İSLAMGREEN34 NEW WORLD

BİLİM __________________________________________________________________________________________ => BİLİM TARİHİ ve ÇEŞİTLİ BİLİMSEL KONULARA AİT AYRINTILI DÖKÜMANLAR => Konuyu başlatan: admin üzerinde Kasım 12, 2010, 10:06:21 ÖÖKonu Başlığı: PSİKOLOJİ TERİMLERİ VE ANLAMLARI - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
Gönderen: admin üzerinde Kasım 12, 2010, 10:06:21 ÖÖ

TÜRK PSİKOLOJİ SİTELERİ
http://www.google.com/search?hl=tr&q=PS%C4%B0KOLOJ%C4%B0+S%C4%B0TELER%C4%B0

http://www.google.com.tr/#q=T%C3%9CRK+PS%C4%B0KOLOJ%C4%B0+S%C4%B0TELER%C4%B0&hl=tr&biw=1276&bih=877&ei=5hLdTJOyB4zvsgbipOnvCw&start=0&sa=N&fp=db58678bc44de679

PSİKOLOJİ TERİMLERİ VE ANLAMLARI

http://ufoss.com/psikoloji-terimleri/
http://www.google.com.tr/#hl=tr&biw=1276&bih=877&q=PS%C4%B0KOLOJ%C4%B0+TER%C4%B0MLER%C4%B0+&aq=f&aqi=&aql=&oq=PS%C4%B0KOLOJ%C4%B0+TER%C4%B0MLER%C4%B0+&gs_rfai=&fp=db58678bc44de679

A
Absent Healing ( Uzaktan İyileştirme )
İyileştiricinin iyileştirilecek kişi ile direk temasta bulunmada n iyileştirme eylemini gerçekleştirmesi durumu.

Absent Sitter ( Uzaktan Oturum)
Okuması yapılan kişinin oturumda bulunmama sı durumu. Vekil oturumu.

Acupunctu re ( Akapunktu r)
Beden üzerinde belirli lokasyonl ara iğne batırılarak uygulanan gelenekse l Çin medikal uygulaması.

Agent ( Aracı)
(a) Diğer bir deneğe telepati veya benzer yolla bilgi iletmeye çalışan kişi.
(b) Psikokine sis deneyinde denek olan şey kimse. ( Psikokine sis : zihnin doğrudan doğruya maddeyi etkileme gücü )
(c) Poltergei st aktivitel erinin odağı olan şey.

Akashic Records ( Akaşik Kayıtlar)
Bazı mistik doktorinl erin inanışına gore zamanın başlangıcından itibaren tecrübe edilen tüm hatıraların- olayların kalıcı bir şekilde ruhsal öze kaydedilm esi depolanma sı. http://ufoss.com

Alien Abduction Experienc e ( Yabancılar tarafından kaçırılma tecrübesi)
Rapor edilmiş yabancı yaratıklar tarafından ( çoğunlukla uzaylılar tarafından uzay gemilerin e kaçırılan vakkalar) kaçırılma tecrübesidir. Kaçırılan kişi çoğunlukla zaman kaybı ( zaman atlaması ) ve hafıza kaybı gibi rahatsızlıklara mağruz kalmıştır. Hipnoz ve geriye dönme sanslarıyla hafıza onarıldığında çoğunlukla kaçırılan kişinin kaçıran yabancılar tarafından cerrahi mudahele gördüğü rapor edilmiştir.

Alpha Rhythm ( Alfa Ritmi )
Zihin dinlenmes ine ( gevşemişliğine ) bağlı olarak beyin içindeki elektriks el aktivited ir. ( saniyede ortalama 10 dönüş )

Altered State of Conscious ness (ASC) ( Şuur – Bilincin Değişik Durumu )
Uyur veya uyanıklık durumunun “normal” den farklı bir durumda olmasını belirten terim ( anormal şuur durumu ) . ASC aynı zamanda hipnoz trans kendinden geçme ( ekstaz) uyuşma meditatif ( dalgınlık) gibi tecrübeleri de içerir. ASC’nin mutlaka paranorma l vasıflar taşıması gerekli değildir.

Ancestor Worship ( Ata (Cet) Tapınma )
Ölmüş Ataları yükseltmeyi ( ululama ) içeren dinsel pratik uygulama.

Angels ( Melekler ) http://ufoss.com
İhtiyaç içindeki insanlara yardım eden yardımsever ruhani varlıklar.

Animal Magnetism ( Hayvan Manyetizm ası )
İyileştirme için bir kişiden diğer bir kişiye nakledile bildiği varsayılan güç veya likid ‘i tanımlamak için F.A. Mesmer tarafından bulunmuş bir terim.

Animal Mutilatio n ( Hayvan Mutilasyo nu değişimi yağması)
Herhangib ir yırtıcı hayvan kaza veya hastalık izi olmayıp normal bir açıklaması olmayan garip yara izlerine sahip hayvan( genellikl e ineklerde ) cesetleri nin bulunması olayı. Kesikler ve yaraların çoğunlukla cerrahi mudahele amacıyla açıldığı anlaşılır. Tipik cesetlerd e kanın tamamı çekilmiştir. Bazı vücut parçaları da kayıptır.

Animal Psi ( Hayvan Psi )
Hayvanlar tarafındna sergilene n paranorma l yetenekle r. Ayrıca Anpsi olarak da bilinir.

Animism ( Animizm)
Bütün varlıkların ve evrenin bir ruh taşıdığına inanan doktorin. Varlıkların bedenleri nden ayrı orarak ruh taşıdıklarına dair inanış. Ruh varlığına inanış.

Announcin g Dream ( Haberci Rüyalar )
Birinin tekrar doğuşunu haber veren rüyalar. ( reenkarna syon ile ilgili )

Anomalous Experienc e ( Olağandışı Deneyimle r)
Geçerli bilimsel bilgilerl e açıklanamayan olağan dışı deneyimle ri anlatmak için kullanılan terim.

Anomalous Phenomena ( Olağandışı Fenomen )
Geçerli bilimsel bilgilerl e açıklanamayan doğal fenomen.

Anoxia ( Anoksi ) http://ufoss.com
Kanda oksijen azlığı beyine yeterli oksijenin gitmemesi .

Apparitio n ( Hayalet görünmesi Tayf )
Genel olarak kişi uyanırken veya uyku haline geçiş sırasında bir şahıs veya bir mizanseni n görüntüsünü tecrübe etmesi.

Apport ( Aport)
Fiziksel bir objenin nereden geldiği açıklanamaz bir şekilde belirmesi . ( yoktan var olması gibi ) Aportlar genellikl e seans odaları ve fiziksel medyumluk la ilişkilidir.
( Materyali zasyon ve teleporta syon ile ilgili )

Artefact (Artifakt : İnsan eliyle yapılan şey )
Parapsiko lojide paranorma l fenomen ile ilgili sahte kanıt. ( Normal bir dış etki ile oluşturulmuş)

Astral Body ( Astral Beden)
Okültist Spiritual ist ( İspirtist ) ve Teosofist’ler tarafından kullanılan kişinin fiziksel bedeninin kopyası ( çifti) olduğu farzedile n diğer beden. Astral bedenin beden dışına çıkma tecrübesi veya ölüm anında fiziksel bedenden ayrılabilir olduğuna inanılır.

Astral Projectio n ( Astral Projeksiy on Astral Çıkış )
Okultist Spiritual ist ( İspirtist ) ve Teosofist’ler tarafından kullanılan beden dışına çıkma tecrübesi için kullanılan bir terim. Astral bedenin fiziksel bedenin dışına çıkması halinde gerçekleştiğine inanılır.

Astrology ( Astroloji )
Yıldızlar ilmi. Atrolojik olayları dünyadaki olayların ilişikliği doğrultusunda tanımlama teşhis etme teorisi ve uygulaması. ( bireyin kişiliği ve biyografi si yada sosyal ve politik trendlere gore )

Atavism ( Atavizm Atacılık )
Eski nesilleri n bir özelliğinin birkaç kuşak sonar tekrar belirmesi . Genetik geridönüş.

Augury ( Kehanet )
Kehanet fal alamet kehanet ayini .

Aura ( Aura )
Bazıları tarafından yaşayan varlıkları çevrelediği inanılan enerji alanı. Bazı Clairvoya nt’lar ( gözle görülemeyen şeyleri gören kimse ) auraları gördüklerini idda ederler. ( genel olarak ışıklı renkli bir hale olarak. )

Automatic Writing ( Otomatist ik Yazı )
Ne yazıldığını bilmeden bilinçli bir kontrol olmaksızın anlaşılabilir mesajlar yazmak.

Automatis m ( Otomatizm )
Otomatist olan kişinin bilnçli kontrolü veya bilges olmadan yaptığı fiziksel faliyetle r.
( Kol hareketle ri yazı yazmak çizmek müzik çalmak). Ayrıca Motor Otomatizm i olarak da bilinir.

Autoscopy ( Otoskopi )
(a) Başka birinin diğer bedenini ( astral bedenini ) görmek.
(b) Kişinin beden dışına çıkarak kendi diğer bedenini ( astral bedenini ) görmesi.

B

Ba ( Ba )
Eski Mısırlılar tarafından ölümsüz olduğuna inanılan bir kişinin özü. Ruh.

Banshee ( Banşi )
Galler bölgesindeki inanışlarına gore inildiyip bağırarak ölümü haber veren dişi varlık.

Bardo ( Bardo )
Tibet Budizmind e varoluşun orta seviyesi. Hayat ve yeniden doğuş arasındaki seviye.

Basic Technique ( Temel Teknik )
Tahmini yapılan her kartın ayrılıp kenara koyulmasıyla uygulanan Zihin Okuma testlerin de kullanılan Kart Tahmin testine verilen ad. ( Card-Guessing)

Billet Reading ( Pusula Not Okuma )
Herhangi bir sorunun gizlice bir kağıda yazılıp bir zarfın içine koyularak mühürlenip psişiğe verilmesi psişiğin verilen mühürlü zarfı alarak içindeki soruyu tahmin ederek doğru cevabı vermeye çalışmasıdır.

Bi¤¤¤¤¤¤¤¤ ( Bilokasyo n )
Aynı anda iki farklı yerde görünmek bulunmak.

Bio-PK ( Bio PK)
Biyolojik prosesler de psikokine tik etkiler.

Black Art ( Kara Sanat)
Siyah bir örtüyü siyah arka planda üzerinde kullanara k objeleri saklamak için kullanılansihir tekniği. Çoğunlukla hilekarla r ve sahte medyumlar tarafından kullanılmıştır.

Black Magic ( Kara Büyü )
Başkalarına zarar vermek amacıyla yapılan ayin veya büyü .

C

Cabinet ( Kabin )
Fiziksel medyumun çeşitli fenomenle rin meydana geldiği durumda kutu veya perdelerl e kapanmış bir alanın içinde tutulması.

Call ( Çağrı ) Kart Tahmini veya ESP testi sırasında hedef tarafından verilen karşılık.

Candomble ( Kandomble )

Brezilya kökenli ruhani inanış.

Card Guessing ( Kart Tahmini )
Setteki kartların tahminine dayanan deneysel test.. ( Oyun veya Zener Kartları )

Cartomanc y
Kartları kullanara k geleceği okuma. Örn. Tarot.

Cerebral Anoxia ( Beyinsel Anoksi )
Beyine yeterince oksijen gitmemesi . Genellikl e duyu tahribatı halusinas yon bazen de ölüp tekrar dirilme terübelerini açıklamak için kullanılır.

Chance ( Şans)
Olaylar üzerinde rastgele tahmin edilemez etkiler.

Channelin g ( Kanal Açma )
Enkarne olmamış varlıklardan mesaj ve ilham alma.

Charm ( Tılsım )
Büyü veya içinde büyü taşıyan nesne .

Christian Science ( Hristiyan İlimi )
Marry Baker Eddy tarafından kurulan dini iyileştirme hareketi . Ortodoks medical uygulamal arını reddeder.

Cipher Test ( Şifre Testi )
Ölümden sonra şifre ile bağlantı kurmak için kişinin bıraktığı şifreli mesaj.

Circle ( Çember )
Seans düzenleyen insan grubu.

Clairaudi ence ( Sesli Mesaj Algılama )
Paranorma l sesler duyarak olarak informasy on ( bilgi ) elde etme

Clairvoya nce ( Durugörü – Klervoyan s )
Gözle görülmeyen duyu ötesi şeyleri görerek ve duyarak algılama.

Clairvoya nt ( Klervoyan t )
Transa girmeye gerek duymadan duyu ötesi şeyleri gören algılayan kimse.

Coinciden ce ( Tesadüf Raslantı )
Kısa zaman içinde birbirler iyle alakası olmayan olayların anlamlı ve birbirine bağlıymışcasına iki veya daha çok kez vukuu bulması. Raslantılar bazen açıklanamaz ve tahmin edilemez şekilde garip olabilirl er.

Collectiv e Apparitio n ( Ortak Görünme )
Bir hayaletin veya görüntünün bir değil birkaç kişi tarafından görülmesi.

Collectiv e Unconscio us ( Ortak Bilinçsizlik)
Carl.G Jung ( 1865 –1961 ) tarafından ileri sürülen insanlar tarafından ortak olarak paylaşılan bilinçsiz düşünce veya tecrübe seviyesi.

Communica tion ( Haberleşme)
Medyumluk ta diskarne varlıkların verdiği mesajlar.

Communica tor ( Haberci )
Medyumun mesajları aldığı diskarne varlık. .

Confedera te ( İttifakçı )
Sahte Psişik veya mentalist e gizlice bilgi sağlayan kişi.

Conjuring ( Sihirbazlık )
Hile kullanara k paranorma l efekler yaratmak. Genellikl e eğlence amaçlıdır.

Contact Mind Reading ( Temasla Zihin Okuma )
Telepatin in taklidi bir teknik olarak zihin okuyucusu nun ( karşıdaki kişinin elini veya kolunu tutarak ) zihni okunan kişinin bilinçsizce yaptığı belli belirsiz kas hareketle rini anlamlandırması okumasıdır. Ayrıca kas okuma olarak da bilinir.

Control ( Kontrol)
(a)Deneysel Parapsiko lojide deneyin standart usuller içerisinde yürütülüp sonuçların mevzu dışı sebeplerl e lüzumsuz yere etkilenme mesininin temin edilmesid ir.
(b) İspirtisma’da trans medyumuyl a haberleşen ve genellikl e trans durumunu control eden diskarne varlık.

Control Group ( Kontrol Grubu )
Performan sları deneysel konularla mukayese edilen insan grubu. Deneysel Grup.

Corn Circle ( Mısır Dairesi)
Daha çok Güney Britanyad a yaygın olan büyümekte olan ekin tarlalarından bulunan dairesel veya daha ayrıntılı oluşumlar. Şekiller. Bazen UFO gözlemleriyle ilişkilidirler. Çoğu şekil zekice şekillendirilmiş ve anlam ifade eder gibi görünür. Bu işaretlerin esrarı çözülememiştir.

Correlati on ( Korrelasy on – Değişkenlik Bağlantısı )
Iki veya daha fazla olay veya değişkenliğin arasındaki benzerlik ler. Ortak ilişki.

Correlati on Coefficie nt ( Korrelasy on Katsayısı )
Iki veya daha fazla ölçünün birbirler i arasındaki bağlantının derecesin i gösterir matematik sel indeks.

Cosmic Conscious ness ( Kozmik Bilinç )
Kişinin tüm kainatın yaşayan bir varlık olduğunun farkına varma tecrübesi.

Coven ( Koven)
Cadılardan oluşan grup.

Crisis Apparitio n ( Kriz Anı Görünmesi )
Önemli bir krizin ( Ölüm kaza veya ani hastalık ) ilk birkaç saati içinde kişinin görüntü tecrübesi yaşaması. ( hayalet tayf bilinmeye n cisim v.s.)

Cross-correspondence ( Çapraz Muhabere )
( a) iki veya daha fazla medyumun ayrı ayrı aldıkları ancak bir araya getirildi klerinde bir anlam teşkil eden bilgi enformasy on parçaları.
(b) Çapraz Muhabere Fiziksel Araştırma Cemiyeti ile ilişkili olan bir grup Otomatist in devam ettirdiği ve 1901 den 1932’ye kadar süren kompleks bir çapraz muharebey e verilen addır.

Cryptomne sia ( Kripto Hafıza )
Kaynağını bilmeden kişinin açıkladığı bildirdiği bir bilgi.( İlham yoluyla bildirmes i)
Bazen Kripto Hafıza Ksenoglos i ( Kişinin bilmediği bir lisanda yazması veya konuşması ) ve Geçmiş Hayat Anısı gibi paranorma l tecrübeleri açıklamak için de kullanılır.

Crystal Gazing ( Kristale Bakmak )
Paranorma l bilgiler almak üzere ayna cam veya bir likidin yansınalı yüzeyine bakmaktır. Scrying olarak da bilinir.

Curse (Lanet)
Başkalarına paranorma l yollardan zarar vermek için yazılmış veya söylenmiş sözler

D

Daemon (Daimon) (Koruyucu ruh)
İlham ve tavsiye veren koruyucu ruh. Ayrıca koruyucu melek olarak da geçer.

Deathbed Experienc e ( Ölümyatağı Deneyimi)
Ölen bir kişinin ölmüş olan arkadaşlarını veya yakınlarını görmesi yanında hissetmes i.

Deja Vu ( Deja Vu )
Kişinin o anda olan birşeyi daha evvel tecrübe ettiği hissine kapılması.

Delta ( Delta )
Her çeşit olağan dışı olayı anlatmak için kullanılan bir terim.

Demateria lization ( Demateril izasyon)
Fiziksel bir objenin paranorma l olarak görüntüsünün soluklaşıp saydamlaşması veya tamamen kaybolması.

Demonic Possessio n ( Şeytani Pozesyon /İstila- Elegeçirilme )
Şeytani ruhlar tarafından ele geçirilme. Bir kişinin içine şeytan girmesi. ( Halk dilinde cin çarpması)

Deport ( Ayrılış )
Bir cismin paranorma l bir hareketle korunmalı ve belirlenm iş bir alanın dışına çıkması. Demeteril izasyon ve Teleporta syon ile bağlantılı.

Dice Test ( Zar Testi )
Psikokine sis araştırmalarında kullanılan bir teknik. Özne zarların düşüşünü yönetmeye çalışır.

Direct Voice ( Direk Ses )
Seans sırasında orada bulunan herhangi birinden değil de ince bir hava akımından veya daha çok bir trampette n gelirmiş gibi görünen ses.

Discarnat e Entity ( Diskarne Varlık)
Ruh veya maddesel olmayan varlık. Daha çok ölmüş ve dünyada sıkışmış birinin ruhu için söylenir.

Dissociat ion (Kişilik Çözülmesi )
Normal bilinçli farkındalığın dışında yapılan hareketle r yada bilincin ayrı merkezler i olduğunu belirten akli yaptırımlar.

Divinatio n ( Kehanet )
İşaretlere ve semboller e bakarak olaylar veya gelecekle ilgili gizli anlamları işaretleri yorumlama k. Kehanete örnek olarak Tarot Falcılık Çay yapraklarını okumayı gösterebiliriz.

Divining Rod ( Kahin Çubuk)
Su veya maden damarı aramak için kullanılan çatal şeklinde çubuk. ( Bazen bir çift L şeklinde çubuk olabilir )

Doppelgan ger ( Eş Ruh )
Hayatta olan bir kişinin eş ruhunu taşıdığı farzedile n ve yalnız olan kimselere görünen Ruh/ Hayalet

Double ( Çift )
Birinin bedeninin eş kopyası. Astral bedenle ilgili .

Double Blind ( Çifte Kör )
Deneysel bir testte ne özne ne de deneyi yapan kişinin deneyin anahtar vasıflarından haberdar olmaması.

Dowsing ( Tarama)
Yer altında bulunan su maden damarı veya kayıp kişi ve objelerin kehanet çubuğu veya sarkaç ile paranorma l taramayla aranması.

Drop-in Communica tor ( Davetsiz Haberci)
Oturum esnasında davet edilmeden gelen haberci .

E

Earth***** Effect ( Deprem Efekti )
Fiziksel medium D.D. Home ( Daniel Dunglas Home 1833-1886 ) yaptığı odanın deprem oluyormuşcasına sallanmasını içeren fenomen.

Ecstasy ( Ekstaz )
Blincin değişik ( değişmiş) durumlarından biri. Kişi kendi üzerinde kontrol kaybı ve büyük bir vecd hali tecrübe eder. Bir çeşit trans halidir.

Ectoplasm ( Ektoplazm a )
Fiziksel medyumun ter atar gibi ürettiği ve materiliz asyona uğrayarak şekil alabilen yarı likid- akışkan şey varlık.

EEG (Electro-encephalography) ( Elektro- Beyin ölçümleri )
Beyin korteksin de oluşan elektriks el aktivite varyasyon larını kaydetme metodu.

Elemental Spirit ( Elemental Ruh )
Bir ruhun dört klasik elementle rden biriyle bağlantılı olması. ( Ateş Toprak Hava ve Su ). Animizm ile ilgili .

Elongatio n ( Uzantı)
Fiziksel bedenin paranorma l uzantısı. Bazı mistik ve fiziksel medyumlar da olduğu rapor edilmiştir.

Empath ( Empat )
Özellikle pisişik özellikler taşıyan kimselerd e görülen başkalarının duygularına karşı hassas olma anlayabil me.

Empathy ( Empati )
Başka bir kişinin veya hayvanın tecrübesini veya duygusal durumunu anlayabil me yeteneği. Çoğunlukla başka birinin duyarlılığını acılarını ve dugularını tecrübe etme olarak bilinen pisişik yetenekti r.

Entity (Varlık)
Varoluş varlık şey.

ESP (Extrasens ory Perceptio n)
Duyu Dışı Algılamalar .

ESP Cards ( ESP Kartları )
Zener kartlarına bakınız.

Etheric Body ( Eterik Beden )
Astral bedenin benzeri. Fiziksel bedeni tüm kıvrımlarıyla sardığı söylenmektedir. Kimilerin e gore ise aura dan başka bir şey değildir.

Evil Eye ( Kem Göz )
Bazı insanlara da bulunan sadece bakarak karşılarındakine zarar verme yeteneği.

EVP ( Electroni c Voice Phenomena)
Elektriks el Ses Fenomeni

Evocation ( Evokasyon )
Büyülü sözler veya ayinlerle ruh ( genellikl e şeytani ruh) çağırma.

Exorcism ( Şeytan Çıkarma)
Dualar okuyaka bir kişinin bedenini istila etmiş kötü ruhu def etme. Şeytan Çıkarma.

Experimen t ( Deney )
Kontrol altındaki öğelerle yapılan test..

Experimen tal Group ( Deneysel Grup )
Özel bir test prosedürünün altında olan bir grup pisişik.

Experimen tal Parapsych ology ( Deneysel Parapsiko loji )
Kendiliğinden olan olayları araştırma veya teftiş teknikler i yerine deneysel metodları içeren paraoloji k araştırmalar.

Experimen ter ( Deneyci )
Deneyi yöneten kişi.

Experimen ter Effect ( Deneyci Tesiri )
Deneycini n kişiliği veya davranışlarının deney sonuçlarına tesir etmesi.

Extradime nsional ( Boyut Dışı )
Bulunduğumuz boyutun dışından olan.

Extrasens ory Perceptio n ( Duyu Dışı Algılama )
Paranorma l yolla alınan enformasy on. Telepatiy i de içerir.

Extraterr estrial ( Dünya Dışı )
Bulunduğumuz dünyanın dışından olan.

F

Fairy ( Peri )
Küçük insane benzeri mitsel varlık. İyiliksever veya kötücül olabilir.

Faith Healing ( İnançla İyileştirme )
Duayla veya ilahi güce inançla ilişkili iyileştirme .

False Awakening ( Sahte Uyanış )
Kişinin uyanmış olduğunu sanıp aslında hala rüya görüyor olma durumu.

Faraday Cage ( Faraday Kafesi )
Elektriks el etkilere karşı korunmuş alan sağlayan metal ağ .

Feedback ( Geri Besleme )
Özneye test sırasındaki performan slarına ilişkin bilgi verilmesi .

Fire Walking ( Ateşte Yürüme )
Ayakta herhangi bir acı veya zarar olmadan kor haline gelmiş kömürlerin üzerinde yürüme.

Flying Saucer ( Uçan Daire )
1947 de icat edilen bir terim. Genellikl e dünya dışı uzay gemisi olduğuna inanılnan bilinmeye n diske benzer hava cisimleri ne verilen ad. Şimdiki genel adı “ UFO” dur.

Focal Person ( Odak Kişi )
Poltergei st aktivitel erinin merkezi haline gelmiş kişi.

Fortean Phenomena ( Fortean Fenomeni )
Amerikan araştırmacı yazar Charles Fort’un adını taşıyan bu fenomenle r. Gelenekse l bilim bilgisini zorlayan garip fenomenle rdir. Fortean Fenomenle ri paranorma l olarak farzedile n ancak garip paranorma l olmayan olayları içerir. Canavarla r ve mucizeler olağandışı olaylar ve beklenmed ik yağmurlar gibi.

Fortune Telling ( Falcılık )
Gelecekle ilgili olayları tahmin etmeyi amaçlayan çeşitli çalışmalardır.

Fraud ( Hile- Sahtekarlık )
Genellikl e finansal kazanç amacıyla bilerek yapılan sahte paranorma l fenomenle r oluşturmak. Eğlence amaçlı bu tür sahte fenomenle ri oluşturanlar ise Sihirbaz ve Mentalist olarak bilinir ve normal olarak bu sınıfa sokulmazl ar.

G

Ganzfeld ( Ganzfeld Tekniği )
Duyu Dışı Algılama konusunun da bir araştırma tekniğidir.
Bu teknikle yapılan deneylerd e Deneğin ( Özne ) gözkapaklarına birer pinpon topu yerleştirilir. Kulaklık takılarak „Beyaz Ses“ denilen tıslama ve ıslık sesine benzer ses dinletili r. Kırmızı bir ışık Deneğin gözkapaklarının üzerindeki toplara yansıtılır ve denek bir süre sonra halüsinasyonlar görmeye başlar. Bu noktada odada bulunan diğer kişilere görsel similasyo n gösterilir. Kısa bir video gösterisi şeklinde. Gösteriyi seyreden kişilerin amacı gördüklerini telepatik olarak deneğe iletmekti r.

Geomancy ( Remil )
Çizgileri ve şekilleri yorumlaya rak gaipten haber verme kehanette bulunma sistemi.

Ghost ( Hayalet )
Ölmüş bir insanın ruhunun görüntüsüne verilen popular ad.

Gimmick ( Hile cihazı)
Sihirbazlıkta büyülü efekt yaratmak için kullanılan hertürlü gizli aparat. Sahte medyumlar tarafından da kullanılır.

Glossolal ia ( Glosolali)
Transtayk en kişinin zamanımızda kullanılmayan ( antik ) bir lisanda konuşması.

“Goat” ( Keçi )
Psişik teste tabi tutulan fenomene inanmayan denek.

Guardian Angel ( Koruyucu Melek )
Kişiyi koruduğuna inanılan melek.

Guide ( Klavuz)
Kişinin ruhsal yolculuğunda eşlik ettiğine inanılan ruh.

H

Hallucina tion ( Halusinas yon)
Fiziksel gerçekliğe uygun olmayan duyumsal tecrübe.

Haunting ( Uğrama / halk dilinde “Perili”)
Uzun bir sure boyunca aynı lokasyond a oluşan açıklanamayan görüntü ses koku veya daha başka algıları içeren paranorma l fenomenle r.

Healer ( Şifacı )
İyileştirme gücüne sahip olduğunu öne süren kişi.

Healing ( Şifa verme İyileştirme )
Kabul edilmiş medical prensiple rle açıklanamayan tedavi.

Hex ( Büyü )
(a) Şeytani büyü veya lanet.
(b) Büyü üzerine çalışmak.

Huna ( Huna )
Şifa mucize büyü duyu ötesi algı çalışmalarını içeren Hawaii dini.

Hyperacui ty ( Hiperakut luk- Aşırı Duyu )
Bkz. Hyperaest hesia

Hyperaest hesia (Hipereste zi – Aşırı Duyu )
Duyuları aşırı derecede hassa olma durumu. Uyarılara karşı aşırı duyarlılık.

Hypnagogi c Imagery ( Hipnagoji k İmajlar – Halusinas yon )
Uykuya dalarken görülen canlı imgeler. Hayaller.

Hypnopomp ic Imagery ( Hipnopomp ik İmajlar- Halusinas yon )
Uykudan uyanırken görülen canlı imgeler. Hayaller. .

Hypnosis – Hypnotism ( Hipnoz – Hipnotizm a )
ASC de belirtile n hallerden biri. Dış etkiyle bilincin tesir altına alınması.

I

llusion ( Hayal – İlüzyon) )
(a) Kişiyi yanlış neticeler e sürükleyen görüntü görünüş.
(b) Sihirbazlıkta algılama hilesi.

Imagery ( İmajinasyon )
Zihinde imgeleri sezme görme yeteneği. Bu görsel işitsel veya temas ile olabilir.

Immortali ty ( Ölümsüzlük )
Bir kişinin kişisel varlığın ölümden etkilenme diğinin farzedild iği inanış.

Incline Effect ( Meyil Efekti )
Psi testlerde testin tekrarlan ması sonucu performan sın artması.

Incorrupt ibility ( Bozulmama )
Anlaşılamaz bir şekilde cesette çürüme olmaması bozulmama sı. ( Çürüme bozukluğu )

Indirect Voice ( Dolaylı Ses )
Diskarne varlığın medyumun ses organlarını kullanara k konuşması. Genellikl e ses medyumun normal sesinden tamamen farklı çıkar.

Intuition ( Sezgi )
Rasyonel ve entelektüel tahliller in ötesinde olayların esaslarını sezmek veya karmaşık olaylarda n sonuç çıkarmak.

Invocatio n ( İnvokasyon )
Büyülü söz veya ayinle yardımsever iyi ruhsal varlıkları çağırma.

J

Judge ( Yargıç )
Psişik deneylerd e hedefleri ve tepkileri karşılaştıran kişi.

K

Ka ( Ka)
Çift veya Astral beden için Eski Mısırlıların kullandığı bir terim. ( ayrıca BA)

Karma ( Karma )

“ Ne ekersen onu biçersin”. İnsan geçmişte ne yaptıysa gelecekte de onu görecektir felsefesi ni izleyen Hindu ve Budist etik doktrini. Burada « Geçmiş » bir önceki hayat anlamında « Gelecek » ise bir sonraki hayat anlamında kullanılmıştır.

Bkz. Reenkarna syon.

Kirlian Photograp hy ( Kirlian Fotoğrafçılığı)
Yüksek frekans elektrik akımı içeren forografi k metod.S.D ve V. Kirlian adlı Rus çift tarafından icat edilmiştir. Kirlian fotoğraflar genellikl e objeleri çevreleyen renkli haleleri veya auraları gösterir.

Kundalini ( Kundalini )
Yoga inanışında çeşitli pratikler le harekede geçirilebileceğine inanlılan büyük hayati enerji. Kundalini’nin paranorma l fenomenle re enerji sağladığına inanılmaktadır.

L

Laying on of Hands ( Elle Tedavi )
Şifacının hasta kişinin bedenine ellerini yerleştirerek veya yakınında tutarak uyguladığı tedavi.

Levitatio n ( Levitasyo n )
Bir cismin veya kişinin paranorma l olarak yükselişi veya kalkışı.

Life Review ( Hayat Eleştirisi)
Kişinin bütün hayatını geridönüşlerle hatırlaması. Hayatının gözünün önünden geçmesi. Genellikl e ölüme yakınlaşma ölümden dönme tecrübesiyle bağlantılıdır.

Lucid Dreaming ( Lusid Rüya )
Rüya esnasında kişinin tecrübe ettiği şeyin bir rüya olduğunun farkında olması ve kendini yaşam dolu ve özgür hissetmes iyle birlikte rüyasındaki olayları kontrol edebilmes i.

Lucidity ( Lusid Rüya Görmek )
(a) Duru Görü için eskiden kullanılan terim.
(b) Lusid rüya görmek.

Luminous Phenomena ( Işıltı – Parlaklık Fenomeni )
Bir kişi veyabir objenin etrafında garip ışık veya parlaklığın görülmesi. Bkz. Aura

Lycanthro py ( Likantrop i )
Kişinin büyü yoluyla insandan kurda dönüşmesi.

M

Magic ( Sihir )
(a) Paranorma l veya ruhsal öğeleri kullanara k olaylara etki etme uygulamal arı.
(b) Sihirbazlık sanatı

Magician ( Sihirbaz)
Sihir yapan kişi.

Majority Vote Technique ( Çoğunluk Oyu Tekniği )
Duyu Dışı Algılama Testlerin de birçok denek tahminler de bulunur ( veya bir denek bir çok tahminde bulunur) En çok çıkan tahmin cevap olarak kabul edilir.

Mantra ( Mantra )
Meditasyo nda kullanılan ses veya kelimeler . Bkz Trasenden tal Meditasyo n

Matching Tests ( Karşılaştırma Testleri )
Deneğin tahmin yaparken anahtar kartlarını kullandığı kart tahmin testi tekniği.

Materiali zation ( Materyali zasyon)
Seans sırasında görünür ve dokunulab ilir obje veya insan şekli oluşumu.

Medicine Man / Medicine Woman ( Hekim)
Büyücü doktır veya Şaman’lara verilen diğer bir ad.

Meditatio n ( Meditasyo n )
Ruhsal olarak bilinci istenen düzeye getirmeyi amaçlayan zihinsel veya fisiksel –zihinsel teknikler . Bkz. Yoga.

Medium ( Medyum)
Diskarne varlıklarla yaşayanlar arasında aracılık ettiğine inanılan kişi.

Mentalism ( Mentalizm )
Sihirbazlıkta psişik simülasyonları içen bir branştır.

Mental Mediumshi p ( Zihinsel Medyumluk )
Medyumun paranorma l olarak bilgi elde etmesi.

Mesmerism ( Mersmeriz m )
F.A. Mesmer tarafından geliştirilen bir iyileştirme sistemi. Tedavide mıknatıstan yararlanm a yöntemidir.. Hasta trans halindeyk en dokunma veya okşama yoluyla elde edilen ‘bedensel mıknatısın tedavide kullanmasıdır. Mesmerik yransta olan kişilerde bazen durugörü gibi paramorma l tepkiler gösterebilir.

Message ( Mesaj )
Bkz. Communica tion ( Haberleşme )

Metal Bending ( Zihinsel Eğme)
Metal objelerin eğilmesiyle ilgili Psikokine tik yetenek. Uri Geller tarafından popülarize edilen fenomen.

Metamorph osis ( Metamorfo z – Başkalaşım )
Bkz. Shape – Shift ( Şekil değiştirme )

Metempsyc hosis ( Metempsik oz )
Ruhun bir bedenden diğerine göçü. Reenkarna syon için kullanılan bir başka terim.

Mind Reading ( Zihin Okuma )
Telepatin in bir diğer adı. Bkz. Telepathy ( Telepati )

Miracle ( Mucize)
Doğaüstü veya ilahi müdahalelerle gerçekleştiği farzedile n iyi olaylar.

Misdirect ion ( Yanıltma )
Sihirbazl ar ve Mentalist ler tarafından kişinin dikkatini dağıtmak veya düşüncelerini karıştırmak için kullanılan teknikler .

Miss ( İsabetsizlik )
Hedef ile yanıtın arasındaki tutarsızlık isabetsiz lik.

Mnemonist ( Mnemonist)
Öğrendiği teknikler le belleğini olağandışı geliştirmiş kişi .

Multiple Personali ty ( Çift Kişilik )
Kişinin iki veya daha fazla belirgin ve ayrı kişilikleri ayrı zamanlard a sergileme sini gösterir psikyatri k durum.

Mystic ( Mistik )
(a) Mistik tecrübelere yaşayan kimse
(b) Psişik medium ve romantikl er için kullanılan basitçe kullanılan bir terim.

Mystical Experienc e ( Mistik tecrübe )
Zaman kaybı kendini kaybetme gibi Bilincin Değişik Durumlarına ( ASC) giren tecrübeler.

Mysticism ( Mistisizm)
İnsan beyninin veya ruhunun direk olarak ilahiyatı tecrübe edebileceğini savunan duhsal ve dinsel doktorinl er

N

Near-Death Experienc e (NDE) ( Ölüme Yakın Deneyimi)
Klinik olarak ölmden dönmüş veya ölüme çok yaklaşmış kişilerin yaşamış olduğu tecrübeler.
Bu tecrübelerin bir çoğunda hayatın film gibi gözlerinin önünden geçmesi sonunda ışık bulunan bir tunneled ilerleme ölmüş akraba veya arkadaşları görme ilahi varlıkların onlara dönmeleri gerektiğini söylemesi ve bununla tercihte bulunma. Nadir olarak bu tecrübe korkutucu veya sıkıntı verici olabilir. Genellikl e bu tür tecrübelerin kişinin hayatının daha sonraki dönemlerinde etkili olduğu görülmüştür.

Necromanc y ( Nekromans i )
Ölülerle bağlantı kurmayı da içeren kara büyü uygulaması.

¤¤¤¤ hypothesi s ( Geçersiz Hipotez)
Deneysel sonuçların değişime açık olmasıdır.

Numerolog y ( Numaraloj i )
Numaraları yorumlaya rak kehanette bulunma

O

Occam’s Razor ( Occam’ın Usturası)
Herzaman olayların en basit açıklamalarını tercih etmeye dayanan prensip.

Occultism ( Okültizm)
Gizli kuvvetler in ve gizli varlıkların mevcudiye tini esas alan esoterik inanış ve uygulamal ar sistemi.

Omen ( Kehanet )
Geleceğe ait haberler veren işaretler.

Oracle ( Orakl-vahiy )
(a) Tanrılardan geldiğine inanılan cevaplar.
(b) Bu cevapların verildiği kutsal türbe.

Orgone Energy ( Orgone Enerjisi )
Wilhelm Reich tarafından cinsiyetl e bağlantılı üniversal yaşam enerjisin i tanımlamak için kullanılan terim.

Ouija Board ( Quija Tahtası )
Üzerinde harfler ve numaralar bulunan tahta levha.
Bir planchett e ( ortası delik elips veya kalp şeklinde küçük tahta ) veya cam bardağının bağımsız hareketle riyle üzerinde bulunan harf ve numaralar dan gösterilenler bir araya getiriler ek verilen mesajların okunmasını sağlar.Halk dilinde “Cadı Tahtası”

Out of Body Experienc e – OBE ( Beden Dışı Deneyimi )
Kişinin bilinci tamamen yerindeyk en kendisini n fiziksel bedeninin dışında olduğunun farkına varması deneyimi. Ölüme Yakın deneyimde sıkça raslanan bir durumdur.

P

Palmistry ( El Falı )
Bir kişinin elinin şeklini ve çizgileri inceleyer ek karakteri ne ve yaşamındaki olaylara dair yorumlard a bulunma sanatı.

Paranorma l ( Paranorma l )
Mormalin dışında veya ötesinde. Geçerli bilimsel bilgileri n veya bizim olağan anlayışımızın ötesinde olan şeyler.

Paranorma l Dream ( Paranorma l Rüyalar )
Gördüğümüz rüyadaki görüntülerin paranorma l bilgiler içermesi. Bkz. Haberci Rüyalar.

Parapsych ology ( Parapsiko loji )
B. Rhine tarafından paranorma ll fenomenle r üzerine yapılan deneysel ve nicel çalışmalara verilen ad.

Past-Life Memories ( Geçmiş Hayat Anıları )
Bir önceki hayattan anılar olduğu farzedile n zihinsel görüntüler.

Past-Life Regressio n ( Geçmiş Hayat Regresyon u )
Kişiyi hipnoz yoluyla bir önceki hayatı olduğu farzedile n yere geri çekme tekniği.

Pendulum ( Sarkaç )
İple sallandırılan cisim. Tarayıcılar genellikl e sarkacı hareketle rine göre cisimleri bulmak veya soruları cevaplama k amacıyla kullanırlar.

Percipien t ( Algılayıcı )
Duyu Dışı Algılama testlerin de etkileri algılayan kimse.

Phantasm ( Hayal Hayalet Tayf)
Genel olarak kişi uyanırken veya uyku haline geçiş sırasında bir şahıs veya bir mizanseni n görüntüsünü tecrübe etmesi.

Phenomeno logy ( Fenomenol oji )
Kişinin bir olay veya bir fenomen tecrübesine ilişkin algılayışını açıklamak veya aydınlatmak için yapılan araştırmalar.

Phrenolog y ( Frenoloji)
Bir kişinin kafatası şeklini inceleyer ek o kişinin karakteri ni ve zihinsel yetenekle rini okumak.

Physical Mediumshi p ( Fiziksel Medyumluk )
Bir medyum tarafından paranorma l fiziksel fenomenle r üretilmesi. Levitasyo n Materyali zasyon gibi. Fiziksel medyum her zaman olmasa da çoğunlukla trans halinde bulunur.

Placebo ( Placebo)
Genellikl e kontrol grubuna verilen tesirsiz ilaç.( Hastaya ilaç diye verilen tesirsiz madde yalancı ilaç)

Planchett e ( Planchett e )
Quija tahtası üzerinde kullanılan küçük levha. Bazen otomatist ik yazıda kullanılır bu durumda planchett e’e kalem monte edilir.

Pocomania ( Pocomania )
Jameika ruhani dini.

Poltergei st ( Poltergei st )
Almancada “ gürültücü veya problem çıkarıcı varlık” anlamındadır. Poltergei st açıklanamayan sesler objelerin kendi kendine hareketi bir anda alev almalar beden üzerinde oluşan çimdik veya tırmık izleri gibi olayları içerir. Uğramaların tersine poltergei st olayları genellikl e bir kişi üzerinde odaklanır ve bu kişi genellikl e çocuk veya ergenlik çağındaki gençlerdir. Birçok fiziksel medyumun çocukluk döneminde poltergei st tecrübesi yaşadığı bilinmekt edir.

Possessio n ( Pozesyon – İstila /Ele Geçirilme )
Bir kişinin bedeninin başka bir kişilik veya varlık tarafından ele geçirilmesi.
Örn. Çifte Kişilik veya şeytani bir varlığın kişinin bedenine girmesi.

Prayer ( Dua )
Ruhsal varlık veya güçlerle iletişim kurmaya çalışmak.

Precognit ion ( Prekognis yon )
Gelecekte olacak olayları paranorma l yollarla algılama. Fal ve kehanet gibi.

Predictio n ( Kehanet )
Gelecekte olacak olaylara ilişkin haber verme kehanete bulunma. Bkz. Prekognis yon.

Preexiste nce ( Ön Mevcudiye t )
Kişinin doğumdan önce de var olduğuna inanılan kişilik veya ruh.

Premoniti on ( Premonisy on – Önsezi )
Geleceğe dair işaretler verdiğine inanılan deneyimle r.

Presence ( Varlık )
Bir kişinin hayvanın veya discarne varlığın mevcudiye tini algılama.

Prophecy ( Kehanet )
(a) Ruhsal algılayışlarla gelecekte n haber vermek.
(b) Gaipten haber almak.

Psi ( Psi)
Paranorma l yetenekle rin tümünü belirtmek için kullanılan terim. Duyu Dışı Algılamaları ve Psişik yetenekle ri de içerir.

Psyche ( Tin )
Genellikl e Zihni belirtir.

Psychedel ic ( Psikodeli k)
Genel anlamıyla “ zihni açığa çıkarmak” demektir. Ayrıca bilinci değişik bir duruma sokabilme k için
( ASC) kullanılan bitki ve uyuşturuculara verilen addır.

Psychic ( Psişik )
Psi yetenekle ri gösteren kimseye verilen addır. Sıfat olarak da kullanılır.

Psychic Healing ( Psişik İyileştirme )
Psişik güçlerin kullanılarak şifa verme. İyileşyirme.

Psychic Photograp hy ( Psişik Fotografi )
Paranorma l forografi k görüntüler için kullanılam terim. Kirlian Fotografı da içerir.

Psychokin esis –PK ( Psikokine zi)
Zihnin doğrudan doğruya maddeyi etkileyen paranorma l gücü.

Psychomet ry ( Psikometr i )
Fiziksel bir objeyi merkez alarak o obje hakkında bilgi elde etme. Ayrıca obje okuma olarak da bilinir.

Pyramid Power ( Piramid Gücü )
Pramid şeklinin paranorma l etkiler üretebildiğine dair inanış.

Q

Quija Board ( Quija tahtası – Cadı Tahtası )
Bkz. Ouija Board.

S

Santeria ( Santeria )
Kuba ruhani dini.

Sceptic ( Skeptik )
Gerçeklere sıkı sıkıya bağlı paranorma l olayların bilimsel çözümlerini ve kriterler ini araştıran kimse. Genellikl e Parapsiko lojistler tarafından araştırılan olayların mantıklı ve bilimsel açıklamalarını bulmaya çalışırlar.

Seance ( Seans )
Medyum eşliğinde oturum.

Serpent Power ( Yılan Gücü )
Bkz. Kundalini

Shaman ( Şaman )
Ruhlarla bağlantı kurarak transa geçen iyileştirme gücüne sahip büyücü doktor. Bu kişilerde paranorma l yetenekle re de rastlanab ilir.

Shape-Shifting ( Şekil Değiştirme )
Başka bir insanın hayvanın veya varlığın şekline girebilme yi sağladığı farzedile n paranorma l yetenek. Likantrop örneğin.

Siddhis ( Siddhis )
Yoganın uygulanma sıyla bağlantılı paranorma l yetenekle re verilen ad.

Sixth sense ( Altıncı His)
Duyu dışı algılamalat için kullanılan popüler terim.

Sleep Paralysis ( Uyku Felci )
Uyanık olduğu halde kişinin hareket edememesi durumu. Genellikl e korkutucu olan bu deneyime yalancı uyanıklık adı da verilir.

Somnambul e ( Somnambul e )
(a) Uyurken kişinin fiziksel aktivite göstermesi ( uyurgezer lik)
(b) Derin hipnoz altında olan kişi

Spectre ( Hayalet )
Paranorma l görüntü.

Spell ( Sihir )
Büyülü güçleri olduğuna inanılan yazılan veya söylenen sözler.

Spontaneo us Human Combustio n (SHC) ( Kendiliğinden Yanan İnsanlar) )
İnsanların hiçbir etki olmadan kötü bir şekilde yanarak ölmesi. Genellikl e bu tür vakkalard a bulunan kötü şekilde yanmış insan bedenleri ve çevrede yangına ait hiçbir iz bulunmama sı yangının o kişinin bedeninin içinden başladığı izlemini uyandırmaktadır.

Stigmata ( Stigmata )
Kişinin bedeninde açıklamanaz bir şekilde beliren ve Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğinde oluşan yaralara çok benzeyen yaralar.

Subject ( Denek)
Psişik kabiliyet i araştırılan kişi.

Subjectiv e Paranorma l Experienc e (SPE) ( Öznel Paranorma l Deneyim )
Veya Öznel Psişik Deneyim diye de adlandırılır. Kişinin tecrübe ettiği paranorma l olduğuna inandığı olaylara denir.

Sublimina l Perceptio n ( Bilinçaltı algısı )
Bilinçli olarak farkında olmadan algılama.

Synchroni city ( Eşzamanlılık)
C.G. Jung tarafından kullanılan birbirine bağlı olmayan fakat bir şekilde anlamlı olan tesadüfi olaylara verilen ad.

T

Table-Tilting/Turning ( Masa Eğilmesi/ Dönmesi )
Bir grup insanın ellerini masanın üzerine yerleştirerek yaptıkları bir seansta masanın gizemli ve açıklanamayacak bir şekilde hareket etmesi. Genellikl e bu hareketle r ruhun iletişim kurma çabası olarak yorumlanır.

Target ( Hedef )
Deneğin algılamaya çalıştığı nesne veya olaya verilen ad. ( Duyu dışı algılama veya Psi testlerin de )

Tarot ( Tarot )
Falcılıkta kullanılan genellikl e bir destesind e 78 karttan oluşan özel fal kartları.

Telekines is ( Telekinez i )
Nesneleri n paranorma l hareketle ri.

Telepathy ( Telepati)
Başka bir kişinin deneyimle rini veya düşüncelerini algılamak. Pratikte duru görü ile telepatiy i ayırt etmek zordur.

Teleporta tion ( Teleporta syon )
Nesneleri paranorma l yollarla uzaktaki başka bir yere aktarılması.

Temporal Lobe Activity ( Geçici Lob Activites i)
Beyin loblarında meydana gelen geçici elektrik aktivites i. Çoğu zaman garip algılarla zaman kayıplarıyla ve halusinas yon ile bağlantılıdır.

Theosophy ( Teosofi )
Madam Blayatsky tarafından 1875’te bulunan bireyle allah veya melekler arasında doğrudan bağlantı kurmayı amaçlayan din ve felsefe sistemi.

Therianth ropy ( Therianth ropy)
İnsandan formundan hayvan formuna sonra tekrar hayvan formundan insan formuna şekil değiştirebilme kabiliyet i. Bkz. Likantrop şekil değiştirme.

Theurgy ( Teurji )
Tanrılarla ile bağlantıya geçip iletişim kurmayı amaçlayan büyü uygulamal arı.

Thoughtog raphy ( Düşünce Fotoğrafı )
Zihinsel bir görüntüye konsantre olarak fotografi k fim üzerinde görüntü yaratan paranorma l yetenek.

Thought Transfere nce ( Düşünce Transferi )
Bkz.Telep ati

Trance (Trans )
Transa girmek. Bilincin başka bir hali. Şuurun çevreye ve dış etkenlere tepkisini n azalarak dış algılamasının azalması.

Trance Medium ( Trans Medyumu )
Trans durumuna geçerek medyumsal fenomenle r üreten kişi.

Transcend ental Meditatio n ( Transanda ntal Meditasyo n )
Seslerin ( Mantra ) tekrarlan masını kapsayan Maharishi Mahesh Yogi tarafından bulunan meditasyo n tekniği.

U

Ufology ( Ufoloji )
Ufo Çalışmaları.

Umbanda ( Umbanda )
Brezilya ruhani dini.

Unidentif ied Flying Object (UFO) ( Kimliği belirsiz Uçam Nesneler -UFO )
Gökyüzünde görülen açıklanamayan ışık veya nesneler. Genellikl e dünya dışı varlıkların olduğuna dair kanıt olarak gösterilirler.

V

Veridical ( Doğrulanmış)
Bulgularl a ve olaylarla kanıtlanmış bilgi veya deneyimle r.

Vision ( Hayal )
Dinsel Görüntü

Voodoo ( Voodoo )
Afrika kökenli ruhani ve çok eskilere dayanan bir din. Haiti Jameika ve Kuba’ da yaygındır. Büyü ritülleritransa girmek ve pozesyon önemli rol oynar bu dinde.

W

Werewolf
Kişinin sihirle kurt veya başka bir tehlikeli yaratığın şekline girebilme si.

White Magic ( Beyaz Büyü ) İyilik adına yapılan büyü veya ritüleller.

Wicca ( Cadılık)
Günümüzdeki batı ülkelerinde uygulanmış olan cadısanatı sistemi.

Witch ( Cadı )
Cadısanatını uygulayan kişi.)

Witchcraf t ( Cadısanatı)
Foklorik Büyü.

Witchdoct or (Cadıdoktor-Büyücü Doktor)
Şifacı veya şaman kimse .

X

Xenogloss y ( Ksenoglos i )
Kişinin bilmediği öğrenmediği bir lisanda konuşması veya bu lisanda yazı yazması.

Y

Yoga ( Yoga )
Hindistan kökenli dini felsefe. Kişinin fiziksel ve psiko-spiritüel teknikler i kullanara k kendini daha yüksek bir bilince taşımasını savunur.

Z

Zener Cards ( Zener Kartları )
Üzerinde daire kare yunan haçıbeş köşeli yıldız ve üç adet dalgalı çizgi bulunan kartlardır. Bir destede her bir şekilden 5 adet olmak üzere 25 adet karttan oluşur. Algılama psikoloğu olan Karl Zener tarafından bulunmuştur. Duyu dışı algılama estlerind e kart takmini testlerin de kullanılır. ESP ( DDA) kartları olarak da bilinirle r.

Zombie ( Zombi )
Büyü yoluyla yaşama döndürülen ruhsuz cesetlere verilen addır.