedi senin beni sevdiğin kadar
Bende seni sevmeye başladım

Ulaşılmaz ve hayallerd e bir aşk benimkisi
Ancak imkansız aşklar ölümsüzdür değilmi
Sevmek yüceliktir erdemdir bir kere
Sevmeden ben yaşayamamki

REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER - 2 -


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI

 

Rüyalarımda hayalleri mde bir sevgiliyi görmek isterdim
Ben sevgisiz ve yürekte aşksız yaşayamam bilirim
Ve beklediğim sevgili rüyalarımda olmadıktan sonra
Bu başımı yastığa koysam ne olur koymasam ne olur
Ruhum uyanıksa Bedenim uyusa ne olur uyumasa ne olur

Benim olmayacağını bildikten sonra sevgili
Hayalleri mi bir sevgiliye adasam ne olur adamasan ne olur
Sevgimin şahidi sadece "ALLAH" olduktan sonra
Papatya falları sevmiyor dese ne olur demese ne olur
Sadece ben biliyorum başkası bilse ne olur bilmese ne olur

Sensizlik denilen şey yüreğimdeki sevgisizl iktir
Sevgisizl ik cehennem olduktan sonra
Gece kıyamet kopsa ne olur kopmasa ne olur
Ben yaşıyormuyumki bu fani ve yalan dünyada
Birileri için var olup yaşasam ne olur yaşamasam ne olur

Kalbimde sevgilini n adı olduktan sonra
Dilimde hece olsa ne olur olmasa ne olur
Benim ruhum sevgiliye ait olduktan sonra
Bedenim mezarda olsa ne olur olmasa ne olur

Ben yanmışım zaten bu dünyada ömrüm gelmiş geçmiş
Bu saatten sonra hayalleri mde ulaşamadığım bir sevgili var
Ben ulaşamasamda seviyorum artık bu sevgi bana yeter
Başka türlüsü olamaz zaten çünkü sevmek cennettir
Ama bu dünya yalan ve cennet değil bunuda biliyorum
Olsun hiç olmazsa yüreğimde bir sevgi var bu bana yeterREALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER - 1 -


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI


HAYALİMDEKİ SEVGİLİ ARTIK DÜNYADABen aslında bu yalan dünyadan çok şey istemedim ki
Sadece seven bir kalp istedim buydu hayalimde ki sevgili
Benimde gönlümde yatan bir arslan olsun istemiştim
Bu dünya zaten yalan ve imtihan mal mülk para pul nedirki


Rabbim halime acıdı ve bana sevmesini bilen bir arslan yolladı
Artık benimde gönlümde bir arslan var ve ben bu arslanı sevmeyi sevdim
Hayalimde ki sevgili artık bu dünyada ve o gerçekten var artık
Göremesemde artık varlığını hissediyo rum ve mutluyum çünkü sevdim


Görsem elini tutsam ateştir yakar bedenimi kül olurum
 Belki bu sevgi bana haramdır ama ben sevmeyi çok istedim
Ben kalp gözüyle gördüm bu mutluluk bana yeter
Artık benimde gönlümde bir arslan var ve ben bu arslanı sevmeyi sevdim


Yıllar sonra bana gelen yüreği sevgi dolu nadide bir çiçek
Ben bu çiçeği hak etmek için bilmiyoru m ne yaptım
Fakat bu çiçek bana geldi hayalleri mdeki gibi
Karlar altında yatan ve tabiata inat açan güzel bir çiçek


Çok acılar çekmiş ve hep sevdikler ine vefalı bir çiçek
Bu çiçek ilede artık ben bu yalan dünyaya belki veda ederim
Belki ulaşmak çok zor ona bu fani ve yalan dünyada
Hep hayallerd e kalacak ama olsun hayalide güzel bir çiçek


Olsun ben böylede çok mutluyum bu mutluluk bana yeter
Çok şey istemedim ki ben bu yalan dünyadan ne isteyeyim
Ben kimimki yüreğimde sadece Allah sevgisini de istedim
Fakat başaramadım sadece yüreğimde Allahı sevebiley im


Yüreğinde sevgi olan bir kulunu sevmeyi çok istedim
Ben sevgisiz yapamazdım rüyalarımda hayalleri mde hep bekledim
Bir seven kalpten başka Rabbimden neyi isteyebil irdimki
Ve neyi istemeye hakkım varki bu yalan dünyada sadece sevgi istedim


Sadece sevmek istedim ben sevgisiz yapamazdımki
Rabbim acıdı benim halime ve bana merhamet etti
Ve Rabbim bana seven bir kalp yolladı bu yalan dünyada
Kimdir nedir nasıldır bunun hiç bir önemi yokki


O kalp beni seviyorya bana bu mutluluk yeter
Ben beni seven bu kalbi bende çok sevdim
Sevmek günahımsa çekerim artık ne yapabilir im
Ben hep Rabbimden sabır diledim Rabbime isyan etmek istemedim
 

Sadece seven bir kalp istemiştim başka bir şey istemedim
Benimde gönlümde yatan bir arslan olsun istemiştim
Rabbim halime acıdı ve bana sevmesini bilen bir arslan yolladı
Artık benimde gönlümde bir arslan var ve ben bu arslanı sevmeyi sevdim

 30 
 : Aralık 10, 2012, 11:15:41 ÖÖ 
Başlatan admin - Son mesaj Gönderen: admin
    SEVDA NEHİRLERİ

     YAVUZ YILMAZ ŞAHİNOĞLU

      AHİRETTE YERİN CENNET OLSUN  İNŞALLAH


   Aşkım bu yalan ve riyadan örülü dünyada
   Senin kadar ruhu güzel bir insana
   Halis bir müslümana asla rastlayam adım
   Rastlayab ileceğimide inan hiç sanmıyorum
   Ahirettek i yerin cennet olsun inşallah aşkım  


   Ben yoksamda bilki dualarım seninle inşallah
   Seni çok seviyorum her yönüyle güzel bir insansın
   Sana çok saygı duyuyorum ve çok güveniyorum
   Sensiz geçen yıllarımada çok üzülüyorum
   Ahirettek i yerin cennet olsun inşallah aşkım
   Hiç bir konuda hiç bir zaman sana asla kırılmadım
  Sen mükemmel bir insansın seni ölsem bile unutamam
  Allah c.c yardımcın olsun ebeden ve daimen inşallah
  Rabbim seni her zaman korusun ve seni cennetine koysun
  Ahirettek i yerin cennet olsun inşallah aşkım  
  Keşke bu yalan dünya senin gibi insanlarl a dolu olsaydı
  Biliyorum ki bu dünya o zaman cennet olurdu
  Seninle olmak yalan dünyada cenneti yaşamaktır
  Senin ahirettek i yerin inşallah cennet olsun
  Ahirettek i yerin cennet olsun inşallah aşkım  

  Beni ahirette unutma aşkım bu dünyada hep beni sen korudun
  Bu dünyada bir araya gelemedik ahirette bir arada olalım inşallah
  Şu yalan dünyada Allah c.c üzüldüğün günü göstermesin
  Rabbim senin bütün günahlarını affetsin sen Allah dostusun
  Ahirettek i yerin cennet olsun inşallah aşkım 

  Allah c.c tüm dilek ve dualarını kabul etsin
  Sana Cenab-ı Allah sağlık huzur ve mağfiret ihsan eylesin
  Allaha emanet ol Peygamber imizin şefaat şemsiyesi altında ol
  Ahirettek i yerin cennet olsun inşallah aşkım
  Selamün aleyküm ve rahmetull ahi ve berekatühü
  


FANİ DÜNYANIN SEYYAHI

FORUM MAVİ DÜŞLER İSTANBUL 2008

ACI BANA ELLERE BIRAKMA BENİ
            
    

 
Şu dünyada bir gün yüzü inan görmedim
Yaşamadım mutluluğu ben biçareyim
Senin kadar başkasını inan sevmedim
Çok yorgunum halim yok ben tükenmişim
Acı bana ellere bırakma Sevgilim

    


            
Peteğimsin balım sensin tutunduğum dalım sensin
Yüreğimde sancım sensin tek sevdiğim aşkım sensin
Bu sevdalı başım sensin gözümdeki yaşım sensin
Mezarımda taşım sensin cennettek i eşim sensin
Acı bana ellere bırakma Sevgilim

    


            
Unutamam özlerim ben seni düşlerim
İlkbaharım yazım sensin hasret güneşim
Çölümdeki serabım sen ben damlayım sen denizim
Hayat birgün sona erer ölür giderim
Acı bana ellere bırakma SevgilimFATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI
YAZ YAĞMURU LEYLA BENİM ARSLANIM

 
Arslan gibi benim sevdam
Arslan değil güzel Ceylan
Yalan değil bu sevgimiz dünya yalan
Aşkımız ölümsüz bizim bize kalan

Benim sevdam yalan değil
Yalansa bu dünya yalan .
Mucizedir birleşmemiz
Ahirete kalan .

Yusuf gibi Züleyhayı bu kadarmı sever insan
Özler ağlar bulamıyor Mecnun Leylasını
Yalan dünya yalan, ölüm gerçektir .
Sevdam gerçek dünyam , gerisi boş imtihan

Yaz yağmuru benim sevdam
Yüreğimde ismi Leylam
Silemem ölüm gelsede  gönlümden
Dünyanın sonu gelsede vazgeçmem
FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI

  
GRANDMUSL IM GIRL’S - LİON
 
MAHMUD RECAİ AYDINOĞLU

FORUM SEVGİ DERYASI ANKARA 2004
 
GRAND MUSLIM GIRL’S - LİON

ARSLANIM BENİM ÖRNEK MÜSLÜMAN BAYANDIR  

Müslüman bayanlar nasıl olmalı,buna örnek bir Müslüman bayan siz tanıyormusunuz ?
Ben tanıyorum,ama,siz onu tanımıyorsunuz,herkes tanıyamaz ve onu anlayamaz .
O benim Arslanımdır Arslan gibidir güçlüdür ama ceylan gibide duygusaldır.
O Mecnun’un Leyla’sıdır,Müslüman bayanların Kraliçesidir o,Grand Muslım Gırl’s.
Onu tanımak ne kadar büyük bir şeref ve bahtiyarlıktır,siz bunu anlayamaz sınız.
Mecnun’un Leyla’sı,Dünyadan ayrı bir Dünya,ayrı bir çekim alanı oluşturan bir Gezegendi r.
Aydır güneştir venüstür ve kendi değimiyle o Marslıdır çünkü dünyada örneği yoktur.
Ona ulaşmak çok zordur,ancak,uydusu olunabili r,tıpkı Ay gibi onun etrafında dolaşılabilir.

Dünya’ya bakış açısı çok farklıdır Mecnun’un Leyla’sının,onu tanımak,anlamak çok zordur.
Örnek Müslüman bir bayan,nasıl konuşuyorsa,nasıl davranıyorsa,Leyla öyledir.
Allah dostudur,İslam ahlakı,terbiyesi,eğitim ve kültürünü almıştır,hep kalbinde taşır.
Müslüman bir Kız,ancak onun kadar namusludu r ve şereflidir,iffetli ve merhametl idir.
Leyla kimsenin kalbini kırmaz,iyi niyetlidi r,cana yakındır,hoş sözlüdür,tatlı dillidir.
Ağzından kötü bir kelime duyamazsınız,o konuşurken melekler konuşuyor sanırsınız.


Masum bir Prensesti r o,onunla tanışanın,sevmekten başka yapabilec eği bir şey yoktur
Leyla,Allah tarafından gönderilmiş bir imtihan ve sevgisi bir hediyedir
Yokluğuna dayanmak çok zordur,onu sevmek onunla olmak çok büyük onurdur gururdur.
Ölünceye kadar ondan başkasını sevmeyeceğim,sevemem,onu kaybetmek ne kadar acıdır
Müslüman bayanların kraliçesidir o,ömrüm onu özlemekle geçsede onu beklerim o benimdir.
 

REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI
 ADEM ŞERİF YILDIZOĞLU

 FORUM GÜL DİYARI ISPARTA 2006


MAİDEN ’ S TOWER TOUR DE LEANDROSÜsküdar’ın sembolüdür,Kız kulesi,ölümsüz,imkansız ve hüzünlü aşkların kalesidir .
Bizans’tan günümüze ulaşan en eski tarihi eserdir,MÖ 2457 yılından beri ayaktadır.
Karadeniz ile Marmara denizinin kucaklaştığı yerde,minicik bir ada üzerindedir.
Avrupalı tarihçiler Leander Kulesi derler,asıl Tour de Leandros’tur,Maiden’s Tower.
Fatih Sultan Mehmet döneminde kule temelleri ve alt kısımlar yeniden inşa edilmiştir.


Sultan 2.Mahmud döneminde ise,yeniden onarım görerek,günümüze kadar gelmiştir.
Yunan Tarih-Edebiyat ve Felsefeci si Ovidius,Tour de Leandros’u şöyle anlatır.
Bizanslı Rahibe Hero,Bizans’tan uzak bir mekan olarak seçtiği bu kulede yaşar.
Tanrı ile baş başa,insanlardan uzak bir şekilde, günlerini hep ibadetle geçirir.
Afrodit’in Rahibeler inden olan Hero,kendini tanrıya ibadete adamış bir Rahibedir .


Rahibe olduğundan dolayı da,aşık olması ve evlenmesi kesinlikl e yasaklanmıştır.
Yıllar sonra bir gün,Afrodit’in tapınağındaki törene katılmak için Kuleden ayrılır.
Afrodit’in Tapınağında yapılan ayin sırasında,Hero,yakışıklı genç Leandros’u görür.
Hero ve Leandros birbirler ini görür görmez aşık olur ve tanışırlar,anlaşırlar.
Hero,her gece Kulenin en üst katındaki odanın penceresi nden görülen feneri yakar.


Leandros,sahilden denize atlayarak,fenerin ışığına göre yüzerek kuleye gelir.
Aşklarını kutsarlar,fakat,bir gün yine Leandros,Hero’nun sevda ateşi fenerini görür.
Denize atladığı sırada, kuvvetli bir fırtına çıkar ve Hero’nun feneri söner.
Leandros,feneri göremeyince,İstanbul Boğazının azgın sularında yönünü bulamaz.
Akıntıya kapılarak ve boğularak can verir,bunu gören Hero’da Kuleden denize atlar.


Hero,Leandros’a doğru yüzmeye çalışırsa da başaramaz,Boğazın sularında can verir.
Osmanlı savaşçısı Battal Gazi,İstanbul’u Bizans’tan almak için Emevi’lere katılır.
Arap-Emevi Ordusuyla,İstanbul’u almak için Kız Kulesi kıyılarına mevzileni rler.
İstanbul’un Asya-Üsküdar kıyıları,Osmanlı kontrolüne geçince Bizans şaşırır.
Osmanlı savaşçısı Battal Gazi,İstanbul Tekfur’u Theodor’un Kızını görür.


Battal Gazi ,Prenses Cornelia’ya ,görür görmez aşık olur,Tekfur Theodor şaşırır.
Theodor,Bizans hazineler ini ve Kızı Prenses Cornelia’yı,Kız Kulesine saklar.
Battal Gazi,Kuleye gelir ve Cornelia ile hazineler i alarak,Üsküdar’a çıkar.
Üsküdar’dan Beyaz At ile Cornelia’yı ve hazineler i alarak,dört nala Afyon’a gider.
“At’ı alan Üsküdar’ı geçti ” deyimi de buradan çıkar,Fakat,Afyon Kalesi sarılır.


Battal Gazi ve Prenses Cornelia,aşklarını yaşayamadan,Afyon Kalesinde can verir.
Kız Kulesi,işte böyle,ölümsüz ve imkansız,ulaşılması zor aşkların sembolüdür.
Benim aşkımda böyle ölümsüz ve imkansız,yaşanması ve ulaşılması zor bir aşktır.
Öylesine hasret ve özlem duyuyorum ki,o yanımda olsa da dinmeyece k hasretim.


REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI


SENSİN BENİM MELEĞİM


 ADEM ŞERİF YILDIZOĞLU

 FORUM GÜL DİYARI ISPARTA 2006


SENSİN BENİM MELEĞİM

Melekler,Allah’ın yarattığı suçsuz ve günahsız yaratıklardır
Bende dünyada tanıdığım bir meleği anlatacağım,evet o bir melektir
Çünkü suçsuz ve günahsız,tertemiz,pırıl pırıl,berrak ve durudur
Kusursuz,hatasız ve mükemmel bir insandır,adı Mecnun’un Leyla’sıdır
Benim Arslanım işte Leyla'dır böyle güzel bir yeryüzü meleğidir


Meleklere herkes aşık olamaz,o bir yeryüzü meleğidir,ben ona aşığım
Onu sevmek bir şeref,ona ulaşmak çok zor,adı üzerinde o bir melektir
Melekleri seversini z,ama,onlara ulaşamazsınız,ancak hayallerd edir
Ben Mecnun’um Leyla’nın sesini duydum,ancak melekler böyle konuşurAllah’ım o ne büyük mutlulukt ur,melekle konuşmak,sesini duymak
Böyle bir şerefe nail olmak ve Allah’a binlerce kere şükretmek
Böyle bir meleğe nasıl aşık olunmaz,çok zordur ona aşık olmamak
Ancak bir gün sona erermiki bu mutluluk,kavuşmak imkansız
Leyla ile aramızda sıra dağlar,engin denizler ve okyanusla r var


Mecnun’nun Leyla’sı,o kimsenin kalbini kıramaz,onu da kimse kırmamalı
Kimse onu üzmemeli,hep onun yüzü gülmeli,o mutlu olmalı
O her şeye layık bir melektir,olsa olsa melek böyle bir şey olmalı
İnşallah Allah yarattığı melekleri koruyacak tır,ama,insanlarda korumalı

REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI
MURAT YAVUZ ŞAHİNOĞLU

MERHABA DÜNYA FORUM 2000


LOVE STORY


Leyla Excuse me,can you serme me ,Do you speak Muslım-love
Yes,I’m from Paradise,hello,good afternoon
My name is Mecnun,I’m Muslım,What’s your name
My name is Leyla,My surname’s İslam,Mecnun
I’m Mecnun,Don’t panıc,I’m muslım,nıce to meet yo,LeylaNıce to meet you,too,Where do you come from Leyla
Leyla,where are you from ,I’m from Paradise
Mecnun,I’m from Islam-land,I love you Prophet Hz.Muhamm ed (s.a.v )
Yes,Leyla,okey,I love you Hz.Muhamm ed ( s.a.v )Leyla,I hope I’m not disturbin g yo
No Mecnun,It’s very nıce to talk to you
Thank you very much,Leyla
Where I you I would go to love,Do you understan d Leyla
Yes Mecnun,I Understan d,can you tell me the way to
Mecnun,How far is love
Shall w ego this way,ıs ıt to far to walk Mecnun,
No Leyla,it is too far,you can’t walk there Mecnun
Which bus go es to love Mecnun
Leyla,ı can take you to the love,if you want
Leyla,are you alone here,How long have you been like this Leyla
Please lie down over there,I love Leyla
I can’t breath easily,I love you Mecnun
 

REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARIBEN SENİN HİÇ BİR ŞEYİN OLAMADIM

FORUM GÜNEŞLİ BAHÇE İSTANBUL 2009

AHMET HİKMET YALNIZOĞLU


Narin topuğunu saran bir siyah çizme,bastığın toprakta bir yeşil çimen
Yürüdüğün asfaltta bir zift-i katran,ayağının tozu bile olamadım
Zincirler e vurulmuş evinde bir siyahi köle,peşinde dolaşan bir Body Guard
Kapında bağlı bir Rottweıller,sokağında bir tekir kedi bile olamadım


Siyah saçlarını saran bir başörtüsü,nakışında saklı bir gül motifi
Üstünde takılı bir altın iğne,silip attığın mendilind eki bir oya bile olamadım
Çöllünde bir serap,ufkunda bir deniz,hayalinde bir okyanus
Yağmurda yüzüne düşen bir damlacık bile olmadımDamarlarında dolaşan bir kan sıvısı,gören gözünde bir nur bahçesi
Dudaklarında bir ruj lekesi,nazik parmaklarındaki bir tırnak ojesi bile olamadım
Acılarını dindiren yürekten sevdiğin bir eş,sorunlarını paylaşan bir dost bir arkadaş
Seni koruyabil en bir ağabey bir kardeş,yanında değilim hep uzaklarda yım
Hasret hep özlem duydun ben yanında olamadımÖmrümde hiç kimseyi senin kadar sevmedim,ölünceye kadar bu kalp seni unutmaz ,denedim
Senin gibi yüreğimi yakan bir sevda,böyle bir aşk görmedim,seni hep sevdim
Ölünceye kadarda bütün kalbimle seveceğim,başkasını sevemez artık bu yüreğim
Sevmeden kara toprağa gireceğim,şu fani dünyada sen yoksan, bana haram geleceğim
Sen benim herşeyimsin ama ben senin hiç bir şeyin olamadım

REALİST İSLAM ŞİİR ÜNİTESİ

MEÇHUL ŞAİRDEN DİZELER


FATİH YUNUS OSMANLIOĞULLARI
MEDİNE ANKARA

KUTUP  YILDIZI  WHİTEROAD  ŞİMŞEK FORUM İSTANBUL 2000

Geceleri seni düşünüyorum,hayalimde ve rüyalarımda yalnız sen
Gökyüzüne bakıyorum,benim ruhumu aydınlatan,senin hayalin
Kutup yıldızı gibisin,diğerlerinden farklı öylesine parlak yolumu aydınlatan
Öyle özlüyorumki seni,ama,sevgimin büyüklüğü kadar benden uzaktasın


Ne saçlarının telini gördüm,ne gözlerinin rengini,nede güzel tenini
Öylesine seviyorum ki seni,biliyorum ruhunun derinlikl erini
Öylesine bana uzak,öylesine imkansız,akan çağlayanlar gibi sevgimin seli
Görüntünün hükmü yok gözümde,duymasam da seviyorum senin sesini
Hissediyo rum ruhumda kalbinin her atışını ve ılık meltem gibi nefesini


Belki böylesine uzak ve imkansız olduğun için seviyorum seni
Ölümsüz aşklar yanlışlardan doğar,akıl ve mantık ekseni
Ulaşmak öylesine zor,öylesine özlüyorumki,hayalimdeki seni
Seninle konuşurken bile,anlatamıyorum seni nasıl sevdiğimi
Seni nasıl özlediğimi,hasretle beklediğimi ve ölünceye kadar bekleyeceğimi.
SEVDA BAHÇELERİ - ŞİİR SAYFASI
  MAHMUD RECAİ AYDINOĞLU


  FORUM SEVGİ DERYASI ANKARA 2004  

   GÖZLERİNE KURBAN OLSUN   BU CANIM
  

   Aşkım bu şiirleri ben yazıyorum sen bakıp okuyorsun
   Sen  okuyorsun aslında benim ruhumu görüyorsun
   Bu şiirleri okurken güzel gözlerinle bakıyorsun
   O güzel gözlerin için benim bu canım kurban olsun
 
  


    O bakan gözlerin için al canımı feda olsun
    Eğer seni kaybeders em gözlerim görmez olsun
    Sana feda olsun bakan gözlerim senin olsun
    Ben görmedende yazarım şiirler senin olsun
 
  

      
      Kalp gözüm görüyorya o bana yeter aşkım
      Gözlerim bırak görmesin yeterki ben yazayım
      Güzel gözlerin okusun ben bir şey istemiyor um  
      Beklentim yok dünyadan sen varsınya yeter aşkım
      Sen varsan herşey güzel her acıya katlanırım


     Sen varsan bu dünyada sensin benim cennetim  
     Sen ol yeterki başka bir şeyim olmasın
     Her acıya katlanır her çileyi çekerim

 
  


        Kalbim bırak kanasın ama sensiz olamam
        Hiç önemli değil inan sen yanımda ol yeterki
        Ben böylede mutluyum başka mutluluk istemem
 
  


      Canım feda olacaksa bakan gözlerin için olsun
      Yeterki güzel gözlerin hep sevgiyle gülümsesin
      Benim için büyük bir mutluluk seni sevmek aşkım
      
 
  

 

   Ne büyük mutlulukt ur sana şiirler yazmak
   Ne güzel bir duygudur seninle olmak aşkım
   Senin güzel gözlerinde rüyalarda buluşmak
   Bana mutluluğu sen verdin teşekkür ederim aşkım
 
  


      Rabbime şükrediyorum seni bana gönderdiği için
      Allahım sen ne büyüksün sen çaresizlerin çaresisin
      Sana şükürler olsun Rabbim sevgiyi verdiğin için
      Ben şiirler yazıyorum o okuyor sevdiği için
      
  

  
        Aşkım teşekkür ederim ölürsem bile utumam
        Benimle olduğun her zaman bana mutluluk verdin
        Seni sevdim bu dünyada ben sana aşık oldum
        Bu ne büyük bir mutluluk bu tarif edilemez aşkım
        Ne şiirlere ne şarkılara nede dünyaya sığar sevdam
        Allah razı olsun teşekkür ederim aşkım
  

        Hangi tatlı gülüş kaybolduy sa dudaklarından
        Hangi şefkatli öpücük kaçtıysa yanaklarından
        Hangi sevgi ve aşk yok olduysa yüreğinden
        Hangi merhametl i bakış uzaklaştıysa gözlerinden
        Neye hasret kaldıysan neye özlem duyuyorsa n
        Hepsi sana geri dönsün seni bulsun seninle olsun   
  

 
          İçimdeki gereksiz korkuyu atamıyorum
          Bu mutluluk uzun sürmez diye korkuyoru m
          Hiç bu kadar mutlu olmamıştım ben aşkım
          Sanki çocuklar gibi böyle sevinmemiştim
          Bu dünyaya bedeldir seninle bu mutluluğum
          Bana bu mutluluğu sen verdin ölürüm unutmam
 
  
 

  
             Gitme ne olur aşkım beni terk etme sakın
             Ben sensiz yapamam gülüm beyaz kelebeğim
             Yapamam ben sensiz ben sensiz olamam
             Ben sensiz bir hiçim hiçten öte ben yokum
             Yetmez artık hiç bir şeye sensiz yetmez gücüm
             Bir Rabbimdir güç veren birde senin sevgin
             Ne olur sonum bilmiyoru m inşallah hayrdır aşkım   SEVDA  ÇİÇEKLERİ - PAPATYAM

   ALİ MEHMET GÜZELOĞLU

   FORUM  GÜL BAHÇESİ YASEMİN 2006


    


  Aşk deyince bahsederl er kırlardan çiçeklerden
  Ceylanların su içtiği coşkun akan pınarlardan
  Kasımpatı papatya kırmızı beyaz güllerden
  Karanfil ve Nergis ile güzel menekşelerden


  


  Belki bahsederl er ormanlard an yeşil çimenliklerden
  Sen daha güzelsin aşkım rengarenk çiçeklerden
  Benim yaşam kaynağımsın sen ruhumu dinlendir en
  Sensin bana huzur veren  ben vaz geçtim çiçeklerden


  


  Çiçek benim olursa ben çiçekleri çok severim  
  Sensin benim çiçeğim  çiçeklerden daha güzelsin
  Sensin ruhumun ilacı sen benim çiçeğimsin
  Çiçek solar aşk bitmez sen benim herşeyimsin


  


  Ben seni seviyorum gülüm papatyam benim
  Ben seni her zaman bilki çok seveceğim
  Alıştım varlığına ben sensiz ne yaparım
  Sensizlik zor gelir düşlerimde ağlarım

 
  


  Sensiz yapamam güzelim mavi kelebeğim benim
  Nuryüzlüm sevda çiçeğim beyaz atlı prensesim
  Sensin bana gülümseyen sevgi deryası meleğim


  

  
  Benim sana yazdıklarım aslında senin eserin
  Gözlerinin değdiği yerde başlar benim hayalleri m
  Bu satırlar hediyedir benden sana sevdiğim
  Sen sevgiyle oku bitmez benim şiirlerim  


  O güzel gözlerinin değdiği yerdir şiirlerim
  Bu şiirleri okurken bu satırlara değer gözlerin
  Aşkım benim herşeyim gözlerini sevdiğim  
  


  İşte şiir okuyor senin masum gözlerin
  Benim gözlerim ise şimdi aynı hecelerde
  Ne büyük bir  mutluluk seni bulmak şiirlerde
  Ve seninle olmak güzel gözlerinin olduğu yerde


  
  


  Ne büyük bir mutlulukt ur sana aşık olmak
  Ne yüce bir aşk bu sana hasret kalmak
  Yüceltir beni bu sevgi Rabbimin katında kalmak
  Sevmekten daha güzeldir sevgine layık olmak


    AŞKIM SENİ ÖYLE SEVİYORUMKİ  

   ŞİİRLERLE ANLATILMA Z
  
    MEHMET SALİH AYYILDIZ
  
    FORUM İSLAMİ RENKLER İSTANBUL 2005


  Aşkım seni çok seviyorum
  Böyle başlasın yazdığım şiirlerim
  Sen yeterki gül aşkım benim gözlerimde yaş olsun
  Olsun yüzünde tebessüm gözlerinde yaş olmasın


      


  Kır kalbimi yarala beni  önemi yok böyle olsun
  Bilki tek sevdiğimsin benim ömürlük aşkımsın
  Ben çok uzaklarda n geldim ama sen yanımdasın
  Görmesemde yüzünü kalbimin en değerli yerindesi n    


  Sevdamızı  kimse bilmesin aşkımız bir sır kalsın
  Allahtan ve senden başka beni kimse anlamasın
  Boşver kimse bilmesin bir sen birde Rabbim bilsin
  Herşey değişti hayatımda sen benim kaderimsi n  


   Yansada bu yüreğim sen benim meleğimsin
   Sen benim herşeyimsin Rabbimin emanetisi n
   Rabbimden gelen hediye sonsuz nimet hazinesis in
   Sen benim hayalleri m mavi düşlerimin beyaz gelinisin
   Mutluluk ülkemin güzel prensesi gönlümün sultanısın


  


  Seninle İstanbul boğazını seyretmek isterdim
  Deniz kenarından ve kayalıkların üstünden
  Başörtün deli rüzgarda dalgalanırken
  Havayı değil seni içime çekmek isterdim

    Nur yüzlüm meleğim ölüm ancak siler seni benden
  Benim bu alınyazımdan kader-i kebirimde n
  Bilseydi sana olan aşkımı uçan martılar denizden
  Deniz ses verirdi köpüklü mavi dalgalard an

    
  İnşallah bir gün olur seyrederi z denizi mehtaptan
  Gece yarısı çökerken sisler kayalıklardan
  Öyle ifade etmek isterdim aşkımı sana ben
  Senin gözlerine hasret ben çaresiz masum insan

      Biliyorum seni sevdikçe ben hep sana bağlanacağım
  Yüreğim kanayacak elbet varsın olsun kanasın
  Sensizlik zor gelir bana geceleri ağlarım
  Yüreğim yufkadır benim kalbim nasıl dayansın


    
  Benim beklentim kalmamış bu fani yalan dünyadan
  Bıkmışım artık ben başkaları için yaşamaktan
  Benim bir sevdam var hediyedir gelen  Rabbimden
  Hayatımda huzur var eser yok pişmanlıklardan
  Çaresizde olsam ne çıkar ben artık sabırlıyım
  Ben yüreğimi yakan sevdadan her zaman ümitliyim
  Sen gülersen hayat güler ne olur tut ellerimde n
  Sensizlik zor artık geceleri düşlerimdesin
  İmkansızlık çaresizlik ne kadar zor  sende bilirsinSENİ SEVİYORUM AŞKIM

    MEHMET AYDIN GÜVENİROĞLU

    FORUM MAVİDENİZ VE GÜNEŞ 2006    


   Seni çok seviyorum aşkım
   Sen bu yalan dünyadaki en güzel varlığımsın
   Rabbimden bana verilen en güzel hediye sensin
   Sonsuz nimet hazinesi sen ne güzel armağansın
   Bilirim dünya yalandır üç günlük bir imtihanım
   Dünya evet yalan ama sensin benim gerçek aşkım


    


   Hem yüreğimi yakan kavuran  
   Hemde mutlu olduğum andır aşkım
   Aşk yüce bir duygudur en yücesidir yaşanan
   Yaşamayan anlamaz bilmez aşkı hiç yaşamayan
   Yaşarken dünyadan kopar nereye sonu bilemez insan


  
  
  


  Aşkın belki gözü kördür ben aşkımla mutluyum
  Ben mutluyum seninle ben seni sevmeyi sevdim
  Rabbim vermiş bu aşkı ben çilesini çekerim
  İsyan etmem Rabbime ben artık sabırlıyım


  

 
  Şiirlerle anlatılmaz benim aşkım yaşanır
  Aşkımı anlatmaya  yetmez ne satırlar nede şiir
  Hayal değil gerçek aşktır bu dünyada yaşanır
  Aşkı anlatmaya ömür yetmez ne hayaller nede sihir
  
   SEVDA  GÜLLERİ SENİN İÇİN

   MAHMUD RECAİ AYDINOĞLU

   FORUM SEVGİ DERYASI ANKARA 2004

    Aşkım mutlaka bir gün bu yaşam sona erecek
    Ve beklenen ahiret hayatı elbet başlayacak
    Ben senden her zaman razıydım bunu bilmeni isterim
    Allah c.c için seni çok sevdim ve hep seveceğim
    Bu can bedenden çıkıncaya kadarda sevgim sürecek


    Belki sen  bende sevmediğin yanlarda gördün
    Elbette ben dörtdörtlük bir insan değilim biliyorum
    Belki halis ölçülerde bir müslümanda olamayabi lirim
    Allah c.c bilir belkide Takva derecem düşükte olabilir
    Ancak şunu bilki sen benim gözümde hep değerliydin


    İhlaslı bir müslümandın benim gözümde
    Asla sende ben kusur aramadım
    Olsa olsa kusur bende diye düşündüm
    Sen benim gözümde mükemmel bir insandın
    Ben senin mutluluğundan başka bir şey düşünmedim


    Aşkım sen bir gün hayallari ndeki insana rastlarsa n
    Ve onunla gerçekten mutlu olurda beni inandırırsan
    " ben mutluyum sana ihtiyacım kalmadı "     dersen
    Belki seni seni kaybettiğim için çok üzülürüm ağlarım
    Ama sen mutluysan benim tesellim olur ne yapayım

    Seni unutmam zor olur unutabile ceğimi sanmıyorum
    Ancak senin mutlu olduğunu görürse gözlerim
    Senin mutluluğun benim gitmeme bağlı hale gelirse
    Senin mutluluğun için inan senin için ben giderim
    Ancak kalbim sana her zaman açık olacaktır
    Eğer mutlu olamazsan yine buradayım geri dön aşkım


    İstediğin zaman dön gel bana aşkım
    Ben seninim başkasının asla olamam
    İçin rahat olsun ben seninim başkasının olamam
    Ne zaman  ihtiyacın olursa dön gel aşkım ben seninim
    Yeterki sen mutlu ol ben sen ne istiyorsa n yaparım
    Yeterki mutlu olduğunu göreyim başka isteğim yok
    Asla olmayacak beni asla kaybetmey eceksin
    İstediğin zaman gel aşkım ben seni bekliyor olacağım
       SEVDA FIRTINASI - ŞİİR SAYFASI

       ADEM ŞERİF YILDIZOĞLU

       FORUM GÜL DİYARI ISPARTA 2006  
  


    SEVGİ FIRTINASI GÜLLER


  Canım seni çok özlüyorum ve çok seviyorum ben
  Bütün gece uyumadım kan çanağı gibi gözlerim
  Ama olsun senin için uyumadım ve sabaha kadar güller topladım
  Senin için güllerle örülü bir sayfa şiir yazmak istedim
  İstedimki sen gülleri seviyorsu n bende gülleri çok severim  
  Senin için yazdığım şiirler güllerle kaplı olsun istedim


    


  Sen gülleri çok seviyorsu n bende seni çok seviyorum
  Sen güllerden daha güzelsin aşkım birtanem bebeğim benim
  Güller senin yanında soluk kalır
  Dünyanın tüm güllerinden daha güzelsin
  Dünyanın tüm güllerini ayağıma sersinler istemiyor um
  Ben seni istiyorum benim gülüm sensin çünkü sen benimsin
  Güller ne kadar güzel ama sen yoksan hiç biri güzel değil benim için  


  Herşey senin varlığınla güzel aşkım
  Güller çiçekler seninle  güzel
  Sen yoksan ben gülleri ne yapayım
  Sen varsan bir anlamı vardır güllerin
  Ama sen yoksan eğer ne anlamı var kırların çiçeklerin  
  Nede bu yalan dünyanın bir anlamı yok benim için
 

  


  Tüm dünya gül bahçesi olsa neye yarar sen yoksan
  Seni çok seviyorum tek bildiğim bu aşkım
  Sen gülleri seversin  bende seni çok seviyorum
  Senin için her gece uykusuz kalmaya razıyım
  Ve senin için uyumam ben güller toplarım
  Yeterki sen mutlu ol bende seninle güleyim
  Senin yüzün gülsün sen ol hayatımda sensin herşeyim


   GERÇEK SEVGİ

   KOMPOZİSYON SAYFASI

   MAXCIMILI AN - GERÇEK SEVGİ

AHMET SELİM YILDIZOĞLU

FORUM HAYAT SEVGİSİ İSTANBUL 2008    


GERÇEK SEVGİ HASRETTİR

Bu yazdıklarım hissettik lerimdir bu yazdığım şiirlerim
Kalbimded ir şiirler aslında sevgiliye tükenmeyen hasretim
Bana aşkı yaşatacak sevgiliyi ben yıllardır beklemiştim
Geldi Rabbimden bana gönderildi gerçek sevgi ve aşkım benim
İsmini SEVDAM koydum ve onu çok özlüyorum


        Selamün aleyküm SEVDAM sana ulaşamıyorum çok özlüyorum  
    İnsan SEVDA'sına ulaşamayınca üzülür bende çok üzülüyorum
    Ulaşamadığım zaman çaresizlik içinde olduğumu hissediyo rum
    Her zaman aklımdasın SEVDAM seni çok seviyorum    
    Senin yokluğun hiç bir şeye benzemiyo r SEVDAM
    Seni o kadar çok seviyorum ki bu anlatılmaz ben bunu içimde yaşıyorum
    Seninle tanışalı sanki yıllar oldu halbuki çok kısacık bir zaman
    Ancak bu bir tesadüf değildi hiç bir zaman ne zaman nede mekan
    Allah c.c için biliyorum ki bu bir tevafuktu SEVDAM    
   Belki biz bu yalan dünyada tanıştık benim güzel SEVDAM
   Ancak benim sana olan sevdam yalan olmadı hiç bir zaman
   Ve asla yalan olamazdı bu benim gerçek Sevdam
   Ben seni sevdiğim kadar hiç kimseyi asla sevmedim inan
   Sevemedim SEVDAM inan senin kadar hiç kimseyi sevemedim        Seni çok seviyorum çünkü sen çok başkasın
    Ve kimse sana benzemiyo r kimse sen değil SEVDAM
    Seni sevdiğim kadar ben asla başkasını sevemedim
    Sevememde çünkü ben artık yoruldum sevgi aramaktan


    


Bitip tükendiğim bir anda Rabbim bana seni yolladı görüyorum
Ve artık senden başkasını sevmekte asla istemiyor um
Çünkü bende tükendim ve tükendi ömür denilen sermayem biliyorum
Artık olmasın yüreğimde başka sevda olmasın yeter artık istemiyor um


    
   Sen yoksan başkası olamayaca k yüreğimde SEVDAM
   Sen yoksan ne aşk var yüreğimde ne sevda taşımıyor bir anlam
   Seni kaybettiğim günü Allah bana göstermesin inşallah hiç bir zaman
   Seninle tanıştığım gün SEVDAM ben seninle hayata yeniden tutundum


    


Senden öncesi yoktu sanki ben seninle yeniden doğdum
Yaşamam için bir sebeb  lazımdı sen oldun yaşamam için sebep aşkım
SEVDAM ne pahasına olursa olsun ben bu dünyada yaşamalıydım
Ben çok bunalmıştım yaşamak için bir anlık nefes almalıydım
Hayata tutunmalıydım ve bir anlıkta olsa mutlu olmalıydım       Ben sana aşık oldum ve aşık olmadanda seni sevmedend e yapamazdım
   Ben sensiz bir yaşamıda inan artık hiç istemiyor um
   Gecelerim uykusuz geciyor bazen ama olsun hiç şikayetçi değilim
   Sen mutlaka rüyalarımdasın ve hayatımda olmalısın varlığını hissetmed iğim
   Bazen kara düşünceler dolaşıyor beynimde seni kaybetmek ten korkuyoru m
   Sensizlik çok zor SEVDAM ama sen varsan kabuslard an uyanıyorum
       Ben sensiz bir ömür geçirmişim ben ne kadar talihsiz biriyim
   Bu hayat senin gibi birine rastlamad an gelip geçmiş neyleyim
   Ömrümün yarısı sensiz geçmiş aşkım SEVDAM sen nerelerde ydin
   Keşke hiç bir şeyim olmasaydıda şu yalan dünyada bir sen olsaydın    
   Can verirkend e son nefesimde yüreğimde inşallah sen olacaksın
   Benim sana olan sevgim ölümsüzdür  her zaman yüreğimdesin
    Sensiz olmaz artık ve Allah c.c'tan sensizlik için sabır diliyorum
Rabbimden bu ölümsüz sevdam için bir çözüm yolu bekliyoru m
Bir çözüm yolu ne zaman nasıl olur Rabbim bilir ben bilemiyor um
Yüreğim yanıyor ama ben Rabbime isyan etmek istemiyor um
Rabbimden gelen Kader- kebire razı olmaktan başka çare yok biliyorum
Sabırla ve ümitle dualarımla Rabbimden gelecek çözüm yolunu bekliyoru mSayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 10
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes