+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » KÜLTÜR ______________________________________________________________________________________ » İSLAMİ DEFORMASYON ve ÇOK FARKLI KÜLTÜREL VE İSLAMİ KONULARA AİT DÖKÜMANLAR (Moderatör: İman_Power)
 PSİKOLOJİK TESTLER 1. BÖLÜM

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: PSİKOLOJİK TESTLER 1. BÖLÜM  (Okunma Sayısı 7040 defa) Seçenekler Arama
« : Kasım 12, 2010, 07:19:58 ÖS »
admin
Ziyaretçi
PSİKOLOJİK TESTLER 1. BÖLÜM

PSİKOLOJİK TESTLER 1. BÖLÜM

http://www.msxlabs.org/forum/showpost.php?p=1204966&postcount=8

Psikoloji k testler, kullanım amaçlarına, içeriğine ve ölçülen özelliklere göre genel olarak şöyle sınıflandırılır:
· Yetenek Testleri
· Başarı Testleri
· Kişilik Testleri
· İlgi Testleri
· Tutum Testleri

1. Yetenek testleri

Yetenek testleri bireyin zihinsel, mesleki ve kişilik alanındaki potansiye lini ortaya çıkaran testlerdi r. Bireyleri n yetenekle rinin bilinmesi ilerisi için daha uygun amaçlar belirleme sini sağlar. Yaşama daha planlı bir biçimde hazırlanmasında Kılavuz niteliği taşır. Bireyin yetenekle rinin bilinmesi meslek seçiminde daha kararlı ve gerçekçi seçimlerin yapılmasına rol oynar. Yetenekle ri bilinen kişinin gelecek başarısı hakkında güçlü tahminler de bulunmak olasıdır.
Testler bireyleri n yaşları dikkate alınarak hazırlanır ve genellikl e çoklu puan veren yetenek testlerin in tercih edilmesi önerilir; çünkü tekli puan veren testlerde olumsuz sonuç alan bireyin özgüveni düşebilir. Çoklu puan veren testler bireyin hem güçlü hem de zayıf yönlerini ortaya çıkartır. Dolayısıyla birey yapabilec eği alanlara yönlendirilir ve böylece özgüveninde gereğinden fazla bir düşüş olmaz.
Yetenek testleri genel yetenek, farklı yetenek ve özel yetenek testleri olarak hazırlanır. Özellikle özel yetenek testleri, bazı alanlarda örneğin, resim, müzik, sporda üstün yetenekli olduğu tahmin edilen çocuklara uygulanır. Yetenekle ri erken fark edilen çocuklar, zaman kaybı yaşamadan yetenekle rini geliştirme olanağına kavuşurlar.
Farklı yetenek testleri bireyleri n dil, mekanik ve soyut algılama yetenekle rini ölçmek amacıyla kullanılır. Bireyleri n mesleki yetenekle rini belirleme de kullanılan çok sayıda yetenek testi geliştirilmiştir. Bireyleri n düşünme, hafızada tutma, sayısal işlemler yapma, var olan bilgiyi sınıflandırma, problemle ri anlama ve çözme gibi zihinsel işlevlerini ölçen araçlara da zihinsel yetenek testleri denilir. Zihinsel yetenekle r günümüzde genellikl e zekâ testleriy le ölçülmektedir.
Zekâ Testleri: Zekâ testleri bireysel ve grup zekâ testleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Grup zekâ testleri aynı andan birden fazla kişiye uygulanırken, bireysel zekâ testleri sadece bir kişiye uygulanac ak biçimde hazırlanmıştır. Birçok zekâ testi kültürel özellikler ve değerler düşünülerek hazırlandığı için başka kültürde yaşayan bireylere uygulanma k istendiğinde uyarlama gereği duyulur. Aksi durumda geçerlilik ve güvenirlikleri düşer.
Bireysel zekâ testlerin den Wechsler, Stanford-Binet ve Goodenoug h zekâ testleri yaygın olarak kullanılmakta ve bu testlere ilişkin kısa açıklamalar aşağıda yer alacaktır.
Stanford Binet Zekâ Testi
Türkçeye çevrilip kültürüme uyarlanan Stanford-Binet zekâ testi, bireysel uygulanan ve kültüre bağlı olarak geliştirilmiş bir testtir. Uygulama bir uzmanın kontrolünde yapılır; uygulayıcı anlaşılır ifadelerl e soru sorar veya yönerge verir, bireyden uygun tepkilere vermesi istenir. Uygulama sırasında belir bir süre sınırlaması söz konusu değildir. Uygulama sonunda bireyin zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilir. 2 yaştan 35 yaşa kadar olan bireyleri n zihinsel performan sı ölçülebilir. 35 yaşın üstündeki bireyler için de ayrı bir formu bulunmakt adır.
Wechsler Zekâ Testleri
İlk Wechsler zekâ testi 1939 da yetişkinler için psikolog Wechsler tarafından geliştirilmiştir. Kısaca W-B(Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılmış ve 1955 yılında yenilener ek WAIS olarak adlandırılmıştır. Daha sonra yeniden gözden geçirilerek WAİS-R denilir. David Wechsler 1949 yılında çocukların da zekâ düzeylerini ölçen bir test geliştirir ve WISC adını verir. 1974 yılında WISC üzerinde bazı değişiklikler yapılır ve WISC- R (Wechsler Intellige nce Scale For Children – Revised ) denilerek son şekli verilir. WISC-R 6-16 yaşları arasındaki bireylere uygulanır. Bireysel bir testtir ve yaklaşık bir saatlik zaman diliminde uygulanab ilir. Wechsler daha sonra okul öncesi çocuklar için bir zekâ testi geliştirir ve kısaltarak WPPSI olarak adlandırır.
Wechsler’e ait her üç test takımında sözel ve performan s bölümleri yer almakta ve her bölüm kendi içinde alt bölümlere ayrılmaktadır. Sözel bölümde yer alan alt testlerle bireyleri n genel bilgi düzeyleri, benzerlik leri bulma, sözcük hazinesi, aritmetik, yargılama ve sayıları hatırlama gibi yetenekle ri belirleni r. Performan s bölümünde bulunan alt testlerle bireyleri n resim tamamlama, resim düzenleme, küplerle desen oluşturma, parçaları birleştirme, şifre çözme, labirentl erden geçme gibi eylemsel performan sları ölçülür. Wechsler testlerin de sonuç standart sapma yöntemiyle bulunur.
Goodenoug h Zekâ Testi
3–10 yaşındaki çocuklara uygulanan bireysel zekâ testidir. Çocuğun yaptığı resim belli kriterler e göre puanlandırılır ve zekâ düzeyi saptanmay a çalışılır. Uygulayıcı çocukla karşılıklı oturur ve çocuktan bir insan resmi yapmasını ister. Çocuk resmi yaptıktan sonra uygulayıcı önceden belirlenm iş kritere göre resmi değerlendirir. Örneğin, kulaklar yapılmış mı, kaşlar çizilmiş mi, parmaklar ve parmak sayısı belirtilm iş mi? vb kriterler dikkate alınır ve her bir kısım için önem durumuna göre puan verilir.
Kohs Küpleri Zeka Ölçeği
10 üstü çocuklara uygulanan bir zekâ testidir. 17 adet kart ve desenli küplerden oluşan test, belirlene n sürede tamamlanır, yani sınırlandırılmış bir uygulama süresi vardır. Bireylere tek tek uygulanır.
Grup ve bireysel zekâ testlerin den birkaçı şöyle sıralanabilir:
Otis Testleri
Kuhlman Testleri
Henman-Nelson Testleri
Wesman Personel Seçimi Testi
Cattell Zekâ Testi
Raven Progressi ve Matris Testi
Goodenoug h-Harris Çizim Testi
Yetenek Testleri:
Kognitif Yetenek Testleri
Torrance Yaratıcı Düşünme Testi
Toga Genel Yetenek Testi
Macquarri e Mekanik Kabiliyet Testi
Seashone Müzik Yetenek Testi
Goldstein Scheere Testleri
Vigotsky-HanfmanKasanin
Bennet mekanik kavrama testi
Mellenbru ch mekanik motivasyo n testi
Minnosota kağıt peg-board testi
Kohs Küpleri Testi
Meili Levye Testi
Bonnardel l Disket Testi
Crawford Beceri Testi
O’Connar Parmak Becerisi Testi
Tweezer beceri Testi
Stromberg Beceri Testi
Bennet El Aletlerin i Kullanma Becerisi Testi
Lahey Puantaj Testi
El-Kol Kımıldamazlığı Testi
Rotary Pursuit Testi
Pursuit Confusion Testi
Sinüzoit Testi
Omega Testi
Crawford Beceri testi
O’Connor Parmak Becerisi Testi
Tweezer Beceri Testi
Stroberg Beceri Testi
Bonnardel Double Labirent testi
Bonnardel Omega Testi
Tourneur Testi
Denver Gelişimsel Tarama Testi


2. Başarı testleri

Başarı testleri, bireyin performan s seviyesin i ölçmek amacıyla geliştirilmiş testlerdi r. Testin içeriği bireyin anlama, hatırlama ve problem çözme başarısını ölçmeye dayalıdır. Edward L. Thorndike, hazırladığı testlerle başarı testlerin in gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Başarı testleri, okullarda öğrencilerin derslerde ki başarı durumunu, endüstri sektöründe çalışanların başarı düzeylerini ve personel alımında uygun elemanları belirleme k amacıyla kullanılır. Standart başarı testleri ve öğretmen yapımı başarı testleri olarak iki gruba ayrılır.
Standart başarı testleri bireyin bulunduğu çevre ve diğer koşulları göz önüne almaz ve genel uygulama olanağı sağlayan bir formatta hazırlanır. Bu testler, uzman bir ekip tarafından hazırlanıp uygulandığı için geçerlilik ve güvenirlikleri öğretmen yapımı başarı testlere göre daha yüksektir.
Öğretmen yapısı testler, içinde bulunulan koşullar dikkatte öğretmenler tarafından hazırlanır ve derslerde öğrencilere öğretilen konuların öğrenilme düzeyini ölçmede kullanılır. Öğrencinin belirli konularda ki durumunu bir bütün olarak değerlendiren bu testler, öğrencilerin öğrenmedikleri bilgi veya konuları saptayabi lmektedir . Böylece öğrencinin başarısızlık durumu ve nedenleri ortaya çıkarılabilir. Ayrıca öğretilen konuların sınıf düzeyinde öğrenilme derecesin i belirler ve öğrencilerin diğer derslerde ki başarı düzeyleriyle karşılaştırma olanağı verir. Dolayısıyla öğretmenin öğretebilme ve öğretilenleri değerlendirebilme başarısı da saptanabi lir.

3. İlgi Envanterl eri

İlgi envanterl eri bireyleri n ilgilerin i belirleme k ve kendileri ni tanımalarını sağlamak amacıyla geliştirilir. Bu envanterl eri ilk olarak E. K. Strong tarafından geliştirilmiştir. Okullarda öğrencilerin ilgi duydukları alanları belirleme k ve doğru mesleğe yönlendirmek için uygulanır. Ayrıca endüstride bireyleri n belirli iş alanlarına olan ilgi düzeylerinin saptanmasında kullanılır. İlgi envanterl eri bireyin doğrudan verdiği cevaplar ve gözlem aracılığıyla elde edilen verilerle kullanıldığında daha sahici sonuçlara ulaşılabilir. Örneğin, çocukların oyunlarda üstlendikleri roller, okuldaki sosyal ve kültürel etkinlikl erdeki görevleri ve hoşlandığı alanlarla ilgili sözel açıklamaları ilgi envanterl erinden alınan sonuçlarla birlikte değerlendirilir.
Bireyleri n ilgileri zamanla kişisel etkenler ve çevresel koşulların etkisiyle sürekli değişebilmektedir. Küçük yaşlarda başlayan ilgiler çok sık değişebilir, hatta bir anda birden fazla alana ilgili gösterilebilir. Ancak ergenlikt en sonra kısmen de olsa ilgiler sabitlene biliyor. Bundan dolayı ilgi envanterl erinin ergenlikt en önce uygulanma sı önerilmemektedir. Bireyin bir alana ilgi duyması onun o alanda yetenekli olduğunu ve başarı sağlayacağı anlamına gelmez. Örneğin, doktor olmak isteyen öğrenci tıp eğitimi için gerekli başarıyı gösteremez veya ressam olmak isteyen kişinin resim yapma yeteneği olmayabil ir. Bu nedenle öğrenciler sadece ilgilerin e göre yönlendirilmemeli, ilgi envanterl erinden elde edilen sonuçlar ile başarı ve yetenek testlerin deki sonuçlar birlikte değerlendirilerek uygun bir alana yönlendirilmelidir.
Kuder İlgi Alanları Envanteri
Mesleki eğilimi ölçen bir envanterd ir. Bireyin sadece bir mesleğe olan ilgilisin değil, genel bir meslek alanına olan ilgisini belirler. Bu mesleki alanlar şunlardır: Hava, el işi, hesap, ilim, ikna, sanat, edebiyat, müzik, sosyal ve büro. Üçerli gruplandırılmış 504 maddeden oluşan envanter, herhangi bir süreye sınırlaması yoktur. Daha çok lise öğrencilerine uygulanır. Ortalama 40 kişilik bir gruba uygulanab ilir.
İlgilerin belirleme sin için geliştirilmiş testlerde n bir kısmı şöyle sıralanabilir:
Strong Mesleki İlgi Envanteri
Lee-Thorpe Mesleki İlgi Envanteri
Gordon Mesleki İlgi Envanteri
Rothwell-Miller İlgi Çizelgesi
Hall Mesleki Yönelim Testi
Ohio Mesleki İlgi Testi
Campbell İlgi Envanteri
Minnesota İlgi Envanteri
Connally Mesleki İlgi Anketi
Mesleki Tercih Anketi
Brook Tepki Testi
« Son Düzenleme: Kasım 12, 2010, 07:20:24 ÖS Gönderen: administratör » Logged
« Yanıtla #1 : Kasım 12, 2010, 07:49:38 ÖS »
admin
Ziyaretçi
PSİKOLOJİK TESTLER 2. BÖLÜM

PSİKOLOJİK TESTLER 2. BÖLÜM

http://ceylinur.blogspot.com/2007/06/psiko-test.html

16 Haziran 2007 Cumartesi
Psiko Test
 
Toplumla uyum içinde misiniz?
Bu testin amacı, sizin toplum içindeki durumunuz u saptamak. Bakalım, çevrenizdeki insanlara kendinizi kabul ettirebil iyor musunuz? Toplumun bir bireyi olarak üzerinize düşenleri gerektiği gibi yapıyor musunuz? Testte sıralanan cümlelere Doğru ( D), ya da yanlış (Y) işaretini koyduktan sonra sonuç bölümündeki listeyi inceleyin ve her doğru yanıt için kendinize 1 puan verin.


1- Oy vereceğim zaman tüm adayların özelliklerini incelerim .
2- Başı dertte olan birine yardım etmek uğruna yolumu kaçınmam.
3- Birileri bana cesaret vermezse, elimdeki işi tamamlama k zor gelir.
4- Bugüne kadar hiç kimseden nefret etmedim.
5- Zaman zaman hayatta başarılı olamayacağımı düşünüyorum.
6- İstediğim sonucu alamadığımda kendimden nefret ediyorum.
7- Giyimime,evde olsun işte olsun her zaman özen gösteririm.
8- Evde yerken de lokantada ki gibi kurallara uymaya özen gösteririm.
9- Biletsiz konsere girebilir sem büyük bir başarı elde ettiğimi düşünürüm.
10- Yetenekli olmadığımı düşündüğüm işleri yapmaktan kaçınırım.
11- Ara sıra dedikodu yapmak hoşuma gider.
12- Yöneticiler eleştirilerinde haklı olsalar da onlara öfkeleniyorum.
13- Kiminle beraber olursam olayım, anlatılanları dikkatle dinlerim.
14- Zor duruma düştüğümde genellikl e hastalık bahanesin e baş vururum.
15- Başkalarından yararlanm aya çalıştığım zamanlar olur.
16- Her zaman bana söylenen hatalarımı kabul ederim.
17- Verdiğim öğütlere her zaman ben de uyarım.
18- Gürültücü ve geveze insanlarl a anlaşmakta hiç zorlanmam .
19- Bağışlayıp unutmak yerine intikamımı almayı yeğlerim.
20- Birlmediğim bir şeyi biliyormuş gibi davranmak tan kaçınırım.

15 - 20
Soruların çoğuna sosyal bakımdan uygun sayılacak cevaplar vermişsiniz. Bu testte yüksek puan almanız, sizin başkaları tarafından onaylanma ya, desteklen meye gereksinm enizin olduğunu gösteriyor.
9 - 14
Bazı durumlard a sosyal bakımdan uygun sayılacak davranışlarınızla dikkat çekiyorsunuz. Fakat bazı durumlard a da tam tersini yapıyorsunuz. Yanlış cevaplarınızı tekrar gözden geçirin ve daha olumlu bir tutum sergileme ye çalışın.
8 - daha az puan
Evet, sosyal bakımdan doğru sayılmayacak cevaplarınızın çokluğuyla dikkat çekiyorsunuz. Fakat dürüst davranmanız da gözardı edilmemel i. Puan sayınız ne kadar az olusrsa, başkalarının desteğine okadar az ihtiyaç duyuyorsu nuz demektir.


Sonuç

1-D;2-D;3-Y;4-D;5-Y;6-Y; 7-D;8-D;9-Y;10-Y;11-Y;
12-Y;13-D;14-Y;15-Y;16-D; 17-D;18-D19-Y;20;DKaynak : Hürriyet
 Gönderen Ceylin

Mesaj Sayısı: 404


     KİŞİLİK TESTLERİ 

--------------------------------------------------------------------------------

http://www.mersinterapi.com/haberler/28-testler.html
Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes