+ ISLAMGREEN34 NEW WORLD » MOZİLLA FIREFOX YÜKLEME BÖLÜMÜ - İNTERNET EXPLORER - WİNDOWS DÖKÜMANI - ONLİNE HİZMETLER » HASTANE RANDEVU SİSTEMİ - SSK - TC NO SORGULAMA - MOTORLU TAŞIT - KPSS - TELEFON NO SORGULAMA - ONLİNE HİZMETLER BÖLÜMÜ - TIKLAYINIZ (Moderatör: İman_Power)
 HASTANE RANDEVU - SSK - TC - MOTORLU ARAÇ- KPSS - TELEFON - ONLİNE - TIKLAYIN

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: HASTANE RANDEVU - SSK - TC - MOTORLU ARAÇ- KPSS - TELEFON - ONLİNE - TIKLAYIN  (Okunma Sayısı 13784 defa) Seçenekler Arama
« : Aralık 24, 2010, 11:46:17 ÖÖ »
admin
Ziyaretçi
HASTANE RANDEVU - SSK - TC - MOTORLU ARAÇ- KPSS - TELEFON - ONLİNE - TIKLAYIN

HASTANE RANDEVU - SSK - TC SORGU - MOTORLU TAŞITLAR - KPSS - TELEFON SORGU - ONLİNE HİZMETLER BÖLÜMÜ
LÜTFEN ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYINI Z

HASTANE RANDEVU SİSTEMİ hastane randevu sistemi
Sayın Hastane Randevu Merkezi Kullanıcısı
Randevu almak için kullandığınız www.islam-green34.com adresi
Hastane Randevu Merkezine giriş için kullanılabilecek bir siteye ait değildir.
islam-green34 sitesi ile hastanera ndevu.gov .tr sitesinin organik bir bağlantısı yoktur
sadece bilgi amaçlı olarak buraya not edilmiştir
Güvenliğiniz açısından bu tür sitelerde kesinlikl e kişisel bilgileri nizi paylaşmayınız
LÜTFEN RANDEVU ALMAK İÇİN  
http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/ sitesine giriş yaparak
RANDEVU AL yazan yeri tıklayınız

https://www.hastanerandevu.gov.tr/Randevu/

http://www.ememleketim.com/online_hizmetler.asp

http://www.ememleketim.com


BİLİŞİM SUÇLARI İLE İLGİLİ DÖKÜMAN

http://www.google.com.tr/search?q=B%C4%B0L%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%20SU%C3%87LARI&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np

http://bilisimsuclari.iem.gov.tr/   

Resmî Gazete

Sayı : 26530

KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARI N DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulu kları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulamasında;
a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,
b) Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,
c) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını,
ç) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,
d) Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,
e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,
f) İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,
g) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisaya r sistemler i dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
ğ) İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri,
h) İzleme: İnternet ortamındaki verilere etki etmeksizi n bilgi ve verilerin takip edilmesin i,
ı) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,
i) Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanı,
j) Trafik bilgisi: İnternet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin olarak taraflar, zaman, süre, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi değerleri,
k) Veri: Bilgisaya r tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,
l) Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını,
m) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemler i sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri,
ifade eder.

Bilgilend irme yükümlülüğü
MADDE 3 – (1) İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlene n esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bilgileri ni kendileri ne ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurm akla yükümlüdür.
(2) Yukarıdaki fıkrada belirtile n yükümlülüğü yerine getirmeye n içerik, yer veya erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

İçerik sağlayıcının sorumluluğu
MADDE 4 – (1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludu r.
(2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludu r.

Yer sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyeti n söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri ne göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

Erişim sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Erişim sağlayıcı;
a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engelleme kle,
b) Sağladığı hizmetler e ilişkin, yönetmelikte belirtile n trafik bilgileri ni altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlene cek süre kadar saklamakl a ve bu bilgileri n doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla,
c) Faaliyeti ne son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgileri ne ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtile n esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle,
yükümlüdür.
(2) Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgileri n içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektiri p gerektirm ediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.
(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerin de yer alan yükümlülüklerden birini yerine getirmeye n erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) Ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, mahallî mülkî amirden izin belgesi almakla yükümlüdür. İzne ilişkin bilgiler otuz gün içinde mahallî mülkî amir tarafından Kuruma bildirili r. Bunların denetimi mahallî mülkî amirler tarafından yapılır. İzin belgesini n verilmesi ne ve denetime ilişkin esas ve usûller, yönetmelikle düzenlenir.
(2) Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler i almakla yükümlüdür.
(3) Birinci fıkrada belirtile n yükümlülüğe aykırı hareket eden kişiye mahallî mülkî amir tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Erişimin engellenm esi kararı ve yerine getirilme si
MADDE 8 – (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenm esine karar verilir:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1) İntihara yönlendirme (madde 84),
2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
5) Müstehcenlik (madde 226),
6) Fuhuş (madde 227),
7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
suçları.
b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.
(2) Erişimin engellenm esi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesi nde sakınca bulunan hallerde Cumhuriye t savcısı tarafından da erişimin engellenm esine karar verilebil ir. Bu durumda Cumhuriye t savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanma ması halinde tedbir, Cumhuriye t savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenm esine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes i Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebili r.
(3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriye t savcısı tarafından verilen erişimin engellenm esi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir.
(4) İçeriği birinci fıkrada belirtile n suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerin de yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenm esi kararı re’sen Başkanlık tarafından verilir. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirile rek gereğinin yerine getirilme si istenir.
(5) Erişimin engellenm esi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilm esi anından itibaren yirmidört saat içinde yerine getirilir .
(6) Başkanlık tarafından verilen erişimin engellenm esi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimlikler inin belirlenm esi halinde, Başkanlık tarafından, Cumhuriye t başsavcılığına suç duyurusun da bulunulur .
(7) Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, erişimin engellenm esi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda Cumhuriye t savcısı, kovuşturmaya yer olmadığı kararının bir örneğini Başkanlığa gönderir.
(Karizmatik Kovuşturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, erişimin engellenm esi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahkemece beraat kararının bir örneği Başkanlığa gönderilir.
(9) Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından çıkarılması halinde; erişimin engellenm esi kararı, soruşturma evresinde Cumhuriye t savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılır.
(10) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenm esi kararının gereğini yerine getirmeye n yer veya erişim sağlayıcılarının sorumlula rı, fiil daha ağır cezayı gerektire n başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(11) İdarî tedbir olarak verilen erişimin engellenm esi kararının yerine getirilme mesi halinde, Başkanlık tarafından erişim sağlayıcısına, onbin Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezasının verildiği andan itibaren yirmidört saat içinde kararın yerine getirilme mesi halinde ise Başkanlığın talebi üzerine Kurum tarafından yetkilend irmenin iptaline karar verilebil ir.
(12) Bu Kanunda tanımlanan kabahatle r dolayısıyla Başkanlık veya Kurum tarafından verilen idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir.

İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı
MADDE 9 – (1) İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebil ir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilme diği takdirde reddedilm iş sayılır.
(2) Talebin reddedilm iş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesi ne başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesi ni isteyebil ir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemes i Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebil ir.
(3) Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeye n içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır.
(4) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtile n şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeye n sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır.

İdarî yapı ve görevler
MADDE 10 – (1) Kanunla verilen görevler, Kurum bünyesinde bulunan Başkanlıkça yerine getirilir .
(2) Bu Kanunla ekli listedeki kadrolar ihdas edilerek Başkanlığın hizmetler inde kullanılmak üzere 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa ekli (II) sayılı listeye eklenmiştir. Başkanlık bünyesindeki iletişim uzmanlarına, Kurumda çalışan Telekomünikasyon Uzmanlarına uygulanan malî, sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. İletişim Uzmanı olarak Başkanlığa atanan personeli n hakları saklı kalmak kaydıyla, kariyer sistemi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
(3) Başkanlığa Kanunla verilen görevlere ilişkin olarak yapılacak her türlü mal veya hizmet alımları, ceza ve ihalelerd en yasaklama işleri hariç, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın Kurum bütçesinden karşılanır.
(4) Kanunlarl a verilen diğer yetki ve görevleri saklı kalmak kaydıyla, Başkanlığın bu Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlık, kolluk kuvvetler i, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve erişim sağlayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinas yon oluşturarak internet ortamında yapılan ve bu Kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla, gerektiğinde, her türlü giderleri yönetmelikle belirlene cek esas ve usûller dahilinde Kurumca karşılanacak çalışma kurulları oluşturmak.
b) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, bu Kanun kapsamına giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu yayınlara erişimin engellenm esine yönelik olarak bu Kanunda öngörülen gerekli tedbirler i almak.
c) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesi nin hangi seviye, zaman ve şekilde yapılacağını belirleme k.
ç) Kurum tarafından işletmecilerin yetkilend irilmeler i ile mülkî idare amirlerin ce ticarî amaçlı toplu kullanım sağlayıcılara verilecek izin belgeleri nde filtrelem e ve bloke etmede kullanılacak sistemler e ve yapılacak düzenlemelere yönelik esas ve usûlleri belirleme k.
d) İnternet ortamındaki yayınların izlenmesi suretiyle bu Kanunun 8 inci maddesini n birinci fıkrasında sayılan suçların işlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak, bu altyapıyı işletmek veya işletilmesini sağlamak.
e) İnternet ortamında herkese açık çeşitli servisler de yapılacak filtrelem e, perdeleme ve izleme esaslarına göre donanım üretilmesi veya yazılım yapılmasına ilişkin asgari kriterler i belirleme k.
f) Bilişim ve internet alanındaki uluslarar ası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinas yonu sağlamak.
g) Bu Kanunun 8 inci maddesini n birinci fıkrasında sayılan suçların, internet ortamında işlenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren ürünlerin tanıtımı, ülkeye sokulması, bulunduru lması, kiraya verilmesi veya satışının önlenmesini teminen yetkili ve görevli kolluk kuvvetler i ile soruşturma mercileri ne, teknik imkânları dahilinde gereken her türlü yardımda bulunmak ve koordinas yonu sağlamak.
(5) Başkanlık; Bakanlık tarafından 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, çocuk, kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanlığı ile Kurum ve ihtiyaç duyulan diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile internet servis sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasından seçilecek bir temsilcin in katılımı suretiyle teşkil edilecek İnternet Kurulu ile gerekli işbirliği ve koordinas yonu sağlar; bu Kurulca izleme, filtrelem e ve engelleme yapılacak içeriği haiz yayınların tespiti ve benzeri konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları alır.

Yönetmelikler
MADDE 11 – (1) Bu Kanunun uygulanma sına ilişkin esas ve usûller, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşleri alınarak Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde çıkarılır.
(2) Yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmek isteyen kişilere, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilend irme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla yetkilend irme belgesi verilmesi ne ilişkin esas ve usûller, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde çıkarılır.

İlgili kanunlard a yapılan değişiklikler
MADDE 12 – (1) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci maddesini n (f) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Bu idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir."
(2) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7 nci maddesini n onuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "belirtile n" ibaresind en sonra gelmek üzere "telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişime ilişkin" ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesi "Oluşturulan bu Başkanlık bir başkan ile daire başkanlıklarından oluşur." şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Kurulca belirlene cek esas ve usûller çerçevesinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesind e belirtile n doğrudan temin usûlüyle serbest avukatlar veya avukatlık ortaklıklarıyla avukat sözleşmeleri akdedileb ilir."
(4) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetler i ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6 ncı maddesini n ikinci fıkrasının son cümlesi "4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes i Kanununun 135 inci maddesini n altıncı fıkrasının (a) bendinin (14) numaralı alt bendi kapsamında yapılacak dinlemele r de bu merkez üzerinden yapılır." şeklinde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasında yer alan "Ancak" ibaresind en sonra gelmek üzere "casusluk faaliyetl erinin tespiti ve" ibaresi eklenmiş; altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinde geçen "Bu madde" ibaresi "Bu fıkra" olarak değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Başkanlığın kuruluştaki hizmet binasının yapımı, ceza ve ihalelerd en yasaklama işleri hariç, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın Kurum bütçesinden karşılanır.
(2) Halen faaliyet icra eden ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 7 nci maddeye göre alınması gereken izin belgesini temin etmekle yükümlüdürler.
(3) Halen yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra eden kişilere, Kurum tarafından, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilend irme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla bir yetkilend irme belgesi düzenlenir.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Kanunun;
a) 3 üncü ve 8 inci maddeleri, yayımı tarihinde n altı ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
22/5/2007http://www.polisiye.com/default.asp?bolum=bilisim_suclari
 
« Son Düzenleme: Aralık 31, 2015, 03:37:32 ÖS Gönderen: admin » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes