+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » SANAL ALEM ANEKTODLARI 2. BÖLÜM » 4 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 2. BÖLÜM (Moderatör: İman_Power)
 SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SOHBET İLE ŞEYTANİ TEZAHÜRLER - LÜTFEN TIKLAYINIZ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SOHBET İLE ŞEYTANİ TEZAHÜRLER - LÜTFEN TIKLAYINIZ  (Okunma Sayısı 4706 defa) Seçenekler Arama
« : Temmuz 14, 2009, 10:47:05 ÖÖ »
admin
Ziyaretçi
SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SOHBET İLE ŞEYTANİ TEZAHÜRLER - LÜTFEN TIKLAYINIZ

SANAL ALEM
VE SOHBET İLE ŞEYTANİ TEZAHÜRLER
VE İSLAMİ REALİTEYİ YOK
ETMEK AMACIYLA SÖYLENEN BAZI
ŞEYTANİ SÖZLER

Allah c.c sanal alemde islam için
çalışan sitelerde n ve buradaki görevlilerden
razı olsun ve başarılarının devamını nasip eylesin
inşallah
Sanal Alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
kullanılan bazı sözcükleri
ve bunları söyleyenlerin
farkında olmadan şeytani tezahürlere
yol açarak insanların zihinleri ni bulandırarak
yeterince islami eğitim-ahlak-kültür-iman ve takva çizgisinde
olmayan ve ailesinde veya eğitim gördüğü yerlerde
gerçek ahlaki ve dini eğitimden yoksun olarak
ve kulaktan dolma ve medyatik kanallarl a
yalan yanlış bilgilerl e
ahlaki ve dini eğitim alan
gerçeklerden haberi olmayan
kardeşlerimizi önce boşluğa düşürerek
daha sonra ahlaksızlık ve günah bataklığına
sürüklenmelerine neden olan
kız-erkek geyik sohbetind en başka
hiç bir amaçları olmayan 
bazı seviyesiz ve ahlaksız kişilerin
söyledikleri sözleri buraya naklediyo ruz
ve bu sözlerle aslında doğruluk payı olmasına rağmen
arka planda bunun ahlaki ve dini bazda
farklı şeytani
tezahürlere yol açtığınıda örneklendirelim

1.SÖZ
BİR DEFAYLA BİR ŞEY OLMAZ
Sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
bayanlarl a yazışmaya çalışan bazı erkekleri n
özellerde yazışmaya çalıştıkları
kamera ve ses sitemini bayanlarl a paylaşmaya
çalışmak istedikle rinde kullandıkları tabirdir
aslında her şey bir kere denemekle başlar
bütün zararlı alışkanlıkların başlangıcı bu kelimedir
internet ve sohbet chat bağımlılığıda
bu şekilde başlar
özellere girmek ve kamera ve ses sistemiyl e
sohbet etmekte ilk defa bu kelime ve arkasındaki
20 çeşit psikoloji k travmadan birine veya bir kaçına yakalanma nın
başlangıcı bu kelimedir
geleceği olmayan ümitsiz çözümsüz
yalan sevgileri n sahte aşkların
pişmanlık duyulacak sanaldaki her nefs-i emarenin
sonu gelmez istekleri nin ana kaynağı bu kelimenin inkişafıdır
hem kendileri ni hemde karşısındaki kişileri
bu kelime ile ahlaksızlık ve günah bataklığına sürüklerler
pişmanlık duyduklarında ise iş işten geçmiş demektir
 
2.SÖZ
HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ
Bu kelimeyi sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
yazıları ve dilleriyl e ifade edenler aslında
kalpleriy le bunu tasdik etmezler ve gönüllerinde
idrak yoktur ve dolayısıyla
islami eğitim-kültür-ahlak-iman ve takva derecesi düşük
materyali st düşünceleri ile dünyayı ahiretine
tercih ederek karşılarındakinide buna inandırmaya çalışan
ve bazı sohbet chat sitelerin de bu kelimeyi
söyleyerek rahatsız olan vijdanlarını onaranların sözüdür bu
ancak kendileri de bilirler sanal alemde flört ve geyiğin
islamda yeri olmadığını
Müslümanlık kelime-i şahadeti söylemekle başlar
fakat islam dini bir hayat felsefesi bir yaşam biçimidir
bu felsefeyi kendi iç dünyasında ve davranışlarıyla toplumda
yaşayanlar gerçek müslümandır
hepimiz müslümanız demeyle realist müslüman olunamaz
bu kelimeyi söyleyenler iç dünyasında pişmanlıklar yaşadıkları için
erkek-kız sohbetini n devamını temin etmek için bu sözü söylerler
bu amaçla söylendiğinden dolayıda
artık sanal alemde islami bir ifade olmaktan çıkmıştır
hiç bir anlamı kalmamıştır

3.SÖZ
DAHA GENCİZ
genç olmak İslami Realitede n kopmak anlamına gelmez
Allah c.c bizi dünyaya Müslüman olarak
belirli bir amaç ve görev için getirmiştir
ve dünya ve ahiret saadeti ve mutluluğun anahtarı
ilk önce genç beyin ve genç metaboliz mada 
ve ruhta islamı yaşamaktır
ruhlar ancak İslami Realite ile mutmain olurlar
ruhu aç olanın nefs-i emaresi doyumsuzd ur
ve sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
gençleri günah bataklığına sürüklemenin en başta gelen yolu
ona genç olduğunu ve genç dimağda her türlü dünyevi zevkin
yaşanmasınıda mübah olduğunu savunmakl a olur
bunu savunanla r şeytani tezahürlerin içine
bilerek yada bilmeyere k düşmüş demektir

4.SÖZ
A-ALLAH (C.C) KALP TEMİZLİĞİNE BAKAR
kalp temizliği toplumumu zda
" namaz kılma yeterki kalbin temiz olsun "
anlamında kullanılır hale gelmiştir
kalp temzililiği Allah c.c a açık bir kavram olup
insanlar arasında tesbiti zor olan ancak davranışlarla
ortaya konulabil ecek kavramlar dandır
bu sözlerle değil vücut mekanikle ri ve davranışlarla algılanır
ve sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de bunu söyleyenler
gereksiz yere zaman öldürmeyi kız-erkek zevk amaçlı sohbeti 
dinimizde tavsiye edilen bir done gibi yansıtmaya çalışanların
ve gençleri boşluğa düşürerek
ahlaki ve dini kavramlar dan uzaklaştırmaya çalışanların
kullandığı bir kelimedir

4.SÖZ
B-ÖNEMLİ OLAN NİYETTİR
Niyetleri ancak Allah c.c bilir
kullara kapalı bir kavramdır
ve sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
asla  realitesi tesbit edilemeye n bir kavramdır
her türlü ahlaksızlığı ve nefs-i emarenin istekleri doğrultusunda
amaçsızca sohbetler i paylaşanların sıkça kullandıkları
bir terimdir
ancak niyetler hiç zaman sabit değildir
değişkendir ve anlık sapmalar gösteren
maddesel bir yapısı olmayan ruh ve beyinde
tekamül eden ve varlığı diğer insanlarc a tesbit edilemeye n
ve algılanması için 
eylem aksiyon ivme hareket
noktasında görevin cüzzi-iradeye devri ile 
vücut mekanikle ri ile realitesi ortaya konulabil en
ve algılanabilen bir donedir
dolayısıyla erkek-kız geyik amaçlı formatta hazırlanmış
bazı sohbet chat kanallarında
zerre kadar " önemli olan niyettir " denilerek aslında
tesbit edilemeye ni gizleyere k
bayanları veya erkekleri nefs-i emarenin tuzaklarına
düşürmek için kullanılan bir terimdir
 
5.SÖZ
ALLAH (C.C.) İLE KUL ARASINA GİRİLMEZ
Allah c.c elbette bize şah damarımızdan daha yakındır fakat
Allah c.c çözümleri bizlere horizonta l-vertical olarak 
bazen vesileler ile bazende bizim anlayamay acağımız kader
reaksiyon ları ile bizlere iletir
ve Allah c.c ve kul arasında belki kimse yoktur ama
Allah c.c Peygamber leri ile Cebrail a.s vesilesiy le 
sadece Hz.Muhamm ed s.a.v ile bir kez direkt miraç
hadisesi ile görüşmüş olup
bunun dışında her zaman Allah c.c ve kul arasında
mutlaka vesileler bulunmuştur
İslami realite denilen Kuran-Sünnet-İcma-Kıyas
Allah c.c ile kul arasındadır ve Allah c.c kendi
zati-subuti sıfatlarını muıtlaka vesileler le bizlere iletir
" Allah c.c ile kul arasında girimez " diyenler
aslında bazı sohbet chat sitelerin de
istisnala r dışında
dini ve islami kavramları reddeden veya idrak edemeyenl erdir
imani yapısı ve takva seviyesi düşük kişilerin sözüdür
itibar edilmemel idir
   
6.SÖZ
ŞİMDİLİK BÖYLE EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ANCAK
bu reel yaşamdada sıkça kullanılan
ve islami ve dini literatürde geçersiz
bir kavramdır
belirli yaşlarda islami realite kapsamında
yaşamayanların Allah c.c diğer dönemlerdede
yaşamasına izin verip vermeyeceği
belli değildir
hayatın tümü bir imtihandır mekan ve zaman kavramı
ile islami realiteni n terkinin
yaş ileri sürülerek terki farklı konulardır
Allah c.c katında zaman ve mekan kavramının bir önemi yoktur
Allah c.c kularını takva ölçüsüne göre değerlendirir
   
7.SÖZ
A- ZAMAN SİZE DEĞİL SİZ ZAMANA UYUN
Müslümanlar için ölçü İslami Realitedi r
tecdit kapısı her zaman açıktır
ve her müslümanın görevi islami Realiteyi
İcma-Kıyas ölçüleriyle bulunduğu zamana taşımasıdır
bilim-din ekseni İslami Fetret devirleri nde farklı tezahür edebilir
ancak Müslümanın görevi ve standart ölçü çizgisi bellidir
zaman bazı sohbet chat sitelerin de her türlü sapıklığı mümkün kılabilir
mümkün kılınıyor olunması müslümanlarında böyle olmasını
ve nefs-i emareleri için dini vecibeler inin terkini gerektirm ez
dünyayı ahirete tercih ederek dengeyi kaybetmek
akıllı ferasetli şerefli müslümana yakışmaz
zaman ve mekan kavramlarını gerekçe göstererek
kulun zuhr-u eşya tabiatine ters kavramlar a bürünerek
sanalı bazı sohbet chat siteleri çizgisinde savunmak
müslümanın hem dünya hemde ahiret saadetini kaybetmes ine neden olur
Allah c.c muhafaza buyursun

B- SOHBET KANALININ KURALLARI BÖYLE
Bazı sohbet chat kanalları
ve islami formasyon a uygun
olmayan yapılarıyla
İslami Realite kapsamından çıktığından dolayı
bu tür yerlere girenleri n sohbet kanalının kuralları böyledir diyerek
aslında müslümanlar olarak uymamız gereken ezeli-ebedi yaratıcının
kurallarından başka kuralları hayatın içine adapte etmeye çalışarak
bidat kavramına yakın bir çizgiye ve uçuruma yaklaştığının
çok geç farkına varmaktadırlar
Allah c.c gerçeği görenlerden eylesin
bu sözü söyleyenlere kesinlikl e itibar etmeyiniz
herkes bilmelidi rki müslüman için geçerli olan
hayatın her alanında İslami Realite kurallarıdır
başka kurallar içinde olanların islam ile ilgileri yoktur
Allah c.c İslami realite ile kuralların bütününü
bizlere bildirmiştir
bu kuralların bütününün çizgisinden daha farklı kurallar
üreterek bunu hayatına hakim kılmaya
çalışanları ve bazı sohbet chat sitelerin de
nefs-i emarenin tatmini için ve islami Realiteni n
onaylamadığı kız-erkek geyik sohbetini n devamı için
kurallar oluşturarak
insanları sanal alemde
bu kurallara uymaya zorlayara k
islami Realiteni n devamını engelleme ye çalışanlardan
mutlak hesap soracaktır
bazı islami orotitele rin belirttik leri gibi 
sanal alemde kız-erkek iki şekilde yazışabilir
1- gerçekten evlenmek maksadıyla ancak geyik
sohbeti bu kapsamda değildir
kafa dağıtmak için stres atmak için
kız-erkek uzun süreli flört ve nefs-i emarenin tatmini için
karşılıklı kız-erkek karşıt cins ile zevk almak için
yapılan sohbetler bu kavramın dışındadır
ve dinimiz bunları reddeder
2- islami Realiteyi sanalda hakim kılmak
ve sanalın psikoloji k ve metabolik zararlarından
kişileri korumak ve uyarmak amacıyla
kamera ve ses kulanılmadan
yapılan yazışmalardır 
ayet veya hadisleri kız tavlama malzemesi olarak kullanara k
yapılan sohbette bu kavramın dışındadır
evlilik için yazışma yeri ciddi resmi evlilik web sitelerid ir
islami konular için yazışılacaksa eğer bununda yeri
bu formattak i ve gerçekten
bu amaçla yazışanların olduğu
ve gerçekten amaçları bu konularla meşgul olanlarda n
bilgi ve fikir
elde edinmek
için yapılan yazışmalarla
meşgul olanların yeridir
bazıları ismi islami site olupta
bu amaç dışında yazışanlar olduğundan dolayı
böyle islami sitelere girmek yerine
her türlü sapıklığın olduğu bazı sitelere girmeyi
kendileri nce mübah saymaktadırlar
gavura kızıpta oruç bozmanın dinimizde yeri yoktur
bir müslüman islami sohbet sitesinde n memnun değilse
amacı gerçekten islami realite işle meşgul olmaksa
lüzumsuz ve dinimizde yeri olmayan kız-erkek geyik
sohbetini bırakıp islami realiteni n hakimiyet i amacıyla
geyik dışında islami konularda genel veya özelde
sohbet etmelidir
yoksa sohbet kanalı kuralları böyle diyerek
kendini ve başkalarını kandırarak nefs-i emarenin tuzağına
hem kendini hem başkalarını düşürmek
hem müslümanın ahlaki yapısına ve hemde
İslami Realiteye uygun
değildir
   
8.SÖZ
BİR ŞEY OLMAZ ALLAH (C.C) AFFEDER
Allah c.c ın tövbe kapısı her zaman açıktır
ancak sanal alemde her türlü ahlaksızlığı
malayanil iği  Allah c.c nasıl olsa affediyor diyerek
aynı hataları tekrarlam ak İslami realiyete uymamakta dır
ve bir gün olur öyle bir musibete uğranılırki insanın bırakın tövbe etmeye
aynı hatayı tekrarlam aya mecali kalmayabi lir
Allahın vurduğu yer iflah olmaz
 
9.SÖZ
BİZDE BİLİYORUZ SIRF SENMİ MÜSLÜMANSIN
Bu söz genel olarak bazı sohbet chat sitelerin de
islami kavramlar dan uzak olanların ve dinimizde yeri olmayan
kız-erkek geyik sohbetini n devamını sağlayarak
dini konularda n bahsedenl eri dışlamak amacıyla
söyledikleri sözlerdendir
bilhassa bazı erkekler
bazı kanallard a dini konular yazan
erkeklere bunu söylemektedirler
çünkü bayanlar eğer dini konu yazan erkekleri dinlerse
kızlarla dalga geçmek ve lüzumsuz yazışarak
kızlarla nefs-i emaresini tatmin etmek için
kızları kullanmay a fırsat bulamayac aklardır
dini konular yazan erkekleri dışlamak için bu sözü kullanmak tadırlar
ve istisnala r dışında bazı sohbet chat sitelerin de yetkili olan erkekler
kızların dini konularla meşgul olmalarını engelleme k için
bu sözü söylemektedirler
işin üzücü tarafı ise
istisnala r dışında bazı kızlarda
dini konular dışında kalan konularda n bahseden erkekleri
sürekli savunmakt adırlar ve böyle seviyesiz erkeklerl e sohbet ederek
hem böyle erkekleri yılıştırmakta
ve hemde
onları gereksiz yere değerli insan sınıfına yükseltmektedirler
hemde böyle sitelerde bulunarak
ahlaksızlığın artmasına zemin hazırlamaktadırlar

10.SÖZ
 FAZLA DÜŞÜNME KAFAYI YERSİN
" Din Afyondur " kelimesin in bir farklı versiyonu dur
amaç kız-erkek geyik sohbetini n devamını sağlamak
ve insanları dinden ve ahlaktan uzaklaştırmak için
söylenilen bir sözdür
bunu genelde bazı erkekler
sohbet ettikleri bayanlarl a
sürekli geyik yapmak için ve dini konularda n uzak tutmak
için söylerler
çünkü bazı erkekleri n dini bilgisi yoktur ve
zaten dinden nefret ederler
kızlarla şakalaşmak için onlardan hoşlanmaya ve zevke dayalı
sohbetler inin devamı için bu sözü söylerler
bazı kızlarla zaten zevk amaçlı sohbet içinde
olduklarından ve islami bir amaçla sohbet etmedikle rinden
bu söze gülerek karşılık verir ve akılları sıra
din dışında zevke dayalı sohbetler ine devam etmek için
gerekçe bulmuş olurlar     
 
11.SÖZ
BU KADAR GÜNAHTAN SONRA BİRAZ ZOR AFFEDİLİRSİN
Bunu söylemekteki amaç kısaca şudur
" Zaten yeterince günah işledin tövbe etsende
Allah c.c kabul etmez HAŞA
Bu yüzden sen dini islamı bırakta
biz kız-erkek geyik sohbetine devam edelim
takma kafanı boşver
ne işin var müslümanlıkla dinle imanla sen zaten günaha batmışsın
dönüşü olmayan bir yere girmişsin " anlamındadır
bu söz ile ahlaklı ve imanlı gençleri
nefs-i emarenin tuzaklarında çırpınmaya devam etmeleri
ve kız-erkek geyik ve bazende cinsel sohbetin
devamını sağlamak amacıyla söylenmiş bir sözdür

12.SÖZ
AMAN HA DİKKAT BEYNİNİZİ YIKAMASIN LAR
bu sözü genelde bazı sohbet chat sitelerin de
cinsel içerikli sohbet etmeye direnen
veya lüzumsuz sohbet yerine insanlara faydalı
ve dini içerikli konularla meşgul olmak isteyen
bayanlara  erkekleri n söyledikleri bir sözdür
bu sözü bazı erkekleri n bayanlara
 söylemekteki maksatları
" gel birlikte kız-erkek geyik sohbetimi ze devam edelim"
anlamındadır çünkü İslami Realiteyi kavramış bayanlar
erkeklerl e yaptıkları lüzumsuz sohbetler den bazen sıkılırlar
veya pişmanlıkta duyarlar
ancak erkekler kızları rahat bırakmazlar
ve illa nefs-i emareleri ni tatmin etmek için
kızları kullanmay a devam etmek için
böyle lüzumsuz ve din dışı sözlerle onları meşgul ederek
çirkin emellerin e alet etmek için çözüm yolları ararlar

13.SÖZ
CEHENDEMD E BİR SÜRE YANDIKTAN SONRA CENNNETE GİRMEYECEKMİYİZ
bu sözle sanal alemde bazı sohbet kanallarında
cinsel içerikli veya kız-erkek geyik sohbetini n
devamını sağlamak amacıyla her türlü günahın işlenebileceğini
bu yüzden dini içerikli sohbete gerek olmadığını
ve böyle tür dini sohbetten
gençleri men etmek amacıyla söylenen bir sözdür
 
14.SÖZ
BİZ BÜYÜKLERİMİZDEN BÖYLE GÖRDÜK
bu söz aslında toplumda ailelerin dini konularda n
birhaber olarak
ve dinden nefret ederek yetiştirdikleri evlatlarının
böyle olduklarından övünerek bahsetmel erinin bir tezahürüdür
 

15.SÖZ
BEN ONU TANIYORUM HİÇ ÖYLE BİRİSİ DEĞİL
genel olarak bayanların kullandıkları bir sözdür
sanal alemde gerçek kişilik karakterl erinin
tesbitini n asla mümkün olmamasına rağmen
bazı bayanlar bazı erkekleri tanıdıklarını iddia etmektedi rler
ve genel olarakta malesef nerede ahlaksız bir genç varsa
" ben onu tanıyorum hiç öyle birisi değil "
demektedi ler
ve aslında sanal alemde kimseye asla güvenilmeyeceği
ve gerçek kişilik karakterl erinin tesbitini nde
mümkün olamayacağı gerçeğini reddettik lerinden dolayı
her zaman musibete uğrayan zarar gören
ezilen horlanan fakat her zaman seviyeli şekilde
dini konularda n bahsedenl eri tanımak yerine
sürekli seviyesiz ve ahlaksız insanları
tam tersi tanıyan bayanların sözüdür bu
bu çok dikkat çekicidir
bazı bayanlar neden bazı ahlaksız erkekleri
" o ahlaklı biridir " biridir diyerek savunmaya
çalışmaktadırlar ve gerçek ahlak sahibi olan
yada dini konularda n bahseden erkekleri
" o ikiyüzlüdür " diyerek dışladıkları
bir ayrı merak konusudur
islami konularda n bahseden
her erkek belki kalbinde dini hükümleri yaşamıyor olabilirl er
ancak bu dini konular dışında başka konularla meşgul olanlarla
yazışmaya bir gerekçe oluşturamaz
veya dini konular dışında farklı konularla meşgul olanların
iyi karakterd e oldukları söylenerek
gereksiz yere savunulma sıda gerekmez
gerçek takvalı müslüman bir erkek
zaten kız-erkek geyik sohbetiyl e meşgul olmaz
ve dinimize aykırı kız-erkek geyik sohbetiyl e meşgul olanlarıda
çeşitli gerekçeler ileri sürerek savunmak
ve o tür geyikçi erkeklerl e sohbet için gerekçe ileri sürmekte
hiç bir ahlaklı ve müslüman kız kardeşimize yakışmaz
   
16.SÖZ
BEN SEVİYELİ SOHBET İÇİN BURADAYIM
bu söz kız-erkek geyik sohbeti için kurulmuş
bazı kanallard a
geyik için bulunan bazı kişilerin kendileri ni savunma mekanizma sıdır
aslında dinimize göre sanal alemde ve sohbet chat sitelerin de
kız-erkek yazışmasına verilen izin 
bazı dini otoritele rce belirlenm iştir
bu izinde " ben seviyeli sohbet için buradayım " şeklinde
bir savla aslında sohbet için bulunmasının
dinimizce sakıncalı olduğu bir yerde
ve dinimizce sakıncalı bir amaçla yazışıyorken
bunu perdeleme k amacıyla yapılan bir savunmadır
sohbet edilmesin e dinimizce izin verilemey en bir yerde
ve konumda olduktan sonra
yapılan sohbetin seviyeli veya seviyesiz oluşunun
bir önemi yokturki
sohbet etmesi zaten uygun değildir
seviyeli veya seviyesiz oluşunun ne hükmü vardırki

17.SÖZ
SANAL ALEMDE KURALLAR BÖYLE BİZ DEĞİŞTİREMEYİZ
bu söz " ben her türlü ahlaksızlığı ve dinsizliği peşinen kabul ettim
ve kız-erkek geyik sohbeti için buradayım ve bu tür olumsuzlu klar
yada islami realite beni hiç ilgilendi rmiyor
ben geyik sohbetime bakarım " demenin bir başka versiyonu dur
yani Allahın rızasını ve islami realiyeti hiçe sayarak
islam için mücadele etmek yerine
geyik sohbetini tercih etmenin bir başka açıklamasıdır
Allah c.c ve İslami Realite de
sanal-reel ayrmı hiç bir
zaman yoktur ve olmayacak tır
islamda reel-sanal ayrımı yoktur
sanalda ayrı kuralların  gerçekte ayrı kuralların arkasına sığınarak
islamda reel-sanal ayrımı olmadığını bilerek
bunu inkar etmenin bir başka açıklamasıdır

18.SÖZ
SOHBET İLE İSLAMI KARIŞTIRMAYALIM
İslamda reel-sanal ayrımı yoktur
ve İslam dini insanları gerçekte canlı varlık
sanalda mekanik varlık olarak ikiye ayırmaz
ve sanal için ayrı hükümler ileri sürmez
islam dininin insana verdiği hak ve değer ölçüsü
sanaldada reeldede aynıdır 
dünyaya  müslüman olarak getirilişimizin amacı
her yerde zaman ve zemin fark etmeksizi n
islami realiteyi hakim kılmaktır
sohbet veya islam diye bir ayrım yapanlar
islamı dışlamaktadırlar
islamda böyle bir ayrım yoktur
hiç bir müslümanda
dinimizde yeri olmayan bu ayrımı savunamaz
ve dinimizde yeri olmayan kız-erkek geyik
sohbetini islami realiteye tercih ederek
bu günah ve vebali perdeleme k için
" sohbet ile islamı karıştırmayalım " demektedi rler
ama herkes islamın Allah katında bir değeri olduğunu
ama sohbet adı altında yapılan bazı şeylerinde
ne islamda nede Allah katında bir geçerliliği
ve değeri olmadığını zaten bilmekted irler
kendi nefslerin i tatmin için bunu savunmakt adırlar
bu şeytani bir tezahürdür

19.SÖZ
SİZ İSLAM KANALINA GİDİN
işte bu sözü söyleyenler ahirette
bu sözün hesabını nasıl verecekle rini
bir düşünsünler
ve bir anlamı gereği lüzumu olmayan
insanların değerli zamanlarını çalan
sohbet kanalı adı altında
insanlara zerre kadar faydası olmayan
ve bilhassa gençlere bir çok psikoloij ik zararları  olan
ve yine islamda yeri olmayan
kız-erkek geyik ve zevke dayalı
bazı sohbetler in yapıldığı yerleri savunanla r
islamda yeri olmayan konularla meşgul olarak
zerre kadar islami realiteyi savunmak için orada bulunmayıp
sadece kız-erkek geyik sohbeti için bulunanla rı savunanla r
ve gerçekten islami realite için orada bulunanla
dışlamalarının hesabını nasıl verecekle rini bir düşünsünler
bu dünya imtihandır islami realiteni n
hiçe sayıldığı bir yerde bulunarak
ve islamı hiçe sayanlarl a sohbet etmek ve onlara değer vermek
ayrı bir günah
ve dinimizde asla yeri olmayan
islam ve sohbet diye bir ayrım yapmak daha fazla bir günah
hele hele dinden bahsedenl eri dışlayarak
saçma sapan sohbetler ine devam etmek
tamamıyla dinsizlik ten başka bir şey değildir
sohbet ve islam kanalı aynı yerde bulunsa bile
yine açılımı islam olmalıdır
yani sohbet kanalında islami realiteye ters açılımda olmayan
ahlaki kavramlar la örülü fikir ve düşünce alışverişine dayalı
edebiyat sanat kültür
tarih içerikli ve konusu olan bir sohbet olabilir
yan taraftaki islam kanalındada
sadece dini konularda paylaşım olabilir
yoksa "canm tatlım hayatım" yazı karakterl eriyle
gerçek müslümanların sohbet anlayışı bir arada olamaz
bu tür sohbetler islami realiteye terstir

 
20.SÖZ
DİNDE ZORLAMA YOKTUR HOŞGÖRÜ VARDIR
sanal alemde ve geyikten başka bir şey olmayan
bazı sohbet chat sitelerin de
bu sözü söyleyenler zaten dine karşıdır
ve dinle ilgili hiç bir yazıya tahammülleri yoktur
amaçları sadece kız-erkek geyik sohbetidi r
ve yaptıklarının boş ve anlamsız olduğunu
bazende günah ve haram kapsamındaki
yazışmaları ile pişmanlık içinde olduklarını
hatırladıklarından dolayı
dini konu yazmak isteyenle re engel olmak için
bunu söylemektedirler
maksat " dinde zorlama yoktur
hoşgörü vardır " diyerek
aslında şunu söylemek istemekte dirler
" biz kız-erkek aramızda geyik yapacağız
dini konularda n bahsedilm esini istemiyor uz
dinden bahsedilm esini istemiyor uz bizi hoşgör "
demelerin in bir başka versiyonu dur bu
bu dini konularla meşgul olan kızlarla
geyik sohbetine devam edemeyen erkekleri n sözüdür bu
karşısında sakallı imam efendiyi görerek
işledikleri günahları ve ölüm ile ahirettek i azabı hatırlayanların
imam efendiyi görmekten duydukları nefretle aynı anlamdadır bu
çünkü herkes bilmekted ir aslında yaptıklarının dinde yeri olmadığını
ve bunu hatırlatan herşeyden nefret etmektedi rler
bazıları ise din nedir ondan haberi yoktur
ailesinde n ve kulaktan dolma
ve medyadaki TV haber bültenlerinden öğrendiklerini
din saymaktadırlar
din çocuk oyuncağı değildir ve bu konuda özel dini
eğitim almayanla rın
bilgisi olmayanla rın bahsekonu edecekler i bir konu değildir
bu tür " dinde zorlama yoktur " diyerek
yapılacak dini sohbeti engelleye nler
aslında islam dinini
veya dini içerikli sohbeti geyik sohbetine
engel olarak gördüklerinden
geyik sohbetini n devamın sağlamak amacıyla
" dinde zorlama yoktur " diyerek
ellerinde ki var olan yetkileri yle
dinden bahsedene sahip çıkmak yerine
dinden bahsedenl eri susturmak ta ve dışlamaktadırlar

21.SÖZ
HERKES DİNİNİ KENDİ İÇİNDE YAŞAR
bazı sohbet chat sitelerin de
dini sohbetler den
hoşlanmayanların
ve dini konular yerine dinimizde yeri olmayan
kız-erkek geyik sohbetini savunanla rın
sözüdür bu
çünkü zaten bu tür kişilerin
dini ve islami bilgileri zerre kadar yoktur
İslami realitede insanın içi veya dışı diye
bir ayrım olmadığını bildikler i halde
ve insanın içindeki yaşadıklarını
dış dünyasına yansıtarak
ancak müslüman gibi yaşayacağını inkar eden
ve bunun müslümanlığın bir vasfı ve ebedi görevi olduğunu inkar
edenlerin sözüdür bu
inandığı gibi yaşamasını bilmeyen
yaşadığı gibi inanan
islami bağlamda ise zerre kadar kültür ve bilgisi olmayan
materyali st fikre sahip ve kendisini n islami bilgisi ve kültürü
olmadığından bunu dışarıya yansıtmasınında mümkün olmadığını
bildiğinden dolayı bu cahilliğini perdeleme k ve
kız-erkek geyik sohbetine rahatça devam etmek için
gerekçeler ileri sürmek isteyenle rin sözüdür bu
aslında dini kalplere veya camilere hapsedere k
toplumda yaşanmasına ve sanal alemdede
bazı sohbet chat sitelerin dede
dinin engellenm esine yönelik bir sözdür bu gerçek
müslümanın görevi geyik değil islami realitedi r

22.SÖZ
BEN İMAM HATİPLİYİM SEN BENDEN İYİMİ BİLECEKSİN
İşte bu sözü ilmiyle amel etmeyenle r
ve aldıkları eğitimde eksiklik yada imanlarında zaafiyett en dolayı
kendileri ni
imani bağlamda geliştiremeyip nefs-i emaresini n tuzaklarında
çırpınanlar söylerler
ama geyikten çıkmak istemezle r ve uyaranlarıda terslerle r
bazı kız-erkek geyik içerikli sohbet kanallarında
çok değilsede bazı
imam hatipli kız ve erkekleri
görürüz
site islam sitesi değildir
içeriğininde islam ile uzaktan yakından ilgisi alakası yoktur
yetkilile rininde din veya islam ile alakaları yoktur
çünkü sitenin amacı sohbet yani geyiktir
yazışanlarda sadece geyik yapmakla meşguldürler
ve bu imam hatiplill erde zaten dinden bahsetmez ler
çünkü aldıkları eğitimi hiçe saymaktadırlar
ve eğitimi veren müesseselerinin
yüz karasıdırlar bunlar
kendileri ni " hepimiz müslümanız
ve islam kanallarındada bulundum ben
sanki oralar çokmu doğru yerler " diyerek savunurla r
işte bunlara söyleyecek söz şudur
madem buluınduğunuz yerde siz islamı savunmuyo rsunuz
ve bahaneler üreterek geyik için gerekçe arıyorsunuz
aslında sizler görevlerinizi
yerine getirmediğinizden dolayı
ve mücadeleden kaçtığınızdan ve kolay yolu seçip
nefsinize bazı sohbet chat kanallarında geyik yapmak
daha zevkli geldiğinden dolayı
Allah c.c size hayırlı yerler nasip etmemekte dir "
denilmeli dir
istisnala r dışında sayıları çok fazla olmasada
bu tür imam hatipli gençlere bazı
geyik kanallarında rastlamak tayız
ve geyik yapmak için binlerce gerekçe üretirler
işleri güçleri kız-erkek geyik sohbetidi r
aslında bunlar çok değerli gençlerdir
çünkü
Kuran-Hadis-Fıkıh-Kelam-Akaid
Siyer gibi derslerle yetişmişler
ve toplumun göz bebeğidirler
gerçekleri bilmekted irler
ama islamı anlatmak için hiç bir çaba göstermezler
sadece 24 saat geyik yaparlar
aslında ülkemizin geleceği islami bağlamda
bu gençlerin ellerinde dir
fakat ne yazıkki nefs-i emarenin tutsağı olmuşlardır
islamı savunacak larına ve kendileri ne verilen
eğitim gereği
bilinçli bir müslüman olarak
görevlerini yerine getirmekl e yükümlü oldukları halde
din ile islam ile alakası olmayan yerlerde bulunarak
bu tür yerlerin gereksiz yere reytingin i yükseltirler
ve burada dini ve islami bilgisi olmayanla rla sohbet ederek
onları degersiz insanlark en değerli insanlar statüsüne yükseltirler
birde kendileri gibi imam hatipli
kız ve erkekleri buraya toplayara k ikinci bir günah fiil işlerler
ve din ile islam ile alakası
olmayanla rla yazışarak
ve en kötüsü dinden ve islamdan bahsedenl eri dışlayarak
misli misli günah bataklığına girerler
sanal alemde samimi oldukları kişiler
hep din ve islam ile alakasız kişilerdir
çünkü nefs-i emareleri nin bu zevk üçgeninde bulunmala
onlara sözde mutluluk verir
ve dünya ve ahiret saadetler ini
böylece yok ederler
ahirette bu kardeşlerimizin
çekeceği azap mutlaka diğerlerinden fazla olacaktır
çünkü ilimleri ile amel etmemekte dirler
ayrıca kendileri ni uyaranları zerre kadar dinlememe ktedirler
ve " ben imam hatipliyi m benden iyimi bileceksi n " sözüyle
uyaranları dışlamaktadırlar
islamda geyik sohbetine yer olmadığını bildikler i halde
sohbet ettikleri kişiler ve msn adresleri lüzumsuz kişilerle doludur
kendileri ni islami bazda geliştirmeyi
ve fikir ve düşüncelerini aktarmayı bırakmışlardır
her imam hatipli böyle değildir ama böyle ilmiyle amel
etmeyen özellikle bayan imam hatiplill er
toplumun yüz karasıdırlar
24 saat imam hatipli olmayan sıradan seviyesiz kişilerle
sohbet ederek
bildikler inide zaten unuturlar
hatırlatmaya çalışanları dinlemezl er
okumazlar
araştırmazlar
bazı sohbet chat kanallarında
bu erkek imam hatipli ve kız imam hatiplile re
rastlayınca ve anlamsız geyik sohbetler ine tanık olunca
bazı müslümanlar çok üzülürler
elli kere yazıştıkları insanların karakterl eri hakkında
onlara bilgiler verildiği halde
bu türden imam hatipli gençler gerçekleri bir türlü göremezler
söylenenleri bir türlü anlamazla r ve
bir türlü inanmazla r
ve o sohbet kanalından çıkmak istemezle r
zamanla ne imam hatiplili kleri kalır nede islami bilgileri
nede islami realiteyi yaymak için amaçları kalır
diğerlerinden çok daha fazla zarar görürler
hem psikoloji k anlamda zarar görürler
kendi gerçek kişiliklerini kaybederl er
hem dünyada hemde ahirette
bu hataları yüzünden
kendileri gibi çok kişiyi günaha sokarlar
ve toplumun imam hatiplill ere sevgisi ve saygısının
yitirilme sinin yegane sorumlusu işte bu gençlerdir
Allah kimseyi doğru yoldan ayırmasın
ve böyle gençler gibi amaçsız ve gayesiz bırakmasın
Allah c.c onların yardımcısı olsun
dileğimiz böyle olan gençlerin bir an önce kendi kişiliklerine
ve görevlerine geri dönmeleridir
yoksa Allahın gazabının ne zaman geleceği belli olmaz
bir vurursa tokadını Rabbim
Allah korusun vurduğu yer iyi olmaz
Allah muhafaza buyursun
bir kanalda kandil gecesi bile
geyikle meşgul olan bir imam hatipli
kendini şöyle savunmakt adır
" ben evimde yaptım ibadetimi "
demektedi r
ve sohbet sitesinde geyikle meşgul olarak
ve islami realiyeti savunanla
dışlayarak
geyik yapanları savunarak
ibadetine gölge düştüğünün farkına varmayaca k kadar
sohbet ve geyik tutkunu olmuşlardır
aldıkları eğitim ile tezat bir şekilde
hala geyik yapanları savunacak
ve dinden bahsedenl eri dışlayacak kadar
mecrasından kopmuş bu gençlere
hem akıllarının başlarına gelmeleri için dua
etmeliyiz ve hemde gerçekleri anlatmalıyız onlara
bu sohbet saçmalığından uzak durmalarını
veya asıl kendileri ne has olan islami realiteyi
hakim kılma amacıyla
yazışmalarını tavsiye etmeliyiz
bazı imam hatipli gençler topluma gerçekleri anlatmala rı lazımken
ve örnek gençler olmaları gerekirke n
bazıları onlar için hallerine üzülüp gerçekleri anlatmaya çalışıyorsa
bu zuhr-u eşyanın tabiatine terstir
Allah c.c bu toplumun geleceğine sahip çıksın

23.SÖZ
BEN HERKESLE YAZIŞMIYORUM
bu söze yanıt şudur
islamda yazışma tarz amaç ve sitili bir müslüman için bellidir
sizin kimle yazıştığınız önemli değildir
yazışmanızın ve bulunmanızın sizin için hayırlı olmayan
bir yerde zaten bulunmanız anlamsızdır
ve her yönden özellikle islami bağlamda bir risktir
ve siz geyik içinmi yazışıyorsunuz
yoksa bir kutlu gayeniz varmı
insanlara yardımcı olmakmı istiyorsu nuz
dini bağlamda islami realiteyi hakim kılmak içinmi yazışıyorsunuz
geyikse amacınız bu şekilde kendinizi
savunmakl a dünya ve ahiret saadetine
kavuşamazsınız ve sanal alemde mutluluk olmadığından dolayı
sadece psikoljik veya farklı türde zarar görürsünüz
ve Allaha hesaptand a kurtulama zsınız

24.SÖZ
SADECE STERS ATIYORUM
islamda kız-erkek arasındaki yazışma için
caizlik verilen doneler bellidir
ancak dinimizde stres atmak
için yazışma diye bir kavram olmadığından dolayı
ve bir amaç dahilinde yazışmak gerektiğinden dolayı
amaçsız ve gayesizce
stres için yazışıyorum savunmasının akabinde
karşınızdaki insanda
stres için yazışıyor ve bunun için her türlü yazı tarzını
geyik veya cinsel sohbeti mübah görüyorsa
sizde onunla birlikte aynı tarz sohbete girmeniz muhtemeld ir
ve günah eksenine yol almanız olası bir risktir
çünkü kişilerin stres atma için nasıl bir tarz ile
size yaklaşacağını bilemezsi niz
herkesin stres atmak için yazı tarzı farklıdır
stres atmak yerine
psikoloji k dengenizi dahada bozabilec eğinizi unutmayınız
çünkü baştan sizin sohbet amacınız islami bağlamda hatalıdır
ve stres atmak için yazı tarzının ve böyle bir amacın
islamda yeri yoktur

25.SÖZ
MÜSLÜMANIM AMA GEYİKTE YAPARIM
işte en saçma söz budur çünkü islamda asla geyiğe
her ne olursa olsun isterseni z karşınızdaki ile evlenecek te olsanız
izin yoktur çünkü geyik sohbeti karşınızdakine değer vermediğiniz
ciddiye almadığınız anlamını
taşır ve müslümanlık ile geyik aynı yerde buluınamaz
gerçek müslüman kimliğinizle yazışmalısınız
ve amacınız her gerçek müslüman gibi islami realiteyi hakim kılmak olmalıdır
ama geyik yapıyorsanız
o zaman müslümanım demenizin de bir hükmü yoktur
bu sadece ikiyüzlülüğünüzün ifadesidi r
ya geyiği yada islamı tercih ediniz
Allah c.c ikiyüzlüleri asla sevmez

26.SÖZ
CANIM TATLIM BİRTANEM DEMEMDE NE SAKINCA VAR
bu kelimeyi ancak eşinize diyebilir siniz
başkasının size demesinde n hoşlanmadığınız
ve islami realitede hata içeren bir sözü
kelimeyi sizinde başkasına demeye bir hakkınız yoktur
örneğin bir cafede
kız kardeşinizle otururken
sizin tanımadığınız
ve kız kardeşinizinde tanımadığı
ve kız kardeşinizle nikah-söz-nişan gibi arada bir akit olmayan
yabancı
bir erkek gelip kız kardeşinize
canım tatlım derse nasıl siz yadırgar
ve bunu anlamsız bulur
veya mutlaka
art bir niyet arar veya sinirleri nize hakim olamayara k
kırıcı bir kelime söyleyerek
onunla tartışırsanız
ve bunu yapmakta kendinizi haklı
karşınızdakini haksız görüp
bunu yaptığı için onun hatalı olduğunu düşünürseniz
ve islami bağlamdada bunun yerinin olmadığını düşünüyorsanız
sizde aynı şeyi yapmayınız
çünkü islamda reel-sanal ayrımı yoktur
ve sizin " tatlım canım " dediğiniz başkasının kız kardeşidir
ve global anlamdada
ve islamiyet e görede bu toplumda yaşayan
aslında her kız sizin kız kardeşiniz ve din kardeşinizdir
bu tür kelimeler bir müslüman gence yakışmaz
siz islami realitede n uzak olsanız bile
karşınızdaki yakın olsada olmasada bunu söylemeye hakkınız yoktur
ve böyle kelimeler le yazışmakla
kul hakkını ihlal ediyorsun uz anlamı taşır
ayrıca karşınızdaki kişiye " isim şehir okul yaş "
gibi polis yada nüfus memuru tarzındaki sorularla
karşınızdakinin kendine ait olan ve paylaşmaya mecbur
olmadığı
kişilik bilgileri ne ulaşmaya çalışmanız ve bunları vermeyinc e
ve sizden " bir konu yaz yazışalım kardeşim " tarzındaki
yaklaşımına ahlaksızca yanıt vermeniz
kiramen katibin hafaza melekleri tarafından kayda
alınır ve münker nekir melekleri nin kayıtlarında
ve mizan kitabınızda
yerini alarak kul hakkını ihlalden mutlaka dünya veya ahirette
hüsrana uğrayanlardan olursunuz
bu işlerin şakası yoktur
sanal alem diyerek Allahın
nazarından kaçabileceğinizi asla düşünmeyiniz

27.SÖZ
MADEM O KADAR MÜSLÜMANSIN SEN NİYE BURADASIN
bazı müslümanlar sanal alemde istisnada olsa geneli kapsamasa da
örnekleri çok olmasada karşısındakini kardeşi olarak görür
eğer karşınızdaki kişiyi net olarak algılayamadıysanız ve
gerçek bulunuş amacını bilmiyors anız
illa geyik için orada bulunduğuna hüküm veremezsi niz
ve bu karşınızdakinin net olarak yazı tarzından amacını anlamadan
onu dinlemede n peşin hükümle ve ön yargıyla
" madem müslümansın sen neden buradasın "
demeyiniz
siz bilemezsi niz bazı kişiler farkında olmadan
ve kendiside bunu bilmeden Allah c.c gönderdiği
sanal alemin zararları
ve islami realite için
uyarıcı mahiyette ki
vesile kişiler kapsamında olabilir
bunun
kendiside farkında olmayabil ir
ve asıl niyet ve amacını
bilmeden ve onu dinlemede n
karşınızdaki müslümana böyle
fütursuzca bir kelime
söylüyorsanız
siz hem karşınızdaki kişinin müslümanlığını hemde
kendi müslümanlığınızıda yargılıyorsunuz demektir
madem bunu söylediniz
yani müslüman olarak o kardeşinizin
burada olmaması gerektiğini söylediniz
sizde bir müslümansınız
o halde o müslüman olarak burada olunmaması gerekirke n yerde varsa
o müslüman kardeşiniz gibi sizinde burada
oluşunuz
aslında sizinde onu suçladığınız kadar suçlu olduğunuz anlamını taşır
sizinde onun kadar
hatalı olduğunuzu ama
karşınızdakini suçlayarak kendi hatanızı görmeyerek
sizin kendi hatanızı başkalarının hatalarıyla perdeleme ye çalıştığınızı gösterir
hatalı olan eğer karşınızdaki ise
sizde böyle bir yerde bulunmakl a
onun kadar hatalıysanız ve başkasının hatasıyla
kendi bulunuşunuzu mübah hale getirmeni z için
gerekçe arıyorsanız bunu yapmanızda
bir ayrı hatadır ve islamda yeri yoktur
gerçek müslümanın karakter yapısına uymaz sizin yaptığınız

28.SÖZ
ALLAHI SANALA KARIŞTIRMAYALIM
Allah c.c ve İslami Realite her yerde her zemin zamanda bulunacak tır
ve bulunmasını sağlayacak vesilede müslümanlardır
müslümanların asıl görevi zaten bunu sağlamaktır
sanal-reel ayrımı islamiyet te yoktur
sanalda Allah c.c ve İslami realite kavramı yoksa
zaten orada müslümanın bulunmasıda yanlıştır
ve gerçek müslüman birisi bu sözü söylemez zaten
müslümanın dünyaya gönderilişinin yegane amacı ve kesintisi z yerine
getirmekl e olduğu görevi
zaten kız-erkek geyiği yerine sanal alemde
emr-i maruf ve nehyl-i münker için çalışmasıdır
hiç bir gerçek müslümanın
kız-erkek geyik sohbeti için sanal alemde kalmaya
bu tür saçma sapan ve islamiyet le ilgisi olmayan
anlamsız gerekçeler ileri sürerek hem bu amaç için çalışmayıp
hemde çalışanları dışlaması imani noktada küfürdür
islamda reel-sanal ayrımı yoktur

29.SÖZ
KIZLAR SALAKSA BEN NE YAPAYIM HERKES KENDİNDEN SORUMLU
bu sözü söyleyenler gerçek imandan yoksun erkeklerd ir
Kızlar hiç bir zaman salak değillerdir
Allah c.c bayanları kendi güzel zuhr-u ilahisind en
güzel ve mükemmel olarak yaratmıştır
ve sonsuz bir nimet olarak
ve hıyanet edildiğinde
hesabı en acı şekilde sorulacak kutsal ve
güzel bir emanet olarak
yeryüzüne göndermiştir
ve bayanlar maddesel boyutta yeryüzü melekleri dir
Peygamber imiz s.a.v " ben dünyada üç şeyi sevdim güzel koku ve namaz ile kadın "
buyurmuşlardır
Allah c.c ın güzel olarak yarattığında çirkinlik arayan zaten
müslüman değildir
ve Kızların veya bayanların
kendi mecrasından koparılarak bu hale gelmeside
topluma egemen olan erkekleri n suçudur
ve kızlar salak olsa bile bunu siz ona hitaben söyleyemezsiniz
ve eğer salakça davranışları varsa
ona kız kardeşiniz gibi davranara k islami realiyeti anlatmalısınız
ama siz bunu yapmıyor
onun salaklığından yararlana rak geyik sohbeti yapıyorsanız
siz gerçek müslüman değilsinizdir ve asıl suçlanması gereken sizsinizd ir
ve dinimizde herkes hem kendinden
hemde toplumdan sorumludu r
kız-erkek geyik sohbetini n  dinimizde yeri olmadığını bile bile
herkes kendinden sorumludu r diyerek
üstelik kız kardeşlerinizi
salak yerine koyarak onlarla
geyik için böyle ahlaksızca ithamlarl a
kendi ahlaksızlığınızı perdeleme k için gerekçeler
ileri sürüyorsanız
yaptığınız ve islamiyet te asla yeri olmayan
kız-erkek geyiği için sebepler üretmeye çalışıyorsanız
bu sizin gerçek müslüman olmadığınızın
ve sizin takva ölçünüzde  ve itikadi yapınızda
bazı eksiklikl erin olduğunun
ve gerçek iman sahibi olmadığınızın delilleri dir

30.SÖZ
İNSANLARA İSLAMI ANLATMAK SANAMI KALDI SEN PEYGAMBER MİSİN ( haşa ! )
bizler islami realiteyi hakim kılmak için müslüman olarak yaratıldık
ve bu amaçla Allah c.c tarafından dünyaya indirildi k
asıl yaratılış gayemiz budur
islamda yeri olmayan
kız-erkek geyik sohbeti için dünyaya getirilme dik
madem islamı anlatmaya cağızda neden
müslüman olarak yaratıldık ve dünyaya gönderildik
hangi ayette yada hadiste kız-erkek geyiği helaldir
ve faydalıdır yazmaktadır
müslümanların dünyadaki görevi nedir bunu bilmiyors a bir müslüman
ve sanal-reel ayrımının
islamda olmadığını bilmiyors a
ve bazı sohbet chat sitelerin de
saçma sapan sohbeti savunuyor
ve dini konu yazmaya çalışanlarada
engel olmak amacıyla " sanamı kaldı " diyorsa
denilecek şey madem
sen müslümansın buyur sen yaz
veya müslüman değilsen açıkca müslüman olmadığını söyle
ve ikiyüzlülük yapma demek olacaktır


SONSÖZ :
Değerli Müslüman kardeşlerim
eğer zerre kadar içinizde iman varsa
Allah c.c rızası için
sohbet adı altındaki bazı sitelere girerek
geyik sohbetiyl e zaman geçirmeyiniz
İslamda Reel-Sanal ayrımı olmadığından
artık yalanlarl a örülü sanal dünyada
mutluluk arayışından vaz geçiniz
ruhlar ancak islami Realite ile mutmain olurlar
başka türlü ruhlar mutmain olamazlar
çünkü ruhunuzu Allah c.c yaratmıştır
ve sizlere ne ile meşgul olmanız gerektiğini
ve ruhunuzun nasıl
mutmain olacağınıda bildirmiştir
farklı mecralard a kendinizi boşuna yıpratmayınız
haram ve günah bataklıklarında yol almayınız
elinize dünya ve ahiret saadetini zi yok etmekten başka bir şey geçmez
ve ruhu mutmain olmayanın nefs-i emaresi açtır
ve nefs-i emarenin açlığını siz ruhunuzun açlığını dindirmed en
doyuramaz sınız
boşuna sanal alemde ve sohbet chat sitelerin de
amaçsız ve gayesiz yazışarak
kendi zuhr-u eşyanızın tabiatine ters çözümler aramayınız
psikoloij ik yapınızı bozarsınız
dini vecibeler inizi yerine getirmekt en alıkonulursunuz
bazı sohbet chat sitelerin de karşınızdaki kişilerin gerçek karakterl erini
gerçek niyetleri ni asla ve asla bilemezsi niz
bu Allah c.c a açık kullarına kapalı bir donedir
vaktinizi birilerin i tanımak için harcamayınız
elinize bir şey geçmez
1000 kişide tanısanız boş iştir yaptığınız
lüzumsuzdur
ve insanın insana dostluğu zaten baki değildir
gerçek dost Allahtır başkalarının dostlukla rı yalandır
gelip geçicidir
boşuna
bazı sohbet chat sitelerin de baki olmayan dostlukla r üzerine
ruh ekseniniz i hatalı koordinat larla
çizmeyiniz
zarar gören ve ahirette hesaba çekilecek olan siz olursunuz
biraz sağlığınızı biraz psikoloji k yapınızı
biraz ailenizi çevrenizi geleceğinizi
ve dininizi düşününüz
ve sanaldan gerçeğe dönünüz artık
ve sanalda mutlaka yazışacaksanız sohbeti bırakınız
sizler müslümansınız sizi ilgilendi rmeyen sohbetler le
boşuna meşgul olmayınız
müslüman kardeşlerinizi sanalın tuızaklarında korumak için yazışınız
başka bir amaca hizmet için yazışmanız sizi mahv-ı perişan edecektir
asla amacınız sohbet olmamalı
sohbeti bırakınız
çünkü lüzumsuz ve gereksiz sohbetle meşguliyetiniz
Kuran okumakla mutmain olacak Allahın nurdan verdiği
gözleri karşınızdaki lüzumsuz ve gereksiz şeyler yazan
kişiye yazı yazmakla meşgul ederseniz Allah sizden
mutlaka bu nurdan gözlerinizle neye
baktığınızın hesabını sorar
o güzel elleriniz ve mükemmel parmaklarınız
Allaha dua ve niyazla açılması için yaratılmıştır
islami realiteyi sanalda hakim kılmak yerine
sohbetle meşgul ederseniz elleriniz i
Allah bu elleriniz i nerede kullandığınızın
hesabını soracaktır ne cevap vereceksi niz
" ahmet ve ayşe ile yazıştım " diye yanıt verebilec ek
kadar Allahtan tövbe haşa ! korkusuzm usunuz
o kadar hesap ve gazaba bünyeniz dayanacak
kadar güçlümüsünüz
derdiniz nedir değerli müslüman kardeşim
Allahın gazabından bu kadarmı korkusuzs unuz
kendinize kıymayınız
vaz geçiniz bu saçma sevdadan
müslümanın gerçek karakteri ne
ruh eksenizne uygun olmayan şerlerle uğraşarak
vaktinizi boşa heba etmeyiniz
elinize zarardan ziyandan fısk-u fücurdan başka bir şey geçmez
bırakın kendinize zarar vermeyi artık değerli müslüman kardeşim
bu can size emanet
verilmiştir
nasıl içki haramsa
zina haramsa
bazı nitelikle rinden dolayıda bazı sohbet chat sitelerin in içeriği
size haramdır neden gerçekleri görmemekte direniyor sunuz
ve psikoloji k yapınıza ve metabolik yapınıza zarar veriyorsu nuz
neden kardeşim neden ?
kulun kendi bünyesine zarar vermeside haramdır
bundan vaz geçiniz
Allah c.c vesileler ile sizi uyarır bu yazıyıda
bir vesile kabul ediniz
ve Allah c.c un
musibetin e uğramadan artık bu sanal saçmalığndan
bir an önce vaz geçiniz
sizleri bir müslüman kardeşimiz olarak seviyoruz
ve mutlaka Allah c.c sizi yarattı ve çok seviyor
Allah c.c rızası için lütfen yalvarıyoruz
değerli müslüman kardeşim
yalvarıyoruz
ne olur bırakınız artık sanal saçmalığını
müslüman kardeşimiz
lütfen ne olur yalvarıyoruz
sizleri çok seviyoruz inanın
neden yalvarıyoruz çünkü şu gerekçe ile
bizlerde sizlerde müslümansınız
ve müslümanların müslümanlardan başka dostu yoktur
bizler birbirimi ze sahip çıkmalıyızki Allahta hepimize sahip çıksın
yarın çok geç olacak
vesilenin hükmünün kalmadığı yerde musibetle r başlar
hep öyle olmuştur
yapmayınız
ne olur
şeytani tezahürleri okudunuz 
biz sizleri müslüman kardeşlerimiz olarak uyardık
ve vazifemiz i yaptık
fakat siz
2 yıldır boş konular için
yazıştığınız  Ayşe ile Ahmeti tanıdınız
peki Allah c.c 2 yıldır onlarla boş lüzumsuz
şekilde zaman geçirdiniz
üstelik dostlukla rının
baki olamayacağını bile bile
yazıştınız ve elinize geçen hiç bir şey yok
peki Allah derseki size " Ey müslüman kulum
2 yıl lüzumsuzca fütursuzca
yazıştınız ve Ahmet ile Ayşeleri tanıdınız
peki Resulümü Hz.Muhamm ed s.a.v
tanımak için ve onun davay-i nübüvveti için
islami realiteyi korumak neden yazışmadınız
ve sizleri müslüman olarak yatarışımın ve dünyaya gönderişimin ana gayesi
sizin dünyada islami reliteyi var etmenizdi r
ve bunun için imtihan edilmekte ydiniz
ve sizlere cenneti vaad etmiştim
ve bu dünyada İslam Dinini 
yaymakla sizi görevlendirmiştim
ve dünyaya göndermiştim
neden görevinizi yapmadınız "
derse
ne cevap vereceksi niz
Allah c.c şahittir
biz sizi uyardık
artık size dua etmekten başka yapabilec eğimiz hiç bir şey yok
gerisinde n sizler sorumlusu nuz
başınıza gelecek musibetle rinde
sorumlusu artık sizsiniz
çünkü bu kader platformu nun
bu çizgisini siz kendi cüzzi iradenizl e siz seçtiniz
sizi Allahın gazabındanda kimse koruyamaz
ve ne dünyada nede ahirette
kimse
Allahtan büyük ve güçlü olmadığından
ondan başka sığınacak kapınızda asla olamaz
sizde sizin boş yere yazıştığınız amacı islam olmayan diğerler kişileride
Allahın gazabından kim koruyacak tır
Peygamber imizin şefaatine nail olmak içinde çalışmadınız
Ahmet ile Ayşe sizi gelsin kurtarsın bakalım kurtarabi liyormu
selamün aleyküm


« Son Düzenleme: Kasım 22, 2010, 03:49:16 ÖS Gönderen: administratör » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes